Adrenalin

Takeda (Takeda AS)


Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,1 mg/ml (Katastrofeadrenalin) og 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Adrenalintartrat 0,182 mg, resp. 1,82 mg, tilsv. adrenalin 0,1 mg, resp. 1 mg, natriummetabisulfitt (E 223) 0,5 mg, natriumklorid 8,5 mg, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Kraftige astmaanfall (særlig hos barn). Alvorlige anafylaktiske reaksjoner. Asystole, hjertestans. Overflateblødninger.

Dosering

Katastrofeadrenalin er spesielt egnet til intravenøs eller intrakardial injeksjon, og anbefales til små barn.
Adrenalin 1 mg/ml
Subkutant, intramuskulært hos voksne: 0,2-1 mg adrenalin (0,2-1 ml). Dosen kan om nødvendig gjentas. Subkutant, intramuskulært hos barn: 0,1 mg/10 kg (0,1 ml/10 kg). Dosen kan om nødvendig gjentas. Anafylaksi hos barn: >12 år: 0,5 mg i.m. (0,5 ml). 6-12 år: 0,3 mg i.m. (0,3 ml). 6 måneder-6 år: 0,15 mg i.m. (0,15 ml). <6 måneder: 0,01 mg/kg i.m. Dosene kan om nødvendig gjentas flere ganger med 5-15 minutters intervaller avhengig av blodtrykk, puls og respiratorisk funksjon. En sprøyte med et lite volum bør brukes.
Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml
Intravenøst (i livstruende tilfeller): 50-200 μg adrenalin (0,5-2 ml). Injiseres meget langsomt. Maks. injeksjonshastighet 0,1 mg/minutt (1 ml​/​minutt). Intrakardialt (ved hjertestans): 0,5-1 mg adrenalin (5-10 ml). Overflateblødninger: Injeksjonsvæske appliseres på huden ved hjelp av en kompress eller lignende. Subkutant, intramuskulært hos barn: 0,1 mg/10 kg (1 ml/10 kg). Dosen kan om nødvendig gjentas.
Administrering Injeksjonsvæske 0,1 mg/ml (Katastrofeadrenalin): Spesielt egnet til i.v. eller intrakardial injeksjon. Injeksjonsvæske 1 mg​/​ml: Gis s.c. eller i.m.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av generell anestesi med syklopropan, halotan eller andre halogenerte hydrokarbonanestetika. Overfølsomhet for andre sympatomimetika.

Forsiktighetsregler

Ved følgende tilstander må spesiell forsiktighet utvises og kun brukes etter individuell nytte-​/​risikovurdering: Hjertedilatasjon eller koronarinsuffisiens, organisk hjerneskade, trangvinkelglaukom, sjokk (unntatt anafylaktisk sjokk). Brukes med største forsiktighet hos pasienter med angina pectoris, hypertensjon, andre hjerte- og karsykdommer, cerebrovaskulær insuffisiens, tyreotoksikose (hypertyreose) og dårlig kontrollert diabetes. Digitalisforgiftning. Pasienter med tetraplegi kan ha økt overfølsomhet for adrenalin. Forsiktighet må utvises ved behandling av disse pasientene, og de bør observeres nøye under behandling. Preparatet inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan føre til alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme. Preparatet inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. ml. I.m. administrering foretrekkes ved behandling av anafylaksi. I.v. administrering er generelt mer egnet på intensivavdelinger eller akuttmottak. Adrenalin 1 mg/ml er ikke egnet for i.v. administrering. Dersom adrenalin 0,1 mg/ml ikke er tilgjengelig, må 1 mg/ml fortynnes til 0,1 mg/ml før i.v. administrering. I.v. administrering må skje med ekstrem forsiktighet, og bør utføres av spesialister som er kjent med i.v. bruk av adrenalin.

Interaksjoner

Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av MAO-hemmere, da effekten av adrenalin kan potenseres. Effekten av adrenalin kan potenseres av TCA, og kan føre til hypertensjon, arytmier og takykardi. Samtidig bruk av entakapon (COMT-hemmere) kan gi økt effekt av adrenalin med risiko for betydelig stigning i hjertefrekvens og​/​eller blodtrykk. Adrenalin bør gis i lave doser til pasienter som bruker COMT-hemmere, og pasienten bør overvåkes mtp. blodtrykksstigning​/​takykardi. Injeksjon av adrenalin under anestesi kan gi ventrikkelarytmier. Ved injeksjon av adrenalin til pasienter på ikke-selektive betablokkere er det rapportert alvorlig hypertensjon og bradykardi. Ikke-selektive betablokkere kan også forårsake resistens mot adrenalin i tilfeller med anafylaksi.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaringer fra mennesker er utilstrekkelig. Adrenalin skal bare brukes under graviditet dersom potensiell nytteverdi for moren oppveier potensiell risiko for fosteret.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Adrenalin inaktiveres og utskilles raskt. Det er derfor lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerHjertearytmier, kraftig blodtrykksstigning som kan føre til hjerneblødning og lungeødem. Dette kan inntreffe selv ved normal dosering hos mottakelige pasienter. Dødsfall etter 10 mg i.v.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAlfa- og betastimulerende effekt.
VirkningsmekanismeBronkier: Bronkodilaterende og slimhinneavsvellende. Hjertet: Økt sinusfrekvens, kontraktilitet, ledningshastighet, irritabilitet, automatisitet og koronargjennomblødning. Større doser øker blodtrykket. Øvrige blodkar: Karkontraksjon i hud, slimhinner og nyrer. Kardilatasjon i skjelettmuskulaturen.
AbsorpsjonEffekt etter 3-5 minutter ved s.c. injeksjon, noe raskere etter i.m. injeksjon. Massering av injeksjonsstedet øker absorpsjonshastigheten.
MetabolismeMetaboliseres av MAO og COMT i lever og annet vev hvor disse enzymer finnes.
UtskillelseI urinen, vesentlig som inaktive metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

2 år på kaldt sted (2-8°C), beskyttet mot lys. Ved romtemperatur (høyst 25°C) inntil 6 måneder.

Andre opplysninger

Ustabil i nøytral eller alkalisk oppløsning som raskt blir rødfarget under luftpåvirkning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Adrenalin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,1 mg/ml (Katastrofeadrenalin) 10 × 5 ml (glassamp.)
005611

Blå resept

1 217,80 C
1 mg/ml 10 × 1 ml (glassamp.)
005850

Blå resept

696,10 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Adrenalin INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,1 mg/ml (Katastrofeadrenalin)

Gå til godkjent preparatomtale

Adrenalin INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

31.07.2019


Sist endret: 09.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)