Enbrel

Pfizer

Immunsuppressivt middel, TNF-α-hemmer.

ATC-nr.: L04A B01

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L04A B01
Etanercept
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 03.05.2017) er utarbeidet av Biogen Sweden.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 mg og 50 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Etanercept 25 mg, resp. 50 mg, sakkarose, natriumklorid, L-argininhydroklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (MyClic) 25 mg og 50 mg: Hver ferdigfylte penn (MyClic) inneh.: Etanercept 25 mg, resp. 50 mg, sakkarose, natriumklorid, L-argininhydroklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Etanercept 25 mg, mannitol (E 421), sakkarose, trometamol. II) Ferdigfylt sprøyte: Vann til injeksjonsvæsker.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg til barn: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Etanercept 10 mg, mannitol (E 421), sakkarose, trometamol. II) Ferdigfylt sprøyte: Vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Revmatoid artritt: Etanercept i kombinasjon med metotreksat er indisert for behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne, når responsen på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkl. metotreksat (hvis ikke kontraindisert), har vært inadekvat. Kan gis som monoterapi ved metotreksatintoleranse eller når fortsatt behandling med metotreksat er uhensiktsmessig. Også indisert for behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne, som ikke tidligere er behandlet med metotreksat. Etanercept gitt alene eller i kombinasjon med metotreksat er vist å redusere progresjonshastighet av leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon. Juvenil idiopatisk artritt: Behandling av polyartritt (revmatoid faktor positiv eller negativ) og utvidet oligoartritt hos barn og ungdom fra 2 år, som har hatt en inadekvat respons på eller er intolerante for metotreksat. Preparatet er ikke undersøkt hos barn <2 år. Behandling av psoriasisartritt hos ungdom fra 12 års alder som har hatt en inadekvat respons på eller er intolerante for metotreksat. Behandling av entesittrelatert artritt hos ungdom fra 12 års alder som har hatt en inadekvat respons på eller er intolerante for konvensjonell behandling. Psoriasisartritt: Behandling av aktiv og progressiv psoriasisartritt hos voksne, når respons på tidligere sykdomsmodifiserende antirevmatisk behandling har vært utilstrekkelig. Etanercept er vist å bedre fysisk funksjon ved psoriasisartritt, og å redusere progresjonshastigheten av perifer leddskade, målt ved røntgen, ved polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen. Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt): Behandling av voksne med alvorlig aktiv Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt), som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell terapi. Ikke-radiografisk aksial spondylartritt: Behandling av voksne med alvorlig ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAID. Plakkpsoriasis: Behandling av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har respondert på eller er intolerante overfor annen systemisk behandling, inkl. ciklosporin, metotreksat eller PUVA, eller hvor slik behandling er kontraindisert. Pediatrisk plakkpsoriasis: Behandling av kronisk alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra 6 år, som er utilstrekkelig kontrollert eller intolerante overfor andre systemiske behandlinger eller lysterapi. 10 mg hetteglass til barn: Kun til behandling av juvenil idiopatisk artritt og pediatrisk plakkpsoriasis.

