Metex

Medac


Immunsuppressivt middel, folsyreanalog.

L04A X03 (Metotreksat)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Metotreksatdinatrium tilsv. metotreksat 50 mg, natriumklorid, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Metotreksatdinatrium tilsv. metotreksat 50 mg, natriumklorid, natriumhydroksid til pH-justering, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Injeksjonsvæske i ferdigfylt penn: Aktiv revmatoid artritt hos voksne, polyartrittiske former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på NSAID ikke har vært adekvat, alvorlig vedvarende invalidiserende psoriasis, som ikke gir adekvat respons på andre former av behandling f.eks. fototerapi, PUVA og retinoider, samt kraftig psoriasisartritt hos voksne, mild til moderat Crohns sykdom, enten alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, hos voksne som ikke reagerer på behandling eller som er intolerante overfor tiopuriner. Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Aktiv revmatoid artritt hos voksne, forskjellige former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på NSAID ikke har vært adekvat, moderat til alvorlig psoriasis hos voksne, som er kandidater for systemisk behandling samt kraftig psoriasisartritt hos voksne, mild til moderat Crohns sykdom, enten alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, hos voksne som ikke reagerer på behandling eller som er intolerante overfor tiopuriner.

Dosering

Viktig advarsel om dosering av Metex (metotreksat): Ved behandling av revmatoid artritt, juvenil idiopatisk artritt, psoriasis, psoriasisartritt og Crohns sykdom, skal Metex kun brukes 1 gang i uken. Feildosering kan føre til alvorlige bivirkninger, inkl. dødsfall. Les følgende avsnitt svært nøye. Metotreksat bør kun forskrives av lege med ekspertise innen bruk av metotreksat og grundig forståelse av risikoene ved metotreksatbehandling. Pasienten som selv skal sette metotreksat, må få opplæring og trening i korrekt injeksjonsteknikk. Den første injeksjonen med Metex bør utføres under direkte tilsyn av lege. Injiseres 1 gang pr. uke. Pasienten skal uttrykkelig informeres om at administreringen kun skjer 1 gang i uken. Det anbefales å velge en fast ukedag. Eliminasjonen av metotreksat er redusert hos pasienter med et 3. distribusjonsområde (ascites, pleuraeffusjoner). Slike pasienter må overvåkes spesielt nøye mtp. toksisitet, og krever dosereduksjon eller i enkelte tilfeller seponering av metotreksat.
Voksne med revmatoid artritt: Startdose er 7,5 mg 1 gang i uken, administrert enten s.c., i.m. eller i.v. Avhengig av individuell sykdomsaktivitet og pasientens toleranse, kan startdosen økes gradvis med 2,5 mg pr. uke. En ukentlig dose på 25 mg skal vanligvis ikke overskrides. Doser >20 mg pr. uke er forbundet med betydelig økt toksisitet, særlig benmargshemming. Behandlingsrespons kan forventes etter ca. 4-8 uker. Når terapeutisk ønsket resultat er nådd, skal dosen gradvis reduseres til lavest mulig effektiv vedlikeholdsdose.
Barn og ungdom <16 år med polyartrittiske former av juvenil, idiopatisk artritt: Anbefalt dose er 10-15 mg/m² kroppsoverflate (BSA) 1 gang i uken. I terapirefraktære tilfeller kan den ukentlige dosen økes til 20 mg/m² BSA 1 gang i uken. Hyppigere kontroller er imidlertid indisert hvis dosen økes. Pga. begrensede data vedrørende i.v. bruk hos barn og ungdom, er parenteral administrering begrenset til s.c. og i.m. injeksjon. Pasienter med juvenil idiopatisk artritt (JIA) bør alltid henvises til en revmatolog som er spesialist innen behandling av barn/ungdom. Bruk hos barn <3 år er ikke anbefalt da det ikke foreligger tilstrekkelige data vedrørende effekt og sikkerhet.
Psoriasis vulgaris og psoriasisartritt: Det anbefales at en testdose på 5-10 mg administreres parenteralt, 1 uke før behandlingsstart, for å påvise ev. idiosynkratiske bivirkninger. Anbefalt startdose er 7,5 mg metotreksat 1 gang i uken, administrert enten s.c., i.m. eller i.v. Dosen skal økes gradvis, men skal generelt ikke overskride en ukentlig dose på 25 mg. Doser >20 mg pr. uke kan være forbundet med betydelig økt toksisitet, særlig benmargshemming. Respons på behandlingen kan som regel forventes etter ca. 2-6 uker. Når det terapeutisk ønskede resultat er nådd, skal dosen gradvis reduseres til lavest mulig effektiv vedlikeholdsdose. Dosen økes etter behov, men bør vanligvis ikke overskride maks. anbefalt ukentlig dose på 25 mg. I noen få eksepsjonelle tilfeller kan en høyere dose være klinisk berettiget, men den bør ikke overskride maks. ukentlig dose på 30 mg, da toksisiteten vil øke betydelig.
Crohns sykdom hos voksne: Induksjonsbehandling: 25 mg pr. uke administrert enten s.c., i.v. eller i.m. Respons på behandlingen kan forventes innen ca. 8-12 uker. Vedlikeholdsbehandling: 15 mg pr. uke administrert enten s.c., i.v. eller i.m.
Crohns sykdom hos barn: Tilstrekkelig erfaring foreligger ikke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Må administreres med stor forsiktighet, hvis overhodet, ved signifikant aktiv eller tidligere leversykdom, spesielt som følge av alkohol. Bruk av metotreksat er kontraindisert ved bilirubin >5 mg/dl (85,5 μmol/liter). Nedsatt nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Dosen bør justeres som følger:

