Atarax

UCB


Anxiolytikum. Antihistamin.

N05B B01 (Hydroksyzin)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Hydroksyzinhydroklorid 10 mg, resp. 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Pruritus av forskjellig genese ved f.eks. urticaria og andre allergisk betingede dermatoser. Psykosomatiske eller somatiske tilstander preget av uro og angst hos voksne, der alternative legemidler ikke er indisert.

Dosering

Må tilpasses individuelt. Bør brukes med laveste effektive dose over kortest mulig tid.
Voksne: 10-30 mg 2-3 ganger daglig, ev. 35-50 mg 2 ganger daglig. Maks. daglig dose er 100 mg/dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosen bør reduseres ved nedsatt leverfunksjon eller moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn 5-10 år: Pruritus: 10-20 mg 2-3 ganger daglig. Maks. daglig dose ved kroppsvekt <40 kg er 2 mg/kg/dag. Maks. daglig dose ved kroppsvekt >40 kg er 100 mg/dag. Eldre: Anbefales ikke pga. nedsatt eliminering av hydroksyzin og økt risiko for bivirkninger. Anbefalt startdose bør halveres. Maks. daglig dose er 50 mg/dag.
Administrering: Tas med eller uten mat. Bør ikke tygges. Bør ikke knuses. Tabletter 25 mg: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Endogen depresjon, prepsykotisk agitasjon. Alkohol- eller barbituratforgiftning. Overdosering av narkotika. Overfølsomhet for innholdsstoffene, cetirizin, andre piperazinderivater, aminofyllin eller etylendiamin. Porfyri. Kjent ervervet eller medfødt forlenget QT-intervall. Kjente risikofaktorer for forlenget QT-intervall, inkl. kjent kardiovaskulær sykdom, signifikante forstyrrelser i elektrolyttbalansen (hypokalemi, hypomagnesemi), familiehistorie med plutselig hjertedød, signifikant bradykardi, samtidig bruk av legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet og/eller indusere torsades de pointes (se Interaksjoner). Graviditet og amming. Sjeldne, arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet ved økt risiko for kramper, ved glaukom, obstruksjon i urinrøret, nedsatt gastrointestinal motilitet, myasthenia gravis eller demens. Hjerte: Forlenget QT-intervall og torsades de pointes er sett, hyppigst hos pasienter med andre risikofaktorer, elektrolyttforstyrrelser og ved annen samtidig behandling. Behandlingen bør avbrytes ved tegn/symptomer som kan være forbundet med hjertearytmi, og pasienten bør oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart. Pasienten bør rådes til å rapportere alle hjertesymptomer umiddelbart. Kombinasjon med alkohol bør unngås. Bilkjøring og bruk av maskiner: Legemidlet kan påvirke reaksjons- og konsentrasjonsevnen, og pasienten bør advares mot å kjøre bil eller bruke maskiner. Samtidig bruk av alkohol eller andre sedativer forsterker disse effektene.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan forsterke effekten av CNS-dempende eller antikolinerge legemidler. Ved samtidig bruk bør dosen tilpasses individuelt. Samtidig administrering av MAO-hemmere bør unngås. Hydroksyzin motvirker den hypertensive effekten av adrenalin. Hydroksyzin motvirker den antikonvulsive effekten av fenytoin hos rotter. Kan ved høye doser forårsake interaksjoner med CYP2D6-substrater. Kombinasjon med følgende legemidler øker risikoen for hjertearytmier og er kontraindisert: Legemidler kjent for å forlenge QT-intervall og/eller indusere torsades de pointes som antiarytmika klasse IA og III, enkelte antihistaminer, enkelte antipsykotika, enkelte antidepressiver, enkelte malariamidler, enkelte antibiotika, enkelte fungicider, enkelte legemidler mot gastrointestinale lidelser, enkelte kreftlegemidler og metadon. Forsiktighet utvises ved bradykardi og samtidig bruk av legemidler som induserer hypokalemi. Økt hydroksyzinkonsentrasjon i blodet kan forventes ved samtidig bruk av potente alkoholdehydrogenase- og CYP3A4-/CYP3A5-hemmere. Hydroksyzin motvirker effekten av betahistin og antikolinesteraser. For å unngå påvirkning av testresultatene bør behandling stoppes i minst 5 dager før allergitesting eller bronkial provokasjonstest med metakolin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Går over i placenta og fører til høyere konsentrasjon av hydroksyzin hos fosteret enn hos moren. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Hypotoni, bevegelsesforstyrrelser inkl. ekstrapyramidale forstyrrelser, kloniske bevegelser, CNS-depresjon, neonatal hypoksi og urinretensjon er sett hos nyfødte ved bruk under siste del av graviditet/fødsel.
Amming: Kontraindisert. Hovedmetabolitten cetirizin skilles ut i morsmelk. Effekter er sett hos nyfødte/spedbarn ammet av mødre som er behandlet med hydroksyzin. Dersom behandling er nødvendig skal amming avbrytes.