Dosering

Preparatnavn og batchnummer bør registreres i pasientjournalen for å bedre sporbarheten. Behandling bør initieres og overvåkes av spesialister med erfaring i diagnostisering og behandling av indikasjonene. Ferdigfylt sprøyte er til engangsbruk til pasienter som veier >62,5 kg. Hetteglass 10 mg og 25 mg er tilgjengelig for administrering av doser <25 mg.
Revmatoid artritt: Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke. Alternativt er det vist at 50 mg 1 gang pr. uke er sikkert og effektivt. Klinisk respons nås vanligvis i løpet av 12 uker. Ved mangel på respons i løpet av denne tidsperioden bør fortsatt behandling revurderes nøye.
Psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og ikke-radiografisk aksial spondylartritt: Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Klinisk respons nås vanligvis i løpet av 12 uker. Ved mangel på respons i løpet av denne tidsperioden bør fortsatt behandling revurderes nøye.
Juvenil idiopatisk artritt: Barn ≥2 år og ungdom: Anbefalt dose 0,4 mg/kg (maks. 25 mg pr. dose) 2 ganger pr. uke med 3-4 dagers intervall mellom dosene, eller 0,8 mg/kg (maks. 50 mg pr. dose) 1 gang pr. uke. Seponering bør vurderes ved manglende respons etter 4 måneder. Begrensede data tyder på at sikkerhetsprofilen hos barn i alderen 2-3 år er omtrent som hos barn ≥4 år og voksne, ved s.c. administrering av 0,8 mg/kg pr. uke. Nøyaktig dose baseres på kroppsvekt (mg/kg) til pasienter <62,5 kg ved bruk av injeksjonsvæske 10 mg eller 25 mg/ml. Til pasienter ≥62,5 kg kan forhåndsfylt sprøyte eller penn med fast dose benyttes. Vanligvis uegnet til barn <2 år ved juvenil idiopatisk artritt.
Plakkpsoriasis: Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Alternativt kan 50 mg gis 2 ganger pr. uke i opptil 12 uker, om nødvendig etterfulgt av en dose på 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Behandling bør fortsette til remisjon nås, i opptil 24 uker. Kontinuerlig behandling utover 24 uker kan være nødvendig hos enkelte voksne. Behandling bør seponeres ved manglende respons etter 12 uker. Hvis gjentatt behandling er indisert, bør ovennevnte retningslinjer mht. behandlingsvarighet og dosering følges. Dosen bør være 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke.
Pediatrisk plakkpsoriasis: Barn ≥6 år: Anbefalt dose 0,8 mg/kg (maks. 50 mg pr. dose) 1 gang pr. uke i inntil 24 uker. Behandling bør avsluttes ved manglende respons etter 12 uker. Hvis gjentatt behandling er indisert, bør ovennevnte retningslinjer mht. behandlingsvarighet og dosering følges. Dosen bør være 0,8 mg/kg (maks. 50 mg pr. dose) 1 gang pr. uke. Nøyaktig dose baseres på kroppsvekt (mg/kg) til pasienter <62,5 kg ved bruk av injeksjonsvæske 10 mg eller 25 mg/ml. Til pasienter ≥62,5 kg kan forhåndsfylt sprøyte eller penn med fast dose benyttes. Vanligvis uegnet for barn <6 år ved plakkpsoriasis.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Hetteglass: Oppløsningen skal være klar og fargeløs til svakt gul eller svakt brun, uten klumper, flak eller partikler. Rekonstitueres med 1 ml vann til injeksjonsvæsker før bruk. Skal ikke brukes hvis alt pulveret ikke løses opp innen 10 minutter. Ferdigfylt sprøyte og ferdigfylt penn (MyClic): Oppløsningen skal være klar til lett blakket, fargeløs til svakt gul eller svakt brun og kan inneholde små gjennomsiktige eller hvite proteinpartikler. Bør oppnå romtemperatur før injeksjon, vent 15-30 minutter før injeksjon etter uttak fra kjøleskap.
