Immunsuppressivt middel.

L04A X03 (Metotreksat)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg og 30 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Metotreksatdinatrium tilsv. metotreksat 7,5 mg, resp. 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg og 30 mg, natriumklorid, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg og 30 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Metotreksatdinatrium tilsv. metotreksat 7,5 mg, resp. 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg og 30 mg, natriumklorid, natriumhydroksid til pH-justering, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Injeksjonsvæske i ferdigfylt penn:
 • Aktiv revmatoid artritt hos voksne.
 • Polyartrittiske former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på NSAID ikke har vært adekvat.
 • Moderat til alvorlig psoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling, samt kraftig psoriasisartritt hos voksne.
 • Mild til moderat Crohns sykdom, enten alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, hos voksne som ikke reagerer på behandling eller som er intolerante overfor tiopuriner.
Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte:
 • Aktiv revmatoid artritt hos voksne.
 • Forskjellige former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på NSAID ikke har vært adekvat.
 • Alvorlig vedvarende, invalidiserende psoriasis, som ikke gir adekvat respons på andre former av behandling, f.eks. fototerapi, PUVA og retinoider, samt kraftig psoriasisartritt hos voksne.
 • Mild til moderat Crohns sykdom, enten alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, hos voksne som ikke reagerer på behandling eller som er intolerante overfor tiopuriner.

Dosering

Viktig advarsel om dosering av Metex (metotreksat): Ved behandling av revmatoid artritt, juvenil idiopatisk artritt, psoriasis, psoriasisartritt og Crohns sykdom, skal Metex kun brukes 1 gang i uken. Feildosering kan føre til alvorlige bivirkninger, inkl. dødsfall. Les følgende avsnitt svært nøye. Metotreksat bør kun forskrives av lege med ekspertise innen bruk av metotreksat og grundig forståelse av risikoene ved metotreksatbehandling. Pasienten som selv skal sette metotreksat, må få opplæring og trening i korrekt injeksjonsteknikk. Den første injeksjonen med Metex bør utføres under direkte tilsyn av lege. Injiseres s.c. 1 gang pr. uke. Pasienten skal uttrykkelig informeres om at administreringen kun skjer 1 gang i uken. Det anbefales å velge en fast ukedag. Eliminasjonen av metotreksat er redusert hos pasienter med et 3. distribusjonsområde (ascites, pleuraeffusjoner). Slike pasienter må overvåkes spesielt nøye mtp. toksisitet, og krever dosereduksjon eller i enkelte tilfeller seponering av metotreksat.
Voksne med revmatoid artritt
Startdose er 7,5 mg 1 gang i uken, administrert s.c. Avhengig av individuell sykdomsaktivitet og pasientens toleranse, kan startdosen økes gradvis med 2,5 mg pr. uke. En ukentlig dose på 25 mg skal vanligvis ikke overskrides. Doser >20 mg pr. uke er forbundet med betydelig økt toksisitet, særlig benmargshemming. Behandlingsrespons kan forventes etter ca. 4-8 uker. Når terapeutisk ønsket resultat er nådd, skal dosen gradvis reduseres til lavest mulig effektiv vedlikeholdsdose.
Barn og ungdom <16 år med polyartrittiske former av juvenil, idiopatisk artritt
Anbefalt dose er 10-15 mg/m2 kroppsoverflate (BSA) 1 gang i uken, administrert ved s.c. injeksjon. I terapirefraktære tilfeller kan den ukentlige dosen økes til 20 mg/m2 BSA 1 gang i uken. Hyppigere kontroller er imidlertid indisert hvis dosen økes. Pasienter med juvenil idiopatisk artritt (JIA) bør alltid henvises til en revmatolog som er spesialist innen behandling av barn/ungdom. Bruk hos barn <3 år er ikke anbefalt da det ikke foreligger tilstrekkelige data vedrørende effekt og sikkerhet.
Psoriasis vulgaris og psoriasisartritt
Det anbefales at en testdose på 5-10 mg administreres parenteralt, 1 uke før behandlingsstart, for å påvise ev. idiosynkratiske bivirkninger. Anbefalt startdose er 7,5 mg metotreksat 1 gang i uken, administrert s.c. Dosen skal økes gradvis, men skal generelt ikke overskride en ukentlig dose på 25 mg. Doser >20 mg pr. uke kan være forbundet med betydelig økt toksisitet, særlig benmargshemming. Respons på behandlingen kan som regel forventes etter ca. 2-6 uker. Når det terapeutisk ønskede resultat er nådd, skal dosen gradvis reduseres til lavest mulig effektiv vedlikeholdsdose. Dosen økes etter behov, men bør vanligvis ikke overskride maks. anbefalt ukentlig dose på 25 mg. I noen få eksepsjonelle tilfeller kan en høyere dose være klinisk berettiget, men den bør ikke overskride maks. ukentlig dose på 30 mg, da toksisiteten vil øke betydelig.
Crohns sykdom hos voksne
Induksjonsbehandling: 25 mg pr. uke administrert s.c. Respons på behandlingen kan forventes innen ca. 8-12 uker. Vedlikeholdsbehandling: 15 mg pr. uke administrert s.c.
Crohns sykdom hos barn
Tilstrekkelig erfaring foreligger ikke.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Må administreres med stor forsiktighet, hvis overhodet, ved signifikant aktiv eller tidligere leversykdom, spesielt som følge av alkohol. Bruk av metotreksat er kontraindisert ved bilirubin >5 mg/dl (85,5 μmol/liter).
 • Nedsatt nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Dosen bør justeres som følger:

