DuoResp Spiromax

Teva


Adrenergikum + kortikosteroid.

R03A K07 (Formoterol, Budesonid)INHALASJONSPULVER 160 μg/4,5 μg og 320 μg/9 μg: Hver avgitte dose inneh.: Budesonid 160 µg, resp. 320 μg, formoterolfumaratdihydrat 4,5 µg, resp. 9 μg, laktosemonohydrat 5 mg, resp. 10 mg. Hver oppmålt dose inneh.: Budesonid 200 µg, resp. 400 µg, formoterolfumaratdihydrat 6 µg, resp. 12 µg.


Indikasjoner

Kun til voksne ≥18 år. Astma: Regelmessig behandling av astma, når det er behov for å bruke en kombinasjon av inhalasjonssteroid og langtidsvirkende β2-agonist: Pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med inhalasjonssteroider og korttidsvirkende β2-agonister gitt ved behov, eller pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert med både inhalasjonssteroider og langtidsvirkende β2-agonister. Kols: Symptomatisk behandling av pasienter med kols med FEV1 <70% av forventet normalverdi (post bronkodilatator), en historikk med gjentatte eksaserbasjoner og som har betydelige symptomer til tross for regelmessig behandling med langtidsvirkende bronkodilatatorer.

Dosering

Astma hos voksne ≥18 år: Ikke beregnet for initial behandling av astma. Doseringen er individuell og skal justeres etter sykdommens alvorlighetsgrad. Hvis en pasient har behov for en kombinasjon av andre doser enn de som er tilgjengelige i kombinasjonsinhalatoren, skal det forskrives passende doser av β2-agonister og/eller kortikosteroider med egne inhalatorer. Når astmasymptomene er under kontroll, kan gradvis dosereduksjon overveies. Dosen skal titreres til lavest mulig dose slik at effektiv kontroll over symptomer opprettholdes. Når symptomkontroll er oppnådd med dosering 2 ganger daglig med et preparat med lavere styrke, kan titrering til en lavere effektiv dose inkludere en dose gitt 1 gang daglig, når det etter legens oppfatning er nødvendig med en langtidsvirkende bronkodilatator for å opprettholde kontroll, heller enn behandling med et inhalert kortikosteroid alene. 1) Vedlikeholdsbehandling (begge styrker): Tas som regelmessig vedlikeholdsbehandling med en separat hurtigvirkende bronkodilatator som anfallsinhalator. Pasienten bør ha den hurtigvirkende bronkodilatatoren tilgjengelig for akutte situasjoner til enhver tid. Økende bruk av en separat, hurtigvirkende bronkodilatator antyder forverring av underliggende sykdom, og krever revurdering av behandlingen. 160 μg/4,5 μg: 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Noen pasienter kan ha behov for opptil maks. 4 inhalasjoner 2 ganger daglig. 320 μg/9 μg: 1 inhalasjon 2 ganger daglig. Noen pasienter kan ha behov for opptil maks. 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. 2) Vedlikeholds- og symptombehandling (kun 160 μg/4,5 μg): Daglig vedlikeholdsbehandling og i tillegg ved behov ved symptomer. Pasienten skal alltid å ha inhalatoren tilgjengelig for bruk i akutte situasjoner. For pasienter som bruker DuoResp Spiromax for symptomlindring, bør forebyggende bruk av DuoResp Spiromax for allergi- eller treningsindusert bronkokonstriksjon diskuteres mellom lege og pasient; anbefalt bruk bør ta hensyn til behovsfrekvensen. Ved hyppig behov for bronkodilatasjon uten tilsvarende behov for økt dose inhalerte kortikosteroider, bør alternativ symptomlindring brukes. Vedlikeholds- og symptombehandling skal spesielt vurderes ved utilstrekkelig astmakontroll, ved hyppig behov for symptomlindrende inhalator, og ved tidligere astmaforverringer som krevde medisinsk intervensjon. 160 μg/4,5 μg: Anbefalt vedlikeholdsdose er 2 inhalasjoner daglig, gitt enten som 1 inhalasjon morgen og kveld, eller som 2 inhalasjoner enten morgen eller kveld. For noen pasienter kan en vedlikeholdsdose på 2 inhalasjoner 2 ganger daglig være hensiktsmessig. Ved symptomer kan pasienten ta en tilleggsinhalasjon ved behov. Dersom symptomene vedvarer etter noen minutter, bør man ta nok en tilleggsinhalasjon. Det bør ikke tas >6 inhalasjoner ved ett enkelt doseringstilfelle. En total daglig dose på >8 inhalasjoner er normalt ikke nødvendig, men i en begrenset periode kan det brukes en total daglig dose på opptil 12 inhalasjoner. Pasienter som bruker >8 inhalasjoner daglig, anbefales på det sterkeste å oppsøke lege. De skal revurderes, og vedlikeholdsbehandlingen skal vurderes på nytt.
