Migrenemiddel, vaskulær 5HT1-reseptoragonist.

ATC-nr.: N02C C01

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N02C C01
Sumatriptan
 
PNEC: 250 μg/liter
Salgsvekt: 153,941268 kg
Miljørisiko: Bruk av sumatriptan gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Sumatriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Sumatriptan er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE 12 mg/ml: 1 ml inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 12 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


NESESPRAY Juvenil 10 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan 10 mg, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, svovelsyre, natriumhydroksid, renset vann.


NESESPRAY 20 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan 20 mg, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, svovelsyre, natriumhydroksid, renset vann.


TABLETTER 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, laktose 207 mg, resp. 140 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).


TABLETTER Radis 50 mg og Radis 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Injeksjonsvæske: Akutte anfall av migrene med eller uten aura. Clusterhodepine. Nesespray/tabletter: Akutte anfall av migrene med eller uten aura.

Dosering

Til behandling av akutte anfall av migrene og clusterhodepine. Skal ikke brukes profylaktisk. De anbefalte doser bør ikke overskrides.
Clusterhodepine hos voksne 18-65 år: Injeksjonsvæske: Dosering, se tabell.
Migrene hos voksne 18-65 år: Injeksjonsvæske/nesespray/tabletter: Dosering, se tabell.
Migrene hos ungdom 12-17 år: Nesespray (Juvenil): Dosering, se tabell.
Doseringstabell, alle legemiddelformer:

 

Vanlig dosering

Maks. døgndose
(24 timers periode)

Tid mellom dosene

Injeksjonsvæske:

Migrene:

1 sprøyte (6 mg) s.c.

2 injeksjoner (12 mg)

Minimum 1 time

Clusterhodepine:

1 sprøyte (6 mg) s.c.

2 injeksjoner (12 mg)

Minimum 1 time

Nesespray:

 

 

 

Voksne:

1 dusj (20 mg) i det
ene neseboret

2 doser (40 mg)

Minimum 2 timer

Nesespray (Juvenil):

 

 

Ungdom
12-17 år:

1 dusj (10 mg) i det
ene neseboret

2 doser (20 mg)

Minimum 2 timer

Tabletter:

1 tablett à 50 mg ev.
100 mg

3 tabletter (300 mg)

Minimum 2 timer


Generelt: Alle legemiddelformer: For tabletter er anbefalt startdose 50 mg, men 100 mg kan være nødvendig ved enkelte anfall og for enkelte pasienter. Injeksjon eller nesespray bør brukes hvor raskt innsettende effekt er nødvendig eller ved kvalme, oppkast og lysømfintlighet. Det anbefales å starte behandlingen ved de første tegn på migrenehodepine. Sumatriptans effekt er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Dersom symptomene lindres av 1. dose, men kommer tilbake, kan en ny dose gis, se tabell for tid mellom dosene og for maks. døgndose. Hvis en pasient ikke responderer på 1. dose, bør det ikke tas ytterligere en dose for samme anfall. Anfallet kan i stedet behandles med paracetamol, acetylsalisylsyre eller NSAID. Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall. Har ikke effekt dersom det tas under aurafasen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Lavere dosering bør vurderes ved nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises. Barn og ungdom <18 år: Bruk (unntatt nesespray, Juvenil) anbefales ikke grunnet utilstrekkelig data. Eldre >65 år: Bruk anbefales ikke grunnet begrenset data.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske/nesespray: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Injeksjonsvæske: Kun til s.c. injeksjon. 1 ferdigfylt sprøyte (6 mg) injiseres s.c. Skal ikke injiseres i.v. Pasienten bes lese bruksanvisningen nøye, og spesielt legge merke til håndtering av brukt sprøyte. Tabletter: Bør svelges hele med et 1/2 glass vann. Pasienter med svelgevansker kan løse opp Imigran Radis i en liten mengde vann (bitter smak).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere hjerteinfarkt, iskemisk hjertesykdom, Prinzmetals angina/koronar vasospasme, perifer karsykdom, symptomer eller tegn på iskemisk hjertesykdom. Tidligere cerebrovaskulær sykdom (CVA) eller transitoriske iskemiske anfall (TIA). Moderat, alvorlig eller ukontrollert hypertensjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk av ergotamin, ergotaminderivater eller 5HT1-reseptoragonist. Samtidig bruk av MAO-hemmere eller bruk innen 2 uker etter slik behandling.