Kreatininclearance (ml/minutt)

Dose

≥60

100%

30-59

50%

<30

Skal ikke brukes

Eldre: Dosereduksjon skal vurderes pga. redusert lever- og nyrefunksjon samt lavere folatreserver. Pasienter med et 3. distribusjonsområde (pleuraeffusjoner, ascites): Siden halveringstiden kan forlenges med 4 ganger, kan dosereduksjon eller i enkelte tilfeller seponering, være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for detaljert bruksanvisning. Kompatibilitet med andre parenterale preparater er ikke studert. Preparatet skal ikke blandes med andre legemidler. Håndtering og destruksjon må utføres i samsvar med lokale bestemmelser for cytotoksiske preparater. Gravide skal ikke håndtere og/eller administrere preparatet. Skal ikke komme i kontakt med hud eller slimhinner. Ved kontaminering, må berørt område skylles omgående med rikelige mengder vann. Kun til engangsbruk. Alle pakningsstørrelser er tilgjengelige med graderingsmerker. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Se viktig advarsel øverst i doseringsavsnittet om dosering av preparatet. Injeksjonsvæske i ferdigfylt penn: Kun til s.c. engangsbruk. Det beste stedet for injeksjonen er: Øvre del av låret. På magen, unntatt området rundt navlen. Rens ved og rundt det valgte injeksjonsstedet. Dra hetten rett av. Lag en hudfold ved å klype området rundt injeksjonsstedet forsiktig sammen. Hudfolden skal holdes sammen til pennen er fjernet fra huden etter injeksjonen Trykk pennen bestemt i en 90 graders vinkel inn i huden slik at knappen låses opp. Trykk deretter på knappen (du hører et klikk som angir at injeksjonen starter). Ikke fjern pennen fra huden før injeksjonen er fullført for å unngå ufullstendig injeksjon. Hele injeksjonen kan ta opptil 5 sekunder. Fjern pennen fra huden i samme 90 graders vinkel. Beskyttelseshetten går tilbake og låses automatisk på plass over kanylen. Se for øvrig pakningsvedlegget. Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Kun til engangsbruk, kan gis i.m., i.v. eller s.c. (kun s.c. eller i.m. hos barn og ungdom). Administreringen skal normalt utføres av rutinert helsepersonell. Hvis den kliniske situasjonen tillater det, kan behandlende lege i visse tilfeller delegere den s.c. administreringen til pasienten selv. I slike tilfeller kreves følgende detaljerte instruksjon fra legen: Det beste stedet for injeksjonen er: Øverst på lårene. På magen, bortsett fra rundt navlen. Rengjør området rundt valgt injeksjonssted (f.eks. vha. vedlagte alkoholserviett). Trekk beskyttelseshetten av plast rett av. Ta tak i en hudfold på injeksjonsstedet, og klem forsiktig sammen. Hold fast i hudfolden til sprøyten er fjernet fra huden etter injeksjonen. Skyv nålen helt inn i huden i 90 graders vinkel. Skyv stempelet sakte ned og injiser væsken under huden. Fjern sprøyten fra huden i samme vinkel, på 90 grader. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alkoholmisbruk. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Underliggende bloddyskrasi, f.eks. benmargshypoplasi, leukopeni, trombocytopeni eller signifikant anemi. Alvorlige, akutte eller kroniske infeksjoner, f.eks. tuberkulose, hiv eller andre immunsviktsyndromer, sår i munnhulen og kjent aktiv gastrointestinal ulcussykdom. Graviditet og amming. Samtidig vaksinering med levende vaksiner.

