Methotrexate

Pfizer


Immunsuppressivt middel, folsyreanalog.

L04A X03 (Metotreksat)TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Metotreksat 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Aktiv revmatoid artritt hos voksne som ikke kan kontrolleres med antiinflammatoriske midler (NSAID), antimalariamidler, sulfasalazin, penicillamin eller gullpreparat, eller når det foreligger kontraindikasjoner for bruk av disse midlene. Utbredt kronisk psoriasis der annen terapi ikke har ført frem.

Dosering

Bør kun forskrives av lege med ekspertise i bruk av metotreksat og grundig forståelse for risikoer ved behandling. Viktig advarsel: Ved behandling av revmatoid artritt og psoriasis, skal metotreksat tas kun 1 gang i uken. Feildosering kan føre til alvorlige bivirkninger, inkl. dødsfall. Les doseringsavsnittet svært nøye. Fatal toksisitet i forbindelse med utilsiktet daglig dosering i stedet for ukentlig dosering er sett, spesielt hos eldre. Forskriver bør påse at pasient/omsorgspersoner er i stand til å overholde behandlingsplanen med ukentlig dosering. Forskrivende lege bør angi på resepten hvilken ukedag dosen skal tas.
Psoriasis: Anbefalt initial dose: 1 enkeltdose på 7,5 mg 1 gang i uken, alternativt 2,5 mg 3 ganger i løpet av 24 timer med 12 timers intervaller 1 gang i uken.
Revmatoid artritt: Initialdose: 7,5 mg 1 gang i uken.
Gjeldende for begge indikasjoner: Terapeutisk effekt nås vanligvis innen 6 uker, og pasientens tilstand bedres vanligvis de neste 12 ukene eller lengre. Hvis ikke behandlingseffekt nås innen 6-8 uker, og ingen toksiske reaksjoner forekommer, kan dosen økes trinnvis med 2,5 mg/uke. Optimal ukedose er vanligvis ca. 7,5-15 mg, og bør ikke overstige 20 mg/uke. Bør seponeres hvis ingen behandlingseffekt sees innen 8 uker på maks. dose. Ved nådd behandlingseffekt, skal dosen reduseres til lavest mulig vedlikeholdsdose. Optimal behandlingsvarighet er fortsatt ukjent, men preliminære data indikerer at den initiale effekten kan vare i minst 2 år ved vedlikeholdsbehandling. Ved seponering kan symptomer returnere innen 3-6 uker.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Skal brukes med forsiktighet. Dosen justeres på følgende måte:

Kreatininclearance (ml/minutt)

% av dosen som skal administreres

>60

100

30-59

50

<30

Skal ikke gis

Eldre: Pga. svekket lever-/nyrefunksjon i tillegg til reduserte folsyredepoter, bør relativt lave doser vurderes. Pasienten bør overvåkes nøye for tidlige toksisitetstegn.
Tilberedning/Håndtering: Advarsel til personale/omsorgspersoner som håndterer legemidlet: Kan være skadelig ved innånding eller kontakt med hud, og engangshansker skal brukes. Vask hender før og etter håndtering. Se pakningsvedlegg og spesiallitteratur, f.eks. «Medikamentell kreftbehandling: Cytostatikaboken» samt Arbeidstilsynets forskrifter.
Administrering: Dosen skal tas 1 gang i uken, og på samme ukedag hver uke. Skal svelges hele med rikelig væske/vann. Kan tas med eller uten mat hos voksne. Skal ikke knuses. Har delestrek, men skal ikke deles. Se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Revmatoide lungeforandringer eller lungesykdom. Ved høydosebehandling: Ascites og omfattende pleuraeksudat. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Graviditet. Amming. Alkoholisme. Nedsatt leverfunksjon. Åpenbare eller laboratoriebekreftede immunsviktsyndromer. Eksisterende blodsykdommer, slik som benmargshypoplasi, leukopeni, trombocytopeni eller betydelig anemi.

