Slice vet.

MSD Animal Health


Antiparasittært middel.

QP54A A06 (Emamektin)PREMIKS TIL MEDISINERT FÔR 0,2% til atlantisk laks og regnbueørret: 1 kg inneh.: Emamectinbenzoat 2 g, butylhydroksyanisol, propylenglykol, maisstivelse, maltodekstrin.


Egenskaper

Klassifisering: Semisyntetisk bredspektret antiparasittært stoff tilhørende gruppen avermektiner. Avermektiner er makrosykliske forbindelser produsert av jordmikroorganismen Streptomyces avermitilis.
Virkningsmekanisme: Den eksakte virkningsmekanismen som gjør at emamectinbenzoat dreper lakselus og skottelus er ikke helt klarlagt. Avermektinene binder seg med høy affinitet til glutamatregulerte ionekanaler hos invertebrater. Det fører til innstrømming av klorid til cellene med påfølgende hyperpolarisering av hvilepotensialet, en hemming av neuronet med paralyse til følge. Glutamatregulerte ionekanaler kan være lokalisert til spesielle muskler slik som muskler i svelgregionen.
Absorpsjon: Etter enkeltdosering var absorpsjonen fra tarmen relativt langsom og maksimale vevskonsentrasjoner ble oppnådd 2-7 dager etter dosering.

Indikasjoner 

Atlantisk laks og regnbueørret: Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og skottelus (Caligus spp.)

Kontraindikasjoner 

Sikkerhet og effekt er ikke utprøvet hos stamfisk, og preparatet skal derfor ikke brukes til stamfisk. Skal ikke benyttes dersom en vesentlig del av populasjonen har et redusert fôropptak som følge av sykdom eller andre årsaker.

Bivirkninger

Ved de anbefalte doseringer er det kun sett lettere reduksjon i appetitt i medisineringsperioden.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Det anbefales begrensninger i behandlingshyppigheten pga. den lange halveringstiden. Det bør maks. utføres 3 behandlinger i løpet av 12 måneder og maks. 5 behandlinger i løpet av en 2 års produksjonssyklus. Bruk hansker og ikke spis eller røyk ved kontakt med medisinert fôr. Vask hendene grundig med såpe og vann etter å ha vært i kontakt med medisinert fôr.

Dosering 

Doseringen er 50 μg emamecetinbenzoat pr. kg fisk daglig i 7 dager. Gi det medisinerte fôret i en utfôringsgrad på 0,5% av biomassen/dag i 7 påfølgende dager. Dersom utfôringsgraden avviker fra 0,5% av biomassen må konsentrasjonen i fôret justeres proporsjonalt. En behandling kan gi effekt i inntil ca. 60 dager.

Overdosering/Forgiftning

5 ganger anbefalt dose er gitt uten å gi bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

175 døgngrader. Ved å dividere angitte døgngrader med gjennomsnittlig vanntemperatur etter avsluttet behandling får en tilbakeholdelsestiden i antall dager. Det er ikke gjort undersøkelser ved vanntemperatur lavere enn 5°C.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke oppbevares >25°C. Preparatet er stabilt i ferdig fôr i 6 måneder.

 

Pakninger og SPC

Slice vet., PREMIKS TIL MEDISINERT FÔR:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,2% atlantisk laks og regnbueørret Premiksposer à 2,5 kg. Ferdig medisinert fôr leveres til sluttbruker fra fôrprodusent med tilvirkertillatelse 001870 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.08.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.10.2009