Administrering: Til s.c. injeksjon, se pakningsvedlegg for bruksanvisning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sepsis eller risiko for utvikling av sepsis. Behandling skal ikke initieres ved aktive infeksjoner inkl. kroniske eller lokaliserte infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Kanylehetten på den ferdigfylte sprøyten og pennen inneholder lateks som kan gi overfølsomhetsreaksjoner ved håndtering eller administrering ved kjent eller mulig lateksallergi. Pasienten skal utredes for infeksjoner før, under og etter behandling, tatt i betraktning at gjennomsnittlig t1/2 er ca. 70 timer (7-300 timer). Alvorlige infeksjoner, sepsis, tuberkulose og opportunistiske infeksjoner, inkl. invasive sopp- og virusinfeksjoner, listeriose og legionellose, er sett ved bruk. Infeksjonene skyldes bakterier, mykobakterier, sopp, virus og parasitter (inkl. protozoer). I enkelte tilfeller har bestemte sopp- og andre opportunistiske infeksjoner ikke blitt gjenkjent, som har ført til forsinket behandling og av og til død. Risiko for opportunistiske infeksjoner (f.eks. eksponering av endemiske mykoser) bør vurderes ved infeksjonsevaluering. Pasienter som utvikler ny infeksjon under behandling må overvåkes nøye. Ved alvorlig infeksjon, bør behandlingen avsluttes. Sikkerhet og effekt er ukjent ved kroniske infeksjoner. Forsiktighet bør utvises ved tidligere gjentatte eller kroniske infeksjoner eller underliggende tilstander som kan disponere for infeksjoner, f.eks. fremskreden eller dårlig kontrollert diabetes. Tilfeller av aktiv tuberkulose, inkl. miliærtuberkulose og tuberkulose med ekstrapulmonal lokalisering, er sett. Før behandlingsstart kreves utredning for både aktiv og inaktiv (latent) tuberkulose, inkl. detaljert anamnese med tidligere tuberkulose, mulig tidligere kontakt med tuberkulose og tidligere og/eller nåværende immunsuppressiv behandling. Passende screeningtester, f.eks. tuberkulintest og røntgen thorax, bør utføres hos alle (lokale retningslinjer kan forekomme). Vær oppmerksom på risikoen for falske negative resultater av tuberkulintest, spesielt hos alvorlig syke eller immunsupprimerte. Ved aktiv tuberkulose, skal etanerceptbehandling ikke igangsettes. Ved latent tuberkulose må behandling for latent tuberkulose startes før oppstart med etanercept, og nøye nytte-/risikovurdering ved etanerceptbehandling foretas. Alle pasienter skal oppfordres til å søke råd fra lege ved tegn på tuberkulose (f.eks. vedvarende hoste, svinn/vekttap, svak feber) under eller etter etanerceptbehandling. Reaktivering av hepatitt B (HBV) er sett hos tidligere HBV-smittede som samtidig fikk TNF-antagonister. Dette inkluderer reaktivering av hepatitt B hos pasienter som var anti-HBc-positive, men HBsAg-negative. Pasienten skal testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. Ved positiv test anbefales konsultasjon hos lege med ekspertise i hepatitt B-behandling. Forsiktighet skal utvises ved behandling av tidligere HBV-smittede. Overvåking for tegn på aktiv HBV-infeksjon kreves under og i flere uker etter avsluttet behandling. Utilstrekkelig data finnes fra behandling av HBV-smittede som får antiviral behandling sammen med TNF-antagonistbehandling. Ved utvikling av HBV-infeksjon skal behandling seponeres og effektiv antiviral behandling med egnet støttebehandling initieres. Forverring av hepatitt C er sett. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved tidligere hepatitt C. Allergiske reaksjoner, inkl. angioødem og urticaria, er sett. Dersom alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaksjon oppstår, bør behandling avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling igangsettes. Ukjent om etanercept kan redusere kroppens forsvar mot infeksjoner. Sikkerhet og effekt ved immunsuppresjon er ukjent. Tilfeller av leukemi er sett for TNF-antagonister. Mulig risiko for utvikling av lymfom, leukemi eller andre hematopoetiske eller solide maligniteter kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises når behandling vurderes til pasienter som tidligere har hatt maligniteter eller når fortsatt behandling av pasienter som utvikler maligniteter vurderes. Maligniteter, også fatale, er sett hos barn, ungdom og unge voksne (opptil 22 år, behandlingsstart ≤18 år). Ca. halvparten av disse tilfellene var lymfomer. De andre tilfellene representerte en rekke forskjellige maligniteter, inkl. sjeldne maligniteter som typisk forbindes med immunsuppresjon. Risiko for