Forsiktighetsregler

Dødsfall er sett ved bruk mot maligniteter, psoriasis og revmatoid artritt. Pga. risiko for alvorlige toksiske bivirkninger skal det informeres om risiko ved behandling, og det skal overvåkes kontinuerlig (se Laboratoriekontroll). Toksiske effekter: Frekvens og grad av toksiske effekter kan relateres til dose eller doseringshyppighet, men toksisitet er sett ved alle doser og kan opptre når som helst under behandling. Ved toksiske reaksjoner skal doseringen reduseres eller avbrytes, og passende tiltak bør iverksettes. Ved ev. gjenopptatt behandling, skal stor forsiktighet utvises sammen med adekvat vurdering av fortsatt legemiddelbehov og med stor årvåkenhet for tilbakefall av toksisitet. Doseringsdag: Foreskrivende lege skal angi hvilken ukedag dosen skal inntas, sikre at pasienten forstår at metotreksat kun skal tas 1 gang i uken, og viktigheten av å følge denne instruksen. Feilaktig daglig inntak av anbefalt ukedose har medført dødsfall. Akkumulering: Sakte eliminasjon fra «tredjeromskompartment» (f.eks. pleuraeffusjon, ascites) gir forlenget terminal t1/2 og mulig toksisitet. Ved signifikant «tredjeroms»-akkumulering, anbefales væskedrenering før behandling og overvåkning av metotreksatnivåer i plasma. Tumorlysesyndrom: Ved raskt voksende tumorer kan tumorlysesyndrom induseres. Egnet understøttende og farmakologiske tiltak kan forhindre eller lette komplikasjonen. Stråling: Samtidig bruk med strålebehandling kan øke risiko for bløtdels- og benvevsnekroser. Malignt lymfom: Kan oppstå ved lavdosebehandling, men kan reverseres etter behandlingsslutt. Seponer først metotreksat, og hvis ikke lymfomet går tilbake skal adekvat behandling igangsettes. Andre tilstander: Uventet alvorlig, inkl. fatal, benmargssuppresjon, aplastisk anemi og gastrointestinal toksisitet er sett ved samtidig bruk av metotreksat (vanligvis i høye doser) og NSAID. Lever: Metotreksat kan forårsake akutt hepatitt og kronisk levertoksisitet (fibrose og cirrhose). Kronisk toksisitet kan være fatal, og oppstår oftest etter langtidsbruk (≥2 år) og etter total kumulativ dose på minst 1,5 g. Ved psoriasis er levertoksisitet avhengig av total kumulativ dose, og kan forsterkes av alkoholisme, fedme, diabetes og høy alder. Forbigående avvik i leverparametre sees ofte etter metotreksatbehandling, og er normalt ikke grunn til justering av metotreksatdosen. Vedvarende unormale leververdier, og/eller reduksjon i serumalbumin kan indikere alvorlig levertoksisitet. Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV)-infeksjon eller forverring av hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon, inkl. fatale tilfeller, kan forekomme. Enkelte tilfeller av HBV-reaktivering etter avsluttet behandling er sett. Ved tidligere HBV- eller HCV-infeksjon, bør klinisk og laboratorieevaluering utføres for å vurdere pre-eksisterende leversykdom. Ved psoriasisbehandling skal undersøkelser for leverskade og -funksjon, inkl. serumalbumin og protrombintid, utføres flere ganger før behandlingsstart. Leverfunksjonsverdier er ofte normale ved fibrose- eller cirrhoseutvikling, og skadene detekteres ofte kun ved leverbiopsi. Biopsi anbefales derfor før eller kort tid etter (2-4 måneder) behandlingsstart, etter en total kumulativ dose på 1,5 g, og etter hvert tillegg på 1-1,5 g. Ved cirrhose eller moderat fibrose seponeres legemidlet. Ved mild fibrose anbefales en ny biopsi etter 6 måneder. Mindre histologiske funn, som endret fettnivå og mindre portalinflammasjon, er relativt vanlig før behandlingsstart, og er vanligvis ikke grunn til å unngå eller avbryte behandlingen. Legemidlet bør imidlertid brukes med forsiktighet. Ved revmatoid artritt er pasientalder ved behandlingsstart og behandlingsvarigheten risikofaktorer for levertoksisitet. Vedvarende avvik i leverfunksjonsverdier kan sees før fibrose og cirrhose i revmatoid artritt-populasjonen. Leverfunksjonstester bør utføres ved behandlingsstart og med 4-8 ukers intervaller. Leverbiopsi bør utføres før behandling ved tidligere høyt alkoholkonsum, vedvarende unormale leverfunksjonsverdier, eller kronisk HBV- eller HCV-infeksjon. Under behandlingen skal leverbiopsi tas ved vedvarende forandringer i leverfunksjonsverdier eller ved redusert serumalbumin under normalverdien (med bakgrunn i en velkontrollert revmatoid artritt). Ved små forandringer («Roenigk grades» I, II og IIIa) kan behandlingen fortsette og pasienten kontrolleres iht. anbefalinger ovenfor. Skal seponeres hos pasienter med vedvarende unormale leverfunksjonsverdier