Forsiktighetsregler

Pasienten må få tydelig beskjed om at behandlingen kun skal administreres 1 gang i uken, ikke hver dag. Pasienten skal være under passende overvåkning, slik at tegn på ev. toksiske effekter eller bivirkninger kan oppdages og vurderes med minimal forsinkelse. Behandlingen bør derfor kun initieres og overvåkes av lege med kunnskap og erfaring innen antimetabolittbehandling. Pga. muligheten for alvorlige eller til og med fatale toksiske reaksjoner, må legen fortelle pasienten om alle relaterte risikoer og anbefalte sikkerhetstiltak. Fullstendig blodtelling med differensialtelling og telling av trombocytter, testing for leverenzymer, bilirubin, serumalbumin, røntgen thorax og nyrefunksjonstester, anbefales før metotreksatbehandling startes eller gjenopptas etter en hvileperiode. Ved klinisk indikasjontuberkulose og hepatitt ekskluderes. Følgende undersøkelser og sikkerhetstiltak anbefales i løpet av behandlingen (minst 1 gang pr. måned i løpet av de første 6 månedene, og deretter hver 3. måned): Økt overvåkingsfrekvens bør vurderes hvis dosen økes. 1. Undersøkelse av munn og hals for slimhinneendringer. 2. Fullstendig blodtelling med differensialtelling og telling av trombocytter. Enhver betydelig nedgang av antall hvite blodlegemer eller trombocytter indiserer umiddelbar seponering og egnet støttende behandling. Pasienten skal oppfordres til å rapportere alle tegn og symptomer som kan tyde på infeksjon. Pasienter som samtidig benytter hematotoksiske legemidler (f.eks. leflunomid) bør overvåkes nøye med blodcelletelling og telling av trombocytter. 3. En bør være spesielt oppmerksom på forekomst av levertoksisitet. Behandling bør ikke startes, eller bør seponeres, hvis unormale leverfunksjonstester eller unormal leverbiopsi foreligger eller utvikles i løpet av behandlingen. Slike unormale tilstander skal normaliseres innen 2 uker. Deretter kan behandlingen gjenopptas. Det finnes ingen holdepunkter for bruk av leverbiopsi for å overvåke hepatotoksisitet ved revmatologiske indikasjoner. For psoriasispasienter er behovet for leverbiopsi før og under behandling kontroversielt. Vurderingen skal utføres individuelt og skille mellom pasienter uten risikofaktorer og pasienter med risikofaktorer, som f.eks. tidligere høyt alkoholforbruk, vedvarende forhøyet nivå av leverenzymer, tidligere leversykdom, arvelig leversykdom i familien, diabetes mellitus, fedme og tidligere signifikant eksponering for hepatotoksiske legemidler eller kjemikalier, og langvarig metotreksatbehandling eller kumulative doser på ≥1,5 g. Det er rapportert om midlertidig økning av transaminaser på 2-3 ganger øvre grensen i normalområdet, med en hyppighet på 13-20%. Ved vedvarende økning av leverrelaterte enzymer, må man vurdere dosereduksjon eller seponering. Andre hepatotoksiske legemidler bør ikke tas med mindre det er helt nødvendig. Forbruk av alkohol må unngås eller reduseres drastisk. Nærmere overvåkning av leverenzymer bør utføres ved samtidig bruk av andre hepatotoksiske legemidler (f.eks. leflunomid). 4. Nyrefunksjonen skal overvåkes vha. nyrefunksjonstester og urinanalyse. Hos pasienter med økt sannsynlighet for nedsatt nyrefunksjon (f.eks. hos eldre), bør kontroller utføres oftere. Dette gjelder særlig ved samtidig behandling med legemidler som påvirker eliminasjonen av metotreksat, kan forårsake nyreskade (f.eks. NSAID) eller som kan føre til redusert blodcelledannelse. Dehydrering kan også intensivere toksisiteten av metotreksat. 