Kols hos voksne ≥18 år: 160 μg/4,5 μg: 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. 320 μg/9 μg: 1 inhalasjon 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Budesonid og formoterol elimineres primært via hepatisk metabolisme, og økt eksponering kan forventes ved alvorlig levercirrhose. Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes. Eldre ≥65 år: Ingen spesielle doseringskrav.
Administrering: Til inhalasjon. For bruksanvisning, se SPC og pakningsvedlegg. For å minimalisere risiko for candidainfeksjoner i munn/svelg, bør munnen skylles med vann etter inhalasjon av vedlikeholdsdosen. Dersom trøske oppstår i munn/svelg, bør munnen skylles med vann også etter inhalasjoner tatt som symptombehandling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Generelt: Gradvis dosereduksjon anbefales når behandlingen avsluttes. Bør ikke avbrytes brått. Fullstendig seponering av inhalerte kortikosteroider bør ikke vurderes med mindre det er midlertidig nødvendig for å bekrefte en astmadiagnose. Dersom pasienten mener behandlingen ikke er effektiv, eller bruker flere doser enn høyeste anbefalte dose, må lege oppsøkes. Plutselig og tydelig forverring av astma eller kols er potensielt livstruende, og pasienten trenger øyeblikkelig medisinsk utredning. I slike tilfeller må man vurdere om det er behov for å øke behandlingen med kortikosteroider, f.eks. orale kortikosteroider, eller antibiotikabehandling dersom det har oppstått en infeksjon. Pasienten skal rådes til å ha akuttinhalator tilgjengelig til enhver tid, enten DuoResp Spiromax (for astmapasienter som bruker denne som vedlikeholds- og symptombehandling) eller en separat hurtigvirkende bronkodilatator (for astmapasienter som kun bruker DuoResp Spiromax som vedlikeholdsbehandling). Pasienten bør minnes på å ta sin vedlikeholdsdose som forskrevet, også ved symptomfrihet. Profylaktisk bruk, f.eks. før trening, er ikke studert. Akuttinhalasjoner av DuoResp Spiromax skal tas som reaksjon på symptomer, men er ikke ment for regelmessig profylaktisk bruk, f.eks. før trening. For slik bruk skal det vurderes en separat hurtigvirkende bronkodilatator. Astmasymptomer: Astmapasienter bør jevnlig vurderes på nytt av lege slik at dosen forblir optimal. Dosen bør titreres til laveste dose som opprettholder symptomkontroll. Når astmasymptomene er kontrollert, bør det vurderes å gradvis redusere dosen. Når det er hensiktsmessig å titrere ned til en lavere styrke enn det som er tilgjengelig for DuoResp Spiromax, vil det være nødvendig å bytte til en alternativ fastdosekombinasjon med budesonid og formoterolfumarat som inneholder en lavere dose med inhalasjonssteroid. Det er viktig med regelmessig kontroll av pasienten når behandlingen trappes ned. Behandling skal ikke initieres under en eksaserbasjon eller ved signifikant forverring eller akutt forverring av astma. Alvorlige astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan oppstå i løpet av behandlingen. Pasienten bør fortsette behandlingen, men oppsøke lege hvis astmasymptomene forblir ukontrollert eller forverres etter behandlingsoppstart. Paradoksal bronkospasme kan oppstå, med en umiddelbar økning i hvesing og kortpustethet etter administrering. Ved paradoksal bronkospasme, skal behandlingen avbrytes umiddelbart, pasienten skal vurderes, og alternativ behandling skal innledes ved behov. Paradoksal bronkospasme reagerer på hurtigvirkende inhalert bronkodilatator og skal behandles umiddelbart. Systemiske effekter: Kan oppstå, spesielt ved høye doser som er forskrevet for lange perioder. Mulige systemiske effekter inkluderer Cushings syndrom, cushingoide trekk, binyresuppresjon, veksthemming hos barn og unge, reduksjon i bentetthet, katarakt og glaukom, og mer sjelden, en rekke