og som motsetter seg leverbiopsi, eller hvor leverbiopsi viser moderat til alvorlige forandringer («Roenigk grade» IIIb eller IV). GI: Diaré og ulcerativ stomatitt krever seponering, ellers kan hemoragisk enteritt og dødsfall pga. intestinal perforering oppstå. Ved peptisk magesår eller ulcerøs kolitt skal stor forsiktighet utvises. Ved oppkast, diaré eller stomatitt som gir dehydrering, skal behandlingen avsluttes inntil dette opphører. Hematologisk toksisitet: Hematopoesen kan hemmes og medføre anemi, aplastisk anemi, pancytopeni, leukopeni, nøytropeni og/eller trombocytopeni. Ved psoriasis og revmatoid artritt skal behandlingen avbrytes umiddelbart ved signifikant reduksjon i celletall. Infeksjon eller immunologiske tilstander: Bør brukes med stor forsiktighet ved aktiv infeksjon, og er vanligvis kontraindisert ved immunsviktsyndrom som er åpenbar eller påvist ved laboratorietester. Har immunsuppressiv aktivitet. Pneumoni (som kan føre til respirasjonssvikt) er sett. Potensielt fatale, opportunistiske infeksjoner, inkl. Pneumocystis carinii-pneumoni, er sett og P. carinii skal vurderes ved pulmonære symptomer. Immunisering: Vaksinasjon kan ha dårligere immunologisk effekt ved samtidig bruk med metotreksat. Immunisering med levende virusvaksiner anbefales vanligvis ikke. Disseminerte vaksineinfeksjoner etter koppevaksinering er sett under metotreksatbehandling. Lunger: Metotreksatindusert lungesykdom, inkl. akutt eller kronisk interstitiell pneumonitt og pleuraeffusjon, kan oppstå når som helst under behandlingen og er sett ved lave doser. Tilstanden er ikke alltid fullstendig reversibel og dødsfall er sett. Pulmonale tegn/symptomer, f.eks. tørr, ikke-produktiv hoste, feber, brystsmerter, dyspné, hypoksemi og et infiltrat på lungerøntgen, eller ikke-spesifikk pneumonitt som oppstår under behandlingen, kan indikere en potensielt farlig lesjon, og krever seponering og nøye undersøkelser. Pulmonale lesjoner kan oppstå uavhengig av dosert metotreksatmengde. Infeksjoner, inkl. pneumoni, må utelukkes. Lungefunksjonstester bør utføres ved opplevd redusert lungekapasitet og/eller lungesymptomer. Ved revmatologiske og relaterte indikasjoner er pulmonal alveolær blødning sett, og umiddelbar undersøkelse bør vurderes for å bekrefte diagnosen. Nyrer: Metotreksat utskilles hovedsakelig via nyrene, og økte konsentrasjoner kan derfor gi alvorlige bivirkninger ved nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonen bør overvåkes ved nyrefunksjonsprøver og urinanalyser. Hvis serumkreatininnivåer er økt, bør dosen reduseres. Ved mulig nedsatt nyrefunksjon (f.eks. hos eldre) bør overvåkning foretas med kortere mellomrom, spesielt ved kombinasjon av legemidler som påvirker metotreksateliminasjonen, forårsaker nyreskade (f.eks. NSAID) eller som kan gi hematopoetisk svekkelse. Ved risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon, inkl. lett nedsatt nyrefunksjon, anbefales ikke samtidig bruk av NSAID. Dehydrering kan forsterke toksiske virkninger av metotreksat. Samtidig bruk av protonpumpehemmere (PPI) og høye doser metotreksat bør unngås, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Kan forårsake nyreskade som kan føre til akutt nyresvikt. Det anbefales nøye overvåkning av renale funksjoner som adekvat hydrering, alkalisering av urinen og målinger av metotreksat i serum og nyrefunksjon. Hud: Alvorlige, inkl. fatale, hudreaksjoner, som toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom), Stevens-Johnsons syndrom og erythema multiforme, er sett etter noen dagers peroral, i.v. eller intratekal behandling. Psoriasislesjoner kan forverres ved samtidig eksponering for ultrafiolett stråling. Strålingsdermatitt og solbrenthet kan returnere. CNS: Leukoencefalopati er sett. Laboratoriekontroll: Undersøkelse før behandling (baseline) bør inkludere fullstendig blodstatus med differensial- og trombocyttall, leverenzymer, test for HBV- eller HCV-infeksjon, test av nyrefunksjon og røntgen thorax. Under behandling av revmatoid artritt og psoriasis, anbefales overvåkning av følgende: Hematologi minst 1 gang/måned, leverenzymnivåer og nyrefunksjon hver 1-2 måned. Initiering eller endring av dose eller under perioder med økt risiko for økt metotreksatnivå i blodet (f.eks. dehydrering), kan også kreve hyppigere målinger. Generelt: Ved tegn til leukopeni bør behandlingen avsluttes eller dosen reduseres. Benmargsbiopsi bør utføres ved behov. Tilstander med folatmangel kan øke metotreksattoksisitet. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