utvikling av maligniteter hos barn og unge kan ikke utelukkes. Melanom og non-melanom hudkreft (NMSC) er sett for TNF-antagonister, inkl. etanercept. Svært sjeldne tilfeller av Merkelcellekarsinom er sett etter markedsføring. Periodiske hudundersøkelser anbefales, spesielt ved økt hudkreftrisiko. Sjeldne tilfeller av pancytopeni og svært sjeldne tilfeller av aplastisk anemi, noen fatale, er sett. Ved tidligere bloddyskrasi bør forsiktighet utvises. Pasienter/foreldre/foresatte skal informeres om å kontakte lege omgående ved utvikling av tegn på bloddyskrasi eller infeksjoner (f.eks. vedvarende feber, sår hals, blåmerker, blødning, blekhet). Pasienten bør undersøkes øyeblikkelig, inkl. full blodtelling. Ved bekreftet bloddyskrasi bør preparatet seponeres. Sjeldne tilfeller av CNS-demyeliniseringsforstyrrelser og perifere demyeliniserende polynevropatier er sett. Ved forskrivning til pasienter med eksisterende eller begynnende demyeliniseringssykdommer, eller med antatt økt risiko for dette, bør nytte-risiko vurderes, inkl. nevrologisk vurdering. Forsiktighet bør utvises ved kongestiv hjertesvikt (CHF). Forverring av CHF, og sjeldne nye tilfeller av CHF hos pasienter (også enkelte <50 år) uten kjent eksisterende kardiovaskulær sykdom, er sett. Ved eksponering for varicellavirus bør behandlingen seponeres midlertidig, og profylaktisk behandling med Varicella zoster-immunglobulin vurderes. Sikkerhetsprofilen av etanercept gitt i kombinasjon med metotreksat tilsvarer profiler rapportert med etanercept eller metotreksat alene. Langtidsstudier mht. sikkerheten av kombinasjonen pågår. Langvarig sikkerhet ved kombinasjon med andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler er ikke fastslått. Samtidig bruk av andre systemiske behandlinger eller lysbehandling for psoriasis er ukjent. Skal ikke brukes for behandling av alkoholisk hepatitt, og forsiktighet bør utvises ved bruk ved moderat til alvorlig alkoholisk hepatitt. Anbefales ikke til behandling av Wegeners granulomatose. Hypoglykemi er sett etter initiering av etanercept ved samtidig diabetesbehandling, og reduksjon i antidiabetisk behandling kan være nødvendig hos enkelte. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og uveitt er sett etter etanerceptbehandling ved juvenil idiopatisk artritt (JIA). Forsiktighet bør utvises hos eldre og spesiell oppmerksomhet bør rettes mot infeksjonsforekomst. Barn bør immuniseres iht. gjeldende retningslinjer før behandlingsstart. Bruk av levende vaksiner til spedbarn bør først skje 16 uker etter morens siste dose med etanercept.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A B01
Kan kombineres med glukokortikoider, salisylater (med unntak av sulfasalazin), NSAID, analgetika, metotreksat, digoksin og warfarin. Redusert gjennomsnittlig antall hvite blodceller er sett hos voksne som fikk kombinasjon med sulfasalazin, sammenlignet med behandling med etanercept eller sulfasalazin alene. Klinisk signifikans er ukjent. Forsiktighet bør utvises når kombinasjon med sulfasalazin vurderes. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Kombinasjon av etanercept og anakinra eller abatacept anbefales ikke.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes under graviditet hvis helt nødvendig. Høyere frekvens av alvorlige medfødte misdannelser er sett i en observasjonsstudie. Type misdannelser sammenfalt med de hyppigst rapporterte i den generelle befolkningen, og ikke noe bestemt misdannelsesmønster ble påvist. I en annen observasjonsstudie ble det ikke sett økt risiko for alvorlige medfødte misdannelser. For ytterligere informasjon, se SPC. Fertile kvinner bør vurdere å bruke sikker prevensjon under behandling og i 3 uker etter avsluttet behandling. Etanercept krysser placenta og er påvist i serum hos spedbarn der etanercept er brukt under graviditet, noe som kan føre til høyere infeksjonsrisiko hos spedbarnet.
Amming: Utskilles i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Etanercept

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
SjeldnePancytopeni
Svært sjeldneAplastisk anemi
Ukjent frekvensHematofagisk histiocytose (makrofag aktiveringssyndrom)
Gastrointestinale
Mindre vanligeInflammatorisk tarmsykdom
Generelle
Svært vanligeReaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blødninger, hematom, erytem, pruritus, smerte og hevelse). Disse opptrer vanligvis i 1. måned og varer i gjennomsnitt 3-5 dager.
VanligeFeber
Hjerte
Mindre vanligeForverring av kongestiv hjertesvikt
SjeldneNytt utbrudd av kongestiv hjertesvikt.
Hud
VanligeKløe, utslett
Mindre vanligeAngioødem, psoriasis (inkl. nytt utbrudd eller forverring og pustuløs, hovedsakelig i håndflater og fotsåler), psoriasislignende utslett, urticaria
SjeldneErythema multiforme, kutan vaskulitt (inkl. hypersensitivitetsvaskulitt), lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom
Svært sjeldneToksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
VanligeAllergisk reaksjon, dannelse av autoantistoffer
Mindre vanligeVaskulitt (deriblant antinøytrofil cytoplasmaantistoff-positiv vaskulitt)
SjeldneAlvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner (inkl. angioødem, bronkospasmer), sarkoidose
Ukjent frekvensForverring av symptomer på dermatomyositt.
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjon (inkl. øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, cystitt og hudinfeksjon)
Mindre vanligeAlvorlige infeksjoner (inkl. pneumoni, infeksiøs bindevevsbetennelse, bakteriell artritt, sepsis og parasittinfeksjon)
SjeldneOpportunistiske infeksjoner (inkl. invasive sopp-, protozo-, bakterielle, atypiske mykobakterielle og virale infeksjoner og Legionella), tuberkulose
Ukjent frekvensListeria, reaktivering av hepatitt B
Lever/galle
Mindre vanligeØkte leverenzymer
SjeldneAutoimmun hepatitt
Luftveier
SjeldneInterstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og lungefibrose.
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneKutan lupus erythematosus, lupuslignende syndrom, subakutt kutan lupus erythematosus
Nevrologiske
SjeldneKramper
CNS-demyeliniseringsforstyrrelser som minner om multippel sklerose, eller lokaliserte demyeliniseringstilfeller som f.eks. optikusnevritt og transvers myelitt, perifere demyeliniseringstilfeller inkl. Guillain-Barrés syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, demyeliniserende polynevropati og multifokal motornevropati.
Svulster/cyster
Mindre vanligeIkke-melanom hudkreft
SjeldneLeukemi, lymfom, malignt melanom
Ukjent frekvensMerkelcellekarsinom
Øye
Mindre vanligeSkleritt, uveitt
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blødninger, hematom, erytem, pruritus, smerte og hevelse). Disse opptrer vanligvis i 1. måned og varer i gjennomsnitt 3-5 dager.
InfeksiøseInfeksjon (inkl. øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, cystitt og hudinfeksjon)
Vanlige
GenerelleFeber
HudKløe, utslett
ImmunsystemetAllergisk reaksjon, dannelse av autoantistoffer
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleInflammatorisk tarmsykdom
HjerteForverring av kongestiv hjertesvikt
HudAngioødem, psoriasis (inkl. nytt utbrudd eller forverring og pustuløs, hovedsakelig i håndflater og fotsåler), psoriasislignende utslett, urticaria
ImmunsystemetVaskulitt (deriblant antinøytrofil cytoplasmaantistoff-positiv vaskulitt)
InfeksiøseAlvorlige infeksjoner (inkl. pneumoni, infeksiøs bindevevsbetennelse, bakteriell artritt, sepsis og parasittinfeksjon)
Lever/galleØkte leverenzymer
Svulster/cysterIkke-melanom hudkreft
ØyeSkleritt, uveitt
Sjeldne
Blod/lymfePancytopeni
HjerteNytt utbrudd av kongestiv hjertesvikt.
HudErythema multiforme, kutan vaskulitt (inkl. hypersensitivitetsvaskulitt), lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom
ImmunsystemetAlvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner (inkl. angioødem, bronkospasmer), sarkoidose
InfeksiøseOpportunistiske infeksjoner (inkl. invasive sopp-, protozo-, bakterielle, atypiske mykobakterielle og virale infeksjoner og Legionella), tuberkulose
Lever/galleAutoimmun hepatitt
LuftveierInterstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og lungefibrose.
Muskel-skjelettsystemetKutan lupus erythematosus, lupuslignende syndrom, subakutt kutan lupus erythematosus
NevrologiskeKramper
CNS-demyeliniseringsforstyrrelser som minner om multippel sklerose, eller lokaliserte demyeliniseringstilfeller som f.eks. optikusnevritt og transvers myelitt, perifere demyeliniseringstilfeller inkl. Guillain-Barrés syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, demyeliniserende polynevropati og multifokal motornevropati.
Svulster/cysterLeukemi, lymfom, malignt melanom