psykologiske eller atferdsbetingede virkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller aggresjon (særlig hos barn). Ikke indisert til barn og ungdom, se SPC for systemiske effekter for denne pasientgruppen. Synsforstyrrelser: Hvis en pasient får symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR). Bentetthet: Potensielle virkninger på bentetthet skal vurderes, spesielt ved høye doser over lengre perioder og ved samtidige risikofaktorer for osteoporose. Langtidsstudier med inhalert budesonid hos barn med gjennomsnittlig dagsdose på 400 µg (fast dose) eller hos voksne med dagsdose på 800 µg (fast dose) har ikke vist signifikant effekt på bentetthet. Binyrefunksjon: Hvis det finnes grunn til å anta at binyrefunksjonen er redusert pga. tidligere systemisk steroidbehandling, skal det utvises forsiktighet ved overføring til en behandling med en fastdosekombinasjon med budesonid/formoterolfumarat. Fordelene med inhalasjonsbehandling med budesonid vil normalt sett minimere behovet for perorale steroider, men pasienter som overføres fra perorale steroider kan forbli utsatt for nedsatt binyrereserve, og nedsatt binyrefunksjon, over lengre tid. Under slike omstendigheter skal hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksen (HPA) overvåkes regelmessig. Høydose kortikosteroider: Langvarig behandling med høye doser, spesielt doser høyere enn anbefalt, kan føre til betydelig binyresuppresjon. Ekstra systemisk kortikosteroidbehandling skal derfor vurderes i perioder med fysisk stress, som alvorlige infeksjoner eller enkelte kirurgiske inngrep. Hurtig reduksjon steroiddosen kan indusere akutt binyrekrise. Symptomer ved akutt binyrekrise kan være noe vage, men kan omfatte anoreksi, magesmerter, vekttap, tretthet, hodepine, kvalme, oppkast, redusert bevissthet, anfall (kramper), hypotensjon og hypoglykemi. Behandling med supplerende systemiske steroider eller inhalert budesonid skal ikke avsluttes brått. Overgang fra oral behandling: Ved overgang fra oral behandling kan redusert steroidnivå gi allergiske symptomer eller artrittsymptomer, som rhinitt, eksem og muskel- og leddsmerter. Spesifikk behandling skal initieres for disse tilstandene. Utilstrekkelig kortikosteroideffekt kan forventes hvis symptomer som tretthet, hodepine, kvalme og oppkast oppstår. Midlertidig doseøkning av oralt kortikosteroid kan da være nødvendig. Pneumoni hos kols-pasienter: Kliniske kjennetegn på pneumoni hos kols-pasienter kan ligne symptomer på eksaserbasjoner. Spesielle sykdommer: Skal administreres med forsiktighet ved tyreotoksikose, feokromocytom, diabetes mellitus, ubehandlet hypokalemi, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulær aortastenose, alvorlig hypertensjon, aneurisme eller andre alvorlige kardiovaskulære sykdommer, som iskemisk hjertesykdom, takyarytmier eller alvorlig hjertesvikt. Forsiktighet skal utvises ved QTC-forlengelse, da formoterol kan indusere QTC-forlengelse. Behov for inhalasjonskortikosteroid, samt dose, bør revurderes ved aktiv eller sovende lungetuberkulose, sopp og virusinfeksjon i luftveiene. Blodsukkermåling bør vurderes hos diabetespasienter. β2-agonister: Potensielt alvorlig hypokalemi kan oppstå ved bruk av høye doser β2-agonister. Behandling med β2-agonister kan føre til en økning av insulinnivå i blodet, frie fettsyrer, glyserol og ketonlegemer. Særskilt forsiktighet anbefales ved ustabil astma med varierende bruk av bronkodilatator som akuttmedisin, ved akutt alvorlig astma, da den tilknyttede risikoen kan forsterkes av hypoksi og ved andre tilstander med økt sannsynlighet for hypokalemi. Overvåkning av serumkaliumnivået anbefales under disse omstendighetene. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Laktose inneholder små mengder melkeproteiner som kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Potente CYP3A4-hemmere kan øke plasmanivået av budesonid betydelig, og samtidig bruk skal unngås. Hvis dette ikke er mulig, skal tidsintervallet mellom administrering av hemmer og budesonid være lengst mulig. Hos pasienter som bruker potente CYP3A4-hemmere, anbefales ikke fastdosekombinasjon av budesonid og formoterolfumaratdihydrat gitt som vedlikeholds- og symptombehandling. Samtidig behandling med CYP3A-hemmere forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordelen oppveier økt risiko for systemiske bivirkninger av kortikosteroider, og pasienten bør overvåkes. Samtidig behandling med β2-agonister og legemidler som kan indusere hypokalemi eller potensere en hypokalemisk effekt, f.eks. xantin-derivater, steroider og diuretika, kan forsterke en mulig hypokalemisk effekt av β2-agonisten. β2-blokkere kan svekke eller hemme virkningen av formoterol. Preparatet skal derfor ikke gis sammen med β2-blokkere (inkl. øyedråper) med mindre det finnes tungtveiende årsaker. Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, prokainamid, fentiaziner, antihistaminer (terfenadin) og TCA kan gi QTC-forlengelse og øke risikoen for ventrikulære arytmier. Levodopa, levotyroksin, oksytocin og alkohol kan redusere hjertetoleransen for β2-sympatomimetika. Samtidig behandling med MAO-hemmere, inkl. legemidler med lignende egenskaper som furazolidon og prokarbazin, kan utløse hypertensive reaksjoner. Forhøyet risiko for arytmier ved samtidig anestesi med halogenerte hydrokarboner. Samtidig bruk av andre β2-adrenerge legemidler og antikolinerge legemidler kan gi en potensiell ekstra bronkodilaterende effekt. Hypokalemi kan øke disposisjonen for arytmier hos pasienter som behandles med digitalisglykosider.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes under svangerskap når fordelene oppveier potensiell risiko. Lavest effektive budesoniddose nødvendig for å opprettholde passende astmakontroll, skal benyttes.
Amming: Budesonid utskilles i morsmelk. Ved terapeutiske doser forventes ingen effekt på barn som ammes. Ukjent om formoterol utskilles i morsmelk. Bruk under amming skal kun vurderes hvis forventet fordel for moren er større enn ev. risiko for barnet.
Fertilitet: Ingen humane data. Formoterol kan medføre noe redusert fertilitet hos hannrotter ved høy systemisk eksponering.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Endokrine
Svært sjeldneBinyresuppresjon, Cushings syndrom, redusert bentetthet, veksthemming
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
Hjerte
VanligePalpitasjoner
Mindre vanligeTakykardi
SjeldneArytmi (f.eks. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi, ekstrasystoler)
Svært sjeldneAngina pectoris, QTC-forlengelse
Hud
Mindre vanligeBlåmerke
Immunsystemet
SjeldneUmiddelbare og forsinkede overfølsomhetsreaksjoner, (f.eks. eksantem, urticaria, pruritus, dermatitt, angioødem og anafylaktisk reaksjon)
Infeksiøse
VanligeOrofaryngeal candidiasis, pneumoni (hos kols-pasienter)
Kar
Svært sjeldneBlodtrykkssvingninger
Luftveier
VanligeHeshet, hoste, lett halsirritasjon
SjeldneBronkospasme
Svært sjeldneParadoksal bronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper
Nevrologiske
VanligeHodepine, tremor
Mindre vanligeSvimmelhet
Svært sjeldneSmaksforstyrrelse
Psykiske
Mindre vanligeAggresjon, angst, psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse
Svært sjeldneAtferdforstyrrelse (hovedsakelig hos barn), depresjon
Stoffskifte/ernæring
SjeldneHypokalemi
Svært sjeldneHyperglykemi
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
Svært sjeldneGlaukom, katarakt
Behandling med β2-agonister kan gi økt nivå av insulin, frie fettsyrer, glyserol og ketonlegemer i blodet.
