Angiotensin II-reseptorblokker.

C09C A06 (Kandesartan)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg: Hver tablett inneh.: Kandesartancileksetil 4 mg, resp. 8 mg, 16 mg og 32 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 8 mg, 16 mg og 32 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av primær hypertensjon hos voksne. Behandling av hypertensjon hos barn og ungdom 6-<18 år. Behandling av voksne pasienter med hjertesvikt og nedsatt systolisk venstre ventrikkelfunksjon (venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ≤40%) når ACE-hemmere ikke tolereres, eller som tilleggsbehandling til ACE-hemmere hos pasienter med symptomatisk hjertesvikt til tross for optimal behandling når mineralkortikoidreseptorantagonister ikke tolereres.

Dosering

Hypertensjon
Mesteparten av den antihypertensive effekten oppnås innen 4 uker. Voksne: Anbefalt startdose og vanlig vedlikeholdsdose er 8 mg 1 gang daglig. Hos noen pasienter der blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert, kan dosen økes til 16 mg daglig, og maks. 32 mg daglig. Behandlingen skal tilpasses blodtrykksresponsen. Kan også administreres med andre antihypertensive legemidler. Bruk av hydroklortiazid er vist å gi en antihypertensiv tilleggseffekt. Barn og ungdom 6-<18 år: Anbefalt startdose er 4 mg 1 gang daglig. Doser >32 mg er ikke studert. Pasienter <50 kg: Hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan dosen økes til maks. 8 mg 1 gang daglig. Pasienter ≥50 kg: Hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan dosen økes til maks. 8 mg 1 gang daglig og ved behov økes til 16 mg 1 gang daglig. Barn 1-<6 år: Sikkerhet og effekt er ikke vist. Ingen doseanbefalinger kan gis.
Hjertesvikt
Voksne: Anbefalt startdose er 4 mg 1 gang daglig. Opptitrering til måldosen på 32 mg 1 gang daglig (maks. dose) eller til den høyeste tolererte dosen, gjøres ved å doble dosen med intervaller på minst 2 uker. Evaluering av pasienter med hjertesvikt bør alltid omfatte vurdering av nyrefunksjon, inkl. overvåkning av serumkreatinin og kalium. Kan gis sammen med annen hjertesviktbehandling, inkl. ACE-hemmere, betablokkere, diuretika og digitalis eller en kombinasjon av disse legemidlene. Kan administreres sammen med en ACE-hemmer ved symptomatisk hjertesvikt til tross for optimal standard hjertesviktbehandling når mineralkortikoidreseptorantagonister ikke tolereres. Kombinasjon med en ACE-hemmer og et kaliumsparende diuretikum anbefales ikke, og bør kun vurderes etter grundig nytte-/risikovurdering. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ved behandling av hjertesvikt er ikke fastslått.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og/eller kolestase. Hypertensjon: En startdose på 4 mg 1 gang daglig anbefales ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Dosen justeres etter respons. Hjertesvikt: Det er ikke nødvendig med spesiell startdosering til pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Hypertensjon: Startdosen er 4 mg til pasienter med nedsatt nyrefunksjon, inkl. pasienter på hemodialyse. Dosen bør titreres etter respons. Begrenset erfaring ved svært alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt (ClCR <15 ml/minutt). Hjertesvikt: Det er ikke nødvendig med spesiell startdosering til pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn med mulig intravaskulær volumdeplesjon (f.eks. pasienter som behandles med diuretika, spesielt de med nedsatt nyrefunksjon): Behandling bør settes i gang under nøye medisinsk tilsyn og en lavere startdose enn den normale bør vurderes.
  • Eldre: Det er ikke nødvendig med spesiell startdosering til eldre.
  • Intravaskulær hypovolemi: Hypertensjon: En startdose på 4 mg kan vurderes til pasienter med risiko for hypotensjon, f.eks. pasienter med mulig hypovolemi. Hjertesvikt: Det er ikke nødvendig med spesiell startdosering til pasienter med intravaskulær hypovolemi.
  • Mørkhudede pasienter (av afrikansk opprinnelse): Antihypertensiv effekt av kandesartan er mindre hos denne pasientgruppen enn hos ikke-mørkhudede pasienter. Det kan derfor være hyppigere behov for opptitrering av dosen og for tilleggsbehandling for å oppnå blodtrykkskontroll.
Administrering Dosen tas 1 gang daglig og bør helst tas til samme tid hver dag. Svelges med vann. Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. 2. og 3. trimester av svangerskapet. Alvorlig nedsatt leverfunksjon og/eller kolestase. Barn <1 år. Samtidig bruk med legemidler som inneholder aliskiren er kontraindisert ved diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon (GFR <60 ml/minutt/1,73 m2).

