.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Nobivac Ducat.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

NL-5831 AN Boxmeer.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

NL-5831 AN Boxmeer.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Nobivac Ducat.

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder:

 .

Felint rhinotrakeittvirus, levende svekket stamme G2620A, minst 104,8 TCID50* og .

felint calicivirus, levende svekket stamme F9, minst 104,6 PFU**.

 .

* tissue culture infectious dose .

** plaque forming units.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Aktiv immunisering av katter mot infeksjoner forårsaket av felint rhinotrakeittvirus (felint herpesvirus type I) og felint calicivirus. Vaksinasjon reduserer kliniske symptomer forårsaket av disse virusinfeksjonene.

Begynnende immunitet: 4 uker.

Varighet av immunitet: 1 år.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes under drektighet og laktasjon da preparatet ikke er testet på drektige og lakterende katter.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

En liten, forbigående og av og til smertefull hevelse (≤ 5 mm) kan sees på injeksjonsstedet i én dag. En lett, forbigående rektal temperaturstigning kan forekomme. Forbigående sløvhet er av og til observert den første dagen etter vaksinasjonen. I sjeldne tilfeller kan vaksinen forårsake overfølsomhetsreaksjoner (kløe, pusteproblemer, oppkast, diaré og kollaps).

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Katter.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

La den sterile oppløsningsvæsken oppnå romtemperatur. Lyofilisatet av Nobivac Ducat rekonstitueres med aspetisk teknikk i 1 ml oppløsningsvæske. Ryst godt etter tilførsel av oppløsningsvæsken. 1 ml rekonstituert vaksine injiseres subkutant.

 .

  • Grunnimmunisering: 2 vaksinasjoner, hver med én enkelt dose, gis med 3-4 ukers mellomrom. Kattene kan vaksineres fra 8 ukers alder.

  • Revaksinering: én enkelt dose hvert år.

 .

Intervets vaksine som inneholder rabiesantigen av stamme Pasteur RIV, der denne og kombinert bruk er godkjent, kan benyttes til å oppløse Nobivac Ducat ved vaksinasjonen ved 12 ukers alder.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Innholdet i hetteglasset skal brukes innen 30 minutter etter rekonstituering av preparatet.

 .

 .

10.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lyofilisat: Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Oppløsningsvæske: Oppbevares under 25 °C dersom den oppbevares atskilt fra vaksinen.

 .

 .

11.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Det er vist at det er trygt å vaksinere fra 6 ukers alder.

 .

Kun friske dyr skal vaksineres. Det må utvises forsiktighet slik at aerosoler ikke blir dannet under vaksinasjon av katten. Eksponering via nese og munn kan gi kliniske luftveissymptomer samt sløvhet og illebefinnende. Av samme grunn bør katten hindres fra å slikke på injeksjonsstedet.

 .

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner enn Intervets vaksine som inneholder rabiesantigen stamme Pasteur RIV, der denne og kombinert bruk er godkjent. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om Nobivac Ducat skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

 .

I tilfelle en overdose kan en forbigående hevelse (≤ 5 mm) på injeksjonsstedet forekomme i fire til ti dager. En forbigående temperaturstigning (< 40,8 °C) kan forekomme. Letargi er av og til observert én dag etter vaksinasjonen.

 .

Skal ikke blandes med andre vaksiner eller immunologiske preparater. Skal bare blandes med vedlagte oppløsningsvæske eller med Intervets vaksine som inneholder rabiesantigen stamme Pasteur RIV (der denne og kombinert bruk er godkjent).

 .

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

 .

 .

12.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

 .

 .

13.       OPPDATERINGSDATO.

 .

17.10.2014.

 .

 .

14.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelser: 5x, 10x, 25x, 50x 1 dose av vaksine og oppløsningsvæske.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Representant i Norge: MSD Animal Health Norge AS, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen.

 .