INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 7,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Aripiprazol 7,5 mg (1 hetteglass (1,3 ml) inneh. 9,75 mg), sulfobutyleter betasyklodekstrin (SBECD), tartarsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Aripiprazol 1 mg, dinatriumedetat, fruktose, glyserin, melkesyre, propylenglykol, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumhydroksid, sukrose, renset vann. Sukkerholdig. Appelsinsmak.


SMELTETABLETTER 10 mg og 15 mg: Hver smeltetablett inneh.: Aripiprazol 10 mg, resp. 15 mg, aspartam, laktose, xylitol, acesulfamkalium, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172). Vaniljesmak.


TABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.: Aripiprazol 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 30 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Indigotin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Schizofreni hos voksne og ungdom ≥15 år. Voksne: Moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse og forebygging av tilbakefall med nye maniske episoder hos voksne som i hovedsak tidligere har hatt maniske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbehandling. Ungdom ≥13 år: Opptil 12-ukers behandling av moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse. Injeksjonsvæske: Voksne: Hurtig kontroll av agitasjon og atferdsforstyrrelser hos pasienter med schizofreni eller hos pasienter med maniske episoder ved bipolar I lidelse, når oral behandling ikke er egnet.

Dosering

Maks. døgndose bør ikke overskride 30 mg, dette gjelder alle formuleringer. Smeltetabletter og mikstur kan brukes som alternativ til tabletter hos pasienter som har vanskeligheter med å svelge tabletter. Injeksjonsvæske skal kun brukes når oral behandling ikke er egnet.
Schizofreni hos voksne
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Anbefalt startdose er 10 mg eller 15 mg 1 gang daglig (dvs. 10 eller 15 ml mikstur), med en vedlikeholdsdose på 15 mg 1 gang daglig. Aripiprazol er effektivt i doser fra 10-30 mg/dag (dvs. 10-30 ml mikstur/dag). Det er ikke påvist at høyere doser enn en døgndose på 15 mg kan gi bedre effekt, men enkelte pasienter kan ha nytte av høyere doser.
Schizofreni hos ungdom ≥15 år
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig. Behandlingen skal innledes med 2 mg (med bruk av mikstur) i 2 dager, og titreres til 5 mg i ytterligere 2 dager for å nå anbefalt daglig dose på 10 mg. Ev. senere doseøkninger gis som 5 mg økning. Maks. døgndose er 30 mg (30 ml mikstur). Aripiprazol er effektivt i doser fra 10-30 mg/dag (dvs. 10-30 ml mikstur/dag). Det er ikke påvist at høyere doser enn en døgndose på 10 mg kan gi bedre effekt, men enkelte pasienter kan ha nytte av høyere doser.
Maniske episoder ved bipolar I lidelse hos voksne
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Anbefalt startdose er 15 mg 1 gang daglig (dvs. 15 ml mikstur) som monoterapi eller kombinasjonsbehandling. Enkelte pasienter kan ha nytte av høyere doser.
Maniske episoder ved bipolar I lidelse hos ungdom ≥13 år
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig. Behandlingen skal innledes med 2 mg (med bruk av mikstur) i 2 dager, og titreres til 5 mg i ytterligere 2 dager for å nå anbefalt daglig dose på 10 mg. Behandlingsvarighet bør være så kort som mulig inntil symptomene er under kontroll, og ikke overskride 12 uker. Økt effekt ved døgndoser >10 mg er ikke vist, og en daglig dose på 30 mg er forbundet med en betydelig høyere forekomst av signifikante bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale bivirkninger, somnolens, fatigue og vektøkning. Doser >10 mg/dag bør derfor kun brukes unntaksvis og under nøye klinisk overvåkning. Yngre pasienter har høyere risiko for bivirkninger, og bruk er derfor ikke anbefalt til pasienter <13 år.
Forebygging av tilbakefall av maniske episoder ved bipolar I lidelse hos voksne
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Hos pasienter som har fått aripiprazol, som mono- eller kombinasjonsbehandling, fortsettes behandlingen med samme dose. Dosen kan senere justeres, ev. reduseres etter klinisk vurdering. Oral bruk.
Hurtig kontroll av agitasjon og atferdsforstyrrelser hos voksne med schizofreni, eller hos voksne med maniske episoder ved bipolar I lidelse
Injeksjonsvæske: Skal kun brukes når oral behandling ikke er egnet. Behandling med injeksjonsvæske bør avsluttes så snart kliniske betingelser tilsier det, og bruk av oral aripiprazol bør initieres. Anbefalt startdose er 9,75 mg (1,3 ml) som 1 i.m. injeksjon. Effektivt doseringsområde er enkeltinjeksjon på 5,25-15 mg. Lavere dose på 5,25 mg (0,7 ml) kan gis, basert på individuell klinisk status, noe som også bør medføre vurdering av legemidler som allerede administreres enten som vedlikeholds- eller akuttbehandling. En ny injeksjon kan administreres etter 2 timer, basert på individuell klinisk status. Det bør ikke gis mer enn 3 injeksjoner i løpet av 24 timer. Hvis fortsatt behandling med oral aripiprazol er indisert, se tabletter, smeltetabletter eller mikstur.
SeponeringNorsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør aripiprazol administreres med varsomhet, og maks. døgndose på 30 mg brukes med forsiktighet. Ingen dosejustering er nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ved bruk av injeksjonsvæske er ikke fastslått; ingen data tilgjengelig. Aripiprazol anbefales ikke til barn <15 år med schizofreni; ingen erfaring. Aripiprazol anbefales ikke ved maniske episoder hos barn <13 år med bipolar I lidelse. Sikkerhet og effekt av preparatet hos barn og ungdom <18 år med irritabilitet forbundet med autistiske lidelser er ikke fastslått; ingen doseringsanbefalinger kan gis. Sikkerhet og effekt av preparatet hos barn og ungdom 6-18 år med tics tilknyttet Tourettes syndrom er ikke fastslått, ingen doseringsanbefalinger kan gis.
  • Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Lavere startdose bør vurderes når kliniske faktorer tilsier dette, da eldre er mer sensible.
  • Dosejustering pga. interaksjoner: Se Interaksjoner.
Tilberedning/Håndtering Mikstur: Dosen må måles vha. vedlagt målebeger eller dråpepipette som finnes i esken.
Administrering Injeksjonsvæske: Oppløsningen er klar til bruk, og er kun ment for kortvarig bruk. For å øke absorpsjon og minimere variabilitet anbefales i.m. i deltoid- eller dypt i gluteus maximus-muskelen av helsepersonell. Adipøse områder unngås. Skal ikke gis i.v. eller s.c. Mikstur: Til oral bruk. Skal ikke fortynnes med andre væsker, og skal heller ikke blandes med mat før administrering. Kan tas samtidig med eller uten mat. Smeltetabletter: Kan tas med eller uten mat. Bør inntas umiddelbart etter åpning av blisterpakningen. Skal plasseres på tungen hvor den løses opp raskt i spytt. Kan tas med eller uten væske. Kan også løses opp i vann og drikkes. Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele sammen med vann. Det anbefales ikke å dele eller knuse tablettene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Injeksjonsvæske: Effekten av aripiprazol injeksjonsvæske hos pasienter med agitasjon og atferdsforstyrrelser ved andre tilstander enn schizofreni og maniske episoder ved bipolar I lidelse, er ikke fastslått. Samtidig administrering av antipsykotika i injeksjonsform og parenterale benzodiazepiner kan føre til eksessiv sedering og kardiorespiratorisk depresjon. Dersom parenteral benzodiazepinbehandling anses som nødvendig i tillegg til aripiprazol injeksjonsvæske, bør pasientene overvåkes mht. overdrevet sedasjon og ortostatisk hypotensjon. Pasienter som får aripiprazol injeksjonsvæske bør observeres mht. ortostatisk hypotensjon. Blodtrykk, puls, respirasjonsrate og bevissthetsnivå bør overvåkes regelmessig. Sikkerhet og effekt av aripiprazol injeksjonsvæske er ikke undersøkt hos pasienter med alkohol- eller legemiddelintoksikasjon. Alle legemiddelformer: Ved antipsykotisk behandling kan forbedring av pasientens kliniske tilstand ta fra flere dager til noen uker. Pasienten bør overvåkes nøye i hele perioden. Selvmordsforsøk: Suicidal atferd er rapportert raskt etter oppstart eller bytte av behandling. Nøye overvåkning av høyrisikopasienter anbefales. Hjerte-karsykdom og forlenget QT-intervall: Bør brukes med forsiktighet ved kjent hjerte-karsykdom (tidligere hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypotensjon eller hypertensjon, inkl. malign hypertensjon, samt ved forekomst av forlenget QT-intervall i familien. Tilfeller av venøs tromboembolisme (VTE) er rapportert ved bruk av antipsykotiske legemidler. Alle mulige risikofaktorer for VTE bør utredes før og under behandling, og hensiktsmessige forholdsregler tas. Tardiv dyskinesi: Dosereduksjon eller seponering bør vurderes dersom tegn eller symptomer på tardive dyskinesier oppstår. Symptomene kan midlertidig forverres eller til og med inntre etter seponering. Andre ekstrapyramidale symptomer: Dersom ekstrapyramidale symptomer oppstår skal dosereduksjon og nøye klinisk overvåkning vurderes. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Ved utvikling av tegn og symptomer på MNS, f.eks. feber, muskelstivhet, endret mental status, autonom ustabilitet, økt kreatinfosfokinase, myoglobinuri, akutt nyresvikt, eller ved uforklarlig høy feber uten tillegg av andre kliniske manifestasjoner på MNS, skal alle antipsykotika, inkl. aripiprazol, seponeres. Kramper: Bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller tilstander assosiert med kramper. Eldre pasienter med demensrelatert psykose: Hos eldre pasienter med demens er det rapportert økt dødelighet ved bruk av aripiprazol. Cerebrovaskulære bivirkninger (f.eks. slag, TIA), inkl. dødsfall, har forekommet hos pasienter med psykose relatert til Alzheimers sykdom. Aripiprazol er ikke indisert for behandling av pasienter med demensrelatert psykose. Hyperglykemi og diabetes mellitus: Hyperglykemi, i noen tilfeller meget uttalt og assosiert med ketoacidose eller hyperosmolært koma eller dødsfall, er rapportert ved behandling med atypiske antipsykotiske legemidler, inkl. aripiprazol. Forkomst av fedme og diabetes i familien er risikofaktorer som kan predisponere for alvorlige komplikasjoner. Pasienten bør observeres for symptomer og tegn på hyperglykemi (f.eks. polydipsi, polyuri, polyfagi, svakhet), og pasienter med diabetes mellitus eller risiko for diabetes mellitus bør overvåkes regelmessig for forverret blodsukkerkontroll. Hypersensitivitet: Hypersensitivitetsreaksjoner, karakterisert ved allergiske reaksjoner, kan intreffe. Vektøkning: Vektøkning er rapportert ved oral bruk, vanligvis hos pasienter med signifikante risikofaktorer, f.eks. diabetes, sykdommer i skjoldkjertelen eller hypofyseadenomer. Vektøkningen bør overvåkes hos yngre pasienter med bipolar mani. Dersom vektøkningen er klinisk signifikant skal dosereduksjon vurderes. Dysfagi: Øsofagusdysmotilitet og -aspirasjon kan forekomme. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for aspirasjonspneumoni. Spilleavhengighet og andre impulskontrollforstyrrelser: Pasienten kan oppleve økt trang, spesielt til å spille, og manglende evne til å kontrollere denne trangen. Økt seksualdrift, kompulsiv shopping, overspising/tvangsspising og andre impulsive/kompulsive atferder er rapportert. Det er viktig at legen spør pasienten eller pleierne spesifikt om utvikling av ny eller økt trang til å spille, økt seksualdrift, kompulsiv shopping, overspising og tvangsspising eller andre drifter under behandlingen. Impulskontrollforstyrrelser kan være knyttet til den underliggende forstyrrelsen. I noen tilfeller ble det imidlertid rapportert at trang opphørte når dosen ble redusert eller behandlingen avbrutt. Impulskontrollforstyrrelser kan føre til skader hos pasienten og andre hvis de ikke identifiseres. Vurder dosereduksjon eller seponering ved utvikling av slik trang. Pasienter med komorbid oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet (ADHD): Selv om forekomsten av bipolar I lidelse og komorbid ADHD er høy, er det svært begrenset med tilgjengelige sikkerhetsdata vedrørende samtidig bruk av sentralstimulerende legemidler. Derfor skal det utvises stor forsiktighet ved bruk av disse legemidlene samtidig. Fall: Aripiprazol kan forårsake somnolens, postural hypotensjon, motorisk og sensorisk ustabilitet, som kan føre til fall. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med høyere risiko, og en lavere startdose bør vurderes (f.eks. eldre eller svekkede pasienter). Hjelpestoffer: Tabletter: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Smeltetabletter: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder aspartam som er en kilde til fenylalanin. Dette kan være skadelig for pasienter med PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom). Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. smeltetablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Mikstur: Inneholder metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Inneholder fruktose og sukrose. Kan være skadelig for tennene. Pasienter med medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel skal ikke ta miksturen. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. doseenhet, dvs. praktisk talt natriumfritt. Injeksjonsvæske: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. doseenhet, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Aripiprazol kan ha liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner pga. potensielle effekter på nervesystemet og synet, som sedasjon, søvnighet, synkope, tåkesyn og diplopi.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført med injeksjonsvæske. Informasjonen nedenfor er fra studier med oral aripiprazol. Aripiprazol kan potensielt øke effekten av visse antihypertensive legemidler pga. α1-adrenerg reseptorantagonisme. Pga. preparatets primære CNS-effekter, bør forsiktighet utvises ved samtidig inntak av alkohol eller andre sentralt virkende legemidler med overlappende bivirkninger som sedasjon. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan forårsake forlenget QT-intervall eller elektrolyttubalanse. Ved samtidig administrering av i.m. enkeltdose aripiprazol (15 mg dose) og i.m. lorazepam (2 mg dose) er det vist mer intens sedasjon enn når aripiprazol gis alene, og sett høyere ortostatisk hypotensjon enn når lorazepam gis alene. Famotidin reduserer absorpsjonsgraden til aripiprazol, men effekten anses ikke som klinisk relevant. Ved samtidig bruk av potente CYP2D6-hemmere eller CYP3A4-hemmere, bør ordinert aripiprazoldose omtrent halveres. Når CYP2D6- eller CYP3A4-hemmeren seponeres fra kombinasjonsbehandlingen, bør aripiprazoldosen økes igjen. Beskjeden økning i aripiprazolkonsentrasjonen i plasma kan forventes ved samtidig bruk av svake CYP3A4- eller CYP2D6-hemmere. Ved samtidig bruk av potente CYP3A4-induktorer, bør aripiprazoldosen dobles. Ved seponering av potente CYP3A4-induktorer, bør aripiprazoldosen reduseres til anbefalt dose. Serotonergt syndrom er rapportert ved aripiprazolbehandling. Tegn og symptomer kan særlig oppstå ved samtidig bruk av andre serotonerge legemidler, som f.eks. SSRI/SNRI, eller med legemidler som er kjent for å øke konsentrasjonen av aripiprazol.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet foreligger ingen adekvate og velkontrollerte forsøk hos gravide. Medfødte anomalier uten fastslått årsakssammenheng er rapportert. Skal ikke brukes ved graviditet med mindre fordelen forventes å oppveie potensiell risiko for fosteret. Pasienten skal rådes til å gi legen beskjed ved graviditet eller planlagt graviditet under behandlingen. Nyfødte eksponert i løpet av 3. trimester har risiko for å få bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød eller problemer med mattilførsel er rapportert. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye.
AmmingAripiprazol/metabolitter utskilles i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetAripiprazol nedsatte ikke fertiliteten i reproduksjonstoksisitetsstudier.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering er sett hos voksne i doser beregnet på opptil 1260 mg uten dødsfall. I tillegg er det rapportert tilfeldig overdosering med aripiprazol alene hos barn (opptil 195 mg) uten dødsfall.
SymptomerVoksne: Letargi, økt blodtrykk, somnolens, takykardi, kvalme, oppkast og diaré. Barn: Somnolens, forbigående bevisstløshet og ekstrapyramidale symptomer.
BehandlingOverdosebehandling bør fokusere på støttende behandling, opprettholdelse av frie luftveier, oksygenering og ventilering samt behandling av symptomer. Muligheten for innvirkning av flere legemidler bør vurderes. Kardiovaskulær overvåkning, inkl. kontinuerlig EKG-overvåkning for å oppdage mulig arytmi, bør startes omgående. Kull kan være effektivt ved behandling av overdose. Dialyse har sannsynligvis liten effekt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeDet er antydet at aripiprazols effekt ved schizofreni og bipolar I lidelse er mediert via en kombinasjon av partiell agonisme for dopamin D2- og serotonin 5-HT1A-reseptorer og antagonisme for serotonin 5-HT2A-reseptorer. Preparatet viser i dyremodeller antagonistiske egenskaper av dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaper av dopaminerg hypoaktivitet. In vitro høy bindingsaffinitet til dopamin D2- og D3-, serotonin 5-HT1A- og 5-HT2A-reseptorer og moderat affinitet til dopamin D4-, serotonin 5-HT2C- og 5-HT7-, α1-adrenerge- og histamin H1-reseptorer. Moderat bindingsaffinitet til serotoninreopptaksseter, men ingen nevneverdig affinitet til muskarinreseptorer. Interaksjoner med andre reseptorer enn undertyper av dopamin- og serotoninreseptorer kan forklare noen av de øvrige kliniske effekter.
AbsorpsjonTabletter, smeltetabletter, mikstur: Cmax 3-5 timer etter dosering. Absolutt biotilgjengelighet 87%. Farmakokinetikken påvirkes ikke av fettholdig måltid. Injeksjonsvæske: God absorpsjon. Absolutt biotilgjengelighet 100%. AUC for aripiprazol de 2 første timene etter i.m. injeksjon er 90% større enn AUC etter samme dose tatt som tablett. Systemisk eksponering for de 2 formuleringene er lik. Median Tmax er 1-3 timer hos friske individer.
Proteinbinding>99%, hovedsakelig til albumin.
FordelingVd: 4,9 liter/kg ved oral bruk.
HalveringstidCa. 75 timer. Ved dårlig CYP2D6-metabolisering, ca. 146 timer.
MetabolismeHovedsakelig i lever via CYP3A4 og CYP2D6 ved dehydrogenering og hydroksylering, via CYP3A4 ved N-dealkylering.
UtskillelseCa. 60% via feces, ca. 27% via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Injeksjonsvæske: Oppbevar hetteglasset i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Brukes umiddelbart etter åpning. Mikstur: Anvendes innenfor 6 måneder etter første gangs åpning. Smeltetabletter og tabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Abilify, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
7,5 mg/ml 1,3 ml (hettegl.)
053932

