Anxiolytikum. Antihistamin.

N05B B01 (Hydroksyzin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Hydroksyzinhydroklorid 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av angst hos voksne ≥18 år. Symptomatisk behandling av pruritus hos voksne, ungdom og barn ≥6 år.

Dosering

Må tilpasses individuelt. Bør brukes med laveste effektive dose over kortest mulig tid.
Angst
Voksne ≥18 år: 50 mg/dag fordelt på 3 separate doser på hhv. 12,5 mg morgen, 12,5 mg midt på dagen og 25 mg kveld. I mer alvorlige tilfeller kan doser på inntil 100 mg/dag fordelt på flere doser brukes. Maks. daglig dose er 100 mg/dag.
Pruritus
Voksne ≥18 år: Startdosen er 25 mg om kvelden (ca. 1 time før sengetid), deretter ved behov inntil 25 mg 3-4 ganger daglig. Maks. daglig dose er 100 mg/dag. Ungdom og barn ≥6 år: 1-2 mg/kg/dag fordelt på flere doser. Maks. daglig dose ved kroppsvekt <40 kg er 2 mg/kg/dag. Maks. daglig dose ved kroppsvekt >40 kg er 100 mg/dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosen bør reduseres ved nedsatt leverfunksjon eller moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn <6 år: Anbefales ikke til barn <6 år, da de kanskje ikke er i stand til å svelge tabletter. Andre legemiddelformer kan være mer egnet.
  • Eldre: Hos eldre anbefales det å starte behandlingen med halvparten av anbefalt dose pga. forlenget virkning. Til behandling av eldre anbefales lavest mulig effektive dose. Maks. daglig dose er 50 mg/dag.
Administrering Tas med eller uten mat. Bør ikke tygges. Bør ikke knuses. Tabletter 25 mg: Kan deles i like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Endogen depresjon, prepsykotisk agitasjon. Alkohol- eller barbituratforgiftning. Overdosering av narkotika. Overfølsomhet for innholdsstoffene, cetirizin, andre piperazinderivater, aminofyllin eller etylendiamin. Porfyri. Kjent ervervet eller medfødt forlenget QT-intervall. Kjente risikofaktorer for forlenget QT-intervall, inkl. kjent kardiovaskulær sykdom, signifikante forstyrrelser i elektrolyttbalansen (hypokalemi, hypomagnesemi), familiehistorie med plutselig hjertedød, signifikant bradykardi, samtidig bruk av legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet og/eller indusere torsades de pointes (se Interaksjoner). Graviditet og amming. Galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet ved økt risiko for kramper, ved glaukom, obstruksjon i urinrøret, nedsatt gastrointestinal motilitet, myasthenia gravis eller demens. Hjerte: Forlenget QT-intervall og torsades de pointes er sett, hyppigst hos pasienter med andre risikofaktorer, elektrolyttforstyrrelser og ved annen samtidig behandling. Behandlingen bør avbrytes ved tegn/symptomer som kan være forbundet med hjertearytmi, og pasienten bør oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart. Pasienten bør rådes til å rapportere alle hjertesymptomer umiddelbart. Kombinasjon med alkohol bør unngås. Bilkjøring og bruk av maskiner: Legemidlet kan påvirke reaksjons- og konsentrasjonsevnen, og pasienten bør advares mot å kjøre bil eller bruke maskiner. Samtidig bruk av alkohol eller andre sedativer forsterker disse effektene. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Kan forsterke effekten av CNS-dempende eller antikolinerge legemidler. Ved samtidig bruk bør dosen tilpasses individuelt. Samtidig administrering av MAO-hemmere bør unngås. Hydroksyzin motvirker den hypertensive effekten av adrenalin. Hydroksyzin motvirker den antikonvulsive effekten av fenytoin hos rotter. Kan ved høye doser forårsake interaksjoner med CYP2D6-substrater. Kombinasjon med følgende legemidler øker risikoen for hjertearytmier og er kontraindisert: Legemidler kjent for å forlenge QT-intervall og/eller indusere torsades de pointes som antiarytmika klasse IA og III, enkelte antihistaminer, enkelte antipsykotika, enkelte antidepressiver, enkelte malariamidler, enkelte antibiotika, enkelte fungicider, enkelte legemidler mot gastrointestinale lidelser, enkelte kreftlegemidler og metadon. Forsiktighet utvises ved bradykardi og samtidig bruk av legemidler som induserer hypokalemi. Økt hydroksyzinkonsentrasjon i blodet kan forventes ved samtidig bruk av potente alkoholdehydrogenase- og CYP3A4-/CYP3A5-hemmere. Hydroksyzin motvirker effekten av betahistin og antikolinesteraser. For å unngå påvirkning av testresultatene bør behandling stoppes i minst 5 dager før allergitesting eller bronkial provokasjonstest med metakolin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Går over i placenta og fører til høyere konsentrasjon av hydroksyzin hos fosteret enn hos moren. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Hypotoni, bevegelsesforstyrrelser inkl. ekstrapyramidale forstyrrelser, kloniske bevegelser, CNS-depresjon, neonatal hypoksi og urinretensjon er sett hos nyfødte ved bruk under siste del av graviditet/fødsel.
AmmingKontraindisert. Hovedmetabolitten cetirizin skilles ut i morsmelk. Effekter er sett hos nyfødte/spedbarn ammet av mødre som er behandlet med hydroksyzin. Dersom behandling er nødvendig skal amming avbrytes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVed betydelig overdosering er symptomene knyttet til kraftig antikolinerg effekt, CNS-depresjon eller paradoksal CNS-stimulering: Kvalme, oppkast, takykardi, pyreksi, somnolens, forstyrret pupillerefleks, tremor, forvirring, hallusinasjoner, etterfulgt av nedsatt bevissthetsnivå, respirasjonsdepresjon, kramper, hypotensjon eller hjertearytmi. Dypere koma og kardiorespiratorisk kollaps kan forekomme.
BehandlingOvervåking av luftveier, respirasjon og sirkulasjon vha. kontinuerlig EKG-måling. Oksygen bør være tilgjengelig. Hjerte og blodtrykk bør overvåkes inntil symptomfrihet i 24 timer. Ved endret mental status bør pasienten undersøkes mhp. samtidig inntak av andre legemidler/alkohol. Oksygen, nalokson, glukose og tiamin gis ved behov. Noradrenalin eller metaraminol kan gis ved behov for blodtrykksstimulering. Adrenalin skal ikke gis. Ipekakuanhamikstur skal ikke gis til symptomatiske pasienter, eller de som raskt kan falle i søvn/koma eller få krampeanfall. Ventrikkelskylling med endotrakeal intubasjon kan gjøres etter betydelig inntak. Aktivt kull. Fysostigmin kan gi effekt i alvorlige tilfeller, men bør ikke brukes kun for å holde pasienten våken. Bruk av fysostigmin ved samtidig inntak av sykliske antidepressiver og ved hjerteledningsfeil skal unngås.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringDifenylmetanderivat. Histamin-H1-reseptorantagonist.
VirkningsmekanismeKløestillende, angstdempende, muskelrelakserende, spasmolytisk, antikolinerg, antiemetisk og sedativ effekt.
AbsorpsjonRask. Effekten inntrer innen 30 minutter. Tmax 2-4 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atarax, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 100 stk. (blister)
073551

Blå resept

111,90 C
25 mg 100 stk. (blister)
067587

Blå resept

135,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Hydroksyzin
Legemidler: Atarax tabletter, Hydroxyzine tabletter
Indikasjon: Angst – hos voksne.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Atarax TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atarax TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.04.2023


Sist endret: 27.04.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)