Enbrel

Pfizer


Immunsuppressivt middel, TNF-α-hemmer.

L04A B01 (Etanercept)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 mg og 50 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Etanercept 25 mg, resp. 50 mg, sakkarose, natriumklorid, L-argininhydroklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (MyClic) 25 mg og 50 mg: Hver ferdigfylte penn (MyClic) inneh.: Etanercept 25 mg, resp. 50 mg, sakkarose, natriumklorid, L-argininhydroklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Etanercept 25 mg, mannitol (E 421), sakkarose, trometamol. II) Ferdigfylt sprøyte: Vann til injeksjonsvæsker.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg til barn: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Etanercept 10 mg, mannitol (E 421), sakkarose, trometamol. II) Ferdigfylt sprøyte: Vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Revmatoid artritt: Etanercept i kombinasjon med metotreksat er indisert for behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne, når responsen på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkl. metotreksat (hvis ikke kontraindisert), har vært inadekvat. Kan gis som monoterapi ved metotreksatintoleranse eller når fortsatt behandling med metotreksat er uhensiktsmessig. Også indisert for behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne, som ikke tidligere er behandlet med metotreksat. Etanercept gitt alene eller i kombinasjon med metotreksat er vist å redusere progresjonshastighet av leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon. Juvenil idiopatisk artritt: Behandling av polyartritt (revmatoid faktor positiv eller negativ) og utvidet oligoartritt hos barn og ungdom fra 2 år, som har hatt en inadekvat respons på eller er intolerante for metotreksat. Preparatet er ikke undersøkt hos barn <2 år. Behandling av psoriasisartritt hos ungdom fra 12 års alder som har hatt en inadekvat respons på eller er intolerante for metotreksat. Behandling av entesittrelatert artritt hos ungdom fra 12 års alder som har hatt en inadekvat respons på eller er intolerante for konvensjonell behandling. Psoriasisartritt: Behandling av aktiv og progressiv psoriasisartritt hos voksne, når respons på tidligere sykdomsmodifiserende antirevmatisk behandling har vært utilstrekkelig. Etanercept er vist å bedre fysisk funksjon ved psoriasisartritt, og å redusere progresjonshastigheten av perifer leddskade, målt ved røntgen, ved polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen. Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt): Behandling av voksne med alvorlig aktiv Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt), som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell terapi. Ikke-radiografisk aksial spondylartritt: Behandling av voksne med alvorlig ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAID. Plakkpsoriasis: Behandling av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har respondert på eller er intolerante overfor annen systemisk behandling, inkl. ciklosporin, metotreksat eller PUVA, eller hvor slik behandling er kontraindisert. Pediatrisk plakkpsoriasis: Behandling av kronisk alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra 6 år, som er utilstrekkelig kontrollert eller intolerante overfor andre systemiske behandlinger eller lysterapi. 10 mg hetteglass til barn: Kun til behandling av juvenil idiopatisk artritt og pediatrisk plakkpsoriasis.

Dosering

Preparatnavn og batchnummer bør registreres i pasientjournalen for å bedre sporbarheten. Behandling bør initieres og overvåkes av spesialister med erfaring i diagnostisering og behandling av indikasjonene. Ferdigfylt sprøyte er til engangsbruk til pasienter som veier >62,5 kg. Hetteglass 10 mg og 25 mg er tilgjengelig for administrering av doser <25 mg.
Revmatoid artritt: Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke. Alternativt er det vist at 50 mg 1 gang pr. uke er sikkert og effektivt. Klinisk respons nås vanligvis i løpet av 12 uker. Ved mangel på respons i løpet av denne tidsperioden bør fortsatt behandling revurderes nøye.
Psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og ikke-radiografisk aksial spondylartritt: Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Klinisk respons nås vanligvis i løpet av 12 uker. Ved mangel på respons i løpet av denne tidsperioden bør fortsatt behandling revurderes nøye.
