Immunsuppressivt middel.

L04A B01 (Etanercept)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 50 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Etanercept 50 mg, sukrose, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 mg og 50 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Etanercept 25 mg, resp. 50 mg, sukrose, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Preparatet er kun indisert til barn og ungdom ≥62,5 kg, samt voksne. Revmatoid artritt: I kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkl. metotreksat (hvis ikke kontraindisert), har vært inadekvat. Kan gis som monoterapi ved metotreksatintoleranse eller når fortsatt behandling med metotreksat er uhensiktsmessig. Er også indisert til behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat. Etanercept gitt alene eller i kombinasjon med metotreksat er vist å redusere progresjonshastighet av leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon. Juvenil idiopatisk artritt: Behandling av polyartritt (revmatoid faktor positiv eller negativ) og utvidet oligoartritt hos barn og ungdom ≥2 år, som har hatt en utilstrekkelig respons på eller er intolerante for metotreksat. Behandling av psoriasisartritt hos ungdom ≥12 år, som har hatt en utilstrekkelig respons på eller er intolerante for metotreksat. Behandling av entesittrelatert artritt hos ungdom ≥12 år, som har hatt en utilstrekkelig respons på eller er intolerante for konvensjonell behandling. Psoriasisartritt: Behandling av aktiv og progressiv psoriasisartritt hos voksne når respons på tidligere sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddelbehandling ikke har vært tilstrekkelig. Etanercept er vist å bedre fysisk funksjon hos pasienter med psoriasisartritt, og å redusere progresjonshastigheten av perifer leddskade målt ved røntgen hos pasienter med polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen. Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt): Behandling av voksne med alvorlig aktiv Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell terapi. Ikke-radiografisk aksial spondylartritt: Behandling av voksne med alvorlig ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAID. Plakkpsoriasis: Behandling av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har respondert på eller er intolerante overfor annen systemisk behandling, inkl. ciklosporin, metotreksat eller psoralen og PUVA, eller hvor slik behandling er kontraindisert. Pediatrisk plakkpsoriasis: Behandling av kronisk alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom ≥6 år, som er utilstrekkelig kontrollert av eller er intolerante overfor andre systemiske behandlinger eller lysterapi.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