  Kreatininclearance (ml/minutt)

  Dose

  ≥60

  100%

  30-59

  50%

  <30

  Skal ikke brukes

 • Eldre: Dosereduksjon skal vurderes pga. redusert lever- og nyrefunksjon samt lavere folatreserver. Pasienter med et 3. distribusjonsområde (pleuraeffusjoner, ascites): Siden halveringstiden kan forlenges med 4 ganger, kan dosereduksjon eller i enkelte tilfeller seponering, være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget for detaljert bruksanvisning. Kompatibilitet med andre parenterale preparater er ikke studert. Preparatet skal ikke blandes med andre legemidler. Håndtering og destruksjon må utføres i samsvar med lokale bestemmelser for cytotoksiske preparater. Gravide skal ikke håndtere og/eller administrere preparatet. Skal ikke komme i kontakt med hud eller slimhinner. Ved kontaminering, må berørt område skylles omgående med rikelige mengder vann. Kun til engangsbruk. Alle pakningsstørrelser er tilgjengelige med graderingsmerker. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering Se viktig advarsel øverst i doseringsavsnittet om dosering av preparatet. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: Kun til s.c. engangsbruk. Det beste stedet for injeksjonen er: Øvre del av låret. På magen, unntatt området rundt navlen. Rens ved og rundt det valgte injeksjonsstedet. Dra hetten rett av. Lag en hudfold ved å klype området rundt injeksjonsstedet forsiktig sammen. Hudfolden skal holdes sammen til pennen er fjernet fra huden etter injeksjonen Trykk pennen bestemt i en 90 graders vinkel inn i huden slik at knappen låses opp. Trykk deretter på knappen (du hører et klikk som angir at injeksjonen starter). Ikke fjern pennen fra huden før injeksjonen er fullført for å unngå ufullstendig injeksjon. Hele injeksjonen kan ta opptil 5 sekunder. Fjern pennen fra huden i samme 90 graders vinkel. Beskyttelseshetten går tilbake og låses automatisk på plass over kanylen. Se for øvrig pakningsvedlegget. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: Kun til engangsbruk, gis s.c. Se pakningsvedlegget for instruksjoner. Administreringen skal normalt utføres av rutinert helsepersonell. Hvis den kliniske situasjonen tillater det, kan behandlende lege i visse tilfeller delegere den s.c. administreringen til pasienten selv. I slike tilfeller kreves følgende detaljerte instruksjon fra legen: Det beste stedet for injeksjonen er: Øverst på lårene. På magen, bortsett fra rundt navlen. Rengjør området på og rundt valgt injeksjonssted med såpe og vann eller desinfeksjonsmiddel. Trekk beskyttelseshetten av plast rett av. Ta tak i en hudfold på injeksjonsstedet, og klem forsiktig sammen. Hold fast i hudfolden til sprøyten er fjernet fra huden etter injeksjonen. Skyv nålen helt inn i huden i 90 graders vinkel. Skyv stempelet sakte ned og injiser væsken under huden. Fjern sprøyten fra huden i samme vinkel, på 90 grader. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alkoholmisbruk. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Underliggende bloddyskrasi, f.eks. benmargshypoplasi, leukopeni, trombocytopeni eller signifikant anemi. Alvorlige, akutte eller kroniske infeksjoner, f.eks. tuberkulose, hiv eller andre immunsviktsyndromer, sår i munnhulen og kjent aktiv gastrointestinal ulcussykdom. Graviditet og amming. Samtidig vaksinering med levende vaksiner.

