Penomax

Orion
TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg og 400 mg: Hver tablett inneh.: Pivmecillinamhydroklorid 200 mg, resp. 400 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Ukompliserte urinveisinfeksjoner i nedre deler av urinveiene.

Dosering

Ungdom og voksne, inkl. eldre: 200-400 mg 3 ganger daglig.
Barn >5 år: 200 mg 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Tas med minst 1/2 glass vann i sittende eller stående stilling. Dersom tabletten blir sittende fast kan vedvarende kontakt med slimhinnene forårsake irritasjon og sårdannelse i spiserøret. Bør helst tas med mat for å unngå gastrointestinale forstyrrelser. Tablettene kan, hvis nødvendig, knuses eller slemmes opp i vann, men smaken er vond. Pakningsvedlegget bør leses nøye før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for penicillin, cefalosporin eller innholdsstoffene. Øsofagusstrikturer og/eller obstruktive endringer i mage-tarmkanalen (vedvarende kontakt mellom tablett og slimhinne kan gi irritasjon og sårdannelse). Sjelden genetisk stoffskiftefeil som karnitintransportørdefekt eller organisk aciduri som metylmalonsyreuri og propionsyreemi.

Forsiktighetsregler

Mulig kryssallergi med andre penicillinderivater eller cefalosporiner. Forsiktighet utvises ved karnitinmangel, ustabil diabetes mellitus eller unormalt lav muskelmasse. Symptomer på karnitinmangel inkluderer muskelsmerter, fatigue og forvirring. Langtidsbruk (>3 uker) eller hyppig gjentagende behandling bør unngås. Kan være forbundet med akutte anfall av porfyri. Bør ikke brukes ved porfyri. Diaré/pseudomembranøs kolitt forårsaket av Clostridium difficile kan forekomme. Pasienter med diaré overvåkes nøye. Dersom diaré oppstår under/etter bruk, bør mulighet for pseudomembranøs kolitt overveies og hensiktsmessige tiltak iverksettes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metotreksatutskillelse kan reduseres ved samtidig bruk. Dersom samtidig bruk anses nødvendig bør metotreksatnivåene overvåkes nøye. Probenecid reduserer utskillelsen av penicilliner og øker nivåene av antibiotika i blodet. Bakteriedrepende effekt av penicillin kan bli hindret ved samtidig bruk av legemidler med bakteriostatisk effekt, f.eks. erytromycin og tetrasykliner. Samtidig bruk av valproat eller andre legemidler som frigjør pivalinsyre kan gi økt risiko for karnitinmangel og bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data indikerer ingen misdannelser/føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier viser ingen reproduksjonstoksiske effekter. Kan brukes under graviditet, hvis klinisk nødvendig.
Amming: Mecillinam utskilles i morsmelk, men det forventes ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes ved terapeutiske doser. Kan brukes ved amming.
Fertilitet: Kliniske studier på fertilitet er ikke utført. Én preklinisk studie viste ingen effekt på fertilitet hos rotte.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldne Eosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Svært sjeldne Øsofagitt
Generelle
Svært sjeldne Legemiddelfeber
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Urticaria
Immunsystemet
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Svært sjeldne Candida-superinfeksjoner
Lever/galle
Svært sjeldne Unormal leverfunksjon
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Symptomer forårsaket av karnitinmangel
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige
Hud Utslett
Sjeldne
Hud Urticaria
Stoffskifte/ernæring Symptomer forårsaket av karnitinmangel
Svært sjeldne
Blod/lymfe Eosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Øsofagitt
Generelle Legemiddelfeber
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse Candida-superinfeksjoner
Lever/galle Unormal leverfunksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, brekninger, gastritt. Akutte reaksjoner hovedsakelig forårsaket av overfølsomhet.
Behandling: Symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inaktivt prodrug, pivmecillinam hydrolyseres raskt til den aktive formen mecillinam som hemmer celleveggsyntesen ved å binde til PBP2. Hovedsakelig baktericid effekt. Virker mot gramnegative bakterier. Synergistisk effekt mot Enterobacteriaceae ved kombinasjon av mecillinam og andre betalaktamantibiotika.
Absorpsjon: 60-80%. 200 mg peroralt gir Cmax (ca. 2,3 μg/ml) etter 1-2 timer.
Proteinbinding: 5-10%.
Halveringstid: 1-1,5 timer.
Metabolisme: Inaktiveres i ulik grad av betalaktamaser. Prevalens av ervervet resistens kan variere geografisk/tidsmessig for utvalgte arter, lokal informasjon om resistens er ønskelig.
Utskillelse: Uendret via urin (50%), liten mengde via gallen. Pivalinsyre frigis ved hydrolyse av pivmecillinam og utskilles delvis som karnitinkonjugat. Etter 7-10 dagers behandling med høyeste anbefalte dose vil karnitinlagrene reduseres med 10%.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen (blister/tett lukket boks) for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Penomax, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 20 stk. (blister)
148263
Blå resept
Byttegruppe
148,70 (trinnpris 78,00) C
30 stk. (blister)
148274
Blå resept
Byttegruppe
204,90 (trinnpris 105,50) C
100 stk. (boks)
148285
Blå resept
Byttegruppe
598,30 (trinnpris 267,00) C
400 mg 10 stk. (blister)
082939
-
Byttegruppe
148,80 C
10 stk. (boks)
520187
-
Byttegruppe
148,80 C
15 stk. (blister)
405369
-
Byttegruppe
205,10 C
15 stk. (boks)
192452
-
Byttegruppe
205,10 C
20 stk. (blister)
037995
-
Byttegruppe
261,40 C
20 stk. (boks)
407181
-
Byttegruppe
261,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.01.2020