Glucophage

Merck


Antidiabetikum.

A10B A02 (Metformin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg, 850 mg og 1000 mg: Hver tablett inneh.: Metforminhydroklorid 500 mg, resp. 850 mg og 1000 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av diabetes mellitus type 2, spesielt hos pasienter med overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll. Voksne: Kan brukes alene eller i kombinasjon med andre perorale diabetespreparater, eller i kombinasjon med insulin. Barn og ungdom (≥10 år): Kan brukes alene eller i kombinasjon med insulin. Behandling med metformin som førstelinjebehandling etter mislykket forsøk med diett alene har vist en reduksjon av komplikasjoner av diabetes hos overvektige voksne med diabetes type 2.

Dosering

Voksne med normal nyrefunksjon GFR ≥90 ml/minutt
Monoterapi og kombinasjon med andre perorale diabetespreparater: Vanlig startdose er 500 mg eller 850 mg 2 eller 3 ganger daglig i forbindelse med eller etter et måltid. Etter 10-15 dager bør dosen justeres basert på resultatene av blodsukkermålingene. Langsom økning av dosen kan forbedre gastrointestinal toleranse. Anbefalt maks. dose er 3 g metformin/dag, fordelt på 3 doser. Ved overgang fra et annet peroralt diabetespreparat, skal behandlingen med det andre legemidlet avsluttes og behandling med metformin startes som angitt over. Kombinasjon med insulin: Metformin og insulin kan gis i kombinasjon for å oppnå bedre blodsukkerkontroll. Vanlig startdose med metformin er 500 mg eller 850 mg 2-3 ganger daglig i forbindelse med eller etter et måltid, mens insulindosen tilpasses resultatene av blodsukkermålingene.
Barn og ungdom ≥10 år
Monoterapi og kombinasjon med insulin: Vanlig startdose er 500 mg eller 850 mg 1 gang daglig i forbindelse med eller etter et måltid. Etter 10-15 dager bør dosen justeres basert på blodsukkermåling. Langsom økning av dosen kan forbedre gastrointestinal toleranse. Anbefalt maks. dose er 2 g metformin/dag fordelt på 2-3 doser.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Leverinsuffisiens er kontraindisert.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.

  GFR
  (ml/minutt)

  Total maks. daglig dose (fordeles på 2-3 daglige doser)

   

  Ytterligere betraktninger

  60-89

  3000 mg

   

  Dosereduksjon kan vurderes på bakgrunn av sviktende nyrefunksjon.

  45-59

  2000 mg

   

  Faktorer som kan øke risikoen for laktacidose, bør vurderes før man overveier å igangsette behandling med metformin. Startdosen skal ikke være større enn halvparten av maks. dose.

  30-44

  1000 mg

   

  ≤30

  -

   

  Metformin er kontraindisert.

 • Eldre: Metformindoseringen bør tilpasses pasientens nyrefunksjon. Regelmessig kontroll av nyrefunksjonen er nødvendig. Asymptomatisk nedsatt nyrefunksjon er vanlig hos eldre.
Administrering Skal tas samtidig med eller etter mat. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Enhver type akutt metabolsk acidose (som laktacidose, diabetisk ketoacidose). Diabetisk prekoma. Alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/minutt). Akutte tilstander med risiko for nedsatt nyrefunksjon, f.eks. dehydrering, alvorlige infeksiøse tilstander, sjokk. Sykdom som kan forårsake vevshypoksi (spesielt akutt sykdom eller forverring av kronisk sykdom), f.eks. akutt dekompensert hjertesvikt, lungesvikt, nylig hjerteinfarkt, sjokk. Leverinsuffisiens, akutt alkoholforgiftning, alkoholisme.