Forsiktighetsregler

Pasienten må få tydelig beskjed om at behandlingen kun skal administreres 1 gang i uken, ikke hver dag. Pasienten skal være under passende overvåkning, slik at tegn på ev. toksiske effekter eller bivirkninger kan oppdages og vurderes med minimal forsinkelse. Behandlingen bør derfor kun initieres og overvåkes av lege med kunnskap og erfaring innen antimetabolittbehandling. Pga. muligheten for alvorlige eller til og med fatale toksiske reaksjoner, må legen fortelle pasienten om alle relaterte risikoer og anbefalte sikkerhetstiltak. Fullstendig blodtelling med differensialtelling og telling av trombocytter, testing for leverenzymer, bilirubin, serumalbumin, røntgen thorax og nyrefunksjonstester, anbefales før metotreksatbehandling startes eller gjenopptas etter en hvileperiode. Ved klinisk indikasjon må tuberkulose og hepatitt ekskluderes. Følgende undersøkelser og sikkerhetstiltak anbefales i løpet av behandlingen (minst 1 gang pr. måned i løpet av de første 6 månedene, og deretter hver 3. måned): Økt overvåkingsfrekvens bør vurderes hvis dosen økes. 1. Undersøkelse av munn og hals for slimhinneendringer. 2. Fullstendig blodtelling med differensialtelling og telling av trombocytter. Enhver betydelig nedgang av antall hvite blodlegemer eller trombocytter indiserer umiddelbar seponering og egnet støttende behandling. Pasienten skal oppfordres til å rapportere alle tegn og symptomer som kan tyde på infeksjon. Pasienter som samtidig benytter hematotoksiske legemidler (f.eks. leflunomid) bør overvåkes nøye med blodcelletelling og telling av trombocytter. 3. Leverfunksjonstester: Behandling bør ikke startes, eller bør seponeres, ved vedvarende/signifikante unormale leverfunksjonstester, andre ikke-invasive undersøkelser av leverfibrose eller leverbiopsier. Midlertidig økte transaminaser på 2-3 × ULN med hyppighet på 13-20% er rapportert. Vedvarende økning av leverenzymer og/eller reduksjon i serumalbumin kan være indikasjon på alvorlig hepatotoksisitet. Ved vedvarende økning av leverenzymer skal dosereduksjon/seponering vurderes. Histologiske endringer, fibrose og, i sjeldnere tilfeller, levercirrhose, kan forekomme uten foregående unormale leverfunksjonstester. Det finnes tilfeller av cirrhose med normale transaminaser. Ikke-invasive diagnostiske metoder for overvåkning av leverstatus skal derfor overveies i tillegg til leverfunksjonstester. Leverbiopsi må overveies individuelt mht. komorbiditeter, anamnese og risiko forbundet med biopsi. Risikofaktorer for hepatotoksisitet inkluderer høyt tidligere alkoholinntak, vedvarende økning av leverenzymer, anamnese med leversykdom, familiær anamnese med arvelig leversykdom, diabetes mellitus, fedme og tidligere eksponering for hepatotoksiske legemidler eller kjemikalier og langvarig metotreksatbehandling. Andre hepatotoksiske legemidler skal ikke gis under metotreksatbehandling med mindre det er helt nødvendig. Inntak av alkohol bør unngås. Nærmere overvåkning av leverenzymer bør utføres ved samtidig bruk av andre hepatotoksiske legemidler. Økt forsiktighet bør utvises ved insulinavhengig diabetes mellitus, da isolerte tilfeller av levercirrhose har oppstått under metotreksatbehandling uten økte transaminaser. 4. Nyrefunksjonen skal overvåkes vha. nyrefunksjonstester og urinanalyse. Hos pasienter med økt sannsynlighet for nedsatt nyrefunksjon (f.eks. hos eldre), bør kontroller utføres oftere. Dette gjelder særlig ved samtidig behandling med legemidler som påvirker eliminasjonen av metotreksat, kan forårsake nyreskade (f.eks. NSAID) eller som kan føre til redusert blodcelledannelse. Dehydrering kan også intensivere toksisiteten av metotreksat. 