5. Vær oppmerksom på symptomer på nedsatt lungefunksjon og om nødvendig må lungefunksjonstest utføres. Påvirkning av lungene krever rask diagnostisering og seponering. Lungesymptomer (særlig tørr, ikke-produktiv hoste) eller ikke-spesifikk pneumonitt som oppstår under behandling, kan være tegn på en potensielt farlig lesjon og kan kreve at behandlingen avbrytes og tilstanden undersøkes nøye. Akutt eller kronisk interstitiell pneumonitt, ofte forbundet med eosinofili i blodet, kan oppstå, og dødsfall er rapportert. Selv om det er kliniske variasjoner, må infeksjoner utelukkes hos typiske pasienter med metotreksatindusert lungesykdom som omfatter feber, hoste, dyspné, hypoksemi og infiltrat på røntgen thorax. Denne lesjonen kan oppstå ved alle doser. Pulmonal alveolær blødning er rapportert ved revmatologiske og relaterte indikasjoner, kan være relatert til vaskulitt og annen komorbiditet. Ved mistanke om dette bør umiddelbare undersøkelser vurderes. 6. Metotreksat kan svekke responsen på vaksinering og påvirke resultatet av immunologiske tester. Spesiell forsiktighet bør utvises ved tilstedeværelse av inaktive, kroniske infeksjoner (f.eks. herpes zoster, tuberkulose, hepatitt B eller C) pga. mulig aktivering. Samtidig vaksinering med levende vaksiner må ikke utføres. Maligne lymfomer kan oppstå hos pasienter som får lave metotreksatdoser, og i slike tilfeller må behandlingen avsluttes. Dersom lymfomene ikke viser tegn på spontan regresjon, må cytotoksisk behandling igangsettes. Det er rapportert at samtidig administrering av folatantagonister, f.eks. trimetoprim/sulfametoksazol, i sjeldne tilfeller har ført til akutt megaloblastisk pancytopeni. Strålingsindusert dermatitt og solforbrenning kan vende tilbake under metotreksatbehandling (recall-reaksjon). Psoriasislesjoner kan forverres under UV-stråling og samtidig administrering av metotreksat. Eliminasjon av metotreksat er redusert hos pasienter med et 3. distribusjonsområde (ascites, pleuraeffusjoner). Slike pasienter må overvåkes spesielt nøye med tanke på toksisitet, og krever dosereduksjon eller i enkelte tilfeller seponering av metotreksat. Pleuraeffusjoner og ascites må dreneres før oppstart av metotreksatbehandling. Diaré og sårdannende stomatitt kan være toksiske effekter som gjør det nødvendig å avbryte behandlingen, hvis ikke kan blødende enteritt og død som følge av intestinal perforasjon forekomme. Preparater som inneholder folsyre, folinsyre eller derivater av disse, kan redusere effekten av metotreksat. Ved behandling av psoriasis skal metotreksat begrenses til moderat til alvorlig psoriasis som ikke gir adekvat respons på topikale behandlingsformer, men kun når diagnosen er fastslått vha. biopsi og/eller etter dermatologisk konsultasjon. Sentralnervøse symptomer, som tretthet og svimmelhet, kan oppstå under behandlingen. Preparatet har liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Encefalopati/leukoencefalopati er rapportert hos onkologiske pasienter som har fått behandling med metotreksat, og kan ikke utelukkes for behandling med metotreksat ved ikke onkologiske indikasjoner. Fertilitet og reproduksjon: Se Graviditet, amming og fertilitet. Barn: Bør ikke gis til barn <3 år pga. utilstrekkelige data (se Dosering). Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, dvs. så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Dinitrogenoksid: Dinitrogenoksid øker effekten av metotreksat på metaboliseringen av folater og gir økt toksisitet, som alvorlig, uforutsigbar myelosuppresjon og stomatitt. Effekten kan reduseres ved administrering av kaliumfolinat, bør samtidig bruk av dinitrogenoksid og metotreksat unngås. Alkohol, hepatotoksiske legemidler, hematotoksiske legemidler: Sannsynligheten for hepatotoksisk effekt, økes med jevnlig alkoholforbruk og samtidig bruk med