Dutasteride/Tamsulosin Orion

Orion


5-alfareduktasehemmer og alfablokker.

G04C A52 (Dutasterid, Tamsulosin)KAPSLER, harde 0,5 mg/0,4 mg: Hver kapsel inneh.: Dutasterid 0,5 mg, tamsulosinhydroklorid 0,4 mg (tilsv. 0,367 mg tamsulosin), soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av moderate til alvorlige symptomer ved benign prostatahyperplasi (BPH). Reduserer risikoen for akutt urinretensjon (AUR) og kirurgiske inngrep hos pasienter med moderate til alvorlige symptomer ved BPH.

Dosering

Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose 1 kapsel daglig. Kan erstatte behandling hvor dutasterid og tamsulosin gis separat. Der det er klinisk passende kan det byttes fra monoterapi til Dutasterid/Tamsulosin Orion.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet bør utvises ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Kontraindisert.
Tilberedning/Håndtering: Dutasterid absorberes gjennom huden. Kvinner, barn og ungdom skal ikke håndtere kapsler som lekker. Ved kontakt med kapselinnholdet skal kontaktflaten vaskes umiddelbart med såpe og vann.
Administrering: Skal tas 30 minutter etter samme måltid hver dag. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke åpnes. Kontakt med kapselinnhold kan gi slimhinneirritasjon i munn og svelg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, andre 5-alfareduktasehemmere, soya eller peanøtter. Kvinner, barn og ungdom. Ortostatisk hypotensjon i anamnesen. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Kombinasjonsbehandling forskrives etter nøye nytte-/risikovurdering mht. potensielt økt risiko for bivirkninger (inkl. hjertesvikt), og etter vurdering av alternativer, inkl. monoterapi. Kardiovaskulære bivirkninger: Over en periode på 4 år er det sett marginalt høyere forekomst av kardiovaskulære bivirkninger hos pasienter som tar kombinasjonen dutasterid og tamsulosin enn hos pasienter som ikke tar kombinasjonen. Prostatakreft og høygradige tumorer: Sammenheng mellom dutasterid og prostatakreft med Gleason score 8-10 er ikke klarlagt. Menn som behandles skal regelmessig vurderes for prostatakreft. Prostataspesifikt antigen (PSA): PSA er en viktig komponent for å oppdage prostatakreft. PSA reduseres med ca. 50% etter 6 måneders behandling. Det skal fastslås en ny PSA-baseline etter 6 måneders behandling. PSA-verdiene kontrolleres deretter regelmessig. Enhver bekreftet økning fra laveste PSA-nivå kan signalisere tilstedeværelse av prostatakreft eller manglende etterlevelse i behandlingen, og skal evalueres grundig selv om verdiene fremdeles er innenfor normalområdet for menn som ikke bruker 5-alfareduktasehemmere. Ved tolkning av PSA-verdi skal denne sammenlignes med tidligere PSA-verdier. Behandling vil ikke forstyrre bruken av PSA som et verktøy til å assistere i diagnostisering av prostatakreft etter at en ny baseline er fastslått. Før behandlingsstart, og regelmessig under behandling, skal pasienten undersøkes for prostatakreft eller andre tilstander som kan gi samme symptomer som BPH. Brystkreft: Er rapportert hos menn. Pasienten må instrueres til å umiddelbart rapportere endringer i brystvev, f.eks. klumper eller væskeutskillelse fra brystvorten. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Hypotensjon: Blodtrykksreduksjon og synkope kan oppstå. Ved behandlingsoppstart skal pasienten informeres om å sette seg eller legge seg ned ved første tegn til ortostatisk hypotensjon (svimmelhet, svakhet), inntil symptomene er gått over. For å minimere potensialet for postural hypotensjon, bør pasienten være hemodynamisk stabil på en α1adrenerg antagonist før behandling med PDE5‑hemmer initieres. Intraoperativ floppy iris-syndrom (IFIS): Er sett under kataraktkirurgi hos pasienter som bruker eller har brukt tamsulosin. IFIS kan øke risiko for øyekomplikasjoner under og etter operasjon. Behandling bør ikke startes hos pasienter som skal ha utført kataraktkirurgi. Seponering av tamsulosin 1-2 uker før kirurgi er muligens fordelaktig, men fordel og tidspunkt for seponering er ikke klarlagt. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten skal informeres om mulige bivirkninger relatert til ortostatisk hypotensjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er ikke utført. Dutasterid: Langtidskombinasjon med potente CYP3A4-hemmere kan øke serumkonsentrasjonen av dutasterid. Tamsulosin: Samtidig bruk av andre blodtrykkssenkende legemidler, inkl. anestesimidler, PDE5‑hemmere og andre α1adrenerge antagonister, kan gi økt hypotensiv effekt. Skal ikke kombineres med andre α1adrenerge antagonister. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere, eller i mindre grad, sterke CYP2D6-hemmere, kan gi økt eksponering av tamsulosin. Tamsulosin anbefales derfor ikke hos pasienter som bruker sterke CYP3A4-hemmere, og bør brukes med forsiktighet hos pasienter som bruker moderate CYP3A4-hemmere, sterke eller moderate CYP2D6-hemmere, en kombinasjon av både CYP3A4- og CYP2D6-hemmere, eller hos pasienter som er langsomme CYP2D6-omsettere. Samtidig bruk av cimetidin kan gi redusert clearance og økt AUC for tamsulosin. Forsiktighet skal utvises når dutasterid/tamsulosin kombineres med cimetidin.

