Releeze vet.

EWOS AS


Antiparasittmiddel. Kitinsyntesehemmer.

QP53B C02 (Diflubenzuron )MEDISINPELLET 0,6 g/kg til atlantisk laks: 1 kg inneh.: Diflubenzuron 0,6 g, fiskefôr bestående av fiskemel, fiskeolje, fiskeproteinkonsentrat, rapsolje, maisgluten, soyaproteinkonsentrat, hvete, hvetegluten, erteproteinkonsentrat, solsikke, vitaminer og mineraler.


Egenskaper

Klassifisering: Diflubenzuron tilhører stoffgruppen benzoylurea.
Virkningsmekanisme: Ødelegger/forstyrrer kitinsyntesen. Kitin er en vesentlig del av eksoskjelettet (skallet) til lakselus. Virker systemisk i målorganismen etter opptak fra tarm. Lakselus får i seg diflubenzuron når den ernærer seg av fiskens slim, hud og vevsvæsker. Fordi de kjønnsmodne stadier ikke skifter skall, vil preparatet ikke virke på voksen lus.
Absorpsjon: Begrenset opptak fra tarm. Biotilgjengelighet: Ca. 30%. Tmax: 24 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret via feces.

Indikasjoner 

Mot ikke-kjønnsmodne stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis K.) på atlantisk laks (Salmo salar). Skal kun brukes som del av en total behandlingsstrategi mot lakselus, der også andre kontrolltiltak inngår.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes dersom en vesentlig del av populasjonen ikke har et normalt fôropptak som følge av sykdom eller andre årsaker.

Forsiktighetsregler 

Pga. miljøegenskapene anbefales det begrensinger i behandlingshyppighet og svært restriktiv bruk i perioden for skallskifte hos krepsdyr (minimum perioden juni-august). Pga. akkumulering og lang halveringstid i miljøet bør behandling ikke gjentas før tidligst etter 12 uker. Behandlingen må gjennomføres på en måte som i størst mulig grad reduserer spredning av diflubenzuron til utsatte arter. Diflubenzuron kan påvirke skallskifte hos marine krepsdyr i sediment. Diflubenzuron kan være til stede i sedimentet under anlegget i lengre tid. Ved bruk i anlegg hvor hummer og krabbe utgjør en vesentlig del av det marine miljøet nær anlegget, må effekten på skallskifte hos krepsdyr tas med i vurdering av behandlingsprinsipp og preparatvalg. Dybde, strømforhold, anleggstype og biomasse må også tas med i vurderingen. Diflubenzuron er lite toksisk for mennesker, andre pattedyr, fisk og fugl. Det er risiko for uheldige virkninger ved innånding av legemiddelholdig støv.

Drektighet/Laktasjon

Ingen dokumentasjon finnes for bruk på stamfisk.

Dosering 

0,5-1% utfôring daglig i 14 dager sammenhengende. Dette tilsvarer 3-6 mg diflubenzuron pr. kg fisk daglig i 14 dager. Doseringsanvisningen må overholdes nøye og det er viktig at rett biomasse legges til grunn. Det må tas hensyn til tilvekst underveis i behandlingen. For å hindre fôrspill bør fisken ikke få mer fôr av gangen enn den spiser opp. Om ønskelig, og ved god appetitt, kan vanlig fôr gis som tilleggsfôring. Tilberedning/Håndtering: Bruk hansker og overtrekkstøy ved håndtering. Unngå å puste inn støv og bruk maske om nødvendig. Vask hender og ansikt etter håndtering. Åpnede sekker bør destrueres på forsvarlig måte etter avsluttet behandling. Administrering: Gis på samme måte som vanlig fôr, enten ved håndfôring eller bruk av automat, avhengig av hva fisken er vant med.

Overdosering/Forgiftning

Preparatet har stor terapeutisk bredde. Det er liten fare for uheldige effekter selv om enkeltfisk spiser mer enn angitt.

Tilbakeholdelsestider

105 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C, beskyttet mot direkte sollys. Oppbevares adskilt fra nærings- og nytelsesmidler og utilgjengelig for barn.

Andre opplysninger 

Preparatet leveres i ulike pelletstørrelser tilpasset fiskens størrelse: 3,5 mm (50-200 g fisk), 5 mm (200-500 g fisk), 7 mm (500-1000 g fisk), 10 mm (≥1000 g fisk).

 

Pakninger

Releeze vet., MEDISINPELLET:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,6 g/kg atlantisk laks 500 kg (miljøsekk m/plast innersekk) 465311 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Releeze vet. MEDISINPELLET 0,6 g/kg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.03.2014


Sist endret: 20.02.2015