5. Vær oppmerksom på symptomer på nedsatt lungefunksjon og om nødvendig må lungefunksjonstest utføres. Påvirkning av lungene krever rask diagnostisering og seponering. Lungesymptomer (særlig tørr, ikke-produktiv hoste) eller ikke-spesifikk pneumonitt som oppstår under behandling, kan være tegn på en potensielt farlig lesjon og kan kreve at behandlingen avbrytes og tilstanden undersøkes nøye. Akutt eller kronisk interstitiell pneumonitt, ofte forbundet med eosinofili i blodet, kan oppstå, og dødsfall er rapportert. Selv om det er kliniske variasjoner, må infeksjoner utelukkes hos typiske pasienter med metotreksatindusert lungesykdom som omfatter feber, hoste, dyspné, hypoksemi og infiltrat på røntgen thorax. Denne lesjonen kan oppstå ved alle doser. Pulmonal alveolær blødning er rapportert ved revmatologiske og relaterte indikasjoner, kan være relatert til vaskulitt og annen komorbiditet. Ved mistanke om dette bør umiddelbare undersøkelser vurderes. 6. Metotreksat kan svekke responsen på vaksinering og påvirke resultatet av immunologiske tester. Spesiell forsiktighet bør utvises ved tilstedeværelse av inaktive, kroniske infeksjoner (f.eks. herpes zoster, tuberkulose, hepatitt B eller C) pga. mulig aktivering. Samtidig vaksinering med levende vaksiner må ikke utføres. Maligne lymfomer kan oppstå hos pasienter som får lave metotreksatdoser, og i slike tilfeller må behandlingen avsluttes. Dersom lymfomene ikke viser tegn på spontan regresjon, må cytotoksisk behandling igangsettes. Det er rapportert at samtidig administrering av folatantagonister, f.eks. trimetoprim/sulfametoksazol, i sjeldne tilfeller har ført til akutt megaloblastisk pancytopeni. Strålingsindusert dermatitt og solforbrenning kan vende tilbake under metotreksatbehandling (recall-reaksjon). Psoriasislesjoner kan forverres under UV-stråling og samtidig administrering av metotreksat. Eliminasjon av metotreksat er redusert hos pasienter med et 3. distribusjonsområde (ascites, pleuraeffusjoner). Slike pasienter må overvåkes spesielt nøye med tanke på toksisitet, og krever dosereduksjon eller i enkelte tilfeller seponering av metotreksat. Pleuraeffusjoner og ascites må dreneres før oppstart av metotreksatbehandling. Diaré og sårdannende stomatitt kan være toksiske effekter som gjør det nødvendig å avbryte behandlingen, hvis ikke kan blødende enteritt og død som følge av intestinal perforasjon forekomme. Preparater som inneholder folsyre, folinsyre eller derivater av disse, kan redusere effekten av metotreksat. Ved behandling av psoriasis skal metotreksat begrenses til moderat til alvorlig psoriasis som ikke gir adekvat respons på topikale behandlingsformer, men kun når diagnosen er fastslått vha. biopsi og/eller etter dermatologisk konsultasjon. Sentralnervøse symptomer, som tretthet og svimmelhet, kan oppstå under behandlingen. Preparatet har liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Encefalopati/leukoencefalopati er rapportert hos onkologiske pasienter som har fått behandling med metotreksat, og kan ikke utelukkes for behandling med metotreksat ved ikke onkologiske indikasjoner. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): Tilfeller av PML er rapportert ved metotreksatbehandling, primært i kombinasjon med andre immunsuppressiver. PML kan være fatalt og bør overveies i differensialdiagnostikken hos immunsupprimerte med nyoppståtte/forverrede nevrologiske symptomer. Fertilitet og reproduksjon: Se Graviditet, amming og fertilitet. Barn: Bør ikke gis til barn <3 år pga. utilstrekkelige data (se Dosering). Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Dinitrogenoksid: Dinitrogenoksid øker effekten av metotreksat på metaboliseringen av folater og gir økt toksisitet, som alvorlig, uforutsigbar myelosuppresjon og stomatitt. Effekten kan reduseres ved administrering av kaliumfolinat, bør samtidig bruk av dinitrogenoksid og metotreksat unngås. Alkohol, hepatotoksiske legemidler, hematotoksiske legemidler: Sannsynligheten for hepatotoksisk effekt, økes med jevnlig alkoholforbruk og samtidig bruk med andre hepatotoksiske legemidler. Ved samtidig administrering av hematotoksiske legemidler, må dette tas i betraktning. Forekomsten av pancytopeni og hepatotoksisitet kan øke når leflunomid kombineres med metotreksat. Samtidig behandling med retinoider øker risikoen for hepatotoksisitet. Orale antibiotika: Kan påvirke den enterohepatiske sirkulasjonen ved å hemme tarmfloraen eller undertrykke den bakterielle metabolismen. Antibiotika kan i enkelttilfeller redusere nyreclearance av metotreksat, slik at økte serumkonsentrasjoner av metotreksat med samtidig hematologisk og gastrointestinal toksisitet kan forekomme. Legemidler med høy plasmaproteinbinding: Metotreksat er plasmaproteinbundet og kan fortrenges av andre proteinbundne legemidler og gi økt toksisitet ved samtidig bruk. Probenecid, svake organiske syrer og NSAID: Probenecid og svake organiske syrer kan redusere elimineringen av metotreksat, og høyere serumkonsentrasjoner som induserer høyere hematologisk toksisitet, kan forventes. Det er også en mulighet for økt toksisitet når lave metotreksatdoser og NSAID eller salisylater kombineres. Legemidler med negativ effekt på benmargen: Ved samtidig administrering må man være oppmerksom på muligheten av at blodcelledannelsen kan svekkes merkbart. Legemidler som forårsaker folatmangel: Samtidig administrering kan gi økt toksisitet av metotreksat. Spesiell forsiktighet ved underliggende folsyremangel. Folsyre og folinsyre: Preparater som inneholder folsyre, folinsyre eller derivater av disse, kan redusere effekten til metotreksat. Sulfasalazin: Kombinasjon med sulfasalazin kan gi økt effekt av metotreksat, og dermed flere bivirkninger pga. hemmet folsyresyntese via sulfasalazin. Slike uønskede effekter er observert i sjeldne tilfeller. Merkaptopurin: Metotreksat øker plasmanivået av merkaptopurin og kombinasjonen kan kreve dosejustering. Omerazol: Samtidig bruk har gitt forsinket eliminasjon av metotreksat fra nyrene. Sammen med pantoprazol ble det i ett tilfelle rapportert hemmet eliminasjon fra nyrene av 7-hydroksymetotreksatmetabolitten, med myalgi og skjelvinger. Teofyllin og koffein: Metotreksat kan redusere clearance av teofyllin. Teofyllinnivået skal derfor overvåkes ved samtidig bruk. Høyt inntak av av koffein- eller teofyllinholdige drikker må unngås under metotreksatbehandling.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Teratogent. Hos fertile kvinner skal graviditet utelukkes før igangsetting av behandling. Graviditet under behandling skal unngås, og fertile kvinner og menn må bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 6 måneder (kvinner) resp. 3 måneder (menn) etter avsluttet behandling. Graviditetstester gjentas ved kliniske funn (f.eks. etter et opphold i bruk av prevensjon). Fosterdød og økt forekomst av misdannelser er sett (kraniale, kardiovaskulære og i ekstremitetene). Ved seponering før befruktning er det rapportert om normale svangerskap. Informasjon om risikoen for misdannelser skal gis før behandling. Oppstår graviditet under behandling og opptil 6 måneder etterpå, skal det gis medisinsk rådgivning om risikoen for bivirkninger for barnet. Ultralydundersøkelser skal foretas.