Graviditet, amming og fertilitet

Ikke indisert til bruk hos kvinner. Ingen studier er gjort mht. effekt av dutasterid/tamsulosin på graviditet, amming og fertilitet.
Graviditet: Dutasterid kan hemme utviklingen av eksterne genitalia hos guttefostre. Små mengder dutasterid er gjenfunnet i sæd fra menn som har tatt dutasterid. Det er ukjent hvorvidt guttefostre vil bli uheldig påvirket dersom moren blir eksponert for sæd fra en pasient. Risikoen er størst de 16 første ukene av graviditeten. Det anbefales at pasienten unngår å eksponere partneren for sæd ved å bruke kondom, dersom pasientens partner er eller kan bli gravid. Dyrestudier av tamsulosin viser ingen føtal skade.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
Fertilitet: Dutasterid påvirker sædkvaliteten hos friske menn. Nedsatt mannlig fertilitet kan ikke utelukkes.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett ved kombinasjonen dutasterid/tamsulosin

Organklasse Bivirkning
Hjerte
Mindre vanlige Hjertesvikt2
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Brystlidelse (inkl. ømme og forstørrede bryster), ejakulasjonsforstyrrelse (inkl. redusert sædvolum)1, endret (redusert) libido1, erektil dysfunksjon1
Nevrologiske
Vanlige Svimmelhet
Svulster/cyster
Ikke angitt Brystkreft hos menn

1Kan vedvare etter seponering.

2Inkluderer kongestiv hjertesvikt, hjertesvikt, venstre ventrikkelsvikt, akutt hjertesvikt, kardiogent sjokk, akutt venstre ventrikkelsvikt, høyre ventrikkelsvikt, akutt høyre ventrikkelsvikt, ventrikkelsvikt, hjerte-lungesvikt, kongestiv kardiomyopati.

Bivirkninger sett ved kombinasjonen dutasterid/tamsulosin

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Kjønnsorganer/bryst Brystlidelse (inkl. ømme og forstørrede bryster), ejakulasjonsforstyrrelse (inkl. redusert sædvolum)1, endret (redusert) libido1, erektil dysfunksjon1
Nevrologiske Svimmelhet
Mindre vanlige
Hjerte Hjertesvikt2
Ikke angitt
Svulster/cyster Brystkreft hos menn

1Kan vedvare etter seponering.