TNF/BIO

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør initieres og overvåkes av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av indikasjonene. Pasienten skal gis et spesielt pasientkort.
Revmatoid artritt, psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og ikke-radiografisk aksial spondylartritt
Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke, alternativt 50 mg 1 gang pr. uke. Klinisk respons oppnås vanligvis i løpet av 12 uker. Hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne perioden bør det revurderes nøye om behandlingen skal fortsette.
Juvenil idiopatisk artritt
Barn og ungdom ≥62,5 kg: Anbefalt dose 25 mg gis s.c. 2 ganger pr. uke med 3-4 dagers intervall, eller 50 mg 1 gang pr. uke. Seponering bør vurderes dersom respons uteblir etter 4 måneder.
Plakkpsoriasis
Voksne: Anbefalt dose 25 mg 2 ganger pr. uke, alternativt 50 mg 1 gang pr. uke. Alternativt kan 50 mg gis 2 ganger pr. uke i opptil 12 uker, om nødvendig etterfulgt av en dose på 25 mg 2 ganger pr. uke, alternativt 50 mg 1 gang pr. uke. Behandling bør fortsette til remisjon oppnås, i opptil 24 uker. Kontinuerlig behandling >24 uker kan være nødvendig hos enkelte. Behandling bør seponeres ved manglende respons etter 12 uker. Hvis gjentatt behandling er indisert bør ovennevnte retningslinjer mht. behandlingsvarighet følges. Dosen bør være 25 mg 2 ganger pr. uke, alternativt 50 mg 1 gang pr. uke.
Pediatrisk plakkpsoriasis
Barn (≥6 år) og ungdom ≥62,5 kg: Anbefalt dose 50 mg 1 gang pr. uke i inntil 24 uker. Seponeres dersom respons uteblir etter 12 uker. Gjentatt behandling bør følge ovennevnte behandlingsvarighet.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn og ungdom: Benepali er kun tilgjengelig som 25 mg ferdigfylt sprøyte og 50 mg ferdigfylt sprøyte/penn, og skal derfor ikke administreres til pasienter som må ha komplett dose på <25 mg eller <50 mg, dvs. barn og ungdom <62,5 kg. Andre etanerceptpreparater med mulighet for slike doser bør da benyttes. Dosen baseres på kroppsvekt. Barn <2 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering Oppløsningen skal være klar til lett blakket, fargeløs eller svakt gul. Kan inneholde gjennomsiktige/hvite proteinpartikler. Etter uttak fra kjøleskap skal sprøyten/pennen ligge i romtemperatur i 30 minutter før bruk. Ikke varm opp på annen måte. Deretter anbefales umiddelbar bruk. Kanylehetten skal ikke fjernes mens pennen/sprøyten når romtemperatur. Se pakningsvedlegget for bruksanvisning.
Administrering Til s.c. injeksjon, se pakningsvedlegget for bruksanvisning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sepsis eller risiko for utvikling av sepsis. Behandling skal ikke initieres ved aktive infeksjoner inkl. kroniske eller lokaliserte infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Pasienten skal utredes for infeksjoner før, under og etter behandling, mht. at gjennomsnittlig eliminasjonshalveringstid er ca. 70 timer (7-300 timer). Alvorlige infeksjoner, sepsis, tuberkulose og opportunistiske infeksjoner, inkl. invasive soppinfeksjoner, listeriose og legionellose er sett. I enkelte tilfeller har bestemte sopp- og andre opportunistiske infeksjoner ikke blitt gjenkjent. Dette har resultert i forsinket behandling og av og til død. Risiko for opportunistiske infeksjoner (f.eks. eksponering av endemiske mykoser) bør vurderes ved infeksjonsevalueringen. Pasienter som utvikler ny infeksjon under behandling skal overvåkes nøye. Ved alvorlig infeksjon bør behandlingen avsluttes. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt ved kroniske infeksjoner. Forsiktighet bør utvises ved tidligere gjentatte eller kroniske infeksjoner eller underliggende tilstander som kan disponere for infeksjoner, f.eks. fremskreden eller dårlig kontrollert diabetes. Tuberkulose: Tilfeller av aktiv tuberkulose (inkl. miliær og ekstrapulmonal) er rapportert. Før behandlingsoppstart skal alle pasienter utredes for både aktiv og latent tuberkulose, inkl. detaljert anamnese for tidligere tuberkulose, mulig tidligere kontakt med tuberkulose og tidligere og/eller nåværende immunsuppressiv behandling. Passende screening, f.eks. tuberkulintest og røntgen thorax, bør utføres på alle pasienter (iht. lokale retningslinjer). Screeningtester bør registreres i pasientkortet. Vær oppmerksom på risikoen for falske negative resultater av tuberkulintest, spesielt hos alvorlige syke eller immunsupprimerte. Ved aktiv tuberkulose skal behandling ikke igangsettes. Ved latent tuberkulose skal behandling for latent tuberkulose startes før oppstart med etanercept, og nytte-/risikoforholdet ved etanerceptbehandling vurderes nøye. Alle pasienter skal oppfordres til å søke råd fra lege ved tegn/symptomer på tuberkulose (f.eks. vedvarende hoste, svinn/vekttap, svak feber) under/etter etanerceptbehandling. Hepatitt B: Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV) er sett hos tidligere HBV-smittede pasienter som samtidig fikk TNF-antagonister. Dette inkluderer reaktivering av HBV hos pasienter som var anti-HBc-positive, men HBsAg-negative. Pasienten skal testes for HBV-infeksjon før behandling initieres. Ved positiv test anbefales konsultasjon hos lege med ekspertise i behandling av HBV. Forsiktighet skal utvises ved behandling av tidligere HBV-smittede. Disse skal overvåkes mht. tegn/symptomer på aktiv HBV-infeksjon under hele behandlingen og i flere uker etter avsluttet behandling. Det finnes ikke tilstrekkelig data fra behandling av HBV-smittede som får antiviral behandling sammen med TNF-antagonister. Ved utvikling av HBV-infeksjon skal behandling stoppes og effektiv antiviral behandling med egnet støttebehandling initieres. Hepatitt C: Forverring av hepatitt C er rapportert. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har hatt hepatitt C. Allergiske reaksjoner: Ved alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaksjon bør behandlingen avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling igangsettes. Immunsuppresjon: TNF-antagonister kan påvirke vertens forsvar mot infeksjoner og malignitet. Ved signifikant eksponering for varicellavirus bør etanerceptbehandlingen avsluttes midlertidig, og profylaktisk behandling med varicella zoster-immunglobulin vurderes. Sikkerhet og effekt hos immunsupprimerte er ikke undersøkt. Maligniteter og lymfoproliferative sykdommer: Mulig risiko for å utvikle lymfom, leukemi eller andre hematopoetiske eller solide maligniteter kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises når behandling vurderes til pasienter som tidligere har hatt maligniteter, eller når fortsatt behandling av pasienter som utvikler maligniteter vurderes. Maligniteter, enkelte ganger dødelige, er sett hos barn, ungdom og unge voksne (<22 år, behandlingsstart ≤18 år). Ca. 50% av tilfellene var lymfomer. De andre tilfellene var forskjellige maligniteter, inkl. sjeldne maligniteter som forbindes med immunsuppresjon. Regelmessige hudundersøkelser anbefales, spesielt ved økt hudkreftrisiko. Hematologiske reaksjoner: Forsiktighet bør utvises ved tidligere bloddyskrasi, pga. risiko for pancytopeni og aplastisk anemi (noen med dødelig utfall). Pasienter/foreldre/foresatte skal informeres om å ta kontakt med lege omgående ved tegn/symptomer på bloddyskrasi eller infeksjoner (f.eks. vedvarende feber, sår hals, blåmerker, blødning, blekhet). Pasienten bør undersøkes øyeblikkelig, inkl. full blodtelling. Ved bekreftet bloddyskrasi bør preparatet seponeres. Nevrologiske forstyrrelser: CNS-demyeliniseringsforstyrrelser og perifere demyeliniserende polynevropatier er sett. For andre TNF-antagonister er det vist økning i sykdomsaktivitet hos pasienter med multippel sklerose (MS). Nøye nytte-/risikovurdering, inkl. nevrologisk vurdering, bør utføres ved forskrivning til pasienter med eksisterende eller begynnende demyeliniseringssykdommer eller med antatt økt risiko for dette. Immunogenisitet: Dannelse av antinukleære antistoffer og antikardiolipin antistoffer er sett. Effekt av langtidsbehandling på utvikling av autoimmune sykdommer er ukjent. I sjeldne tilfeller har pasienter, inkl. de med positiv revmatoid faktor, utviklet andre autoantistoffer i forbindelse med lupuslignende syndrom eller utslett, som ved klinisk presentasjon og biopsi tilsvarer subakutt kutan lupus eller diskoid lupus. Kongestiv hjertesvikt: Forsiktighet bør utvises pga. risiko for forverring. Nye tilfeller er også rapportert, inkl. hos pasienter uten kjent eksisterende kardiovaskulær sykdom. Alkoholisk hepatitt: Skal ikke brukes til behandling av alkoholisk hepatitt, og forsiktighet bør utvises ved moderat til alvorlig alkoholisk hepatitt. Wegeners granulomatose: Etanercept anbefales ikke. Hypoglykemi: Reduksjon i antidiabetisk behandling kan være nødvendig pga. hypoglykemirisiko. Eldre: Forsiktighet anbefales, spesielt mht. infeksjoner. Barn og ungdom: Bør om mulig immuniseres iht. gjeldende retningslinjer før behandling med etanercept. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. sprøyte/penn, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Kan tas sammen med glukokortikoider, salisylater (unntatt sulfasalzin), NSAID, analgetika, metotreksat, digoksin og warfarin. Forsiktighet bør utvises når kombinasjonsbehandling med sulfasalazin vurderes, pga. mulig risiko for redusert leukocyttall. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Kombinasjon med anakinra eller abatacept anbefales ikke. Langvarig sikkerhet av kombinasjon med andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler er ikke fastslått.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal kun brukes hvis det er helt nødvendig, pga. mulig risiko for alvorlige medfødte misdannelser. Krysser placenta og er påvist i serum hos spedbarn født av kvinner som ble behandlet under graviditet. Dette kan gi høyere infeksjonsrisiko hos spedbarnet. Levende vaksiner bør ikke gis til spedbarn før det har gått 16 uker etter morens siste etanerceptdose. Fertile kvinner bør vurdere å bruke sikker prevensjon under behandling og i 3 uker etter avsluttet behandling.
AmmingUtskilles i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetData mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerDosebegrensende toksisitet er ikke sett i kliniske studier. Høyeste vurderte dosenivå er i.v. startdose på 32 mg/m2 etterfulgt av s.c. doser på 16 mg/m2 gitt 2 ganger pr. uke.
Behandling