AmmingKontraindisert. Utskilles i morsmelk. Pga. risiko for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn skal amming opphøre før og under hele behandlingsperioden.
FertilitetSpermatogonesen og oogenesen påvirkes og kan gi redusert fertilitet. Har forårsaket oligospermi, menstruasjonsforstyrrelser og amenoré, er i de fleste tilfeller reversibelt ved seponering. Gentoksisitet er vist i dyrestudier, og risiko for gentoksisk effekt på sædceller kan ikke utelukkes. Menn bør ikke donere sæd under behandling og i 3 måneder etter seponering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerToksisitet av metotreksat påvirker primært det hematopoetiske systemet.
BehandlingKalsiumfolinat er den spesifikke motgiften for å nøytralisere de toksiske bivirkningene. Ved utilsiktet overdosering må en dose kalsiumfolinat som er tilsvarende eller høyere enn overdosen med metotreksat administreres i.v./i.m. innen 1 time, og doseringen fortsettes til serumnivået av metotreksat er <10-7 mol/liter. Ved kraftig overdosering kan hydrering og urinalkalisering være nødvendig for å forhindre utfelling av metotreksat i nyretubuli. Hverken hemodialyse eller peritoneal dialyse har vist seg å forbedre metotreksatelimineringen. Effektiv fjerning er rapportert ved akutt, intermitterende hemodialyse ved bruk av high flux-dialysator.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeVirker ved kompetitiv hemming av enzymet dihydrofolatreduktase, og hemmer dermed DNA-syntesen. Det er ikke klart om effekten ved behandling av psoriasis, psoriasisartritt kronisk polyartritt og Crohns sykdom skyldes en antiinflammatorisk eller immunsuppressiv virkning, eller i hvilken grad en metotreksatindusert økning i ekstracellulære adenosinkonsentrasjoner ved betennelsesstedet bidrar til effektene. Internasjonale kliniske retningslinjer gjenspeiler bruken av metotreksat som 2. valg for pasienter med Crohns sykdom som er intolerante overfor eller ikke har respondert på 1. linje immunomodulerende midler som azatioprin (AZA) eller 6-merkaptopurin (6-MP).
ProteinbindingCa. 50%.
FordelingHøye konsentrasjoner finnes i form av polyglutamater i lever, nyrer og spesielt i milt, der det kan lagres i uker eller måneder. Ved administrering i små doser går metotreksat over i cerebrospinalvæske i minimale mengder.
HalveringstidCa. 6-7 timer, men varierer kraftig (3-17 timer). Kan forlenges til 4 ganger normal lengde hos pasienter med et 3. distribusjonsområde (pleuraeffusjon, ascites).
MetabolismeCa. 10% i lever. Hovedmetabolitten er 7-hydroksymetotreksat.
UtskillelsePrimært i uendret form, primært renalt via glomerulær filtrasjon og aktiv utskillelse i proksimale tubuli. Ca. 5-20% metotreksat og 1-5% 7-hydroksymetotreksat elimineres via gallen. Det foreligger uttalt enterohepatisk sirkulasjon. Ved nedsatt nyrefunksjon forsinkes eliminasjonen signifikant. Ukjent om eliminasjonen reduseres i forbindelse med nedsatt leverfunksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Metex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
7,5 mg 0,15 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
121612

