.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE.

 .

Indre emballasje er en fluorinert HDPE ryggdispenser som inneholder 5 liter. All informasjon er inkludert på dispenseretiketten og derfor finnes ingen ytre emballasje eller pakningsvedlegg.

 .

1.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Dysect vet .

 .

2.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER.

 .

Alfacypermetrin 12,5 g/l.

 .

3.       LEGEMIDDELFORM.

 .

Påhellingsvæske, oppløsning.

Klar mørkegrønn væske uten faste partikler.

 .

4.       PAKNINGSSTØRRELSE.

 .

5 liter.

 .

5.       DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter).

 .

Sau og lamm.

 .

6.       INDIKASJON(ER).

 .

Behandling og kontroll av spyflueangrep på sau og lamm. Behandling av lus og flått på sau. Reduserer forekomsten av skogsflueangrep på sau og lamm i inntil 6 uker. Insekticid oppløsning til lokal bruk. Til behandling av maksimalt 124 søyer eller 200 lamm.

 .

7.       BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) .

 .

Les bruksanvisningen nøye før bruk.

 .

Inneholder alfacypermetrin, et pyretroid med både repellerende og insekticid effekt for å beskytte søyer og lamm mot spyfluelarver. Produktet er en påhellingsvæske ferdig til bruk. Behandlede dyr identifiseres lett gjennom produktets naturlige grønnfarge som vil blekne etter noen dager uten å misfarge ulla.

For best resultat bør det behandles før flåttens vår- eller høsttopp og før første spyflue eller skogsflue viser seg. Mot lus behandles det ved konstatert angrep.

For optimalt resultat skal hele flokken behandles.

 .

BRUK:

Fluelarver: En enkeltdose vil vanligvis gi 8 – 10 ukers beskyttelse mot angrep av spyfluelarver. Gjentatt behandling kan være nødvendig etter dette. Ved behandling mot fluemarkangrep vil en enkeltdose på det aktuelle området sikre at fluelarvene drepes.

Flått: En enkeltdose gir normalt 8 – 12 ukers beskyttelse mot flått.

Skogsflue (hodeflue): En enkeltdose reduserer forekomsten i opp til 6 uker.

Lus: En enkeltdose vil normalt drepe alle lus.

 .

 .

 .

 .

DOSE (ml).

Parasitt.

SAU (>25KG).

LAMM (<25KG).

Spyflue.

40.

25.

Lus.

40.

 .

Flått.

40.

 .

Skogsflue.

5.

5.

 .

FORBEREDELSER:

Beskyttelsesklær skal brukes. Fjern transporthetten fra flasken og lag et hull i forseglingen. Skru korken med tut på flasken og tre slangen fra dosepistolen på denne. Bruk metallfjæren for å fiksere slangen på korketuten. Kontrollèr at doseringspistolen er påmontert et T-formet endestykke og at den fungerer som den skal. Før bruk må doseringspistolen fylles og korrekt dosevolum innstilles. Rengjør doseringspistolen etter bruk og vedlikehold den, slik at korrekt dosering sikres.

 .

PÅFØRING:

Doser på 25 og 40 ml påføres som to halve doser. Den første halvparten påføres jevnt langs rygglinjen fra nakke til sadel og den andre halvparten av dosen fra sadel til halerot og rundt bakenden. For å få beskyttelse mot fluelarver er det viktig at produktet påføres i området rundt halen. Det T-formede endestykket må holdes på en slik måte at medikamentet påføres direkte ned i ulla på sauen.

For behandling av allerede eksisterende fluelarveangrep skal dosen påføres lokalt på det angrepne området. Vanligvis er en dosering på 5 eller 10 ml nødvendig. For å redusere angrep fra skogsflue (hodeflue) påføres 5 ml mellom ørene på sauen.

 .

Pga. at alfacypermetrin trekkes inn i ullfettet er det anbefalt at ulla er minst 1 cm lang ved påføring.

 .

8.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 49 dager.

Melk: Ikke godkjent til sau som produserer melk til konsum.

 .

9.       SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG.

 .

KONTRAINDIKASJONER:

Unngå behandling av dyr i svært varmt vær. Søyer som produserer melk til konsum skal ikke behandles. Lamm yngre enn 1 uke skal ikke behandles. Misfarging av ull kan observeres hos noen sauer i opptil 6-8 uker etter behandling.

 .

ADVARSLER TIL BRUKER:

Beskyttelsesklar, som gummistøvler, hansker og vanntett forkle, skal brukes under påføring av produktet og ved håndtering av nylig behandlede dyr.

Behandlingen utføres i godt ventilert område.

Vask hender og eksponert hud før spising, drikking eller røyking samt etter behandlingen. Vask av søl på hud og øyne umiddelbart. Fjern tilsølte klær umiddelbart og vask før de brukes igjen.

 .

INFORMASJON OM UTSTYR:

Det er anbefalt å bruke doseringspistolen Simcro Tech 25 ml Pour-On Applicator, da produktet kan ha ugunstig effekt på visse deler av vanlige doseringspistoler.

 .

10.       UTLØPSDATO.

 .

Utløpsdato {måned/år}.

 .

11.       OPPBEVARINGSBETINGELSER.

 .

Skal oppbevares stående i tett lukket originalflaske. Oppbevares på et sikkert sted langt fra mat, drikkevarer og dyrefôr.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Oppbevares tørt.

Beskyttes mot direkte sollys.

Skal ikke fryses. Dersom innholdet fryser skal det tines og blandes grundig før bruk.

 .

12.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

Vann og vassdrag må ikke kontamineres med Dysect vet, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

 .

13.       TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT.

 .

 .

Til dyr.

Reseptpliktig.

 .

14.       TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

15.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE.

 .

Orion Corporation.

P.O. Box 65.

02101 Espoo.

Finland.

 .

16.       MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE).

 .

 .

17.       TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER.

 .

Batch {nummer}.

 .