Forsiktighetsregler

Sumatriptan bør kun brukes i tilfeller hvor det ikke er tvil om diagnosen migrene eller clusterhodepine. Ved tvil bør pasientene henvises til nevrolog. Injeksjonsvæske: Nålebeskyttelsen til den ferdigfylte sprøyten kan inneholde tørr, naturlig lateksgummi som potensielt kan forårsake allergiske reaksjoner hos lateksfølsomme personer. Sumatriptan er ikke indisert ved hemiplegisk, oftalmoplegisk eller basilarismigrene. Som ved annen akutt migrenebehandling, er det viktig å utelukke at pasienten har en alvorlig nevrologisk tilstand (f.eks. CVA, TIA) ved atypiske symptomer eller at pasienten har en diagnose hvor bruk av sumatriptan ikke er indisert. Hjerte: Forsiktighet utvises ved mild, kontrollert hypertensjon pga. mulighet for blodtrykksstigning og økt perifer motstand. Sumatriptan bør ikke gis til pasienter med risikofaktor for iskemisk hjertesykdom, inkl. personer som røyker mye eller bruker nikotinerstatningspreparater uten tidligere kardiovaskulær utredning. Ta særlig hensyn til postmenopausale kvinner eller menn >40 år med disse risikofaktorene. Etter inntak kan sumatriptan være assosiert med forbigående symptomer, inkl. smerte og stramninger i bryst og halsregion. Dersom disse symptomene antas å indikere iskemisk hjertesykdom, skal ikke flere sumatriptandoser gis, og passende utredning bør igangsettes. Serotoninergt syndrom: I sjeldne tilfeller er det rapportert serotoninergt syndrom (inkl. endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) etter samtidig bruk av selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI), eller serotonin-noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) og sumatriptan. Pasienten bør følges opp, særlig i begynnelsen av behandlingen og ved doseøkning, dersom samtidig bruk av sumatriptan og SSRI/SNRI er indisert. Sumatriptan skal brukes med forsiktighet til pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller andre risikofaktorer som senker krampeterskelen. Overfølsomhet: Pasienter med kjent overfølsomhet overfor sulfonamider kan utvikle en allergisk reaksjon (fra hudreaksjoner til anafylaksi) ved bruk av sumatriptan. Dokumentasjon på slike kryssreaksjoner er begrenset, men forsiktighet bør likevel utvises ved bruk. Medication overuse headache (MOH): Langvarig inntak kan medføre en forverring av hodepinen (MOH). Ved overforbruk av smertestillende bør MOH mistenkes dersom pasienten har daglig hodepine til tross for (eller pga.) regelmessig inntak av smertestillende for hodepine. Lege bør da kontaktes og behandlingen seponeres. Samtidig bruk: Dersom ergotamin brukes, må ikke sumatriptan tas tidligere enn 24 timer etter inntak av ergotamin. Tilsvarende må det gå 6 timer før ergotamin kan tas etter inntak av sumatriptan. Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig bruk av naturpreparater med johannesurt. Spesielle pasientgrupper: Forsiktighet utvises hos pasienter med sykdom som kan føre til endret absorpsjon, metabolisme eller utskillelse av legemidlet, som f.eks. nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke tas av pasienter med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Søvnighet kan opptre som et resultat av migrene eller sumatriptanbehandling. Dette kan innvirke på evne til å kjøre og håndtere maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02C C01
Ergotamin. MAO-hemmere. Teoretisk mulighet for interaksjoner med litium. I sjeldne tilfeller er det observert en interaksjon mellom sumatriptan og SSRI/SNRI (se Forsiktighetsregler).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det sees ikke tendens til økt risiko for medfødte misdannelser, men data er utilstrekkelige til å kunne trekke endelig konklusjoner. Begrenset erfaring fra bruk i 2. og 3. trimester. Sumatriptan skal kun brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Utskilles i morsmelk (vist ved subkutan administrering). Unngå amming i 12 timer etter behandling.
Sumatriptan