andre hepatotoksiske legemidler. Ved samtidig administrering av hematotoksiske legemidler, må dette tas i betraktning. Forekomsten av pancytopeni og hepatotoksisitet kan øke når leflunomid kombineres med metotreksat. Samtidig behandling med retinoider øker risikoen for hepatotoksisitet. Orale antibiotika: Kan påvirke den enterohepatiske sirkulasjonen ved å hemme tarmfloraen eller undertrykke den bakterielle metabolismen. Antibiotika kan i enkelttilfeller redusere nyreclearance av metotreksat, slik at økte serumkonsentrasjoner av metotreksat med samtidig hematologisk og gastrointestinal toksisitet kan forekomme. Legemidler med høy plasmaproteinbinding: Metotreksat er plasmaproteinbundet og kan fortrenges av andre proteinbundne legemidler og gi økt toksisitet ved samtidig bruk. Probenecid, svake organiske syrer og NSAID: Probenecid og svake organiske syrer kan redusere elimineringen av metotreksat, og høyere serumkonsentrasjoner som induserer høyere hematologisk toksisitet, kan forventes. Det er også en mulighet for økt toksisitet når lave metotreksatdoser og NSAID eller salisylater kombineres. Legemidler med negativ effekt på benmargen: Ved samtidig administrering må man være oppmerksom på muligheten av at blodcelledannelsen kan svekkes merkbart. Legemidler som forårsaker folatmangel: Samtidig administrering kan gi økt toksisitet av metotreksat. Spesiell forsiktighet ved underliggende folsyremangel. Folsyre og folinsyre: Preparater som inneholder folsyre, folinsyre eller derivater av disse, kan redusere effekten til metotreksat. Sulfasalazin: Kombinasjon med sulfasalazin kan gi økt effekt av metotreksat, og dermed flere bivirkninger pga. hemmet folsyresyntese via sulfasalazin. Slike uønskede effekter er observert i sjeldne tilfeller. Merkaptopurin: Metotreksat øker plasmanivået av merkaptopurin og kombinasjonen kan kreve dosejustering. Omerazol: Samtidig bruk har gitt forsinket eliminasjon av metotreksat fra nyrene. Sammen med pantoprazol ble det i ett tilfelle rapportert hemmet eliminasjon fra nyrene av 7-hydroksymetotreksatmetabolitten, med myalgi og skjelvinger. Teofyllin og koffein: Metotreksat kan redusere clearance av teofyllin. Teofyllinnivået skal derfor overvåkes ved samtidig bruk. Høyt inntak av av koffein- eller teofyllinholdige drikker må unngås under metotreksatbehandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Teratogent. Hos fertile kvinner skal graviditet utelukkes før igangsetting av behandling. Graviditet under behandling skal unngås, og fertile kvinner og menn må bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Graviditetstester gjentas ved kliniske funn (f.eks. etter et opphold i bruk av prevensjon). Fosterdød og økt forekomst av misdannelser er sett (kraniale, kardiovaskulære og i ekstremitetene). Ved seponering før befruktning er det rapportert om normale svangerskap. Informasjon om risikoen for misdannelser skal gis før behandling. Oppstår graviditet under behandling og opptil 6 måneder etterpå, skal det gis medisinsk rådgivning om risikoen for bivirkninger for barnet. Ultralydundersøkelser skal foretas.
Amming: Kontraindisert. Utskilles i morsmelk. Pga. risiko for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn skal amming opphøre før og under hele behandlingsperioden.
Fertilitet: Spermatogonesen og oogenesen påvirkes og kan gi redusert fertilitet. Har forårsaket oligospermi, menstruasjonsforstyrrelser og amenoré, er i de fleste tilfeller reversibelt ved seponering. Gentoksisitet er vist i dyrestudier, og risiko for gentoksisk effekt på sædceller kan ikke utelukkes. Menn bør ikke donere sæd under behandling og i 6 måneder etter seponering.