2Inkluderer kongestiv hjertesvikt, hjertesvikt, venstre ventrikkelsvikt, akutt hjertesvikt, kardiogent sjokk, akutt venstre ventrikkelsvikt, høyre ventrikkelsvikt, akutt høyre ventrikkelsvikt, ventrikkelsvikt, hjerte-lungesvikt, kongestiv kardiomyopati.

Bivirkninger sett ved dutasterid monoterapi

Organklasse Bivirkning
Hjerte
Mindre vanlige Hjertesvikt2
Hud
Mindre vanlige Alopesi (primært tap av kroppshår), hypertrikose
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergiske reaksjoner3
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Brystlidelse (inkl. ømme og forstørrede bryster), ejakulasjonsforstyrrelse (inkl. redusert sædvolum)1, endret (redusert) libido1, erektil dysfunksjon1
Ukjent frekvens Smerter og hevelse i testiklene
Psykiske
Ukjent frekvens Depresjon

1Kan vedvare etter seponering.

2Inkluderer kongestiv hjertesvikt, hjertesvikt, venstre ventrikkelsvikt, akutt hjertesvikt, kardiogent sjokk, akutt venstre ventrikkelsvikt, høyre ventrikkelsvikt, akutt høyre ventrikkelsvikt, ventrikkelsvikt, hjerte-lungesvikt, kongestiv kardiomyopati.

3Inkluderer utslett, kløe, urticaria, lokalisert ødem og angioødem.

Bivirkninger sett ved dutasterid monoterapi

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Kjønnsorganer/bryst Brystlidelse (inkl. ømme og forstørrede bryster), ejakulasjonsforstyrrelse (inkl. redusert sædvolum)1, endret (redusert) libido1, erektil dysfunksjon1
Mindre vanlige
Hjerte Hjertesvikt2
Hud Alopesi (primært tap av kroppshår), hypertrikose
Ukjent frekvens
Immunsystemet Allergiske reaksjoner3
Kjønnsorganer/bryst Smerter og hevelse i testiklene
Psykiske Depresjon

1Kan vedvare etter seponering.

2Inkluderer kongestiv hjertesvikt, hjertesvikt, venstre ventrikkelsvikt, akutt hjertesvikt, kardiogent sjokk, akutt venstre ventrikkelsvikt, høyre ventrikkelsvikt, akutt høyre ventrikkelsvikt, ventrikkelsvikt, hjerte-lungesvikt, kongestiv kardiomyopati.

3Inkluderer utslett, kløe, urticaria, lokalisert ødem og angioødem.

Bivirkninger sett ved tamsulosin monoterapi

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Ukjent frekvens Munntørrhet
Generelle
Mindre vanlige Asteni
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Ukjent frekvens Arytmi, atrieflimmer, takykardi
Hud
Mindre vanlige Kløe, urticaria, utslett
Sjeldne Angioødem
Svært sjeldne Stevens-Johnsons syndrom
Ukjent frekvens Eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme
Kar
Mindre vanlige Ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Ejakulasjonsforstyrrelse (inkl. redusert sædvolum)1
Svært sjeldne Priapisme
Ukjent frekvens Ejakulasjonsforstyrrelse, ejakulasjonssvikt, retrograd ejakulasjon
Luftveier
Mindre vanlige Rhinitt
Ukjent frekvens Dyspné, epistakse
Nevrologiske
Vanlige Svimmelhet
Mindre vanlige Hodepine
Sjeldne Synkope
Øye
Ukjent frekvens Intraoperativ floppy iris-syndrom, synssvekkelse, tåkesyn

1Kan vedvare etter seponering.