-

68,60 C

Abilify, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg/ml 150 ml
032523

Blå resept

912,60 C

Abilify, SMELTETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 28 stk. (blister)
027968

Blå resept

1 392,20 C
15 mg 28 stk. (blister)
027977

Blå resept

1 401,80 C

Abilify, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg 28 stk. (endose)
016596

Blå resept

519,00 (trinnpris 359,40) C
56 stk. (endose)
016635

Blå resept

944,30 (trinnpris 682,60) C
10 mg 56 stk. (endose)
011008

Blå resept

944,30 (trinnpris 682,60) C
15 mg 28 stk. (endose)
010953

Blå resept

580,70 (trinnpris 363,00) C
56 stk. (endose)
011019

Blå resept

1 024,60 (trinnpris 689,80) C
30 mg 56 stk. (endose)
011030

Blå resept

1 746,30 (trinnpris 1 298,20) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Aripiprazol
Legemidler: Abilify, Aripiprazole
Indikasjon: Andre psykotiske lidelser - hos voksne og ungdom (fra og med 15 år). Tics / Tourettes syndrom hos barn og ungdom under 18 år.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Abilify INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 7,5 mg/ml

Abilify MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml

Abilify SMELTETABLETTER 10 mg

Abilify SMELTETABLETTER 15 mg

Abilify TABLETTER 5 mg

Abilify TABLETTER 10 mg

Abilify TABLETTER 15 mg

Abilify TABLETTER 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2022


Sist endret: 03.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)