Kaleorid

Karo Pharma
DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 750 mg: Hver depottablett inneh.: Kaliumklorid 750 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hypokalemi. Profylaktisk ved diuretikabehandling.

Dosering

Voksne: Profylaktisk: Vanligvis 1-2 tabletter 2-3 ganger daglig. Ved hypokalemi: Individuell dosering iht. serumkaliumnivå. Vanligvis 2 tabletter 2-3 ganger daglig inntil forbedret serumkalium. Deretter 1-2 tabletter 2 ganger daglig. Serumkalium bør måles jevnlig for å tilpasse dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Individuell dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Samme dosering som voksne ved normal nyrefunksjon. Dosejustering kan være nødvendig iht. nyrefunksjonsstatus.
Administrering: Skal svelges hele med minst 1 glass vann, ikke i liggende stilling og ikke like før sengetid.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige elektrolyttforstyrrelser inkl. hyperkalemi eller situasjoner som kan føre til hyperkalemi. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Sår/obstruksjon i mage-tarmkanal. Ubehandlet Addisons sykdom.

Forsiktighetsregler

Gis med stor forsiktighet ved hjertesykdom eller tilstander som disponerer for hyperkalemi, som nyre-/binyrebarkinsuffisiens, akutt dehydrering eller omfattende vevskader ved alvorlige brannskader. Serumkalium bør overvåkes ved nedsatt hjerte-/nyrefunksjon. Gis med stor forsiktighet til eldre pga. økt risiko for nedsatt hjerte-/nyrefunksjon. Obstruksjon i øvre og nedre mage-tarmkanal, blødning, sårdannelse og perforasjon kan oppstå, spesielt når kaliumklorid inntas med for lite vann eller ved forsinket passasje gjennom mage-tarmkanalen. Bør derfor gis med forsiktighet ved mulig forsinket mage-tarmkanalpassasje, som hos sengeliggende eller gravide. Behandling bør avbrytes dersom alvorlig kvalme, oppkast eller mageubehag oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika (spironolakton, eplerenon, triamteren og amilorid), ACE-hemmere (f.eks. kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, kinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin II-reseptorantagonister (f.eks. azilsartan, kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan), reninhemmere (f.eks. aliskiren), ciklosporin, takrolimus, trimetoprim og legemidler med kalium (f.eks. kaliumsalter av penicillin) øker risikoen for hyperkalemi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Forsiktighet utvises hos gravide, som kan ha forsinket passasje gjennom mage-tarmkanal. Bør kun brukes hvis potensiell fordel oppveier risiko.
Amming: Utskilles i morsmelk. Ingen effekt forventes på nyfødte/spedbarn som ammes ved terapeutiske doser. Kan brukes.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensAbdominalsmerte, diaré, duodenalsår, gastrointestinal blødning, gastrointestinal obstruksjon, gastrointestinal perforasjon, gastrointestinal striktur, kvalme, magesår, oppkast, øsofagusulcer
Hud
Ukjent frekvensUtslett1
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkalemi
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, duodenalsår, gastrointestinal blødning, gastrointestinal obstruksjon, gastrointestinal perforasjon, gastrointestinal striktur, kvalme, magesår, oppkast, øsofagusulcer
HudUtslett1
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi

1Forskjellige typer av hudreaksjoner er sett (som f.eks. erytematøst, makulopapuløst, papuloskvamøst, kløende og pustuløst utslett)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: For store doser kalium kan gi hyperkalemi, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Symptomer inkluderer mental forvirring, parestesi i ekstremiteter, muskelsvakhet, lammelser, hypotensjon, hjertearytmi, hjerteblokk og -stans. Toksisk dose: 168 mmol. Hos mindre barn kan hjertestans oppstå etter 60 mmol. Alvorlige symptomer sees etter ca. 3 mmol/kg peroralt, død etter 4-13 mmol/kg. Pga. uklar korrelasjon mellom grad av hyperkalemi og sannsynlighet for livstruende arytmi, må underliggende medisinske tilstander, inkl. nyrefunksjon og samtidige legemidler som disponerer for unormal intra-/ekstracellulær kaliumbalanse og kaliumutskillelse, vurderes for å sikre individuell behandling.
Behandling: Iht. lokale retningslinjer.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kaliumklorid frigjøres langsomt under tarmpassasjen i løpet av 6-8 timer. Gradvis frigjørelse reduserer risiko for bivirkninger i form av uspesifiserte sår.
Absorpsjon: Lett absorpsjon fra mage-tarmkanal.
Fordeling: Kalium kommer inn i intracellulær væske for å opprettholde en konsentrasjon på 150 milliekvivalenter/liter. Normal plasmakonsentrasjon: 3,5-5 mmol kalium/liter.
Utskillelse: Hovedsakelig distale tubuli i nyrene.

Andre opplysninger

Inneholder en hvit kjerne som kommer ut med feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kaleorid, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
750 mg100 stk. (plastboks)
596428
Blå resept
Byttegruppe
145,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2019