 

Bivirkninger

Yngre barn utvikler lettere bivirkninger relatert til CNS. Krampeanfall forekommer hyppigere hos barn enn hos voksne.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Munntørrhet
Mindre vanlige Kvalme
Sjeldne Forstoppelse, oppkast
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Feber, malaise
Hjerte
Sjeldne Takykardi
Ukjent frekvens Forlenget QT-tid, ventrikkelarytmi (f.eks. torsades de pointes)
Hud
Sjeldne Dermatitt, erytematøst utslett, kløe, makulopapuløst utslett, urticaria
Svært sjeldne AGEP, angioødem, erythema multiforme, fast lokalisert utbrudd, hyperhidrose
Ukjent frekvens Bulløse tilstander (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, pemfigoid)
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet
Svært sjeldne Anafylaktisk sjokk
Kar
Sjeldne Hypotensjon
Lever/galle
Sjeldne Unormal leverfunksjonstest
Ukjent frekvens Hepatitt
Luftveier
Svært sjeldne Bronkospasme
Nevrologiske
Svært vanlige Somnolens
Vanlige Hodepine, sedasjon
Mindre vanlige Insomni, svimmelhet, tremor
Sjeldne Dyskinesi, krampeanfall
Ukjent frekvens Bevissthetstap (synkope)
Nyre/urinveier
Sjeldne Urinretensjon
Psykiske
Mindre vanlige Agitasjon, forvirring
Sjeldne Desorientering, hallusinasjon
Øye
Sjeldne Akkommodasjonsforstyrrelse, tåkesyn
Bivirkninger som er sett med hovedmetabolitten cetirizin: Trombocytopeni, aggresjon, depresjon, tics, dystoni, parestesi, okulogyr krise, diaré, dysuri, enurese, asteni, ødem, økt vekt.
Yngre barn utvikler lettere bivirkninger relatert til CNS. Krampeanfall forekommer hyppigere hos barn enn hos voksne.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Somnolens
Vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet
Generelle Fatigue
Nevrologiske Hodepine, sedasjon
Mindre vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Feber, malaise
Nevrologiske Insomni, svimmelhet, tremor
Psykiske Agitasjon, forvirring
Sjeldne
Gastrointestinale Forstoppelse, oppkast
Hjerte Takykardi
Hud Dermatitt, erytematøst utslett, kløe, makulopapuløst utslett, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Hypotensjon
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest
Nevrologiske Dyskinesi, krampeanfall
Nyre/urinveier Urinretensjon
Psykiske Desorientering, hallusinasjon
Øye Akkommodasjonsforstyrrelse, tåkesyn
Svært sjeldne
Hud AGEP, angioødem, erythema multiforme, fast lokalisert utbrudd, hyperhidrose
Immunsystemet Anafylaktisk sjokk
Luftveier Bronkospasme
Ukjent frekvens
Hjerte Forlenget QT-tid, ventrikkelarytmi (f.eks. torsades de pointes)
Hud Bulløse tilstander (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, pemfigoid)
Lever/galle Hepatitt
Nevrologiske Bevissthetstap (synkope)
Bivirkninger som er sett med hovedmetabolitten cetirizin: Trombocytopeni, aggresjon, depresjon, tics, dystoni, parestesi, okulogyr krise, diaré, dysuri, enurese, asteni, ødem, økt vekt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved betydelig overdosering er symptomene knyttet til kraftig antikolinerg effekt, CNS-depresjon eller paradoksal CNS-stimulering: Kvalme, oppkast, takykardi, pyreksi, somnolens, forstyrret pupillerefleks, tremor, forvirring, hallusinasjoner, etterfulgt av nedsatt bevissthetsnivå, respirasjonsdepresjon, kramper, hypotensjon eller hjertearytmi. Dypere koma og kardiorespiratorisk kollaps kan forekomme.
Behandling: Overvåking av luftveier, respirasjon og sirkulasjon vha. kontinuerlig EKG-måling. Oksygen bør være tilgjengelig. Hjerte og blodtrykk bør overvåkes inntil symptomfrihet i 24 timer. Ved endret mental status bør pasienten undersøkes mhp. samtidig inntak av andre legemidler/alkohol. Oksygen, nalokson, glukose og tiamin gis ved behov. Noradrenalin eller metaraminol kan gis ved behov for blodtrykksstimulering. Adrenalin skal ikke gis. Ipekakuanhamikstur skal ikke gis til symptomatiske pasienter, eller de som raskt kan falle i søvn/koma eller få krampeanfall. Ventrikkelskylling med endotrakeal intubasjon kan gjøres etter betydelig inntak. Aktivt kull. Fysostigmin kan gi effekt i alvorlige tilfeller, men bør ikke brukes kun for å holde pasienten våken. Bruk av fysostigmin ved samtidig inntak av sykliske antidepressiver og ved hjerteledningsfeil skal unngås.

Egenskaper

Klassifisering: Difenylmetanderivat. Histamin-H1-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Kløestillende, angstdempende, muskelrelakserende, spasmolytisk, antikolinerg, antiemetisk og sedativ effekt.
Absorpsjon: Rask. Effekten inntrer innen 30 minutter. Tmax 2-4 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atarax, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 100 stk. (blister)
073551
Blå resept
Byttegruppe
111,90 C
25 mg 100 stk. (blister)
067587
Blå resept
Byttegruppe
135,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.10.2017