.

PAKNINGSVEDLEGG.

Equimucin® Vet 2 g til hest.

 .

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

CP-Pharma Handelsges. mbH.

Ostlandring 13, D - 31303 Burgdorf, Germany.

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Catalent Germany Schorndorf GmbH.

Steinbeisstr. 1 & 2, 73614 Schorndorf, Germany.

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG.

Wendlandstr. 1, 29431 Lüchow, Germany.

 .

VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Equimucin Vet 2 g Pulver i dosepose, til hest.

 .

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

1 pose à 6 gram pulver inneholder:

Virkestoff: Acetylcystein................................. 2000 mg.

Hjelpestoffer: Sukrose, vanillin.

 .

INDIKASJON(ER).

Nedsettelse av viskositeten i luftrør og bronkier ved behandling av kroniske luftveissykdommer med økt utskillelse og opphopning av sekreter.

 .

KONTRAINDIKASJONER.

Skal ikke gis sammen med hostedempende midler, da dette kan medføre skadelig opphopning av sekreter på grunn av nedsatt hosterefleks.

 .

BIVIRKNINGER.

Overfølsomhet for acetylcystein kan forekomme. Hvis bivirkninger inntrer, må bruken av Equimucin umiddelbart stoppes og symptomatisk behandling igangsettes. Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

Hest.

 .

DOSERING FOR HVER DYREART.

Gis via fôret.10 mg acetylcystein/kg kroppsvekt to ganger daglig (total dagsdose 20 mg/kg kroppsvekt) i 20 dager.

Doseringstabell:

Kroppsvekt (kg).

Anbefalt morgendose .

Poser Equimucin à 2 g.

Anbefalt kveldsdose .

Poser Equimucin à 2 g.

Inntil 200.

1 pose.

1 pose.

Inntil 400.

2 poser.

2 poser.

Inntil 600.

3 poser.

3 poser.

 .

TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

Slakt: 0 døgn.

Melk*: 0 døgn.

* Tas i betraktning i land hvor hestemelk brukes til konsum.

 .

FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

 .

SPESIELLE ADVARSLER.

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr .

Equimucin vet bør ikke gis til hester som mistenkes for å ha magesår. Siden acetylcystein metaboliseres til svovelholdige forbindelser, skal det brukes med forsiktighet til hester med kjent leversykdom.

Særlige forholdssregler for personer som håndterer preparatet.

Bruk hansker ved håndtering av preparatet.

Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging.

Laboratoriestudier på rotte og kanin har ikke vist tegn på teratogen effekt. Sikkerheten ved bruk til drektige og lakterende dyr er ikke klarlagt. Brukes kun i henhold til en nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner.

Acetylcystein må ikke kombineres med andre medikamenter, da inkompatibilitet kan forekomme. Rapporter om inaktivering av beta-laktamantibiotika (penicilliner og cefalosporiner) og tetrasykliner stammer foreløpig kun fra invitro undersøkelser hvor de aktuelle substansene ble direkte blandet.

Det bør gå minst 2 timer etter Equimucin behandling før nevnte antibiotika gis (gjelder ikke doksysyklin). Acetylcystein er kompatibel med potensierte sulfonamider og alle vanlige bronkodilaterende midler og kan gis samtidig med slike preparater. Samtidig behandling med antitussiva kan medføre en risikabel akkumulering av sekreter på grunn av nedsatt hosterefleks. Slik kombinasjonsbehandling bør defor unngås.

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig.

Daglig oral inngift av 3 ganger den anbefalte dose over en periode på 4 uker medførte ikke bivirkninger hos hest.

Uforlikeligheter.

Acetylcystein kan medføre in-vitro inaktivering av antibiotika.

 .

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

OPPDATERINGSDATO.

2010-08-26.

 .

YTTERLIGERE INFORMASJON.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

ScanVet informasjonskontor.

Postb. 38 Bekkelagshøgda.

N-1109 Oslo.

Tlf: 22 76 72 50.

 .