Forsiktighetsregler

Laktacidose: Laktacidose er en svært sjelden, men alvorlig metabolsk komplikasjon, og forekommer oftest ved akutt forverring av nyrefunksjonen eller ved kardiorespiratorisk sykdom eller sepsis. Metforminakkumulering oppstår ved akutt forverring av nyrefunksjonen, og dette øker risikoen for laktacidose. Ved ev. dehydrering (kraftig diaré eller oppkast, feber eller redusert væskeinntak) bør metformin seponeres midlertidig, og det anbefales å kontakte helsepersonell. Oppstart av behandling med legemidler som kan føre til akutt svekket nyrefunksjon (som antihypertensiver, diuretika og NSAID), skal skje med forsiktighet. Andre risikofaktorer for laktacidose er høyt alkoholinntak, leverinsuffisiens, utilstrekkelig kontrollert diabetes, ketose, langvarig faste og enhver tilstand forbundet med hypoksi, samt samtidig bruk av legemidler som kan forårsake laktacidose. Pasient/omsorgspersoner skal informeres om risiko for laktacidose. Laktacidose er karakterisert ved acidotisk dyspné, abdominal smerte, muskelkramper, asteni og hypotermi, etterfulgt av koma. Ved mistanke om symptomer på laktacidose skal pasienten slutte å ta metformin og umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp. Diagnostisk laboratoriefunn er nedsatt pH i blodet (<7,35), økt laktatnivå i plasma (>5 mmol/liter), økt aniongap og laktat/pyruvat-forhold. Nyrefunksjon: GFR bør måles før behandlingsoppstart og deretter minst én gang pr. år. Ved økt risiko for ytterligere nedsatt nyrefunksjon og hos eldre, bør nyrefunksjonen undersøkes hyppigere, f.eks. hver 3.-6. måned. Metformin er kontraindisert hos pasienter med GFR <30 ml/minutt, og bør seponeres midlertidig dersom det foreligger tilstander som endrer nyrefunksjonen. Se Dosering for dosejusteringer. Hjertefunksjon: Pasienter med hjertefeil har større risiko for hypoksi og nedsatt nyrefunksjon. Ved stabil kronisk hjertesvikt kan metformin brukes når hjerte- og nyrefunksjonen overvåkes regelmessig. Administrering av joderte kontrastmidler: Intravaskulær administrering kan føre til kontrastindusert nefropati, som kan medføre metforminakkumulering og økt risiko for laktacidose. Metformin skal seponeres før avbildningsprosedyren eller idet den skal utføres, og ikke gjenopptas før minst 48 timer etter prosedyren, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet stabil. Kirurgi: Metformin må seponeres idet det skal utføres kirurgi under generell, spinal eller epidural anestesi. Behandling kan gjenopptas tidligst 48 timer etter operasjonen eller etter gjentatt peroral ernæring, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet stabil. Pediatrisk populasjon: Diabetes type 2-diagnosen skal bekreftes før metforminbehandling innledes. Metformin har ikke vist noen innvirkning på vekst og pubertetsutvikling i kontrollerte kliniske studier som har pågått i 1 år. Langtidsdata er imidlertid ikke tilgjengelige. Det anbefales følgelig en grundig oppfølging mhp. vekst og pubertetsutvikling hos barn som behandles med metformin og spesielt hos barn før puberteten. Forsiktighet anbefales ved forskrivning til barn 10-12 år, selv om effekt og sikkerhet ikke er vist å være annerledes enn hos eldre barn og ungdom. Øvrige forsiktighetsregler: Alle pasienter bør fortsette dietten med et jevnt karbohydratinntak om dagen. Overvektige bør fortsette med et kalorifattig kosthold. De vanlige testene for kontroll av diabetes bør foretas regelmessig. Metformin kan redusere serumnivået av vitamin B12. Risiko for lavt nivå av vitamin B12 øker ved økende metformindose, behandlingsvarighet og/eller kjente risikofaktorer for vitamin B12-mangel. Ved mistanke om vitamin B12-mangel (som anemi eller nevropati), skal serumnivået av vitamin B12 monitoreres. Periodisk monitorering av vitamin B12 kan være nødvendig ved risikofaktorer for vitamin B12-mangel. Metforminbehandlingen skal fortsette så lenge det tolereres og ikke er kontraindisert, og passende korrektiv behandling for vitamin B12-mangel gis i samsvar med gjeldende kliniske retningslinjer. Metformin brukt alene medfører ikke hypoglykemi, men forsiktighet anbefales hvis det brukes i kombinasjon med insulin eller andre orale antidiabetika (f.eks. sulfonylureapreparater eller meglitinider).