Bivirkninger

Alle legemiddelformer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme og oppkast. Hjerte/kar: Forbigående blodtrykksstigning. Rødme. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Forbigående følelse av tyngde, kan oppleves intens og ramme alle deler av kroppen inkl. bryst og halsregion. Myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet, døsighet, sensoriske forstyrrelser inkl. parestesi og hypoestesi. Øvrige: Smerte, følelse av varme eller kulde, trykk eller stramninger i deler av kroppen, inkl. bryst og halsregion. Symptomene kan i enkelte tilfeller være intense, men er vanligvis forbigående. Mild til moderat følelse av svakhet og utmattelse. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Iskemisk kolitt, diaré. Hjerte/kar: Bradykardi, takykardi, hjertebank, hjertearytmi, forbigående iskemiske EKG-forandringer, spasmer i koronararteriene, angina, hjerteinfarkt. Hypotensjon, Raynauds syndrom. Hud: Hyperhidrose. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner (fra hudreaksjoner til anafylaksi). Muskel-skjelettsystemet: Nakkestivhet, artralgi. Nevrologiske: Krampeanfall, tremor, dystoni, nystagmus, skotom, serotoninergt syndrom. Undersøkelser: Mindre endringer i leverfunksjonsparametre. Psykiske: Angst. Øye: Flimmer, dobbeltsyn, og nedsatt syn. I svært sjeldne tilfeller er forbigående tap av syn rapportert. Synsforstyrrelser kan også skyldes selve migreneanfallet. Sumatriptan er assosiert med forbigående symptomer som brystsmerter og stramninger, også i halsregion. Disse kan føles intense. Symptomene kan forveksles med angina pectoris og kan i sjeldne tilfeller være forårsaket av koronarvasospasme. Nødvendige undersøkelser må foretas dersom symptomene tyder på iskemisk hjertesykdom. Serotoninergt syndrom er svært sjeldent rapportert etter kombinasjon av sumatriptan og SSRI/SNRI. Nesespray: Svært vanlig er dysgeusia/ubehagelig smak. Vanlig er lett, forbigående irritasjon eller brennende følelse i nese/svelg, eller neseblødning. Injeksjonsvæske: Svært vanlig er forbigående smerte på injeksjonsstedet. Stikkende/brennende følelse, opphovning, erytem, blåmerke og blødning er også rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: N02C C01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv 5HT1-reseptoragonist uten effekt på 5HT2- og 5HT7-reseptorer. 5HT1-reseptorer er funnet i hovedsak i carotissirkulasjonen. Dilatasjon av disse kar antas å være den underliggende mekanisme ved migrene. Selv om anbefalt peroral dose av sumatriptan er 50 mg er det store intra- og interindividuelle variasjoner. Sumatriptan har også effekt ved akutt behandling av migreneanfall i forbindelse med menstruasjon.
Absorpsjon: S.c. injeksjon: Raskt og fullstendig. Klinisk effekt etter 10-15 minutter. Biotilgjengelighet: 96%. Nesespray: Raskt. Klinisk effekt etter ca. 15 minutter. Biotilgjengelighet: 15%. Tabletter: Klinisk effekt etter ca. 30 minutter. Biotilgjengelighet: 14%. Cmax for sumatriptan øker med 15% ved inntak av Imigran Radis etter et måltid med høyt fettinnhold.
Proteinbinding: 14-21%.
Halveringstid: Ca. 2 timer.
Metabolisme: Metaboliseres hovedsakelig til et indoleddiksyrederivat av sumatriptan uten 5HT1 eller 5HT2 aktivitet.
Utskillelse: I urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Alle formuleringer oppbevares ved høyst 30°C, beskyttet mot lys. Nesesprayen må ikke fryses.

Sist endret: 28.06.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 20.02.2019

Nesespray: 22.08.2014

Tabletter: 08.07.2015

Tabletter Radis: 01.06.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Imigran, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
12 mg/ml2 × 0,5 ml (doseamp. m/GlaxoPen)
093260
Blå resept
Byttegruppe
397,70 (trinnpris 307,90)CSPC_ICON
6 × 0,5 ml (doseamp. for GlaxoPen, refill)
524926
Blå resept
Byttegruppe
1150,60 (trinnpris 886,20)CSPC_ICON

Imigran, NESESPRAY:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
Juvenil 10 mg/dose6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
109850
Blå resept
-
374,00CSPC_ICON

Imigran, NESESPRAY:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/dose6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
441451
Blå resept
-
545,10CSPC_ICON

Imigran, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 mg6 stk. (blister)
574541
Blå resept
Byttegruppe
200,60 (trinnpris 72,40)CSPC_ICON
12 stk. (blister)
585232
Blå resept
Byttegruppe
364,90 (trinnpris 112,70)CSPC_ICON
100 mg6 stk. (blister)
063339
Blå resept
Byttegruppe
271,10 (trinnpris 105,30)CSPC_ICON
18 stk. (blister)
574582
Blå resept
Byttegruppe
740,80 (trinnpris 251,70)CSPC_ICON

Imigran, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
Radis 50 mg6 stk. (blister)
015145
Blå resept
Byttegruppe
200,60 (trinnpris 72,40)CSPC_ICON
12 stk. (blister)
015443
Blå resept
Byttegruppe
364,90 (trinnpris 112,70)CSPC_ICON
Radis 100 mg6 stk. (blister)
015442
Blå resept
Byttegruppe
271,10 (trinnpris 105,30)CSPC_ICON
18 stk. (blister)
015382
Blå resept
Byttegruppe
740,80 (trinnpris 251,70)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

clusterhodepine: Hodepinetype som kjennetegnes av daglige episoder med intens hodepine på den ene siden av hodet i 6-12 uker. Anfallene kan vare i 15-180 minutter og opptre 1-8 ganger daglig. Øvrige symptomer kan være tåreflod, redusert pupill, nesetetthet og rennende nese.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.