.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Slice® vet. 0,2 % premiks til medisinert fôr.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet GesmbH Vienna .

Siemensstrasse 107.

1210 Wien.

Østerrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Slice vet. 0,2 % premiks til medisinert fôr.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff(er):

Emamectinbenzoat              2.0* mg/g.

*Basert på 100 % renhet.

 .

Hjelpestoff(er):

 .

Butylhydroksyanisol.

Propylenglykol.

Maisstivelse.

Maltodekstrin.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Atlantisk laks og regnbueørret: Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og skottelus (Caligus spp.).

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Sikkerhet og effekt er ikke utprøvd hos stamfisk, og preparatet skal derfor ikke brukes til stamfisk.

Slice vet. skal ikke benyttes dersom en vesentlig del av populasjonen har et redusert fôropptak som følge av sykdom eller andre årsaker.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ved de anbefalte doseringer er det kun sett lettere reduksjon i appetitt i medisineringsperioden i to forsøk.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Atlantisk laks og regnbueørret.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Doseringen er 50 µg av emamectinbenzoat pr. kg fisk daglig i 7 dager. Til en anbefalt 0,5 % utfôringsgrad blandes 5 kg av premiks (2 poser) pr. tonn fôr. Gi det medisinerte fôret i en utfôringgrad på 0,5 % av biomassen/dag i 7 påfølgende dager. Det vil gi en dosering på 50 mikrogram/kg biomasse pr dag. Dersom utfôringsgraden avviker fra 0,5 % av biomassen må konsentrasjonen i fôret justeres proporsjonalt. Slice vet. skal coates på ekstrudert fôr av forskjellig tykkelse og lengde (2,5-11,0 mm). En behandling kan gi effekt i inntil ca. 60 dager.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Det anbefales begrensninger i behandlingshyppigheten på grunn av den lange halveringstiden. Det bør maksimalt utføres 3 behandlinger i løpet av 12 måneder og maksimalt 5 behandlinger i løpet av en 2 års produksjonssyklus.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

175 døgngrader. Ved å dividere angitte døgngrader med gjennomsnittlig vanntemperatur etter avsluttet behandling får man tilbakeholdelsestiden i antall dager. Det er ikke gjort undersøkelser ved vanntemperatur lavere enn 5 ºC.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Skal ikke oppbevares over 25 ºC.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Bruk hansker og ikke spis eller røyk når man er i kontakt med medisinert fôr.

Vask hendene grundig med såpe og vann etter å ha vært i kontakt med medisinert fôr.

Alt utstyr brukt ved håndtering av fôret vaskes grundig etter bruk.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

15.08.2011.

 .