Interaksjoner

Samtidig bruk anbefales ikke: Alkohol: Alkoholforgiftning er forbundet med økt risiko for laktacidose, spesielt ved faste, underernæring/feilernæring eller nedsatt leverfunksjon. Joderte kontrastmidler: Metformin må seponeres før avbildningsprosedyren eller idet den skal utføres, og ikke gjenopptas før minst 48 timer etter prosedyren, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet stabil. Kombinasjon som krever forholdsregler for bruk: Noen legemidler kan påvirke nyrefunksjonen negativt og gi økt risiko for laktacidose, f.eks. NSAID, inkl. selektive COX-2-hemmere, ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister og diuretika, spesielt loop-diuretika. Ved oppstart eller bruk av slike legemidler, er nøye overvåkning av nyrefunksjonen nødvendig. Legemidler med vesentlig hyperglykemisk aktivitet (f.eks. glukokortikoider (systemiske og lokale) og sympatomimetika): Hyppigere kontroll av blodsukkeret kan være nødvendig, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Hvis nødvendig må metformindosen justeres. Det samme gjelder når behandlingen med disse legemidlene avsluttes. Organiske kationtransportører (OCT): Metformin er et substrat for transportørene OCT1 og OTC2. OTC1-hemmere (som verapamil) kan redusere effekten av metformin. OTC1-hemmere (som rifampicin) kan øke gastrointestinalabsorpsjon og effekt av metformin. OCT2-hemmere (som cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol) kan redusere metformineliminasjonen via nyrene, og kan føre til økt plasmakonsentrasjon av metformin. Både OCT1- og OCT2-hemmere (som krizotinib, olaparib) kan endre effekten og eliminasjonen via nyrene av metformin. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, da plasmakonsentrasjonen av metformin kan øke. Om nødvendig kan dosejustering av metformin overveies da OCT-hemmere/-induktorer kan endre effekten av metformin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUkontrollert diabetes i den perikonsepsjonelle fasen og under svangerskapet er forbundet med økt risiko for medfødte misdannelser, abort, svangerskapsindusert hypertensjon, preeklampsi og perinatal dødelighet. Det er viktig å opprettholde blodsukkernivået så nær opptil normalt som mulig gjennom hele svangerskapet, for å redusere risikoen for hyperglykemirelaterte bivirkninger for mor og barn. Metformin går over i placenta med nivåer som kan være like høye som mors konsentrasjoner. En stor mengde data (>1000 eksponerte gravide) indikerer ingen økt risiko for medfødte abnormiteter eller foster-/neonatal toksisitet etter eksponering for metformin i den perikonsepsjonelle fasen og/eller under graviditet. Det er begrensede/inkonklusive data på langsiktig vektutfall hos fostre eksponert in utero. Metformin ser ikke ut til å påvirke motorisk og sosial utvikling hos barn opptil 4 år (eksponert in utero), men data på langsiktige utfall er begrenset. Ved klinisk behov, kan bruk vurderes under graviditet og i perikonsepsjonsfasen som et tillegg eller et alternativ til insulin.
AmmingUtskilles i brystmelk. Det er ikke observert bivirkninger hos nyfødte/små barn som ammes. Kun begrensede data er imidlertid tilgjengelig. Det er derfor ikke anbefalt å amme under behandlingen. Det bør gjøres en vurdering om hvorvidt ammingen skal avbrytes, tatt i betraktning fordelene med amming og den potensielle risikoen for bivirkninger hos barnet.
FertilitetFertiliteten hos hann- og hunnrotter er upåvirket av metformin administrert i doser 600 mg/kg/døgn. Dette er ca. 3 ganger maks. anbefalt dose for mennesker basert på sammenligninger av kroppsoverflaten.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved metformindoser opp til 85 g, er det ikke observert hypoglykemi, men laktacidose har oppstått. Stor overdosering eller ledsagende risikoer ved metformin kan føre til laktacidose. Laktacidose er en akutt medisinsk situasjon, og må behandles på sykehus. Den mest effektive metoden for fjerning av laktat og metformin er hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringBiguanid med antihyperglykemisk effekt, som senker både basal og postprandial plasmaglukose. Stimulerer ikke insulinsekresjonen, og fremkaller dermed ikke hypoglykemi.
VirkningsmekanismeReduserer leverens glukoseproduksjon ved å hemme glukoneogenesen og glykogenolysen. Øker følsomheten overfor insulin, forbedrer perifert glukoseopptak og utnyttelsen av glukose i musklene. Forsinker glukoseopptaket fra tarmen. Metformin stimulerer den intracellulære glykogensyntesen ved å påvirke glykogensyntetase og øker transportkapasiteten til alle typer membranglukosetransportører (GLUT). Metformin reduserer nivået av total kolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider.
AbsorpsjonUfullstendig. Viser metningskinetikk. Cmax nås innen 21/2 time. Absolutt biotilgjengelighet av 500 mg eller 850 mg er ca. 50-60%.
ProteinbindingUbetydelig.
FordelingGjennomsnittlig Vd: 63-276 liter.
HalveringstidCa. 61/2 time. Det antas at farmakokinetikken er ikke-lineær. Ved vanlige doser og doseringsintervall nås steady state etter 24-48 timer. Renal clearance er >400 ml/minutt.
MetabolismeDet er ikke påvist metabolitter hos mennesker.
UtskillelseUtskilles uforandret i urin ved glomerulær filtrering og tubulær sekresjon.

 

Pakninger, priser og refusjon

Glucophage, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 100 stk. (blister)
374231
Blå resept 76,70 C
850 mg 100 stk. (blister)
060293
Blå resept 87,50 C
1000 mg 60 stk. (blister)
007171
Blå resept 85,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Glucophage TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Glucophage TABLETTER, filmdrasjerte 850 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Glucophage TABLETTER, filmdrasjerte 1000 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.04.2022


Sist endret: 06.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)