Glucophage

Merck


Antidiabetikum.

A10B A02 (Metformin)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg, 850 mg og 1000 mg: Hver tablett inneh.: Metforminhydroklorid 500 mg, resp. 850 mg og 1000 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av diabetes mellitus type 2, spesielt hos pasienter med overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll. Voksne: Kan brukes alene eller i kombinasjon med andre perorale diabetespreparater, eller i kombinasjon med insulin. Barn og ungdom: (≥10 år): Kan brukes alene eller i kombinasjon med insulin. Behandling med metformin som førstelinjebehandling etter mislykket forsøk med diett alene har vist en reduksjon av komplikasjoner av diabetes hos overvektige voksne med diabetes type 2.

Dosering

Voksne med normal nyrefunksjon GFR ≥90 ml/minutt: Monoterapi og kombinasjon med andre perorale diabetespreparater: Vanlig startdose er 500 mg eller 850 mg 2 eller 3 ganger daglig i forbindelse med eller etter et måltid. Etter 10-15 dager bør dosen justeres basert på resultatene av blodsukkermålingene. Langsom økning av dosen kan forbedre gastrointestinal toleranse. Anbefalt maks. dose er 3 g metformin/dag, fordelt på 3 doser. Ved overgang fra et annet peroralt diabetespreparat, skal behandlingen med det andre legemidlet avsluttes og behandling med metformin startes som angitt over. Kombinasjon med insulin: Metformin og insulin kan gis i kombinasjon for å oppnå bedre blodsukkerkontroll. Vanlig startdose med metformin er 500 mg eller 850 mg 2-3 ganger daglig i forbindelse med eller etter et måltid, mens insulindosen tilpasses resultatene av blodsukkermålingene.
Barn og ungdom ≥10 år: Monoterapi og kombinasjon med insulin: Vanlig startdose er 500 mg eller 850 mg 1 gang daglig i forbindelse med eller etter et måltid. Etter 10-15 dager bør dosen justeres basert på blodsukkermåling. Langsom økning av dosen kan forbedre gastrointestinal toleranse. Anbefalt maks. dose er 2 g metformin/dag fordelt på 2-3 doser.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leverinsuffisiens er kontraindisert. Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.

GRF
(ml/minutt)

Total maks. daglig dose (fordeles på 2-3 daglige doser)

 

Ytterligere betraktninger

60-89

3000 mg

 

Dosereduksjon kan vurderes på bakgrunn av sviktende nyrefunksjon.

45-59

2000 mg

 

Faktorer som kan øke risikoen for laktacidose, bør vurderes før man overveier å igangsette behandling med metformin. Startdosen skal ikke være større enn halvparten av maks. dose.

30-44

1000 mg

 

≤30

-

 

Metformin er kontraindisert.

Eldre: Metformindoseringen bør tilpasses pasientens nyrefunksjon. Regelmessig kontroll av nyrefunksjonen er nødvendig. Asymptomatisk nedsatt nyrefunksjon er vanlig hos eldre.
Administrering: Skal tas samtidig med eller etter mat. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Enhver type akutt metabolsk acidose (som laktacidose, diabetisk ketoacidose). Diabetisk prekoma. Alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/minutt). Akutte tilstander med risiko for nedsatt nyrefunksjon, f.eks. dehydrering, alvorlige infeksiøse tilstander, sjokk. Sykdom som kan forårsake vevshypoksi (spesielt akutt sykdom eller forverring av kronisk sykdom), f.eks. akutt dekompensert hjertesvikt, lungesvikt, nylig hjerteinfarkt, sjokk. Leverinsuffisiens, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme.

Forsiktighetsregler

Laktacidose: Laktacidose er en svært sjelden, men alvorlig metabolsk komplikasjon, og forekommer oftest ved akutt forverring av nyrefunksjonen eller ved kardiorespiratorisk sykdom eller sepsis. Metforminakkumulering oppstår ved akutt forverring av nyrefunksjonen, og dette øker risikoen for laktacidose. Ved ev. dehydrering (kraftig diaré eller oppkast, feber eller redusert væskeinntak) bør metformin seponeres midlertidig, og det anbefales å kontakte helsepersonell. Oppstart av behandling med legemidler som kan føre til akutt svekket nyrefunksjon (som antihypertensiver, diuretika og NSAID), skal skje med forsiktighet. Andre risikofaktorer for laktacidose er høyt alkoholinntak, leverinsuffisiens, utilstrekkelig kontrollert diabetes, ketose, langvarig faste og enhver tilstand forbundet med hypoksi, samt samtidig bruk av legemidler som kan forårsake laktacidose. Pasient/omsorgspersoner skal informeres om risiko for laktacidose. Laktacidose er karakterisert ved acidotisk dyspné, abdominal smerte, muskelkramper, asteni og hypotermi, etterfulgt av koma. Ved mistanke om symptomer på laktacidose skal pasienten slutte å ta metformin og umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp. Diagnostisk laboratoriefunn er nedsatt pH i blodet (<7,35), økt laktatnivå i plasma (>5 mmol/liter), økt aniongap og laktat/pyruvat-forhold. Nyrefunksjon: GFR bør måles før behandlingsoppstart og deretter minst én gang pr. år. Ved økt risiko for ytterligere nedsatt nyrefunksjon og hos eldre, bør nyrefunksjonen undersøkes hyppigere, f.eks. hver 3.-6. måned. Metformin er kontraindisert hos pasienter med GFR <30 ml/minutt, og bør seponeres midlertidig dersom det foreligger tilstander som endrer nyrefunksjonen. Se Dosering for dosejusteringer. Hjertefunksjon: Pasienter med hjertefeil har større risiko for hypoksi og nedsatt nyrefunksjon. Ved stabil kronisk hjertesvikt kan metformin brukes når hjerte- og nyrefunksjonen overvåkes regelmessig. Administrering av joderte kontrastmidler: Intravaskulær administrering kan føre til kontrastindusert nefropati, som kan medføre metforminakkumulering og økt risiko for laktacidose. Metformin skal seponeres før avbildningsprosedyren eller idet den skal utføres, og ikke gjenopptas før minst 48 timer etter prosedyren, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet stabil. Kirurgi: Metformin må seponeres idet det skal utføres kirurgi under generell, spinal eller epidural anestesi. Behandling kan gjenopptas tidligst 48 timer etter operasjonen eller etter gjentatt peroral ernæring, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet stabil. Pediatrisk populasjon: Diabetes type 2-diagnosen skal bekreftes før metforminbehandling innledes. Metformin har ikke vist noen innvirkning på vekst og pubertetsutvikling i kontrollerte kliniske studier som har pågått i 1 år. Langtidsdata er imidlertid ikke tilgjengelige. Det anbefales følgelig en grundig oppfølging mhp. vekst og pubertetsutvikling hos barn som behandles med metformin og spesielt hos barn før puberteten. Forsiktighet anbefales ved forskrivning til barn 10-12 år, selv om effekt og sikkerhet ikke er vist å være annerledes enn hos eldre barn og ungdom. Øvrige forsiktighetsregler: Alle pasienter bør fortsette dietten med et jevnt karbohydratinntak om dagen. Overvektige bør fortsette med et kalorifattig kosthold. De vanlige testene for kontroll av diabetes bør foretas regelmessig. Metformin brukt alene medfører ikke hypoglykemi, men forsiktighet anbefales hvis det brukes i kombinasjon med insulin eller andre orale antidiabetika (f.eks. sulfonylureapreparater eller meglitinider).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk anbefales ikke: Alkohol: Alkoholforgiftning er forbundet med økt risiko for laktacidose, spesielt ved faste, underernæring/feilernæring eller nedsatt leverfunksjon. Joderte kontrastmidler: Metformin må seponeres før avbildningsprosedyren eller idet den skal utføres, og ikke gjenopptas før minst 48 timer etter prosedyren, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet stabil. Kombinasjon som krever forholdsregler for bruk: Noen legemidler kan påvirke nyrefunksjonen negativt og gi økt risiko for laktacidose, f.eks. NSAID, inkl. selektive COX-2-hemmere, ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister og diuretika, spesielt loop-diuretika. Ved oppstart eller bruk av slike legemidler, er nøye overvåkning av nyrefunksjonen nødvendig. Legemidler med vesentlig hyperglykemisk aktivitet (f.eks. glukokortikoider (systemiske og lokale) og sympatomimetika): Hyppigere kontroll av blodsukkeret kan være nødvendig, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Hvis nødvendig må metformindosen justeres. Det samme gjelder når behandlingen med disse legemidlene avsluttes. Organiske kationtransportører (OCT): Metformin er et substrat for transportørene OCT1 og OTC2. OTC1-hemmere (som verapamil) kan redusere effekten av metformin. OTC1-hemmere (som rifampicin) kan øke gastrointestinalabsorpsjon og effekt av metformin. OCT2-hemmere (som cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol) kan redusere metformineliminasjonen via nyrene, og kan føre til økt plasmakonsentrasjon av metformin. Både OCT1- og OCT2-hemmere (som krizotinib, olaparib) kan endre effekten og eliminasjonen via nyrene av metformin. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, da plasmakonsentrasjonen av metformin kan øke. Om nødvendig kan dosejustering av metformin overveies da OCT-hemmere/-induktorer kan endre effekten av metformin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ukontrollert diabetes under svangerskapet (i forbindelse med svangerskapet eller permanent) er forbundet med økt risiko for medfødte misdannelser og perinatal dødelighet. En begrenset mengde data fra bruk av metformin hos gravide indikerer ingen risiko for medfødte misdannelser. Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløpet, embryo- eller fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Ved graviditet eller planlegging av graviditet, bør ikke diabetes behandles med metformin. I stedet bør insulin benyttes for å holde blodsukkernivået så normalt som mulig for å redusere risikoen for fostermisdannelser.
Amming: Utskilles i brystmelk. Det er ikke observert bivirkninger hos nyfødte/små barn som ammes. Kun begrensede data er imidlertid tilgjengelig. Det er derfor ikke anbefalt å amme under behandlingen. Det bør gjøres en vurdering om hvorvidt ammingen skal avbrytes, tatt i betraktning fordelene med amming og den potensielle risikoen for bivirkninger hos barnet.
Fertilitet: Fertiliteten hos hann- og hunnrotter er upåvirket av metformin administrert i doser 600 mg/kg/døgn. Dette er ca. 3 ganger maks. anbefalt dose for mennesker basert på sammenligninger av kroppsoverflaten.

