.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Terramycin prolongatum vet. 200 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til sau.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Fareva Amboise, 37530 Poce sur Cisse, Frankrike .

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Terramycin prolongatum vet. 200 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til sau.

 .

oksytetracyklindihydrat.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff:

oksytetracyklindihydrat 217,40 mg tilsv. 200 mg oksytetracyklin.

 .

Hjelpestoffer:

2-pyrrolidon                            400,00 mg.

Povidon                                   50,00 mg.

Natriumformaldehydsulfoksylatdihydrat       2,20 mg.

Magnesiumoksid                     17,16 mg.

Monoetanolamin                      2,40 mg.

Saltsyre q.s                             q.s.

Vann til injeksjonsvæsker              til 1 ml.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Til behandling av infeksjoner forårsaket av tetracyklinfølsomme mikroorganismer, som f.eks. mastitt, pasteurellose, sjodogg og smittsom abort hos sau.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skall ikke gis til dyr som er overfølsomme overfor tetracykliner.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Gastrointestinale bivirkninger kan forekomme.

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme.

Emaljehypoplasi og misfarging av tennene kan forekomme dersom behandling med tetracyklin skjer i perioden når tennene mineraliseres.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Sau.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Intramuskulær injeksjon.

 .

Normal dose på 20 mg/kg kroppsvekt, noe som tilsvarer 1 ml/kg kroppsvekt, injiseres dypt intramuskulært, og maksimalt 10 ml på ett sted.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Bruk ikke Terramycin prolongatum vet. hvis du observerer synlige tegn på forringelse.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt: 30 døgn.

Melk: 7 døgn.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares ved høyst 25ºC.

 .

(Oppløsningen fryser ved temperaturer under –2ºC, men har uforandrede egenskaper etter opptining).

Innholdet kan mørkfarges i kontakt med luft.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Forsiktighet bør utvises ved behandling av dyr med nedsatt nyrefunksjon.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Vask hendene etter bruk. Unngå kontakt med huden for å minske risikoen for sensibilisering og kontakteksem.

 .

Drektighet:

Kan brukes til drektige dyr.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Skal ikke blandes med preparater som inneholder kalsiumsalter. Antagonistisk effekt mot antibiotika med baktericid effekt kan oppstå.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

En eventuell overdosering forventes ikke å gi noen reaksjoner.

 .

Uforlikeligheter:

Skal ikke blandes med preparater som indeholder kalciumsalter.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

25.06.2014 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

Orion Pharma Animal Health.

Postboks 4366.

Nydalen.

0402 Oslo.

Tel: 40 00 41 90.

 .