Juvenil idiopatisk artritt: Barn ≥2 år og ungdom: Anbefalt dose 0,4 mg/kg (maks. 25 mg pr. dose) 2 ganger pr. uke med 3-4 dagers intervall mellom dosene, eller 0,8 mg/kg (maks. 50 mg pr. dose) 1 gang pr. uke. Seponering bør vurderes ved manglende respons etter 4 måneder. Begrensede data tyder på at sikkerhetsprofilen hos barn i alderen 2-3 år er omtrent som hos barn ≥4 år og voksne, ved s.c. administrering av 0,8 mg/kg pr. uke. Nøyaktig dose baseres på kroppsvekt (mg/kg) til pasienter <62,5 kg ved bruk av injeksjonsvæske 10 mg eller 25 mg/ml. Til pasienter ≥62,5 kg kan forhåndsfylt sprøyte eller penn med fast dose benyttes. Vanligvis uegnet til barn <2 år ved juvenil idiopatisk artritt.
Plakkpsoriasis: Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Alternativt kan 50 mg gis 2 ganger pr. uke i opptil 12 uker, om nødvendig etterfulgt av en dose på 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke. Behandling bør fortsette til remisjon nås, i opptil 24 uker. Kontinuerlig behandling utover 24 uker kan være nødvendig hos enkelte voksne. Behandling bør seponeres ved manglende respons etter 12 uker. Hvis gjentatt behandling er indisert, bør ovennevnte retningslinjer mht. behandlingsvarighet og dosering følges. Dosen bør være 25 mg 2 ganger pr. uke eller 50 mg 1 gang pr. uke.
Pediatrisk plakkpsoriasis: Barn ≥6 år: Anbefalt dose 0,8 mg/kg (maks. 50 mg pr. dose) 1 gang pr. uke i inntil 24 uker. Behandling bør avsluttes ved manglende respons etter 12 uker. Hvis gjentatt behandling er indisert, bør ovennevnte retningslinjer mht. behandlingsvarighet og dosering følges. Dosen bør være 0,8 mg/kg (maks. 50 mg pr. dose) 1 gang pr. uke. Nøyaktig dose baseres på kroppsvekt (mg/kg) til pasienter <62,5 kg ved bruk av injeksjonsvæske 10 mg eller 25 mg/ml. Til pasienter ≥62,5 kg kan forhåndsfylt sprøyte eller penn med fast dose benyttes. Vanligvis uegnet for barn <6 år ved plakkpsoriasis.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Hetteglass: Oppløsningen skal være klar og fargeløs til svakt gul eller svakt brun, uten klumper, flak eller partikler. Rekonstitueres med 1 ml vann til injeksjonsvæsker før bruk. Skal ikke brukes hvis alt pulveret ikke løses opp innen 10 minutter. Ferdigfylt sprøyte og ferdigfylt penn (MyClic): Oppløsningen skal være klar til lett blakket, fargeløs til svakt gul eller svakt brun og kan inneholde små gjennomsiktige eller hvite proteinpartikler. Bør oppnå romtemperatur før injeksjon, vent 15-30 minutter før injeksjon etter uttak fra kjøleskap.