 

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene, som kvalme, oppkast, diaré, abdominalsmerter og nedsatt appetitt, forekommer ved behandlingsstart og forsvinner spontant i de fleste tilfeller. For å forhindre disse bivirkningene, anbefales det å ta metformin i 2-3 daglige doser, for så å sakte øke dosen. Alvorlige komplikasjoner som laktacidose kan forekomme svært sjelden.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, redusert appetitt
Hud
Svært sjeldneHudreaksjoner (erytem, pruritus, urticaria)
Lever/galle
Svært sjeldneUnormale leverfunksjonstester eller hepatitt1
Nevrologiske
VanligeSmaksforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldneLaktacidose, nedsatt absorpsjon av vitamin B12 med nedsatt serumkonsentrasjon2

1Isolerte tilfeller som går tilbake ved seponering.

2Sett hos pasienter ved langvarig behandling. Bør tas i betrakning hos pasienter med megaloblastanemi.

Barn og ungdom: 
Tilsvarende bivirkningsprofil som hos voksne.
De vanligste bivirkningene, som kvalme, oppkast, diaré, abdominalsmerter og nedsatt appetitt, forekommer ved behandlingsstart og forsvinner spontant i de fleste tilfeller. For å forhindre disse bivirkningene, anbefales det å ta metformin i 2-3 daglige doser, for så å sakte øke dosen. Alvorlige komplikasjoner som laktacidose kan forekomme svært sjelden.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, redusert appetitt
Vanlige
NevrologiskeSmaksforstyrrelse
Svært sjeldne
HudHudreaksjoner (erytem, pruritus, urticaria)
Lever/galleUnormale leverfunksjonstester eller hepatitt1
Stoffskifte/ernæringLaktacidose, nedsatt absorpsjon av vitamin B12 med nedsatt serumkonsentrasjon2

1Isolerte tilfeller som går tilbake ved seponering.

2Sett hos pasienter ved langvarig behandling. Bør tas i betrakning hos pasienter med megaloblastanemi.

Barn og ungdom: 
Tilsvarende bivirkningsprofil som hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved metformindoser opp til 85 g, er det ikke observert hypoglykemi, men laktacidose har oppstått. Stor overdosering eller ledsagende risikoer ved metformin kan føre til laktacidose. Laktacidose er en akutt medisinsk situasjon, og må behandles på sykehus. Den mest effektive metoden for fjerning av laktat og metformin er hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Biguanid med antihyperglykemisk effekt, som senker både basal og postprandial plasmaglukose. Stimulerer ikke insulinsekresjonen, og fremkaller dermed ikke hypoglykemi.
Virkningsmekanisme: Reduserer leverens glukoseproduksjon ved å hemme glukoneogenesen og glykogenolysen. Øker følsomheten overfor insulin, forbedrer perifert glukoseopptak og utnyttelsen av glukose i musklene. Forsinker glukoseopptaket fra tarmen. Metformin stimulerer den intracellulære glykogensyntesen ved å påvirke glykogensyntetase og øker transportkapasiteten til alle typer membranglukosetransportører (GLUT). Metformin reduserer nivået av total kolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider.
Absorpsjon: Ufullstendig. Viser metningskinetikk. Cmax nås innen 21/2 time. Absolutt biotilgjengelighet av 500 mg eller 850 mg er ca. 50-60%.
Proteinbinding: Ubetydelig.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd: 63-276 liter.
Halveringstid: Ca. 61/2 time. Det antas at farmakokinetikken er ikke-lineær. Ved vanlige doser og doseringsintervall nås steady state etter 24-48 timer. Renal clearance er >400 ml/minutt.
Metabolisme: Det er ikke påvist metabolitter hos mennesker.
Utskillelse: Utskilles uforandret i urin ved glomerulær filtrering og tubulær sekresjon.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Glucophage, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg100 stk. (blister)
374231
Blå resept
Byttegruppe
73,20C
850 mg100 stk. (blister)
060293
Blå resept
Byttegruppe
82,70C
1000 mg60 stk. (blister)
007171
Blå resept
Byttegruppe
77,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.02.2017