 

Bivirkninger

De alvorligste bivirkningene er benmargssuppresjon, lungetoksisitet, levertoksisitet, nyretoksisitet, nevrotoksisitet, tromboemboliske hendelser, anafylaktisk sjokk og Stevens-Johnsons syndrom. Mest relevant er hemming av det hematopoetiske systemet og gastrointestinale sykdommer. Forekomst og alvorlighetsgrad avhenger av doseringsnivå og administreringshyppighet. Siden alvorlige bivirkninger kan oppstå selv ved lave doser, er det avgjørende at pasienten overvåkes regelmessig og hyppig av lege. Ved i.m. injeksjon kan lokale bivirkninger (brennende følelse) eller skade (dannelse av steril abscess, destruksjon av fettvev) ofte oppstå på injeksjonsstedet. S.c. administrering tolereres godt lokalt. Det er kun sett lette lokale hudreaksjoner (som sviende følelse, erytem, hevelse, misfarging, pruritus, alvorlig kløe, smerte).

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukopeni, trombocytopeni
Mindre vanlige Pancytopeni
Svært sjeldne Agranulocytose, alvorlige forløp av benmargssuppresjon, lymfoproliferativt syndrom
Ukjent frekvens Eosinofili
Gastrointestinale
Svært vanlige Appetittløshet, dyspepsi, kvalme, magesmerter, stomatitt
Vanlige Diaré, sår i munnen
Mindre vanlige Enteritt, oppkast, pankreatitt
Gastrointestinale sår og blødninger
Sjeldne Gingivitt
Svært sjeldne Hematemese, hematoré, toksisk megakolon
Generelle
Sjeldne Feber, svekket sårheling
Svært sjeldne Lokal skade (dannelse av steril verkebyll, lipodystrofi) på injeksjonsstedet etter i.m. eller s.c. administrering
Ukjent frekvens Asteni, ulcerasjon på injeksjonsstedet, ødem
Hjerte
Sjeldne Hjertetamponade, perikardeffusjon, perikarditt
Hud
Vanlige Erytem, kløe, utslett
Mindre vanlige Alopesi, fotosensitivitet, herpes zoster, herpetiforme utbrudd i huden, hudsår, urticaria, vaskulitt, økt antall revmatiske noduler
Sjeldne Akne, allergisk vaskulitt, ekkymose, petekkier, økt pigmentering
Svært sjeldne Akutt neglerotbetennelse, furunkulose, Stevens-Johnsons syndrom, telangiektasi, toksisk epidermal nekrolyse, økte pigmenteringer i neglene
Ukjent frekvens Hudeksfoliasjon/eksfoliativ dermatitt
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, hypogammaglobulinemi
Infeksiøse
Mindre vanlige Faryngitt
Sjeldne Infeksjon (herunder ny aktivering av inaktiv kronisk infeksjon), konjunktivitt, sepsis
Kar
Sjeldne Hypotensjon, tromboembolisk hendelse
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Inflammasjon og sårdannelse i vagina
Svært sjeldne Erektil dysfunksjon, gynekomasti, menstruasjonsforstyrrelser, oligospermi, redusert libido, vaginal utflod
Lever/galle
Svært vanlige Unormale leverfunksjonstester (økt ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase og bilirubin)
Mindre vanlige Redusert serumalbumin
Cirrhose, fibrose og fettnedbrytning i leveren
Sjeldne Akutt hepatitt
Svært sjeldne Leversvikt
Luftveier
Vanlige Pneumoni
Interstitiell alveolitt/pneumonitt ofte forbundet med eosinofili. Symptomer som tyder på potensielt alvorlig lungeskade (interstitiell pneumonitt) er: Tørr, ikke-produktiv hoste, andpustenhet og feber.
Sjeldne Lungefibrose, pleuraeffusjon, Pneumocystis jirovecii-pneumoni
Kortpustethet og bronkialastma
Ukjent frekvens Epistakse, pulmonal alveolær blødning
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, myalgi, osteoporose
Sjeldne Stressfraktur
Ukjent frekvens Kjeveosteonekrose (sekundært til lymfoproliferativt syndrom)
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, somnolens, tretthet
Mindre vanlige Svimmelhet
Svært sjeldne Akutt aseptisk meningitt, krampeanfall, meningisme, paralyse, smaksendringer (metallsmak), smerter, muskelasteni eller parestesi/hypoestesi
Ukjent frekvens Encefalopati/leukoencefalopati
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Miksjonsforstyrrelse, nedsatt nyrefunksjon
Inflammasjon og sårdannelse i urinblæren
Sjeldne Anuri, elektrolyttubalanse, nyresvikt, oliguri
Ukjent frekvens Proteinuri
Psykiske
Mindre vanlige Depresjon, forvirring
Sjeldne Humørsvingninger
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Utløsning av diabetes mellitus
Svulster/cyster
Svært sjeldne Det er rapportert enkelttilfeller av lymfomer, som i flere tilfeller gikk tilbake etter seponering. I en nylig studie kunne det ikke fastslås at metotreksatbehandling øker forekomsten av lymfomer.
Øye
Sjeldne Synsforstyrrelse
Svært sjeldne Retinopati, synssvekkelse

De alvorligste bivirkningene er benmargssuppresjon, lungetoksisitet, levertoksisitet, nyretoksisitet, nevrotoksisitet, tromboemboliske hendelser, anafylaktisk sjokk og Stevens-Johnsons syndrom. Mest relevant er hemming av det hematopoetiske systemet og gastrointestinale sykdommer. Forekomst og alvorlighetsgrad avhenger av doseringsnivå og administreringshyppighet. Siden alvorlige bivirkninger kan oppstå selv ved lave doser, er det avgjørende at pasienten overvåkes regelmessig og hyppig av lege. Ved i.m. injeksjon kan lokale bivirkninger (brennende følelse) eller skade (dannelse av steril abscess, destruksjon av fettvev) ofte oppstå på injeksjonsstedet. S.c. administrering tolereres godt lokalt. Det er kun sett lette lokale hudreaksjoner (som sviende følelse, erytem, hevelse, misfarging, pruritus, alvorlig kløe, smerte).

