Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R06A
Antihistaminer til systemisk bruk
 
Barn og eldre spesielt følsomme. Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. For toksiske doser, se de ulike virkestoffene.
R06A A
Aminoalkyleter
R06A A09
Doksylamin
R06A A09
Doksylamin
 
Toksisitet: Barn: <50 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: Toksisk dose er estimert til ca. 5 mg/kg. 13 mg/kg og 25 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon og antikolinerge effekter er hovedproblemet. CNS-eksitasjon kan forekomme (oftere hos barn). Forvirring, hallusinasjoner og ev. psykose. Munntørrhet, ansiktsrødme, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi og ev. arytmier. Både hypotensjon og hypertensjon er rapportert. Kramper (oftere hos barn). Rabdomyolyse og nyresvikt er en alvorlig komplikasjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R06A B
Alkylaminer, substituerte
R06A B02
Deksklorfeniramin
R06A B02
Deksklorfeniramin
 
Toksisitet: Barn: <6 mg eller <12 mg depot forventes ingen eller lette symptomer. 30-36 mg til 7-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Depottabletter: 24 mg til 6-åring ga lett, 60-90 mg til 7-åring ga etter kull lett og 84-120 mg til 14-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 210 mg depot ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Uttalt antikolinerg og moderat sederende effekt. CNS-eksitasjon (oftere hos barn) og/eller CNS-depresjon. Ataksi, skjelvinger, hodepine, hallusinasjoner, forvirring og psykoser. Munntørrhet, ansiktsrødme, hypertermi, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi, ev. hypo- eller hypertensjon og arytmier. Kramper (oftere hos barn) og ev. ekstrapyramidale symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Benzodiazepiner ved uro og kramper. Vurder fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling.
R06A D
Fentiazinderivater
R06A D01
Alimemazin
R06A D01
Alimemazin
 
Toksisitet: Barn 1-2 år: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 40 mg til 3-åring ga lett, 50-70 mg til barn 6 måneder, 160 mg til 4-åring og 300 mg til 7-åring (etter ventrikkeltømming) ga moderat forgiftning. Voksne: 1-2,5 g ga moderat og 6 g ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. 0,8-1,2 g og 2 g kombinert med alkohol ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet (fra tretthet til dyp koma). Sinustakykardi, lett hypotensjon Ev. ekstrapyramidale symptomer, kramper, lette antikolinerge fenomener, arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. biperiden ved ekstrapyramidale symptomer.
R06A D02
Prometazin
R06A D02
Prometazin
 
Toksisitet: Barn 1-2 år: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer, 50 mg til 2-åring ga lett, 100 mg til 3-åring ga moderat og 200 mg til 3-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: <350 mg ga lett, 500 mg og 750 mg ga moderat til alvorlig og 2,25 g ga alvorlig forgiftning
 
Klinikk: CNS-depresjon, sentrale antikolinerge fenomener som uro, agitasjon, hallusinasjoner og kramper. Mydriasis. Sinustakykardi, ev. hypotensjon ved store doser. Ansiktsrødme, hypertermi, urinretensjon og obstipasjon. Ev. ekstrapyramidale symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom.
R06A E
Piperazinderivater
R06A E
Piperazinderivater
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Antikolinerge effekter og CNS-depresjon dominerer (varierer noe avhengig av virkestoff). Ataksi, skjelvinger, hodepine, CNS-eksitasjon (oftere hos barn), hallusinasjoner, kramper, forvirring og psykoser. Munntørrhet, ansiktsrødme, hypertermi, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi, ev. hypotensjon og arytmier ved store doser.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Benzodiazepiner ved uro og kramper. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling. Ev. fysostigmin ved uttalt sentral antikolinerg klinikk.
R06A E03
Syklizin
R06A E03
Syklizin
 
Toksisitet: Toksisk dose ca. 5 mg/kg. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250 mg til 31/2-åring, 350 mg til 7-åring og 750 mg til 17-åring ga moderat forgiftning. Voksne: <400 mg forventer ingen eller lette symptomer. 1-2 g ga lette til moderate forgiftninger, og 4,4 g ga moderat forgiftning med hallusinasjoner i 3 døgn.
 
Klinikk: Sentrale antikolinerge symptomer mest uttalt. Se Piperazinderivater, R06A E
 
Behandling: Se Piperazinderivater, R06A E
R06A E05
Meklozin
R06A E05
Meklozin
 
Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 50 mg til 1-åring ga lett og inntil 88 mg til 5-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 250 mg ga lett og 1,25 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater, R06A E
R06A E07
Cetirizin
R06A E07
Cetirizin
 
Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 14-åring ga lett forgiftning. Voksne: Inntil 500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater, R06A E. Forventer kun lette symptomer.
R06A E09
Levocetirizin
R06A E09
Levocetirizin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Virker som cetirizin, men er i teorien dobbelt så toksisk. Halver de toksiske dosene for Cetirizin, R06A E07
 
Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater, R06A E. Forventer kun lette symptomer.
R06A X
Andre antihistaminer til systemisk bruk
R06A X13
Loratadin
R06A X13
Loratadin
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ca. 100 mg til barn 2-3 år ga etter kull lett, 300 mg til 6-åring ga lett og 120 mg til 14-åring ga ingen forgiftning. Voksne: 300 mg-2 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 
Klinikk: Forventer kun lette symptomer. Takykardi er vanlig. Tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme. Ved store doser risiko for CNS-depresjon og hypotensjon. Ev. forlenget QT-tid.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. EKG ved store doser. Symptomatisk behandling.
R06A X22
Ebastin
R06A X22
Ebastin
 
Toksisitet: Barn: <30 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 2-åring ga etter kull ingen og 600 mg til 14-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 400 mg ga lett og 900 mg ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, somnolens. Munntørrhet, ev. mydriasis. Takykardi og hypotensjon. CNS-depresjon ved store doser. Ev. forlenget QT-tid og risiko for ventrikulære arytmier («torsades de pointes») ved store doser.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning ved store doser. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Symptomatisk behandling.
R06A X26
Feksofenadin
R06A X26
Feksofenadin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,8 g ga ingen og 4,8 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Ebastin, R06A X22
R06A X27
Desloratadin
R06A X27
Desloratadin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Desloratadin er den aktive metabolitten av loratadin, og halverte doser av loratadin kan brukes som et midlertidig estimat for toksisiteten, se R06A X13
 
Klinikk og behandling: Se Loratadin, R06A X13
R06A X28
Rupatadin
R06A X28
Rupatadin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 100 mg i 6 dager hos friske ble godt tolerert.
 
Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger. Kan ikke utelukke hjertepåvirkning ved store doser. Se ev. Ebastin, R06A X22
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. EKG ved store doser. Symptomatisk behandling.