Administrering: Til s.c. injeksjon, se pakningsvedlegg for bruksanvisning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sepsis eller risiko for utvikling av sepsis. Behandling skal ikke initieres ved aktive infeksjoner inkl. kroniske eller lokaliserte infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Kanylehetten på den ferdigfylte sprøyten og pennen inneholder lateks som kan gi overfølsomhetsreaksjoner ved håndtering eller administrering ved kjent eller mulig lateksallergi. Pasienten skal utredes for infeksjoner før, under og etter behandling, tatt i betraktning at gjennomsnittlig t1/2 er ca. 70 timer (7-300 timer). Alvorlige infeksjoner, sepsis, tuberkulose og opportunistiske infeksjoner, inkl. invasive sopp- og virusinfeksjoner, listeriose og legionellose, er sett ved bruk. Infeksjonene skyldes bakterier, mykobakterier, sopp, virus og parasitter (inkl. protozoer). I enkelte tilfeller har bestemte sopp- og andre opportunistiske infeksjoner ikke blitt gjenkjent, som har ført til forsinket behandling og av og til død. Risiko for opportunistiske infeksjoner (f.eks. eksponering av endemiske mykoser) bør vurderes ved infeksjonsevaluering. Pasienter som utvikler ny infeksjon under behandling må overvåkes nøye. Ved alvorlig infeksjon, bør behandlingen avsluttes. Sikkerhet og effekt er ukjent ved kroniske infeksjoner. Forsiktighet bør utvises ved tidligere gjentatte eller kroniske infeksjoner eller underliggende tilstander som kan disponere for infeksjoner, f.eks. fremskreden eller dårlig kontrollert diabetes. Tilfeller av aktiv tuberkulose, inkl. miliærtuberkulose og tuberkulose med ekstrapulmonal lokalisering, er sett. Før behandlingsstart kreves utredning for både aktiv og inaktiv (latent) tuberkulose, inkl. detaljert anamnese med tidligere tuberkulose, mulig tidligere kontakt med tuberkulose og tidligere og/eller nåværende immunsuppressiv behandling. Passende screeningtester, f.eks. tuberkulintest og røntgen thorax, bør utføres hos alle (lokale retningslinjer kan forekomme). Vær oppmerksom på risikoen for falske negative resultater av tuberkulintest, spesielt hos alvorlig syke eller immunsupprimerte. Ved aktiv tuberkulose, skal etanerceptbehandling ikke igangsettes. Ved latent tuberkulose må behandling for latent tuberkulose startes før oppstart med etanercept, og nøye nytte-/risikovurdering ved etanerceptbehandling foretas. Alle pasienter skal oppfordres til å søke råd fra lege ved tegn på tuberkulose (f.eks. vedvarende hoste, svinn/vekttap, svak feber) under eller etter etanerceptbehandling. Reaktivering av hepatitt B (HBV) er sett hos tidligere HBV-smittede som samtidig fikk TNF-antagonister. Dette inkluderer reaktivering av hepatitt B hos pasienter som var anti-HBc-positive, men HBsAg-negative. Pasienten skal testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. Ved positiv test anbefales konsultasjon hos lege med ekspertise i hepatitt B-behandling. Forsiktighet skal utvises ved behandling av tidligere HBV-smittede. Overvåking for tegn på aktiv HBV-infeksjon kreves under og i flere uker etter avsluttet behandling. Utilstrekkelig data finnes fra behandling av HBV-smittede som får antiviral behandling sammen med TNF-antagonistbehandling. Ved utvikling av HBV-infeksjon skal behandling seponeres og effektiv antiviral behandling med egnet støttebehandling initieres. Forverring av hepatitt C er sett. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved tidligere hepatitt C. Allergiske reaksjoner, inkl. angioødem og urticaria, er sett. Dersom alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaksjon oppstår, bør behandling avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling igangsettes. Ukjent om etanercept kan redusere kroppens forsvar mot infeksjoner. Sikkerhet og effekt ved immunsuppresjon er ukjent. Tilfeller av leukemi er sett for TNF-antagonister. Mulig risiko for utvikling av lymfom, leukemi eller andre hematopoetiske eller solide maligniteter kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises når behandling vurderes til pasienter som tidligere har hatt maligniteter eller når fortsatt behandling av pasienter som utvikler maligniteter vurderes. Maligniteter, også fatale, er sett hos barn, ungdom og unge voksne (opptil 22 år, behandlingsstart ≤18 år). Ca. halvparten av disse tilfellene var lymfomer. De andre tilfellene representerte en rekke forskjellige maligniteter, inkl. sjeldne