.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

VALBAZEN VET. 19 mg/ml, mikstur, suspensjon til sau og storfe.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Pfizer Oy.

Animal Health.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Purna Pharmaceuticals.

Rijksweg 17.

2870 Puurs.

Belgia.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Valbazen vet. 19 mg/ml, mikstur, suspensjon til sau og storfe.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder:

Virkestoff:

Albendazol 19 mg.

Hjelpestoffer:

Magnesiumaluminiumsilikat 7,8 mg.

Natriumkarboxymetylcellulose 5,0 mg.

Polysorbat 80   4,0 mg.

Sorbitanmonolaurat  2,0 mg.

Kaliumsorbat  1,5 mg.

Benzosyre 1,8 mg.

Dimetikon i vann  0,7 mg.

Glyserol  50 mg.

Renset vann  q.s.

       .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Løpe-, tarm- og lungeorm, bendelorm og leverikter hos sau og storfe.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes i parringstiden eller første drektighetsmåned, da albendazol har teratogene og embryotoksiske egenskaper.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Det forventes ingen biverkninger etter behandling med Valbazen vet.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

 .

Sau og storfe.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Sau:

Løpe-/tarmnematoder, bendelorm: 3,8 mg/kg eller 2 ml per 10 kg som engangsdose.

Lungeorm (gis daglig i 14 dager): 1,0 mg/kg eller 0,5 ml per 10 kg.

Store leverikte: 4,75 mg/kg eller 2,5 ml per 10 kg som engangsdose.

Lille leverikte (gjentas etter 1 uke): 10,0 mg/kg eller 5,3 ml per 10 kg.

 .

Storfe:

Løpe-/tarmnematoder, lungeorm, bendelorm: 7,5 mg/kg eller 39,5 ml per 100 kg.

Leverikter: 10,0 mg/kg eller 52,6 ml per 100 kg.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 14 døgn.

Melk: 4 døgn.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Beholderen ristes før bruk.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på flasken.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Direkte kontakt med produktet skal begrenses til et minimum, skyll umiddelbart med vann dersom det søles på huden. Vask hendene etter håndtering av produktet.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

2010-19-11.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Orion Pharma Animal Health.

P.b. 4366 Nydalen.

0402 OSLO.

Tlf: 40 00 41 90.

 .