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorblokkere eller aliskiren er vist å gi økt risiko for hypotensjon, hyperkalsemi og nedsatt nyrefunksjon (inkl. akutt nyresvikt) pga. dobbel blokade av RAAS, og er derfor ikke anbefalt. Dersom dobbel blokade vurderes som absolutt nødvendig, må dette kun skje under overvåkning av spesialist og med hyppig og nøye oppfølging av nyrefunksjon, elektrolytter og blodtrykk. ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere bør ikke brukes samtidig ved diabetisk nefropati. Endringer i nyrefunksjonen hos disponerte pasienter kan forventes. Til hypertensive pasienter med nedsatt nyrefunksjon, anbefales regelmessig overvåkning av serumkalium- og kreatininnivåer. Hos pasienter med svært alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt (ClCR ≤15 ml/minutt), bør preparatet titreres forsiktig og med nøye overvåkning av blodtrykket. Ved hjertesvikt bør nyrefunksjonen kontrolleres jevnlig, spesielt hos eldre >75 år og hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Atacand er ikke studert hos barn med GFR <30 ml/minutt/1,73 m2. Ved dosetitrering anbefales overvåkning av serumkreatinin og kalium. Risikoen for bivirkninger, spesielt hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon (inkl. akutt nyresvikt), kan øke når kandesartan brukes i kombinasjon med en ACE-hemmer. Trippelkombinasjon av en ACE-hemmer, mineralkortikoidreseptorantagonist og kandesartan anbefales heller ikke og denne kombinasjonen må kun skje under overvåkning av spesialist og med hyppig og nøye oppfølging av nyrefunksjon, elektrolytter og blodtrykk. ACE-hemmere og angiotensin II-blokkere bør ikke brukes samtidig ved diabetisk nefropati. Preparatet titreres forsiktig og med nøye overvåkning av blodtrykket hos pasienter på hemodialyse. Økt blodurea og serumkreatinin kan forventes hos pasienter med tosidig nyrearteriestenose, eller stenose av arterien til den eneste gjenværende nyren. Begrenset klinisk erfaring foreligger vedrørende bruk hos pasienter som har gjennomgått nyretransplantasjon. Pga. fare for hypotensjon hos hjertesviktpasienter eller hos hypertensive pasienter med intravaskulær hypovolemi, bør oppstart av behandlingen gjøres med forsiktighet, og ev. hypovolemi korrigeres. Alvorlig hypotensjon som oppstår ved anestesi og kirurgi kan behandles med i.v. væsketilførsel og/eller et blodtrykksstimulerende middel. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med hemodynamisk relevant aorta- eller mitralklaffstenose, eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Preparatet anbefales ikke til pasienter med primær hyperaldosteronisme. Samtidig behandling med kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd eller salterstatningsmidler som inneholder kalium, eller andre legemidler som kan øke kaliumnivået i blodet, kan føre til forhøyet nivå av serumkalium hos hypertensive pasienter. Kaliumnivået bør overvåkes ved behov. Hyperkalemi kan forekomme hos hjertesviktpasienter. Regelmessig kontroll av serumkaliumnivået anbefales. Kombinasjon med en ACE-hemmer og et kaliumsparende diuretikum anbefales ikke, og bør kun vurderes etter grundig nytte-/risikovurdering. Muligheten for akutt hypotensjon, azotemi, oliguri, eller akutt nyresvikt kan ikke utelukkes. Kraftig blodtrykksfall hos pasienter med iskemisk hjertesykdom eller iskemisk cerebrovaskulær sykdom, kan føre til hjerteinfarkt eller slag. Den antihypertensive virkningen av kandesartan kan forsterkes ved samtidig bruk av andre medikamenter med blodtrykksreduserende egenskaper, uansett om det er forskrevet som antihypertensivt middel eller for andre indikasjoner. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Pasienten bør være kjent med reaksjonen på kandesartan før bilkjøring eller betjening av maskiner.