NSAID: NSAID og salisylater gir redusert tubulær metotreksatsekresjon, som gir økt toksisitet. Ved lavdosebehandling bør forsiktighet utvises og nyrefunksjon kontrolleres. Som hovedregel bør kombinasjonen unngås. Protonpumpehemmere (PPI): Kombinasjon med PPI kan redusere metotreksatclearance og øke toksisitetssymptomer. Samtidig bruk av PPI og høye doser metotreksat bør unngås, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Leflunomid: Kombinasjon med leflunomid kan øke risiko for pancytopeni. Toksisitet: Bindes delvis til serumalbumin, og toksisiteten kan øke pga. fortrenging av andre legemidler med høy bindingsgrad, som f.eks. salisylater, fenylbutazon, fenytoin og sulfonamider, antibiotika som penicilliner, tetrasyklin, pristinamycin, probenecid og kloramfenikol. Nitrogenoksidanestesi: Dinitrogenoksid forsterker metotreksat sin effekt på folatmetabolismen og gir økt toksisitet som alvorlig, uforutsigbar myelosuppresjon og stomatitt. Selv om effekten kan reduseres ved bruk av kalsiumfolinat, bør samtidig bruk unngås. Antibiotika: Penicilliner og sulfonamider kan hemme tubulær sekresjon av metotreksat og gi økt hematologisk og gastrointestinal toksisitet. Ciprofloksacin hemmer renal tubulær transport av metotreksat, og samtidig bruk bør overvåkes nøye. Perorale antibiotika, f.eks. tetrasykliner, kloramfenikol og ikke-absorberbare bredspektrede antibiotika, kan redusere intestinal absorpsjon av metotreksat eller interferere med enterohepatisk sirkulasjon. Bruk av trimetoprim/sulfametoksazol etter metotreksatbehandling er sjeldent sett å øke benmargssuppresjon, sannsynligvis via nedsatt tubulær sekresjon og/eller additiv antifolateffekt. Midler mot protozoer: Kombinasjon med pyrimetamin øker metotreksattoksisitet pga. additiv antifolateffekt. Probenecid: Kan hemme tubulær metotreksatsekresjon og gi økt toksisitet. Samtidig bruk må overvåkes nøye. PUVA: Ved psoriasis eller mycosis fungoides er tilfeller av hudkreft sett når metotreksat gis i kombinasjon med PUVA-behandling. Teofyllin: Kan hemme metabolismen/redusere clearance av teofyllin. Ved samtidig bruk bør plasmanivå av teofyllin overvåkes og dosen ev. reduseres. Diuretika: Benmargsuppresjon og redusert folatnivå er sett ved samtidig bruk av triamteren. Retinoider: Samtidig bruk av etretinat eller andre retinoider bør overvåkes nøye pga. mulig økt risiko for levertoksisitet. Kjemoterapi: Økt nefrotoksisitet kan sees når høye doser gis i kombinasjon med et potensielt nefrotoksisk kjemoterapeutikum (f.eks. cisplatin). Cisplatin og metotreksat hemmer hverandres renale sekresjon. Samtidig strålebehandling kan gi økt risiko for bløtdels- og