Svært sjeldne
Blod/lymfeAplastisk anemi
HudToksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvens
Blod/lymfeHematofagisk histiocytose (makrofag aktiveringssyndrom)
ImmunsystemetForverring av symptomer på dermatomyositt.
InfeksiøseListeria, reaktivering av hepatitt B
Svulster/cysterMerkelcellekarsinom
Ukjent hvordan langtidsbehandling påvirker utviklingen av autoimmune sykdommer. Det er rapportert om pasienter, inkl. de med positiv revmatoid faktor, som har utviklet sjeldne tilfeller av andre autoantistoffer i forbindelse med lupuslignende syndrom eller utslett, som ved klinisk presentasjon og biopsi svarer til subakutt kutan lupus eller diskoid lupus. generelt er bivirkningene hos barn med juvenil idiopatisk artritt og plakkpsoriasis av samme type og frekvens som sett hos voksne. Alvorlige bivirkninger, inkl. varicella, med tegn/symptomer på aseptisk meningitt som ble behandlet uten sekvele, appendisitt, gastroenteritt, depresjon/personlighetsforstyrrelser, hudsår, øsofagitt/gastritt, septisk sjokk grunnet type A streptokokker, diabetes mellitus type I og infeksjoner i bløtdeler og postoperativ sårinfeksjon. inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og uveitt er rapportert ved juvenil idiopatisk artritt, inkl. noen få tilfeller som indikerer positiv gjentatt provokasjon (rechallenge).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ikke sett dosebegrensende toksisitet. Høyeste vurderte dosenivå er i.v. startdose på 32 mg/m2 etterfulgt av s.c. doser på 16 mg/m2 gitt 2 ganger pr. uke.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmere L04A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kompetitiv hemming av tumornekrosefaktor (TNF)-binding til reseptorer på celleoverflaten, noe som hemmer TNF-mediert cellulær respons. Påvirker også biologiske responser kontrollert av andre molekylære undergrupper (f.eks. cytokiner, adhesjonsmolekyler eller proteinaser) som er indusert eller regulert av TNF.
Absorpsjon: Absorberes sakte fra injeksjonsstedet, Cmax ca. 48 timer etter en enkeltdose. Absolutt biotilgjengelighet 76%. Med 2 ukentlige doser forventes ca. dobbelt så høye steady state-konsentrasjoner sammenlignet med en enkeltdose. 25 mg: Cmax: 1,65 ±0,66 µg/ml og AUC: 235 ±96,6 µg/ml/time.
Fordeling: Vdss er 10,4 liter.
Halveringstid: Ca. 70 timer. Clearance: 0,066 liter/time.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap 2-8°C. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved maks. 25°C i én enkeltperiode på opptil 4 uker, og skal deretter ikke avkjøles igjen. Skal kasseres dersom det ikke brukes i løpet av 4 ukers oppbevaring utenfor kjøleskap. Oppbevar de ferdigfylte sprøytene og pennene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kjemisk og fysisk stabilitet for pulver og væske til injeksjonsvæske etter rekonstituering: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <6 timer ved <25°C, med mindre rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

Sist endret: 13.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.11.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Enbrel, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg4 stk. (ferdigfylt sprøyte)
047042
SPC_ICONH-resept
-
5021,50C
50 mg4 stk. (ferdigfylt sprøyte)
047560
SPC_ICONH-resept
-
9373,90C

Enbrel, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (MyClic):

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg4 stk. (MyClic ferdigfylt penn)
416609
SPC_ICONH-resept
-
5021,50C
50 mg4 stk. (MyClic ferdigfylt penn)
065778
SPC_ICONH-resept
-
9373,90C

Enbrel, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg4 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
566661
SPC_ICONH-resept
-
5021,50C

Enbrel, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg til barn4 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
487692
SPC_ICONH-resept
-
2066,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

ankyloserende spondylitt (bekhterevs sykdom, morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ibd (inflammatorisk tarmsykdom): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksiøs bindevevsbetennelse (cellulitt): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malignt melanom (melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

mr (magnettomografi): Ved MR brukes magnetfelt og radiobølger for å fremstille bilder av kroppen.

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

wegeners granulomatose (granulomatøs polyangiitt, granulomatose med polyangiitt): Betennelse i små blodkar, først og fremst i luftveier og nyrer, men andre organer kan også rammes.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.