Interaksjoner

Kan tas sammen med hydroklortiazid, warfarin, digoksin, orale antikonseptiva, glibenklamid, nifedipin og enalapril. Samtidig behandling med kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, salterstatningsmidler som inneholder kalium, eller andre legemidler (f.eks. heparin, trimetoprim/sulfametoksazol) som kan øke kaliumnivåene, kan føre til økt serumkalium. Overvåkning av kalium bør settes i gang ved behov. Nøye overvåkning av serumlitiumnivåene anbefales ved samtidig bruk av litium, pga. mulig økning av litiumkonsentrasjonen. Samtidig bruk med NSAID kan svekke antihypertensiv virkning og øke risiko for forverring av nyrefunksjonen, inkl. mulig akutt nyresvikt og en økning i serumkalium. Kombinasjonen bør administreres med forsiktighet, spesielt til eldre. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSe Kontraindikasjoner. Skal ikke brukes under graviditet pga. human føtotoksisitet. Anbefales ikke i 1. trimester. Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Dersom graviditet oppstår under behandling, skal behandlingen avbrytes. Hvis eksponering har forekommet fra og med svangerskapets 2. trimester, anbefales ultralydkontroll av nyrefunksjonen og kranium. Etter menarke bør muligheten for graviditet vurderes ved jevne mellomrom.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Anbefales ikke. Alternativ behandling med bedre dokumentert sikkerhetsprofil er å foretrekke, spesielt ved amming av et nyfødt eller for tidlig født barn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Oftest milde og forbigående.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHypotensjon og svimmelhet. Tilfeller av overdoser på opptil 672 mg kandesartancileksetil er rapportert, hvor en voksen pasient kom seg uten komplikasjoner.
BehandlingVed hypotensjon bør symptomatisk behandling gis, og vitale tegn overvåkes. Pasienten bør ligge på ryggen med bena opp. Om nødvendig bør plasmavolumet økes ved infusjon av f.eks. isoton saltoppløsning. Sympatikomimetisk behandling gis ved behov. Kandesartan kan ikke fjernes med hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAT1-reseptorblokker.
VirkningsmekanismeAntagonisme av angiotensin II-reseptorer som resulterer i økt plasmakonsentrasjon av angiotensin I og II, og redusert aldosteronkonsentrasjon. Forårsaker doseavhengig reduksjon i arterielt blodtrykk. Antihypertensiv virkning skyldes redusert systemisk perifer motstand. Renal blodgjennomstrømning øker, og opprettholder eller øker glomerulær filtrasjonsrate, mens renal karmotstand og filtrasjonsfraksjon reduseres. Antihypertensiv virkningen inntreffer vanligvis i løpet av 2 timer. Ved fortsatt behandling nås maks. reduksjon av blodtrykket vanligvis innen 4 uker, og opprettholdes ved langvarig behandling.
AbsorpsjonKandesartancileksetil omdannes til det aktive virkestoffet kandesartan ved hydrolyse under absorpsjon fra mage-tarmkanalen. Absolutt biotilgjengelighet for kandesartan er ca. 14%. Cmax nås etter 3-4 timer. Biotilgjengeligheten påvirkes ikke av matinntak.
Proteinbinding>99%.
FordelingVd: 0,1 liter/kg.
HalveringstidCa. 9 timer. Total plasmaclearance for kandesartan er ca. 0,37 ml/minutt/kg, med renal clearance på ca. 0,19 ml/minutt/kg.
MetabolismeLiten grad i lever via CYP2C9.
UtskillelseHovedsakelig uforandret, ca. 26% gjenfinnes i urin og ca. 56% i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atacand, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
4 mg 56 stk. (kalenderpakn.)
421613

Blå resept

296,40 (trinnpris 65,50) C
8 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
065276

Blå resept

491,60 (trinnpris 97,10) C
16 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
049536

Blå resept

562,10 (trinnpris 111,90) C
32 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
013872

Blå resept

771,20 (trinnpris 138,00) C

Individuell refusjon

Kandesartan
Legemidler: Atacand tabletter, Candesartan tabletter, Kandesartan tabletter
Indikasjon: Migrene hos barn < 18 år.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Atacand TABLETTER 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atacand TABLETTER 8 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atacand TABLETTER 16 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atacand TABLETTER 32 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2021


Sist endret: 04.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)