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Appetittløshet, dyspepsi, kvalme, magesmerter, stomatitt
Lever/galle Unormale leverfunksjonstester (økt ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase og bilirubin)
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Diaré, sår i munnen
Hud Erytem, kløe, utslett
Luftveier Pneumoni
Interstitiell alveolitt/pneumonitt ofte forbundet med eosinofili. Symptomer som tyder på potensielt alvorlig lungeskade (interstitiell pneumonitt) er: Tørr, ikke-produktiv hoste, andpustenhet og feber.
Nevrologiske Hodepine, somnolens, tretthet
Mindre vanlige
Blod/lymfe Pancytopeni
Gastrointestinale Enteritt, oppkast, pankreatitt
Gastrointestinale sår og blødninger
Hud Alopesi, fotosensitivitet, herpes zoster, herpetiforme utbrudd i huden, hudsår, urticaria, vaskulitt, økt antall revmatiske noduler
Infeksiøse Faryngitt
Kjønnsorganer/bryst Inflammasjon og sårdannelse i vagina
Lever/galle Redusert serumalbumin
Cirrhose, fibrose og fettnedbrytning i leveren
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, osteoporose
Nevrologiske Svimmelhet
Nyre/urinveier Miksjonsforstyrrelse, nedsatt nyrefunksjon
Inflammasjon og sårdannelse i urinblæren
Psykiske Depresjon, forvirring
Stoffskifte/ernæring Utløsning av diabetes mellitus
Sjeldne
Gastrointestinale Gingivitt
Generelle Feber, svekket sårheling
Hjerte Hjertetamponade, perikardeffusjon, perikarditt
Hud Akne, allergisk vaskulitt, ekkymose, petekkier, økt pigmentering
Immunsystemet Allergisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, hypogammaglobulinemi
Infeksiøse Infeksjon (herunder ny aktivering av inaktiv kronisk infeksjon), konjunktivitt, sepsis
Kar Hypotensjon, tromboembolisk hendelse
Lever/galle Akutt hepatitt
Luftveier Lungefibrose, pleuraeffusjon, Pneumocystis jirovecii-pneumoni
Kortpustethet og bronkialastma
Muskel-skjelettsystemet Stressfraktur
Nyre/urinveier Anuri, elektrolyttubalanse, nyresvikt, oliguri
Psykiske Humørsvingninger
Øye Synsforstyrrelse
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, alvorlige forløp av benmargssuppresjon, lymfoproliferativt syndrom
Gastrointestinale Hematemese, hematoré, toksisk megakolon
Generelle Lokal skade (dannelse av steril verkebyll, lipodystrofi) på injeksjonsstedet etter i.m. eller s.c. administrering
Hud Akutt neglerotbetennelse, furunkulose, Stevens-Johnsons syndrom, telangiektasi, toksisk epidermal nekrolyse, økte pigmenteringer i neglene
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon, gynekomasti, menstruasjonsforstyrrelser, oligospermi, redusert libido, vaginal utflod
Lever/galle Leversvikt
Nevrologiske Akutt aseptisk meningitt, krampeanfall, meningisme, paralyse, smaksendringer (metallsmak), smerter, muskelasteni eller parestesi/hypoestesi
Svulster/cyster Det er rapportert enkelttilfeller av lymfomer, som i flere tilfeller gikk tilbake etter seponering. I en nylig studie kunne det ikke fastslås at metotreksatbehandling øker forekomsten av lymfomer.
Øye Retinopati, synssvekkelse
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Eosinofili
Generelle Asteni, ulcerasjon på injeksjonsstedet, ødem
Hud Hudeksfoliasjon/eksfoliativ dermatitt
Luftveier Epistakse, pulmonal alveolær blødning
Muskel-skjelettsystemet Kjeveosteonekrose (sekundært til lymfoproliferativt syndrom)
Nevrologiske Encefalopati/leukoencefalopati
Nyre/urinveier Proteinuri