maligniteter som typisk forbindes med immunsuppresjon. Risiko for utvikling av maligniteter hos barn og unge kan ikke utelukkes. Melanom og non-melanom hudkreft (NMSC) er sett for TNF-antagonister, inkl. etanercept. Svært sjeldne tilfeller av Merkelcellekarsinom er sett etter markedsføring. Periodiske hudundersøkelser anbefales, spesielt ved økt hudkreftrisiko. Sjeldne tilfeller av pancytopeni og svært sjeldne tilfeller av aplastisk anemi, noen fatale, er sett. Ved tidligere bloddyskrasi bør forsiktighet utvises. Pasienter/foreldre/foresatte skal informeres om å kontakte lege omgående ved utvikling av tegn på bloddyskrasi eller infeksjoner (f.eks. vedvarende feber, sår hals, blåmerker, blødning, blekhet). Pasienten bør undersøkes øyeblikkelig, inkl. full blodtelling. Ved bekreftet bloddyskrasi bør preparatet seponeres. Sjeldne tilfeller av CNS-demyeliniseringsforstyrrelser og perifere demyeliniserende polynevropatier er sett. Ved forskrivning til pasienter med eksisterende eller begynnende demyeliniseringssykdommer, eller med antatt økt risiko for dette, bør nytte-risiko vurderes, inkl. nevrologisk vurdering. Forsiktighet bør utvises ved kongestiv hjertesvikt (CHF). Forverring av CHF, og sjeldne nye tilfeller av CHF hos pasienter (også enkelte <50 år) uten kjent eksisterende kardiovaskulær sykdom, er sett. Ved eksponering for varicellavirus bør behandlingen seponeres midlertidig, og profylaktisk behandling med Varicella zoster-immunglobulin vurderes. Sikkerhetsprofilen av etanercept gitt i kombinasjon med metotreksat tilsvarer profiler rapportert med etanercept eller metotreksat alene. Langtidsstudier mht. sikkerheten av kombinasjonen pågår. Langvarig sikkerhet ved kombinasjon med andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler er ikke fastslått. Samtidig bruk av andre systemiske behandlinger eller lysbehandling for psoriasis er ukjent. Skal ikke brukes for behandling av alkoholisk hepatitt, og forsiktighet bør utvises ved bruk ved moderat til alvorlig alkoholisk hepatitt. Anbefales ikke til behandling av Wegeners granulomatose. Hypoglykemi er sett etter initiering av etanercept ved samtidig diabetesbehandling, og reduksjon i antidiabetisk behandling kan være nødvendig hos enkelte. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og uveitt er sett etter etanerceptbehandling ved juvenil idiopatisk artritt (JIA). Forsiktighet bør utvises hos eldre og spesiell oppmerksomhet bør rettes mot infeksjonsforekomst. Barn bør immuniseres iht. gjeldende retningslinjer før behandlingsstart. Bruk av levende vaksiner til spedbarn bør først skje 16 uker etter morens siste dose med etanercept.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan kombineres med glukokortikoider, salisylater (med unntak av sulfasalazin), NSAID, analgetika, metotreksat, digoksin og warfarin. Redusert gjennomsnittlig antall hvite blodceller er sett hos voksne som fikk kombinasjon med sulfasalazin, sammenlignet med behandling med etanercept eller sulfasalazin alene. Klinisk signifikans er ukjent. Forsiktighet bør utvises når kombinasjon med sulfasalazin vurderes. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Kombinasjon av etanercept og anakinra eller abatacept anbefales ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes under graviditet hvis helt nødvendig. Høyere frekvens av alvorlige medfødte misdannelser er sett i en observasjonsstudie. Type misdannelser sammenfalt med de hyppigst rapporterte i den generelle befolkningen, og ikke noe bestemt misdannelsesmønster ble påvist. I en annen observasjonsstudie ble det ikke sett økt risiko for alvorlige medfødte misdannelser. For ytterligere informasjon, se SPC. Fertile kvinner bør vurdere å bruke sikker prevensjon under behandling og i 3 uker etter avsluttet behandling. Etanercept krysser placenta og er påvist i serum hos spedbarn der etanercept er brukt under graviditet, noe som kan føre til høyere infeksjonsrisiko hos spedbarnet.
Amming: Utskilles i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Sjeldne Pancytopeni
Svært sjeldne Aplastisk anemi
Ukjent frekvens Hematofagisk histiocytose (makrofag aktiveringssyndrom)
Gastrointestinale
Mindre vanlige Inflammatorisk tarmsykdom
Generelle
Svært vanlige Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blødninger, hematom, erytem, pruritus, smerte og hevelse). Disse opptrer vanligvis i 1. måned og varer i gjennomsnitt 3-5 dager.