Bivirkninger sett ved tamsulosin monoterapi

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Kjønnsorganer/bryst Ejakulasjonsforstyrrelse (inkl. redusert sædvolum)1
Nevrologiske Svimmelhet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni
Hjerte Palpitasjoner
Hud Kløe, urticaria, utslett
Kar Ortostatisk hypotensjon
Luftveier Rhinitt
Nevrologiske Hodepine
Sjeldne
Hud Angioødem
Nevrologiske Synkope
Svært sjeldne
Hud Stevens-Johnsons syndrom
Kjønnsorganer/bryst Priapisme
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Munntørrhet
Hjerte Arytmi, atrieflimmer, takykardi
Hud Eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme
Kjønnsorganer/bryst Ejakulasjonsforstyrrelse, ejakulasjonssvikt, retrograd ejakulasjon
Luftveier Dyspné, epistakse
Øye Intraoperativ floppy iris-syndrom, synssvekkelse, tåkesyn

1Kan vedvare etter seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen data.
Symptomer: Tamsulosin: Akutt overdosering med 5 mg er rapportert. Akutt hypotensjon, oppkast og diaré er sett.
Behandling: Dutasterid: Symptomatisk og støttende behandling. Tamsulosin: Væskeerstatning. Ved akutt hypotensjon bør kardiovaskulær støttebehandling gis. Blodtrykket gjenopprettes og hjerterytmen normaliseres ved å legge pasienten ned. Dersom dette ikke hjelper, kan volum utvides og vasopressorer brukes. Nyrefunksjonen overvåkes og generell støttebehandling gis. Det er usannsynlig at dialyse hjelper. Brekninger kan fremprovoseres for å hindre absorpsjon. Magesekken kan pumpes ved inntak av store mengder, og medisinsk kull og et osmotisk laksativum kan gis.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av 5-alfareduktasehemmer og α1a- og α1d-adrenoseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Komplementære virkningsmekanismer som hurtig forbedrer symptomer, urinflow og reduserer risiko for akutt urinretensjon og behov for BPH-relatert kirurgi. Dutasterid hemmer type 1 og 2 isoenzym av 5-alfareduktase, som omdanner testosteron til 5-alfadihydrotestosteron (DHT). DHT er det androgenet som hovedsakelig er ansvarlig for prostatavekst og BPH-utvikling. Tamsulosin hemmer α1a- og α1d-adrenerge reseptorer i stromal glatt muskulatur i prostata og i blærehalsen. Ca. 75% av α1-reseptorene i prostata er av α1a-subtypen.
Absorpsjon: Dutasterid: Cmax oppnås etter 1-3 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 60%. Tamsulosin: Cmax oppnås etter ca. 6 timer. Steady state nås innen dag 5 ved gjentatt dosering. Biotilgjengelighet er nesten fullstendig. Rate og utstrekning av absorpsjon er redusert når tatt innen 30 minutter etter mat. Viser doseavhengig plasmaeksponering.
Proteinbinding: Dutasterid: >99,5%. Tamsulosin: 99%.
Fordeling: Dutasterid: Vd 300-500 liter. Etter daglig dosering oppnås serumkonsentrasjon lik 65% av konsentrasjonen ved steady state etter 1 måned og ca. 90% etter 3 måneder. Tamsulosin: Vd 0,2 liter/kg.
Metabolisme: Dutasterid: Via CYP3A4 og CYP3A5. Tamsulosin: I stor grad i lever via CYP450.
Utskillelse: Dutasterid: Doseavhengig eliminasjon med 2 parallelle eliminasjonsveier. Ved lave serumkonsentrasjoner (<3 ng/ml), skjer eliminasjonen raskt via både den konsentrasjonsavhengige og den -uavhengige eliminasjonsveien. 1-15,4% utskilles uforandret i feces. Spormengder i urin. Tamsulosin: Utskilles primært via urin hvorav ca. 9% uforandret.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dutasteride/Tamsulosin Orion, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg/0,4 mg 30 stk. (boks)
531593
Blå resept
Byttegruppe
259,90 (trinnpris 239,30) C
90 stk. (boks)
507537
Blå resept
Byttegruppe
697,00 (trinnpris 645,40) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.10.2020