Blå resept

182,90 C
6 × 0,15 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
097383

Blå resept

916,30 C
10 mg 0,2 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
114528

Blå resept

211,50 C
6 × 0,2 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
474871

Blå resept

1 087,80 C
12,5 mg 0,25 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
119945

Blå resept

222,70 C
6 × 0,25 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
193943

Blå resept

1 155,00 C
15 mg 0,3 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
541937

Blå resept

233,60 C
6 × 0,3 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
192957

Blå resept

1 220,50 C
17,5 mg 0,35 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
135030

Blå resept

250,20 C
6 × 0,35 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
066864

Blå resept

1 320,00 C
20 mg 0,4 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
086620

Blå resept

265,30 C
6 × 0,4 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
195855

Blå resept

1 410,40 C
22,5 mg 0,45 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
144787

Blå resept

274,20 C
6 × 0,45 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
029424

Blå resept

1 463,60 C
25 mg 0,5 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
072005

Blå resept

278,00 C
6 × 0,5 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
488278

Blå resept

1 486,60 C
30 mg 0,6 ml (ferdigfylt penn (50 mg/ml))
596809

Blå resept

306,20 C

Metex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
7,5 mg 0,15 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
168563

Blå resept

182,90 C
6 × 0,15 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
370709

Blå resept

916,30 C
10 mg 0,2 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
168574

Blå resept

211,50 C
6 × 0,2 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
444728

Blå resept

1 087,80 C
12,5 mg 0,25 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
569888

Blå resept

222,70 C
15 mg 0,3 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
168585

Blå resept

233,60 C
6 × 0,3 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
174679

Blå resept

1 220,50 C
17,5 mg 0,35 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
451093

Blå resept

250,20 C
20 mg 0,4 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
168596

Blå resept

265,30 C
6 × 0,4 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
144452

Blå resept

1 410,40 C
22,5 mg 0,45 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
422475

Blå resept

274,20 C
25 mg 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
168607

Blå resept

278,00 C
6 × 0,5 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
552464

Blå resept

1 486,60 C
30 mg 0,6 ml (ferdigfylt glassprøyte u/sikkerhetsmekanisme (50 mg/ml))
566253

Blå resept

306,20 C

Individuell refusjon

Metotreksat
Legemidler: Ebetrex injeksjonsvæske, Metex injeksjonsvæske, Methofil injeksjonsvæske, Methotrexat injeksjonsvæske, Methotrexate injeksjonsvæske, Nordimet injeksjonsvæske
Indikasjon: Crohns sykdom hos barn og ungdom (til og med 17 år). Ulcerøs kolitt hos barn og ungdom (til og med 17 år). Uveitt eller iridosyklitt eller chorioretinal betennelse - hos barn og ungdom (til og med 17 år).


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 7,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 12,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 15 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 17,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 22,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 7,5 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 12,5 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 15 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 17,5 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 20 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 22,5 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 mg

Metex INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Penn: 16.01.2023

Sprøyte: 30.03.2023


Sist endret: 21.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)