Vanlige Feber
Hjerte
Mindre vanlige Forverring av kongestiv hjertesvikt
Sjeldne Nytt utbrudd av kongestiv hjertesvikt.
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Angioødem, psoriasis (inkl. nytt utbrudd eller forverring og pustuløs, hovedsakelig i håndflater og fotsåler), psoriasislignende utslett, urticaria
Sjeldne Erythema multiforme, kutan vaskulitt (inkl. hypersensitivitetsvaskulitt), lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom
Svært sjeldne Toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Vanlige Allergisk reaksjon, dannelse av autoantistoffer
Mindre vanlige Vaskulitt (deriblant antinøytrofil cytoplasmaantistoff-positiv vaskulitt)
Sjeldne Alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner (inkl. angioødem, bronkospasmer), sarkoidose
Ukjent frekvens Forverring av symptomer på dermatomyositt.
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon (inkl. øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, cystitt og hudinfeksjon)
Mindre vanlige Alvorlige infeksjoner (inkl. pneumoni, infeksiøs bindevevsbetennelse, bakteriell artritt, sepsis og parasittinfeksjon)
Sjeldne Opportunistiske infeksjoner (inkl. invasive sopp-, protozo-, bakterielle, atypiske mykobakterielle og virale infeksjoner og Legionella), tuberkulose
Ukjent frekvens Listeria, reaktivering av hepatitt B
Lever/galle
Mindre vanlige Økte leverenzymer
Sjeldne Autoimmun hepatitt
Luftveier
Sjeldne Interstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og lungefibrose.
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Kutan lupus erythematosus, lupuslignende syndrom, subakutt kutan lupus erythematosus
Nevrologiske
Sjeldne Kramper
CNS-demyeliniseringsforstyrrelser som minner om multippel sklerose, eller lokaliserte demyeliniseringstilfeller som f.eks. optikusnevritt og transvers myelitt, perifere demyeliniseringstilfeller inkl. Guillain-Barrés syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, demyeliniserende polynevropati og multifokal motornevropati.
Svulster/cyster
Mindre vanlige Ikke-melanom hudkreft
Sjeldne Leukemi, lymfom, malignt melanom
Ukjent frekvens Kaposis sarkom, merkelcellekarsinom
Øye
Mindre vanlige Skleritt, uveitt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blødninger, hematom, erytem, pruritus, smerte og hevelse). Disse opptrer vanligvis i 1. måned og varer i gjennomsnitt 3-5 dager.
Infeksiøse Infeksjon (inkl. øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, cystitt og hudinfeksjon)
Vanlige
Generelle Feber
Hud Kløe, utslett
Immunsystemet Allergisk reaksjon, dannelse av autoantistoffer
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Inflammatorisk tarmsykdom
Hjerte Forverring av kongestiv hjertesvikt
Hud Angioødem, psoriasis (inkl. nytt utbrudd eller forverring og pustuløs, hovedsakelig i håndflater og fotsåler), psoriasislignende utslett, urticaria
Immunsystemet Vaskulitt (deriblant antinøytrofil cytoplasmaantistoff-positiv vaskulitt)
Infeksiøse Alvorlige infeksjoner (inkl. pneumoni, infeksiøs bindevevsbetennelse, bakteriell artritt, sepsis og parasittinfeksjon)
Lever/galle Økte leverenzymer
Svulster/cyster Ikke-melanom hudkreft
Øye Skleritt, uveitt
Sjeldne
Blod/lymfe Pancytopeni
Hjerte Nytt utbrudd av kongestiv hjertesvikt.
Hud Erythema multiforme, kutan vaskulitt (inkl. hypersensitivitetsvaskulitt), lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet Alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner (inkl. angioødem, bronkospasmer), sarkoidose
Infeksiøse Opportunistiske infeksjoner (inkl. invasive sopp-, protozo-, bakterielle, atypiske mykobakterielle og virale infeksjoner og Legionella), tuberkulose
Lever/galle Autoimmun hepatitt
Luftveier Interstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og lungefibrose.