benvevsnekroser. Samtidig bruk av cytarabin kan øke risikoen for alvorlige nevrologiske bivirkninger som hodepine, paralyse, koma og slaglignende episoder. L-asparaginase kan motvirke effekten av metotreksat. Metotreksat øker plasmanivåer av merkaptopurin, og kombinasjon kan kreve dosejustering. Levertoksisitet: Levertoksisitet ved samtidig bruk av andre levertoksiske legemidler er sett. Kombinasjon med f.eks. leflunomid, azatioprin, sulfasalazin eller retinoider bør overvåkes ofte for mulig økt levertoksisitet. Vitaminer: Preparater som inneholder folsyre eller dets derivater, kan redusere responsen på systemisk administrert metotreksat. Høye doser av kalsiumfolinat kan redusere effekten av intratekalt administrert metotreksat.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert ved ikke-onkologiske indikasjoner. Ved graviditet under og inntil 6 måneder etter endt behandling, bør medisinsk rådgivning gis om risiko for skadelige effekter på barnet. Ultralydundersøkelser må utføres for å bekrefte normal fosterutvikling. Reproduksjonstoksisitet er vist i dyrestudier, spesielt under 1. trimester. Kraftig fosterskadelig effekt på mennesker er vist. Fosterdød, spontanabort, intrauterin veksthemming og/eller medfødte misdannelser (f.eks. kraniofaciale, kardiovaskulære, sentralnervøse og i ekstremiteter) er sett. Begrensede data for metotreksateksponering på >30 mg/uke under graviditet, men økt forekomst av spontanabort og medfødte misdannelser forventes. Når bruk av metotreksat avbrytes før unnfangelse, er det sett normale svangerskap. Fertile kvinner/prevensjon hos kvinner: Graviditet skal unngås under behandling. Effektiv prevensjon skal brukes under og minst 6 måneder etter endt behandling. Før behandlingsstart skal informasjon om risiko for misdannelser gis, og graviditet skal utelukkes. Under behandling skal graviditetstester gjentas når klinisk indisert. Skal veiledes om prevensjon og familieplanlegging. Prevensjon hos menn: Overgang i sædvæske er ukjent. Gentoksisk effekt på sædceller kan ikke utelukkes. Seksuelt aktive mannlige pasienter eller deres kvinnelige partnere anbefales å bruke sikker prevensjon under og minst 6 måneder etter endt behandling. Sæddonasjon under og inntil 6 måneder etter endt behandling bør unngås.
Amming: Kontraindisert. Utskilles i morsmelk. Barn som ammes kan skades.
Fertilitet: Nedsatt fertilitet, oligospermi, menstruasjonsforstyrrelser og amenoré hos mennesker er sett under behandling og i en kort periode etter seponering, hvilket påvirker spermatogenese og oogenese under behandlingsperioden. Effektene ser oftest ut til å være reversibel ved seponering.

