.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Releeze vet. 0,6 g/kg, medisinpellet til fisk. «EWOS AS».

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

EWOS AS.

Postboks 4 Sentrum.

5803 Bergen.

Telefon: 55 69 70 00.

Telefax: 55 69 70 01.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Releeze vet. 0,6 g/kg, medisinpellet til fisk. «EWOS AS».

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff.

Diflubenzuron 0,6 g per kilo medisinpellet.

 .

Hjelpestoffer.

Fiskefôr bestående av: fiskemel, fiskeolje, fiskeproteinkonsentrat, rapsolje, maisgluten, soyaproteinkonsentrat, hvete, hvetegluten, erteproteinkonsentrat, solsikke, vitaminer og mineraler.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Mot ikke kjønnsmodne stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) på atlantisk laks (Salmo salar). Preparat skal kun brukes som del av en total behandlingsstrategi mot lakselus, der også andre kontrolltiltak inngår.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Preparatet skal ikke benyttes dersom en vesentlig del av populasjonen ikke har et normalt fôropptak som følge av sykdom eller andre årsaker.

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Det er ikke observert spesielle bivirkninger ved bruk av preparatet.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

       .

Atlantisk laks (Salmo salar Linné).

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

       .

Vanlig dosering er:

0,5 – 1 % utfôring daglig i 14 dager sammenhengende. Dette tilsvarer 3 - 6 mg diflubenzuron pr. kg fisk daglig i 14 dager.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Doseringsanvisningen må overholdes nøye. Det er viktig at rett biomasse legges til grunn for doseringen. Det må tas hensyn til tilvekst underveis i behandlingen. Fisken bør ikke få mer fôr av gangen enn den spiser opp, for å hindre fôrspill. Om ønskelig, og ved god appetitt, kan vanlig fôr gis som tilleggsfôring.

 .

Preparatet gis på samme måte som vanlig fôr, enten ved håndfôring eller bruk av automat, avhengig av hva fisken er vant med. Ved avslutning av behandlingen må automater som er brukt rengjøres.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

105 døgngrader etter avsluttet behandling.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares ved temperaturer under 25 °C, beskyttet mot direkte sollys. Oppbevares adskilt fra nærings- og nytelsesmidler. Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Diflubenzuron virker ikke på kjønnsmodne stadier av lakselus. Ved forekomst av kjønnsmodne stadier skal ikke preparatet benyttes som eneste behandling.

På grunn av begrenset informasjon av behandlingsresultater ved lave temperaturer bør ikke preparatet brukes ved vanntemperaturer lavere enn 9 °C.

 .

Vær nøye med å unngå følgende handlemåter fordi de medfører økt risiko for resistensutvikling og i verste fall kan resulterer i manglende behandlingseffekt:

 .

  • for hyppig og gjentatt bruk av parasittmidler fra samme klasse over en lengre periode .

  • underdosering, som kan skyldes undervurdering av biomasse eller feil bruk av preparat.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Rester av pellet destrueres ved forbrenning som spesialavfall. Innehaver av markedsføringstillatelse er behjelpelig med destruksjon.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG22. oktober 2012.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON:

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .