Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aranesp 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 15 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 20 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 30 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 40 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 50 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 60 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 80 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 100 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 130 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 300 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

Aranesp 500 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SureClick)

darbepoetin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aranesp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aranesp
 3. Hvordan du bruker Aranesp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aranesp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Aranesp er og hva det brukes mot
Legen din har gitt deg Aranesp (et middel mot anemi) for å behandle din anemi. Anemi vil si at blodet ditt ikke inneholder tilstrekkelig antall røde blodlegemer, og symptomene kan være utmattelse, svakhet og kortpustethet.
Aranesp virker på nøyaktig samme måte som det naturlige hormonet erytropoietin. Erytropoietin produseres i nyrene og stimulerer benmargen til å produsere flere røde blodlegemer. Virkestoffet i Aranesp er darbepoetin alfa som produseres ved genteknologi i kinesiske hamsterceller (CHO‑K1).
Dersom du har kronisk nyresvikt
Aranesp brukes for å behandle symptomatisk anemi (blodmangel) ved kronisk nyresvikt hos voksne og barn. Ved nyresvikt produserer ikke nyrene nok av det naturlige hormonet erytropoietin, noe som ofte kan føre til anemi.
Siden kroppen din vil bruke noe tid på å produsere røde blodlegemer, vil det ta cirka fire uker før du merker noen effekt. Din vanlige dialyserutine vil ikke påvirke Aranesps evne til å behandle din anemi.
Dersom du får cellegiftbehandling
Aranesp brukes til å behandle symptomatisk anemi hos voksne kreftpasienter med ikke‑myeloide krefttyper som behandles med cellegift.
En av de viktigste bivirkningene av cellegiftbehandling er at benmargen hemmes i å produsere nok blodlegemer. Mot slutten av behandlingsperioden med cellegift, spesielt hvis du har gjennomgått en intensiv cellegiftkur, kan antallet røde blodceller falle og forårsake anemi.
 
2. Hva du må vite før du bruker Aranesp
Bruk ikke Aranesp:
 • dersom du er allergisk overfor darbepoetin alfa eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har fått diagnosen høyt blodtrykk og blodtrykket ikke behandles med andre legemidler forskrevet av legen din.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Aranesp.
Informer legen din hvis du lider av eller tidligere har hatt:
 • høyt blodtrykk som behandles med legemidler forskrevet av legen din,
 • sigdcelleanemi,
 • epileptiske anfall,
 • kramper (krampeanfall),
 • leversykdom,
 • signifikant mangel på effekt av legemidler brukt til behandling av anemi,
 • allergi mot lateks (beskyttelseshetten på den ferdigfylte pennen inneholder et derivat av lateks) eller
 • hepatitt C.
Spesielle advarsler:
 • Dersom du har symptomer som unormal tretthet og manglende energi, kan dette bety at du har erytroaplasi (PRCA), som har vært rapportert hos pasienter. Erytroaplasi innebærer at kroppen har stanset eller redusert produksjonen av røde blodceller, som fører til alvorlig anemi. Hvis du opplever slike symptomer, må du kontakte legen din, som vil avgjøre hvordan anemien skal behandles videre.
 • Vær spesielt oppmerksom hvis du bruker andre produkter som stimulerer produksjon av røde blodceller: Aranesp tilhører en gruppe legemidler som stimulerer produksjon av røde blodceller på samme måte som det humane proteinet erytropoietin gjør. Legen din skal alltid registrere eksakt hvilket produkt du bruker.
 • Dersom du er en pasient med kronisk nyresvikt, og særlig dersom du ikke responderer ordentlig på Aranesp, vil legen kontrollere Aranesp-dosen, fordi gjentatte økninger av Aranesp-dosen dersom du ikke responderer på behandlingen kan gi økt risiko for hjerte-karproblemer, hjerteinfarkt, slag og død.
 • Legen din bør forsøke å holde hemoglobinverdien mellom 10 og 12 g/dl. Legen din vil kontrollere at hemoglobinverdien din ikke overstiger et visst nivå, siden en høy hemoglobinkonsentrasjon kan gi økt risiko for hjerte-karproblemer, hjerteinfarkt, slag og død.
 • Hvis du får symptomer som blant annet kraftig hodepine, svimmelhet, forvirring, problemer med synet, kvalme, oppkast aller anfall, kan det tyde på at du har svært høyt blodtrykk. Kontakt lege hvis du får disse symptomene.
 • Hvis du er kreftpasient, må du være oppmerksom på at Aranesp kan virke som en vekstfaktor for blodceller og kan i enkelte tilfeller ha en negativ innvirkning på kreften din. Avhengig av din individuelle situasjon kan en blodoverføring være å foretrekke. Diskuter dette med legen din.
 • Friske menneskers misbruk av legemidlet kan forårsake livstruende problemer med hjerte eller blodårer.
 • Alvorlige hudreaksjoner som Stevens‑Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) har blitt rapportert i forbindelse med epoetinbehandling. Tidlige tegn på SJS/TEN er rødlige prikker eller sirkelformede flekker på overkroppen, ofte med blemmer. Sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og øyne (røde og hovne øyne) kan også oppstå. Slike alvorlige hudutslett innledes gjerne med feber og/eller influensalignende symptomer. Utslettene kan utvikle seg til avskalling av huden over store områder og gi livstruende komplikasjoner. Hvis du får utslett eller noen andre av disse hudsymptomene, må du slutte å ta Aranesp og kontakte legen din eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Andre legemidler og Aranesp
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ciklosporin og tacrolimus (legemidler som hemmer immunsystemet) kan påvirkes av antall røde blodceller i blodet ditt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene, er det viktig at du informerer legen din om dette.
Inntak av Aranesp sammen med mat og drikke
Mat og drikke påvirker ikke Aranesp.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Aranesp har ikke blitt testet hos gravide kvinner. Det er viktig at du informerer legen din hvis du:
 • er gravid,
 • tror du er gravid eller
 • planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om darbepoetin alfa utskilles i brystmelk. Du må slutte å amme dersom du bruker Aranesp.
Kjøring og bruk av maskiner
Aranesp antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Aranesp inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Aranesp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Utfra blodprøver har legen din vurdert at du trenger Aranesp siden hemoglobinnivået ditt er 10 g/dl eller lavere. Legen har bestemt at du skal ta injeksjonen under huden (subkutant), og du kan derfor bruke Aranesp ferdigfylt penn. Legen din vil fortelle deg hvor mye og hvor ofte du må ta Aranesp for å holde hemoglobinkonsentrasjonen mellom 10 og 12 g/dl. Det kan hende at størrelsen på dosen vil være forskjellig hos barn og voksne.
Injisere Aranesp på egen hånd
Legen din har bestemt at Aranesp ferdigfylt penn er den beste måten du, en sykepleier eller en omsorgsperson kan injisere Aranesp på. Lege, sykepleier eller apotek vil vise deg hvordan du injiserer på deg selv med den ferdigfylte pennen. Forsøk ikke å injisere hvis du ikke har blitt opplært til det. Injiser aldri Aranesp i en vene på egen hånd. Den ferdigfylte pennen skal bare brukes til injisering under huden.
Se avsnittet på slutten av dette pakningsvedlegget for bruksanvisninger for den ferdigfylte pennen.
Dersom du har kronisk nyresvikt
For alle voksne og pediatriske pasienter ≥ 1 år med kronisk nyresvikt, gis Aranesp ferdigfylt penn som én injeksjon under huden (subkutant).
For å korrigere anemien din, vil startdosen din med Aranesp pr. kg kroppsvekt være enten:
 • 0,75 mikrogram én gang annenhver uke eller
 • 0,45 mikrogram én gang i uken.
For voksne pasienter som ikke får dialyse kan dosen også være 1,5 mikrogram/kg én gang i måneden som startdose.
Alle voksne og barn ≥ 1 år med kronisk nyresvikt, vil så snart anemien er korrigert, fortsette å få Aranesp gitt som en enkelt injeksjon, enten en gang i uken eller en gang annenhver uke. For alle voksne og barn ved eller over 11 års alder som ikke får dialyse, kan Aranesp også gis som en injeksjon en gang i måneden.
Legen din vil ta regelmessige blodprøver for å måle hvordan anemien responderer på behandlingen. Dosen kan justeres hver fjerde uke hvis nødvendig for å opprettholde langvarig kontroll av anemien.
Legen din vil bruke den laveste effektive dosen for å kontrollere symptomene på anemien.
Dersom du ikke responderer godt nok på Aranesp, vil legen din kontrollere dosen og informere deg dersom du må endre dosen av Aranesp.
Blodtrykket ditt vil også kontrolleres regelmessig, spesielt i starten av behandlingen.
I noen tilfeller vil legen din anbefale deg å ta jerntilskudd.
Legen kan bestemme å endre hvordan du mottar injeksjonene (enten under huden eller i en vene). Dersom dette endres, vil du starte med samme dose som tidligere, og legen vil ta blodprøver for å forsikre at anemien din fortsatt behandles korrekt.
Hvis legen har bestemt å endre behandlingen din fra r–HuEPO (erytropoietin produsert ved genteknologi) til Aranesp, vil legen avgjøre om du skal få injeksjonen med Aranesp én gang i uken eller én gang annenhver uke. Aranesp injiseres på samme måte som r–HuEPO, men legen din vil fortelle deg hvor mye du skal ta og når, og kan justere dosen om nødvendig.
Dersom du får cellegiftbehandling
Aranesp gis som en enkel injeksjon, enten én gang pr. uke eller én gang hver tredje uke under huden.
For å korrigere anemien, vil startdosen være
 • 500 mikrogram én gang hver tredje uke (6,75 mikrogram Aranesp pr. kg kroppsvekt) eller
 • 2,25 mikrogram (én gang i uken) Aranesp pr. kg kroppsvekt.
Legen din vil regelmessig ta blodprøver for å måle hvordan anemien svarer på behandlingen og vil om nødvendig justere dosen. Behandlingen vil fortsette inntil cirka 4 uker etter avsluttet cellegiftkur. Legen din forteller deg nøyaktig når du skal slutte å bruke Aranesp.
I noen tilfeller vil legen din anbefale deg å ta jerntilskudd.
Dersom du tar for mye av Aranesp
Du kan få alvorlige problemer hvis du tar for mye av Aranesp, som for eksempel svært høyt blodtrykk. Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis dette skjer. Kontakt også lege, sykepleier eller apotek umiddelbart dersom du føler deg uvel på noen måte.
Dersom du har glemt å ta Aranesp
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du har glemt en dose av Aranesp, bør du kontakte legen din for å diskutere når du skal injisere den neste dosen.
Dersom du avbryter behandling med Aranesp
Spør legen dersom du ønsker å avbryte behandlingen med Aranesp.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har forekommet hos noen pasienter som tar Aranesp:Pasienter med kronisk nyresvikt
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Allergiske reaksjoner
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter
 • Slag
 • Smerte rundt injeksjonsstedet
 • Utslett og/eller rødme i huden
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter
 • Blodpropp (trombose)
 • Kramper (krampeanfall)
 • Blåmerker og blødninger på injeksjonsstedet
 • Blodpropp i dialysetilgangen
Ikke kjent: kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • Svikt i produksjonen av røde blodceller (erytroaplasi, PRCA) – (anemi, unormal tretthet, manglende energi)
Kreftpasienter
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter
 • Allergiske reaksjoner
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Blodpropp (trombose)
 • Smerte rundt injeksjonsstedet
 • Utslett og/eller rødme i huden
 • Væskeretensjon (ødem)
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter
 • Kramper (krampeanfall)
 • Blåmerker og blødninger på injeksjonsstedet
Alle pasienter
Ikke kjent: kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • Alvorlige allergiske reaksjoner som kan inkludere:
  • Plutselige livstruende allergireaksjoner (anafylaktisk sjokk)
  • Opphovning av ansikt, lepper, munn, tunge eller hals som kan gjøre det vanskelig å svelge og puste (angioneurotisk ødem)
  • Kortpustethet (allergisk bronkospasme)
  • Hudutslett
  • Elveblest (urtikaria)
 • Alvorlige hudreaksjoner, inkludert Stevens‑Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse har blitt rapportert i forbindelse med epoetinbehandling. Tidlige tegn er rødlige prikker eller sirkelformede flekker på overkroppen, ofte med blemmer og avskalling av hud, sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og øyne og kan innledes med feber og influensalignende symptomer.
  Slutt å ta Aranesp hvis du får disse symptomene, og kontakt legen din eller oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aranesp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter utløpsdato og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Bruk ikke Aranesp hvis du tror at det har vært nedfrosset.
Oppbevar den ferdigfylte pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Når du har tatt pennen ut av kjøleskapet og oppbevart den i romtemperatur i omkring 30 minutter før injisering, må den enten brukes innen 7 dager eller kastes.
Bruk ikke dette legemidlet hvis innholdet i pennen er uklart, eller det er partikler i det.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aranesp
 • Virkestoffet er darbepoetin alfa, r–HuEPO (erytropoietin produsert ved hjelp av genteknologi). Den ferdigfylte pennen inneholder enten 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300 eller 500 mikrogram av darbepoetin alfa.
 • Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, natriumklorid, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Aranesp ser ut og innholdet i pakningen
Aranesp er en klar, fargeløs eller svakt perlefarget injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn.
Aranesp (SureClick) leveres i pakninger med 1 eller 4 ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
Amgen AB
Tel: +47 23308000
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14. november 2019.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency).
 
Bruksanvisning
Det er viktig at du ikke forsøker å injisere hvis du ikke har fått opplæring av helsepersonell.
Det finnes også annet opplæringsmateriale for å lære deg å selvadministrere med Aranesp ferdigfylt penn, en demonstrasjonspenn og en bruksanvisning på størrelse med en plakat for pasienter/omsorgspersoner med nedsatt syn.
Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig
Les denne viktige informasjonen før du bruker Aranesp SureClick ferdigfylt penn:
Slik oppbevarer du Aranesp SureClick ferdigfylte penner:
 • Oppbevar den ferdigfylte pennen og alle andre legemidler utilgjengelig for barn.
 • Oppbevar den ferdigfylte pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys eller fysiske skader.
 • Oppbevar den ferdigfylte pennen i kjøleskap (2-8ºC).
 • Når du har tatt pennen ut av kjøleskapet og oppbevart den i romtemperatur (opptil 25ºC) i omkring 30 minutter før injisering, må den enten brukes innen 7 dager eller kastes.
Mangler tekstalternativ for bildeDen ferdigfylte pennen må ikke oppbevares i ekstrem varme eller kulde. La den for eksempel aldri ligge i hanskerom eller bagasjerom.
Mangler tekstalternativ for bildeSkal ikke fryses. Bruk ikke Aranesp hvis du tror at det har vært nedfrosset.
Slik bruker du Aranesp SureClick ferdigfylte penner
 • Legen din har forskrevet Aranesp ferdigfylt penn til injeksjon i vevet rett under huden (subkutan bruk).
Mangler tekstalternativ for bildeBruk ikke den ferdigfylte pennen etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Mangler tekstalternativ for bildeDen ferdigfylte pennen skal ikke rystes.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke fjern den grå beskyttelseshetten fra den ferdigfylte pennen før du er klar til å injisere.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte pennen hvis den har falt ned på en hard overflate. Deler av pennen kan ha sprukket uten at sprekken er synlig. Bruk en ny ferdigfylt penn.
 • Innsiden av pennens hette inneholder tørr naturgummi, som er laget av lateks. Informer helsepersonell dersom du er allergisk mot lateks.
Kontakt helsepersonell for mer informasjon eller hjelp.
Trinn 1: Forberedelser
A Ta én ferdigfylt penn ut av kartongen.
Ta den ferdigfylte pennen forsiktig ut av kartongen.
Legg kartongen med eventuelle ubrukte ferdigfylte penner tilbake i kjøleskapet.
La den ferdigfylte pennen ligge i romtemperatur i minst 30 minutter før du injiserer.
Mangler tekstalternativ for bildeDu må ikke legge den ferdigfylte pennen tilbake i kjøleskapet når den har nådd romtemperatur.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke prøv å varme den ferdigfylte pennen ved hjelp av varmekilder som varmt vann eller mikrobølgeovn.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke utsett den ferdigfylte penne for direkte sollys.
Mangler tekstalternativ for bildeDen ferdigfylte pennen skal ikke rystes.
Mangler tekstalternativ for bildeDu må ikke fjerne den grå hetten fra den ferdigfylte pennen ennå.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Inspiser den ferdigfylte pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Forsikre deg om at legemidlet som er synlig i vinduet er en klar og fargeløs væske.
 • Sjekk at det er samme dose som er forskrevet til deg av lege.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte pennen dersom legemidlet er uklart eller misfarget eller inneholder flak eller partikler.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte pennen dersom noen deler har sprekker eller er ødelagt.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte pennen dersom den ferdigfylte pennen har blitt mistet ned.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte pennen dersom den grå hetten mangler eller ikke sitter godt på.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte pennen dersom utløpsdatoen som er oppgitt etter EXP på etiketten er utløpt.