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHuman tumornekrosefaktorreseptor p75 Fc fusjonsprotein.
VirkningsmekanismeHemmer kompetitivt binding av TNF til reseptorer på celleoverflaten, noe som hemmer TNF-mediert cellulær respons. Påvirker også biologiske responser kontrollert av andre molekylære undergrupper (f.eks. cytokiner, adhesjonsmolekyler og proteinaser) som er indusert eller regulert av TNF.
AbsorpsjonAbsorberes sakte, Tmax ca. 48 timer etter en enkeltdose. Biotilgjengelighet 76%. Med 2 ukentlige doser forventes ca. dobbelt så høye steady state-konsentrasjoner som ved enkeltdose.
FordelingVdss 10,4 liter.
HalveringstidCa. 70 timer. Clearance ca. 0,066 liter/time ved revmatoid artritt.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved ≤30°C i en enkeltperiode på opptil 31 dager, og skal deretter ikke avkjøles igjen. Etter 31 dagers oppbevaring utenfor kjøleskap skal ubrukt preparat kastes.

 

Pakninger, priser og refusjon

Benepali, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg 4 × 1 ml
473957

H-resept

7 677,00 C

Benepali, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 mg 4 × 0,5 ml
160155

H-resept

5 021,50 C
50 mg 4 × 1 ml
477201

H-resept

7 677,00 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Benepali INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 50 mg

Benepali INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 mg

Benepali INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01/2023


Sist endret: 21.02.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)