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Toksisitet av metotreksat påvirker primært det hematopoetiske systemet.
Behandling: Kalsiumfolinat er den spesifikke motgiften for å nøytralisere de toksiske bivirkningene. Ved utilsiktet overdosering må en dose kalsiumfolinat som er tilsvarende eller høyere enn overdosen med metotreksat administreres i.v./i.m. innen 1 time, og doseringen fortsettes til serumnivået av metotreksat er <10-7 mol/liter. Ved kraftig overdosering kan hydrering og urinalkalisering være nødvendig for å forhindre utfelling av metotreksat i nyretubuli. Verken hemodialyse eller peritoneal dialyse har vist seg å forbedre metotreksatelimineringen. Effektiv fjerning er rapportert ved akutt, intermitterende hemodialyse ved bruk av high flux-dialysator.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker ved kompetitiv hemming av enzymet dihydrofolatreduktase, og hemmer dermed DNA-syntesen. Det er ikke klart om effekten ved behandling av psoriasis, psoriasisartritt kronisk polyartritt og Crohns sykdom skyldes en antiinflammatorisk eller immunsuppressiv virkning, eller i hvilken grad en metotreksatindusert økning i ekstracellulære adenosinkonsentrasjoner ved betennelsesstedet bidrar til effektene. Internasjonale kliniske retningslinjer gjenspeiler bruken av metotreksat som 2. valg for pasienter med Crohns sykdom som er intolerante overfor eller ikke har respondert på 1. linje immunomodulerende midler som azatioprin (AZA) eller 6-merkaptopurin (6-MP).
Proteinbinding: Ca. 50%.
Fordeling: Høye konsentrasjoner finnes i form av polyglutamater i lever, nyrer og spesielt i milt, der det kan lagres i uker eller måneder. Ved administrering i små doser går metotreksat over i cerebrospinalvæske i minimale mengder.
Halveringstid: Ca. 6-7 timer, men varierer kraftig (3-17 timer). Kan forlenges til 4 ganger normal lengde hos pasienter med et 3. distribusjonsområde (pleuraeffusjon, ascites).
Metabolisme: Ca. 10% i lever. Hovedmetabolitten er 7-hydroksymetotreksat.
Utskillelse: Hovedsakelig i uendret form, primært renalt via glomerulær filtrasjon og aktiv utskillelse i proksimale tubuli. Ca. 5-20% metotreksat og 1-5% 7-hydroksymetotreksat elimineres via gallen. Det foreligger uttalt enterohepatisk sirkulasjon. Ved nedsatt nyrefunksjon forsinkes eliminasjonen signifikant. Ukjent om eliminasjonen reduseres i forbindelse med nedsatt leverfunksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Metex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg/ml 0,15 ml (ferdigfylt penn, 7,5 mg)
121612
Blå resept
-
178,90 C
6 × 0,15 ml (ferdigfylt penn, 7,5 mg)
097383
Blå resept
-
891,90 C
0,2 ml (ferdigfylt penn, 10 mg)
114528
Blå resept
-
194,00 C
6 × 0,2 ml (ferdigfylt penn, 10 mg)
474871
Blå resept
-
982,90 C
0,25 ml (ferdigfylt penn, 12,5 mg)
119945
Blå resept
-
208,80 C
6 × 0,25 ml (ferdigfylt penn, 12,5 mg)
193943
Blå resept
-
1071,80 C
0,3 ml (ferdigfylt penn, 15 mg)
541937
Blå resept
-
215,60 C
6 × 0,3 ml (ferdigfylt penn, 15 mg)
192957
Blå resept
-
1112,40 C
0,35 ml (ferdigfylt penn, 17,5 mg)
135030
Blå resept
-
231,10 C
6 × 0,35 ml (ferdigfylt penn, 17,5 mg)
066864
Blå resept
-
1205,50 C
0,4 ml (ferdigfylt penn, 20 mg)
086620
Blå resept
-
245,40 C
6 × 0,4 ml (ferdigfylt penn, 20 mg)
195855
Blå resept
-
1291,30 C
0,45 ml (ferdigfylt penn, 22,5 mg)
144787
Blå resept
-
262,90 C
6 × 0,45 ml (ferdigfylt penn, 22,5 mg)
029424
Blå resept
-
1396,40 C
0,5 ml (ferdigfylt penn, 25 mg)
072005
Blå resept
-
262,90 C
6 × 0,5 ml (ferdigfylt penn, 25 mg)
488278
Blå resept
-
1396,40 C
0,6 ml (ferdigfylt penn, 30 mg)
596809
Blå resept
-
301,90 C

Metex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg/ml 0,15 ml (ferdigfylt glassprøyte, 7,5 mg)
168563
Blå resept
-
178,90 C
6 × 0,15 ml (ferdigfylt glassprøyte, 7,5 mg)
370709
Blå resept
-
892,00 C
0,2 ml (ferdigfylt glassprøyte, 10 mg)
168574
Blå resept
-
194,00 C
6 × 0,2 ml (ferdigfylt glassprøyte, 10 mg)
444728
Blå resept
-
982,90 C
0,25 ml (ferdigfylt glassprøyte, 12,5 mg)
569888
Blå resept
-
208,80 C
0,3 ml (ferdigfylt glassprøyte, 15 mg)
168585
Blå resept
-
215,60 C
6 × 0,3 ml (ferdigfylt glassprøyte, 15 mg)
174679
Blå resept
-
1112,40 C
0,35 ml (ferdigfylt glassprøyte, 17,5 mg)
451093
Blå resept
-
231,10 C
0,4 ml (ferdigfylt glassprøyte, 20 mg)
168596
Blå resept
-
245,40 C
6 × 0,4 ml (ferdigfylt glassprøyte, 20 mg)
144452
Blå resept
-
1291,30 C
0,45 ml (ferdigfylt glassprøyte, 22,5 mg)
422475
Blå resept
-
262,90 C
0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte, 25 mg)
168607
Blå resept
-
262,90 C
6 × 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte, 25 mg)
552464
Blå resept
-
1396,30 C
0,6 ml (ferdigfylt glassprøyte, 30 mg)
566253
Blå resept
-
301,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Ferdigfylt penn: 01.07.2020

Ferdigfylt sprøyte: 10.12.2020