Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Nutryelt konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nutryelt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nutryelt
 3. Hvordan du bruker Nutryelt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nutryelt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Nutryelt er og hva det brukes mot
Nutryelt er et konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.
Det inneholder ni essensielle sporstoffer (jern, kobber, mangan, sink, fluor, jod, selen, krom, molybden).
Disse sporstoffene er ansett som essensielle fordi kroppen ikke kan produsere dem, men trenger dem i svært små mengder for å fungere ordentlig.
Nutryelt brukes for å tilføre sporstoffer hos voksne som trenger intravenøs (inn i en blodåre) ernæring.
 
2. Hva du må vite før du bruker Nutryelt
Bruk ikke Nutryelt:
 • dersom du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har et unormalt høyt nivå av noen av innholdsstoffene i blodet ditt. (Hvis du er i tvil, snakk med legen din).
 • dersom du har alvorlig kolestase (gulfarging av huden eller det hvite i øynene forårsaket av et lever- eller blodproblem).
 • dersom du har overskudd av kobber (Wilsons sykdom) eller jern i kroppen (hemokromatose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nutryelt dersom
 • du har nyreproblemer
 • du har leverproblemer, slik som lett kolestase (nedsatt leverfunksjon med gulfarging av huden eller det hvite i øynene)
 • du har mottatt gjentatte blodoverføringer
 • du har diabetes og mottar insulinbehandling
 • du har problemer med skjoldbrusken, eller du tar jodholdige medikamenter (f.eks. jodantiseptika).
Blodverdien av sporstoffene vil regelmessig overvåkes av legen din under behandling, og legen din vil tilpasse dosen av Nutryelt i samsvar med dette.
Barn
Nutryelt skal ikke brukes hos barn og ungdommer.
Andre legemidler og Nutryelt
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Spesielt jernsalter som tas via munnen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Nutryelt bør ikke brukes under graviditet og amming, med mindre legen mener det er absolutt nødvendig.
Nutryelt inneholder natrium og kalium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver ampulle, og er så godt som "natriumfritt".
Dette legemidlet inneholder kalium, mindre enn 1 mmol (39 mg) per ampulle, dvs så godt som "kaliumfritt".
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Nutryelt
Nutryelt er kun beregnet til bruk hos voksne pasienter.
Nutryelt vil bli gitt til deg intravenøst (via en blodåre) av en sykepleier eller lege. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Instruksjoner for fortynning av Nutryelt før administrasjon
Nutryelt skal ikke administreres i sin opprinnelige form. Før infusjon må Nutryelt fortynnes eller blandes under forsiktig omrøring, under strenge aseptiske forhold.
Nutryelt må fortynnes med hensyn til passende endelig osmolaritet. For eksempel:
 • 10 til 20 ml Nutryelt kan fortynnes i minst 250 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til infusjon
  • 10 til 20 ml Nutryelt kan fortynnes i minst 250 ml glukose 50 mg/ml (5 %) oppløsning til infusjon
pH etter rekonstituering av 20 ml Nutryelt med 250 ml natriumklorid 0,9 % blir 3,3 eller 3,3–3,4 med glukose 5 %.
Rekonstituert oppløsning til infusjon må kontrolleres visuelt før bruk. Kun klar oppløsning uten partikler skal benyttes.
Ikke oppbevar delvis brukte beholdere, og kast alt utstyr etter bruk.
Kompatibiliteten med oppløsninger som administreres samtidig via en felles kanyle, må sikres.
Sporelementene akselererer nedbrytning av askorbinsyre i parenterale ernæringsblandinger. Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt i dette avsnittet.
Nutryelt må ikke brukes som en bærer for andre legemidler.
Dosering
Legen din vil bestemme den riktige dosen for deg.
Den anbefalte dosen er én ampulle (10 ml) Nutryelt én gang daglig. Legen din kan gi deg opp til 2 ampuller per dag.
Bruk hos barn
Nutryelt skal ikke brukes hos barn og ungdommer.
Når barn og ungdom har behov for intravenøs (inn i en blodåre) ernæring, skal det, for å forsyne dem med sporelementer, brukes et produkt som er spesifikt for barn og ungdom.
Dersom du tar for mye av Nutryelt
Legen din vil stanse behandlingen med Nutryelt og utføre nødvendige laboratorietester ved mistanke om overdose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Si ifra til legen din hvis du opplever noe av det følgende:
Hyppighet er ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Smerter på applikasjonsstedet.
Tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner, inkludert dødelige anafylaktiske reaksjoner, er rapportert hos pasienter som får jernholdige produkter intravenøst (via en blodåre).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Nutryelt
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet etter fortynning er påvist i 48 timer ved 25ºC, beskyttet mot lys.
Av mikrobiologiske hensyn skal det fortynnede produktet brukes umiddelbart. Om det ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstider og -betingelser før bruk, brukerens ansvar.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke fryses.
Oppbevar beholderen i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Før bruk må det kontrolleres at konsentratet er homogent, at flasken ikke er skadet og konsentratet er fritt for partikler.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Nutryelt
Virkestoffer i 10 ml er:
Sink (Zn) 10 000 mikrog (som sinkglukonat)
Kobber (Cu) 300 mikrog (som kobberglukonat)
Mangan (Mn) 55 mikrog (som manganglukonat)
Fluorid (F) 950 mikrog (som natriumfluorid)
Jod (I) 130 mikrog (som kaliumjodid)
Selen (Se) 70 mikrog (som natriumselenitt)
Molybden (Mo) 20 mikrog (som natriummolybdat)
Krom (Cr) 10 mikrog (som kromklorid)
Jern (Fe) 1000 mikrog (som jernglukonat)
pH: 2,6 til 3,2
Osmolaritet: 60 til 100 mosm/l
Andre innholdsstoffer er saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Nutryelt ser ut og innholdet i pakningen
Nutryelt er et klart, transparent og lett gult konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning i en 10 ml ampulle.
Nutryelt er pakket i esker med 4, 10, 25 og 50 ampuller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoire Aguettant
1 rue Alexander Fleming 69007 LYON
Frankrike
Tilvirker
Laboratoire Aguettant
Lieu-dit Chantecaille
07340 CHAMPAGNE-SERRIERES
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.05.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemokromatose: Sykdom som gir opphopning av jern i ulike organer.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

wilsons sykdom (hepatikolentikulær degenerasjon): Arvelig tilstand som gir økt konsentrasjon av kobber i celler, hvilket gir celledød i levervev og hjernevev.