Muskel-skjelettsystemet Kutan lupus erythematosus, lupuslignende syndrom, subakutt kutan lupus erythematosus
Nevrologiske Kramper
CNS-demyeliniseringsforstyrrelser som minner om multippel sklerose, eller lokaliserte demyeliniseringstilfeller som f.eks. optikusnevritt og transvers myelitt, perifere demyeliniseringstilfeller inkl. Guillain-Barrés syndrom, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, demyeliniserende polynevropati og multifokal motornevropati.
Svulster/cyster Leukemi, lymfom, malignt melanom
Svært sjeldne
Blod/lymfe Aplastisk anemi
Hud Toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Hematofagisk histiocytose (makrofag aktiveringssyndrom)
Immunsystemet Forverring av symptomer på dermatomyositt.
Infeksiøse Listeria, reaktivering av hepatitt B
Svulster/cyster Kaposis sarkom, merkelcellekarsinom
Ukjent hvordan langtidsbehandling påvirker utviklingen av autoimmune sykdommer. Det er rapportert om pasienter, inkl. de med positiv revmatoid faktor, som har utviklet sjeldne tilfeller av andre autoantistoffer i forbindelse med lupuslignende syndrom eller utslett, som ved klinisk presentasjon og biopsi svarer til subakutt kutan lupus eller diskoid lupus. Generelt er bivirkningene hos barn med juvenil idiopatisk artritt og plakkpsoriasis av samme type og frekvens som sett hos voksne. Alvorlige bivirkninger, inkl. varicella, med tegn/symptomer på aseptisk meningitt som ble behandlet uten sekvele, appendisitt, gastroenteritt, depresjon/personlighetsforstyrrelser, hudsår, øsofagitt/gastritt, septisk sjokk grunnet type A streptokokker, diabetes mellitus type I og infeksjoner i bløtdeler og postoperativ sårinfeksjon. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og uveitt er rapportert ved juvenil idiopatisk artritt, inkl. noen få tilfeller som indikerer positiv gjentatt provokasjon (rechallenge).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ikke sett dosebegrensende toksisitet. Høyeste vurderte dosenivå er i.v. startdose på 32 mg/m2 etterfulgt av s.c. doser på 16 mg/m2 gitt 2 ganger pr. uke.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kompetitiv hemming av tumornekrosefaktor (TNF)-binding til reseptorer på celleoverflaten, noe som hemmer TNF-mediert cellulær respons. Påvirker også biologiske responser kontrollert av andre molekylære undergrupper (f.eks. cytokiner, adhesjonsmolekyler eller proteinaser) som er indusert eller regulert av TNF.
Absorpsjon: Absorberes sakte fra injeksjonsstedet, Cmax ca. 48 timer etter en enkeltdose. Absolutt biotilgjengelighet 76%. Med 2 ukentlige doser forventes ca. dobbelt så høye steady state-konsentrasjoner sammenlignet med en enkeltdose. 25 mg: Cmax: 1,65 ±0,66 µg/ml og AUC: 235 ±96,6 µg/ml/time.
Fordeling: Vdss er 10,4 liter.
Halveringstid: Ca. 70 timer. Clearance: 0,066 liter/time.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap 2-8°C. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved maks. 25°C i én enkeltperiode på opptil 4 uker, og skal deretter ikke avkjøles igjen. Skal kasseres dersom det ikke brukes i løpet av 4 ukers oppbevaring utenfor kjøleskap. Oppbevar de ferdigfylte sprøytene og pennene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kjemisk og fysisk stabilitet for pulver og væske til injeksjonsvæske etter rekonstituering: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <6 timer ved <25°C, med mindre rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Enbrel, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 4 stk. (ferdigfylt sprøyte)
047042
H-resept
-
5021,50 C
50 mg 4 stk. (ferdigfylt sprøyte)
047560
H-resept
-
9373,90 C

Enbrel, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (MyClic):

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 4 stk. (MyClic ferdigfylt penn)
416609
H-resept
-
5021,50 C
50 mg 4 stk. (MyClic ferdigfylt penn)
065778
H-resept
-
9373,90 C

Enbrel, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 4 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
566661
H-resept
-
5021,50 C

Enbrel, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg til barn 4 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
487692
H-resept
-
2066,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.09.2020