I alle ovennevnte tilfelle skal du bruke en ny ferdigfylt penn og kontakte helsepersonell.
C Finn frem alt du trenger til injeksjonen.
Vask hendene dine grundig med såpe og vann.
På et rent, godt opplyst sted legger du frem:
 • En ny ferdigfylt penn
 • Spritserviett
 • Bomullsdotter eller gaskompress
 • Plaster
 • Sprøytebeholder
Mangler tekstalternativ for bilde
D Klargjør og vask injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Du kan bruke:
 • Låret
 • Magen, bortsett fra de 5 cm som er nærmest navlen
 • Yttersiden av overarmen (kun hvis noen andre gir deg injeksjonen)
Rengjør injeksjonsstedet med en spritserviett. La huden tørke.
Mangler tekstalternativ for bildeDu må ikke berøre dette området igjen før injeksjonen er gitt.
 • Velg et annet sted hver gang du setter injeksjonen. Hvis du vil bruke samme injeksjonssted, sørg for at det ikke er det samme stikkstedet du brukte til en tidligere injeksjon.
Mangler tekstalternativ for bildeDu må ikke injisere i områder der huden er øm, blå, rød eller hard.
 • Unngå å injisere i områder med arr eller strekkmerker.
Viktig: Følg de instruksjonene som gis spesifikt til deg om valg av injeksjonssted og bytte mellom forskjellige injeksjonssteder til hver injeksjon.
Trinn 2: Klargjøring
E Når du er klar til å injisere, trekk den grå beskyttelseshetten rett av.
Mangler tekstalternativ for bilde
Det kan være en dråpe væske ytterst på nålen eller på sikkerhetskransen. Dette er normalt.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke vri eller bøy den grå beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett den grå beskyttelseshetten tilbake på den ferdigfylte pennen.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke fjern den grå hetten fra den ferdigfylte pennen før du er klar til å injisere.
Kontakt helsepersonell umiddelbart hvis du ikke klarer å injisere selv.
F Strekk eller klem på injeksjonsstedet slik at overflaten blir fast.
Strekketeknikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Strekk huden din godt ved å flytte tomlene dine fra hverandre og lag et område som er cirka 5 cm bredt.
ELLER
Klemmeteknikk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klem huden din fast mellom tommelen og fingrene og lag et område som er cirka 5 cm bredt.
Viktig: Det er viktig at huden din holdes strekt eller klemt mens du injiserer.
Trinn 3: Injisering
G Hold huden strekt eller klemt. Ta av hetten og trykk den ferdigfylte pennen ned mot huden i 90 graders vinkel.
Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig: Du må ikke røre den røde startknappen.
H Trykk den ferdigfylte pennen hardt ned til den stopper.
Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig: Du må trykke pennen helt ned, men ikke rør den røde startknappen før du er klar til å injisere.
I Når du er klar til å injisere, trykker du på den røde startknappen.
Mangler tekstalternativ for bilde
J Fortsett å trykke pennen ned på huden. Injeksjonen tar cirka 15 sekunder.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Vinduet blir gult når injeksjonen er ferdig
Mangler tekstalternativ for bilde
Merk: Når du fjerner den ferdigfylte pennen fra huden din blir nålen automatisk dekket til.
Viktig: Hvis vinduet ikke er gult når du fjerner den ferdigfylte pennen, eller det ser ut som om legemidlet fortsatt injiseres, så har du ikke fått en hel dose. Kontakt helsepersonell umiddelbart.
K Undersøk injeksjonsstedet.
 • Hvis du ser blod, kan du presse en bomullsdott eller gaskompress mot injeksjonsstedet. Ikke gni på injeksjonsstedet. Om nødvendig kan du sette på et plaster.
Trinn 4: Fullføring
L Kast den brukte ferdigfylte pennen og den grå hetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Kast den brukte ferdigfylte pennen i sprøytebeholderen umiddelbart etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bildeDen ferdigfylte pennen må ikke brukes flere ganger.
Mangler tekstalternativ for bildeDen ferdigfylte pennen og sprøytebeholderen skal ikke gjenbrukes eller kastes i husholdningsavfall.
Rådfør deg med helsepersonell om riktig avfallshåndtering. Det kan være lokale forskrifter som skal følges.
Viktig: Sprøytebeholderen skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.