FrekvensBivirkning
Vanlige
HjertePalpitasjoner
InfeksiøseOrofaryngeal candidiasis, pneumoni (hos kols-pasienter)
LuftveierHeshet, hoste, lett halsirritasjon
NevrologiskeHodepine, tremor
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
HjerteTakykardi
HudBlåmerke
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
NevrologiskeSvimmelhet
PsykiskeAggresjon, angst, psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse
ØyeTåkesyn
Sjeldne
HjerteArytmi (f.eks. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi, ekstrasystoler)
ImmunsystemetUmiddelbare og forsinkede overfølsomhetsreaksjoner, (f.eks. eksantem, urticaria, pruritus, dermatitt, angioødem og anafylaktisk reaksjon)
LuftveierBronkospasme
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
Svært sjeldne
EndokrineBinyresuppresjon, Cushings syndrom, redusert bentetthet, veksthemming
HjerteAngina pectoris, QTC-forlengelse
KarBlodtrykkssvingninger
LuftveierParadoksal bronkospasme
NevrologiskeSmaksforstyrrelse
PsykiskeAtferdforstyrrelse (hovedsakelig hos barn), depresjon
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
ØyeGlaukom, katarakt
Behandling med β2-agonister kan gi økt nivå av insulin, frie fettsyrer, glyserol og ketonlegemer i blodet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering med formoterol vil sannsynligvis gi bivirkninger som er typiske for β2-agonister: Tremor, hodepine, palpitasjoner. Isolerte tilfeller av takykardi, hyperglykemi, hypokalemi, QTC-forlengelse, arytmier, kvalme og oppkast.
Behandling: Støttende og symptomatisk behandling kan være aktuelt. Akutt budesonidoverdosering, selv i svært høye doser, forventes ikke å være et klinisk problem. Ved kronisk bruk i høye doser, kan systemiske effekter som hyperkortisisme og binyresuppresjon forekomme. Dersom behandlingen må stanses som følge av formoteroloverdose, skal behandling med passende inhalasjonskortikosteroid vurderes.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjonspreparat med kortikosteroid (budesonid) med antiinflammatorisk effekt i luftveiene og selektiv β2-adrenerg reseptoragonist (formoterol).
Virkningsmekanisme: Budesonid har doseavhengig antiinflammatorisk virkning i luftveiene, noe som reduserer astmasymptomer og eksaserbasjoner med mindre bivirkninger enn systemiske kortikosteroider. Eksakt virkningsmekanisme er ukjent. Formoterol gir hurtig og langtidsvirkende avslapning av glatt bronkialmuskulatur ved reversibel luftveisobstruksjon. Bronkodilaterende virkning er doseavhengig, inntrer innen 1-3 minutter og varer i minst 12 timer etter 1 enkelt dose.
Absorpsjon: Inhalert formoterol når Cmax innen 10 minutter, og budesonid innen 30 minutter. Systemisk biotilgjengelighet er ca. 49% for budesonid og 61% for formoterol.
Proteinbinding: Ca. 90% for budesonid og ca. 50% for formoterol.
Fordeling: Vd er ca. 3 liter/kg for budesonid og ca. 4 liter/kg for formoterol.
Metabolisme: Formoterol inaktiveres via konjugeringsreaksjoner (aktive O-demetylerte og deformylerte metabolitter dannes, men sees i hovedsak som inaktive konjugater). Budesonid metaboliseres i høy grad (ca. 90%) via førstepassasjemetabolisme i lever til metabolitter med lav kortikosteroidaktivitet.
Utskillelse: Formoterol utskilles renalt, ca. 8-13% utskilles uforandret i urinen. Metabolitter av budesonid utskilles uforandret eller konjugert via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Hold munnstykkedekselet lukket etter fjerning av foliepakningen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

DuoResp Spiromax, INHALASJONSPULVER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
160 μg/4,5 μg120 doser
436859
Blå resept
Byttegruppe
408,80 (trinnpris 285,60)C
3 × 120 doser
122927
Blå resept
Byttegruppe
1119,10 (trinnpris 784,30)C
320 μg/9 μg60 doser
156637
Blå resept
Byttegruppe
399,60 (trinnpris 280,40)C
3 × 60 doser
506985
Blå resept
Byttegruppe
1054,60 (trinnpris 768,70)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.03.2020