 

Bivirkninger

Generelt er forekomst og alvorlighetsgrad av akutte bivirkninger relatert til dose og doseringsfrekvens.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Leukopeni
Mindre vanlige Anemi, benmargssuppresjon, epistakse, trombocytopeni
Svært sjeldne Aplastisk anemi, lymfoproliferativ sykdom2
Ukjent frekvens Agranulocytose, eosinofili, lymfadenopati (inkl. reversible), megaloblastisk anemi, nøytropeni, pancytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Anoreksi, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
Mindre vanlige Pankreatitt
Sjeldne Enteritt, gastrointestinale sårdannelser og blødninger, gingivitt, melena
Svært sjeldne Hematemese
Ukjent frekvens Glossitt, ikke-infeksiøs peritonitt, intestinal perforasjon
Generelle
Vanlige Fatigue, feber, malaise, svimmelhet
Svært sjeldne Plutselig død
Hjerte
Sjeldne Hypotensjon
Svært sjeldne Perikardeffusjon, perikarditt
Hud
Vanlige Alopesi, utslett
Mindre vanlige Kløe, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Sjeldne Akne, ekkymose, erytematøst utslett, erythema multiforme, fotosensitivitet, hudsår, nodulose, pigmenteringslidelse, smertefulle erosjoner av psoriasisplakk, urticaria
Svært sjeldne Furunkulose, telangiektasi
Ukjent frekvens DRESS, dermatitt, petekkier
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktoid reaksjon
Svært sjeldne Hypogammaglobulinemi
Infeksiøse
Vanlige Infeksjon
Mindre vanlige Opportunistisk infeksjon (inkl. fatal infeksjon)
Sjeldne Herpes zoster, sepsis4
Ukjent frekvens Cytomegalovirus-infeksjon (inkl. cytomegaloviral pneumoni), fatal sepsis, forverring av hepatitt C-infeksjon, infeksjoner (inkl. pneumoni, Pneumocystis jirovecii-pneumoni, nokardiose, histoplasmose, kryptokokkose, herpes simplex-hepatitt, disseminert herpes simplex), reaktivering av hepatitt B-infeksjon
Kar
Sjeldne Tromboemboliske hendelser (inkl. tromboflebitt, arterietrombose, cerebral trombose, dyp venetrombose, lungeembolus, retinal venetrombose)
Svært sjeldne Vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Sjeldne Erektil dysfunksjon, menstruasjonsforstyrrelse, redusert libido
Svært sjeldne Defekt oogenese/spermatogenese, infertilitet, midlertidig oligospermi
Lever/galle
Vanlige Økte leverenzymer
Sjeldne Akutt hepatitt, hepatotoksisitet, kronisk fibrose og cirrhose
Svært sjeldne Redusert serumalbumin
Ukjent frekvens Leversvikt1
Luftveier
Mindre vanlige Interstitiell pneumonitt (inkl. dødsfall), pleuraeffusjon, pneumonitt
Sjeldne Faryngitt, lungefibrose
Svært sjeldne Kols
Ukjent frekvens Alveolitt, brystsmerte, dyspné, hoste, hypoksi, kronisk interstitiell lungesykdom, pulmonal alveolær blødning
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Artralgi/myalgi, osteoporose, stressfraktur
Ukjent frekvens Kjeveosteonekrose (sekundært til lymfoproliferativ sykdom)3
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi
Mindre vanlige Hemiparese
Sjeldne Leukoencefalopati, parese, somnolens, taleforstyrrelse (inkl. dysartri og afasi)
Svært sjeldne Uvanlige kraniale fornemmelser
Ukjent frekvens Araknoiditt, ataksi, demens, nevrotoksisitet, paraplegi, stupor, svimmelhet, økt trykk i cerebrospinalvæske
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Alvorlig nefropati, nyresvikt
Sjeldne Dysuri
Svært sjeldne Azotemi, cystitt, hematuri
Ukjent frekvens Proteinuri
Psykiske
Sjeldne Depresjon og forvirring, humørforandringer, midlertidig kognitiv forstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Diabetes
Svangerskap
Mindre vanlige Fosterskade
Sjeldne Abort
Ukjent frekvens Fosterdød
Svulster/cyster
Mindre vanlige Lymfom (inkl. reversible lymfom)2
Øye
Sjeldne Alvorlige synsforstyrrelser av ukjent etiologi, tåkesyn
Svært sjeldne Forbigående blindhet/synstap, konjunktivitt

1Risikofaktorer for utvikling av leversvikt er fedme, alkoholisme, diabetes mellitus og nedsatt nyrefunksjon, se Forsiktighetsregler.

2Enkelttilfeller er rapportert, som i flere tilfeller har avtatt straks ved seponering.

3Signifikant økt risiko er sett hos pasienter med kreft i munnhulen som gjennomgår strålebehandling og som samtidig behandles med metotreksat.

4Hovedsakelig sett hos pasienter med aktive alvorlige infeksjoner eller hos immunkompromitterte pasienter.

Lungesykdom: Se Forsiktighetsregler. De pulmonale komplikasjonene som oppstår ved metotreksatbehandling av revmatoid artritt kan også være en direkte konsekvens av sykdommen.

