.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Parvoruvax vet injeksjonsvæske, suspensjon til svin.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Ceva Santé Animale - 10 av. de la Ballastière - 33500 Libourne - Frankrike.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Ceva-Phylaxia Co Ltd. - Szàllas u. 5. - 1107 Budapest – Ungarn.

Merial Laboratorie Porte des Alpes - 99 rue de l’Aviation 69800 Saint Priest - Frankrike.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

PARVORUVAX® VET. injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot rødsyke og parvovirus (inaktivert, adsorbert) til svin.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff.

2 ml (1 dose) inneholder: Inaktivert svineparvovirus, min ≥ 102 HAI.U*.

Erysipelothrix rhusiopathiae (lyserte bakterieceller), serotype 2 min. adsorbert til ≥ 1 ELISA U.

Aluminium-hydroksid tilsvarende Al+++    4,2 mg.

 .

Hjelpestoffer.

Tiomersal  ≤ 0,2 mg.

Natriumkloridoppløsning 8,5 mg/ml til  ≤ 2 ml.

*HAI.U= haemagglutination inhibition unit.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Aktiv immunisering av svin mot svineparvovirusinfeksjon og rødsyke.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Syke dyr og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand skal ikke vaksineres.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Lokal, forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme.

Overdosering: Det er ikke sett uønskede effekter etter administrasjon av dobbel dose vaksine, utover de beskrevne bivirkninger.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Gris.

 .

8.       DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

2 ml (1 dose) gis dypt intramuskulært i nakken bak øret.

Grunnimmunisering: 2 vaksinasjoner med 3-4 ukers intervall før bedekking. 1. dose bør ikke gis før 6 måneders alder på grunn av mulig interferens med maternale antistoffer. 2. dose kan gis inntil 1 uke før bedekking.

Revaksinering: 1 vaksinasjon hver 6. måned. Purker vaksineres uka før avvenning.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Vaksinen ristes før administrasjonen. Vanlig aseptisk håndtering. Kun friske dyr bør vaksineres. Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler.

Maternell immunitet mot porkint parvovirus kan forstyrre antistoffdannelsen opp til 6 måneders alder.

Drektighet og diegiving: Purkene skal ikke vaksineres de første 3 ukene etter bedekning. Preparatet kan brukes til diegivende purker.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt gris: 0 dager.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Beskyttes mot frost. Beskyttes mot lys.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten. Brukes umiddelbart etter åpning.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp, og vis legen etiketten.

 .

13.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

11.02.2019.

 .