Generelt er forekomst og alvorlighetsgrad av akutte bivirkninger relatert til dose og doseringsfrekvens.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Leukopeni
Gastrointestinale Anoreksi, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle Fatigue, feber, malaise, svimmelhet
Hud Alopesi, utslett
Infeksiøse Infeksjon
Lever/galle Økte leverenzymer
Nevrologiske Hodepine, parestesi
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, benmargssuppresjon, epistakse, trombocytopeni
Gastrointestinale Pankreatitt
Hud Kløe, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Anafylaktoid reaksjon
Infeksiøse Opportunistisk infeksjon (inkl. fatal infeksjon)
Luftveier Interstitiell pneumonitt (inkl. dødsfall), pleuraeffusjon, pneumonitt
Nevrologiske Hemiparese
Nyre/urinveier Alvorlig nefropati, nyresvikt
Svangerskap Fosterskade
Svulster/cyster Lymfom (inkl. reversible lymfom)2
Sjeldne
Gastrointestinale Enteritt, gastrointestinale sårdannelser og blødninger, gingivitt, melena
Hjerte Hypotensjon
Hud Akne, ekkymose, erytematøst utslett, erythema multiforme, fotosensitivitet, hudsår, nodulose, pigmenteringslidelse, smertefulle erosjoner av psoriasisplakk, urticaria
Infeksiøse Herpes zoster, sepsis4
Kar Tromboemboliske hendelser (inkl. tromboflebitt, arterietrombose, cerebral trombose, dyp venetrombose, lungeembolus, retinal venetrombose)
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon, menstruasjonsforstyrrelse, redusert libido
Lever/galle Akutt hepatitt, hepatotoksisitet, kronisk fibrose og cirrhose
Luftveier Faryngitt, lungefibrose
Muskel-skjelettsystemet Artralgi/myalgi, osteoporose, stressfraktur
Nevrologiske Leukoencefalopati, parese, somnolens, taleforstyrrelse (inkl. dysartri og afasi)
Nyre/urinveier Dysuri
Psykiske Depresjon og forvirring, humørforandringer, midlertidig kognitiv forstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Diabetes
Svangerskap Abort
Øye Alvorlige synsforstyrrelser av ukjent etiologi, tåkesyn
Svært sjeldne
Blod/lymfe Aplastisk anemi, lymfoproliferativ sykdom2
Gastrointestinale Hematemese
Generelle Plutselig død
Hjerte Perikardeffusjon, perikarditt
Hud Furunkulose, telangiektasi
Immunsystemet Hypogammaglobulinemi
Kar Vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst Defekt oogenese/spermatogenese, infertilitet, midlertidig oligospermi
Lever/galle Redusert serumalbumin
Luftveier Kols
Nevrologiske Uvanlige kraniale fornemmelser
Nyre/urinveier Azotemi, cystitt, hematuri
Øye Forbigående blindhet/synstap, konjunktivitt
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose, eosinofili, lymfadenopati (inkl. reversible), megaloblastisk anemi, nøytropeni, pancytopeni
Gastrointestinale Glossitt, ikke-infeksiøs peritonitt, intestinal perforasjon
Hud DRESS, dermatitt, petekkier
Infeksiøse Cytomegalovirus-infeksjon (inkl. cytomegaloviral pneumoni), fatal sepsis, forverring av hepatitt C-infeksjon, infeksjoner (inkl. pneumoni, Pneumocystis jirovecii-pneumoni, nokardiose, histoplasmose, kryptokokkose, herpes simplex-hepatitt, disseminert herpes simplex), reaktivering av hepatitt B-infeksjon
Lever/galle Leversvikt1
Luftveier Alveolitt, brystsmerte, dyspné, hoste, hypoksi, kronisk interstitiell lungesykdom, pulmonal alveolær blødning
Muskel-skjelettsystemet Kjeveosteonekrose (sekundært til lymfoproliferativ sykdom)3
Nevrologiske Araknoiditt, ataksi, demens, nevrotoksisitet, paraplegi, stupor, svimmelhet, økt trykk i cerebrospinalvæske
Nyre/urinveier Proteinuri
Svangerskap Fosterdød

1Risikofaktorer for utvikling av leversvikt er fedme, alkoholisme, diabetes mellitus og nedsatt nyrefunksjon, se Forsiktighetsregler.

2Enkelttilfeller er rapportert, som i flere tilfeller har avtatt straks ved seponering.

3Signifikant økt risiko er sett hos pasienter med kreft i munnhulen som gjennomgår strålebehandling og som samtidig behandles med metotreksat.

4Hovedsakelig sett hos pasienter med aktive alvorlige infeksjoner eller hos immunkompromitterte pasienter.

Lungesykdom: Se Forsiktighetsregler. De pulmonale komplikasjonene som oppstår ved metotreksatbehandling av revmatoid artritt kan også være en direkte konsekvens av sykdommen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Sees vanligvis ved peroral og intratekal bruk, men i.v. og i.m. overdosering er også sett. Tilfeller av peroral overdose, inkl. fatale, er sett pga. feilaktig daglig i stedet for ukentlig inntak.
Symptomer: Vanligste bivirkninger inkluderer hematologiske og gastrointestinale reaksjoner, f.eks. leukopeni, trombocytopeni, anemi, pancytopeni, benmargssuppresjon, mukositt, stomatitt, oral ulcerasjon, kvalme, oppkast, gastrointestinal ulcerasjon, gastrointestinal blødning. I noen tilfeller ble ingen symptomer sett. I fatale tilfeller ble også tilstander som sepsis eller septisk sjokk, nyresvikt og aplastisk anemi sett.
Behandling: Antidot: Kalsiumfolinat. Se Kalsiumfolinat «Pfizer». Administrering av antidot bør initieres raskest mulig, da effektivitet i å motvirke toksisiteten avtar over tid. Overvåkning av serumnivået av metotreksat er viktig for å kunne avgjøre optimal kalsiumfolinatdose og behandlingsvarighet. Ved massiv overdosering, kan hydrering og alkalisering av urin være nødvendig for å hindre utfelling av metotreksat og/eller dets metabolitter i renale tubuli. Effektiv clearance av metotreksat er sett med akutt intermitterende hemodialyse ved bruk av høypermeabel dialysemembran. Peritoneal dialyse har ikke vist økt metotreksateliminasjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antimetabolitt og analog til folsyre. Kommer inn i celler via aktivt transportsystem for reduserte folater og pga. relativ irreversibel binding. Hemmer dihydrofolatreduktase som omdanner folsyre til tetrahydrofolat som er nødvendig for DNA-syntese og celledeling. Metotreksat er S-fase-spesifikt. Affinitet til dihydrofolatreduktase er langt større enn affinitet for fol- og dihydrofolsyre. Selv store mengder folsyre gitt samtidig vil derfor ikke reversere effektene av metotreksat. Metotreksat antas å gi økt intracellulær deoksyadenosintrifosfat, hvilket kan hemme ribonukleotidreduksjon og polynukleotidligase. Aktivt prolifererende vev som maligne celler, benmarg, føtale celler, hudepitel, bukkal og intestinal mucosa, er generelt mest sensitivt. Pga. økt celleproliferasjon kan metotreksat svekke malign vekst uten irreversibel skade på normalt vev.
Absorpsjon: Cmax etter peroral bruk er noe lavere enn etter i.m. injeksjon, og nås innen 1-5 timer. Betydelige inter- og intraindividuelle variasjoner, særlig ved gjentatt dosering. Metning av peroral absorpsjon skjer ved doseringer >30 mg/m2.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Fordeling: Diffunderer lett inn i vev. Høyest konsentrasjon i lever, galleblære, milt, hud og nyre. Små eller ubetydelige mengder metotreksat går over i cerebrospinalvæsken ved terapeutiske doser. Små mengder finnes i spytt og morsmelk. Krysser placentabarrieren.
Halveringstid: Trefasisk; 0,75 timer, 2-3 timer og 10 timer. Terminal t1/2 ved lave doser (<30 mg/m2) er ca. 3-10 timer. Ved høydose er terminal t1/2 8-15 timer.
Metabolisme: Metaboliseres delvis av tarmflora.
Utskillelse: Hovedsakelig renal. Total clearance 10,08 liter/time, men stor interindividuell variasjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Methotrexate, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2,5 mg 100 stk. (blister)
163646
Blå resept
Byttegruppe
197,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2020