Xifaxan

Norgine


Tarmantiseptikum, antibiotikum.

A07A A11 (Rifaksimin)



TABLETTER, filmdrasjerte 550 mg: Hver tablett inneh.: Rifaksimin 550 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Reduksjon av tilbakevendende episoder av manifest hepatisk encefalopati hos pasienter ≥18 år. I den pivotale studien brukte 91% av pasientene samtidig laktulose. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Anbefalt dose: 550 mg 2 ganger daglig. Klinisk nytte ble påvist i en studie med behandling i 6 måneder. Ved behandling utover 6 måneder må man ta hensyn til individuell balanse mellom nytte og risiko, inkl. nytte/risiko forbundet med progresjon av hepatisk dysfunksjon.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved leverinsuffisiens. Nedsatt nyrefunksjon: Selv om det ikke forventes behov for doseendringer, bør forsiktighet utvises. Barn og ungdom ≤18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig.
Administrering: Oralt sammen med et glass vann. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for rifaksimin, rifamycinderivater eller noen av hjelpestoffene. Tarmobstruksjon.

Forsiktighetsregler

Svimmelhet er rapportert, rifaksimin har imidlertid ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Clostridium difficile-assosiert diaré (CDAD) er rapportert. En potensiell sammenheng mellom rifaksiminbehandling og CDAD og pseudomembranøs kolitt (PMC) kan ikke utelukkes. Pasientene bør informeres om at rifaksimin kan gi rødfarging av urinen, til tross for ubetydelig absorpsjon (<1%). Samtidig administrering av rifaksimin og andre rifamyciner anbefales ikke pga. manglende data og mulighet for at tarmfloraen forstyrres alvorlig, med ukjente konsekvenser. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) og hos pasienter med MELD-skår (Model for End-Stage Liver Disease) >25.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen erfaring med samtidig bruk av rifaksimin og andre antibakterielle rifamycinmidler. Kliniske legemiddelinteraksjonsstudier har vist at rifaksimin ikke signifikant påvirker farmakokinetikken til CYP3A4-substrater, men ved nedsatt leverfunksjon kan det ikke utelukkes at rifaksimin kan redusere eksponeringen for samtidig administrerte CYP3A4-substrater pga. høyere systemisk eksponering. Ukjent om legemidler som hemmer CYP3A4 kan øke systemisk rifaksimineksponering. Studier antyder at klinisk interaksjon mellom rifaksimin og andre forbindelser som gjennomgår effluks via P-gp og andre transportproteiner, er usannsynlig (MRP2, MRP4, BCRP og BSEP). Forsiktighet må utvises når samtidig bruk av P-gp-hemmer, er nødvendig. Økning og senkning i INR er rapportert ved koadministrering med warfarin. INR bør monitoreres nøye når rifaksimin er tillagt eller ved seponering. Dosejustering av orale antikoagulantia kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Studier på dyr har vist forbigående effekter på bendannelsen og skjelettvariasjoner i fostrene. Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk under graviditet.
Amming: Ukjent om rifaksimin/metabolitter skilles ut i morsmelk. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen/behandlingen skal opphøre.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi
Ukjent frekvensTrombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, ascites, diaré, kvalme, oppkast, øvre abdominalsmerte
Mindre vanligeAbdominalsmerte, blødende øsofagusvaricer, mageubehag, munntørrhet
SjeldneForstoppelse
Generelle
VanligePerifert ødem
Mindre vanligeFeber, ødem
SjeldneAsteni
Hud
VanligeKløe, utslett
Ukjent frekvensDermatitt, eksem
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktiske reaksjoner, angioødem, overfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeCandidiasis, clostridium-infeksjon, urinveisinfeksjon
SjeldneCellulitt, pneumoni, rhinitt, øvre luftveisinfeksjoner
Kar
Mindre vanligeHetetokter
SjeldneHypertensjon, hypotensjon
Ukjent frekvensPresynkope, synkope
Lever/galle
Ukjent frekvensUnormale leverfunksjonstester
Luftveier
VanligeDyspné
Mindre vanligePleuraeffusjon
SjeldneKols
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelkramper
Mindre vanligeMyalgi
SjeldneRyggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeAmnesi, balanseforstyrrelse, hypoestesi, krampeanfall, oppmerksomhetsforstyrrelse, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri, pollakisuri
SjeldneProteinuri
Psykiske
VanligeDepresjon
Mindre vanligeAngst, forvirringstilstand, hypersomni, insomni
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeFall
SjeldneKontusjoner, prosedyresmerter
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeAnoreksi, hyperkalemi
SjeldneDehydrering
Undersøkelser
Ukjent frekvensUnormal INR
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, ascites, diaré, kvalme, oppkast, øvre abdominalsmerte
GenerellePerifert ødem
HudKløe, utslett
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
PsykiskeDepresjon
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, blødende øsofagusvaricer, mageubehag, munntørrhet
GenerelleFeber, ødem
InfeksiøseCandidiasis, clostridium-infeksjon, urinveisinfeksjon
KarHetetokter
LuftveierPleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeAmnesi, balanseforstyrrelse, hypoestesi, krampeanfall, oppmerksomhetsforstyrrelse, svekket hukommelse
Nyre/urinveierDysuri, pollakisuri
PsykiskeAngst, forvirringstilstand, hypersomni, insomni
Skader/komplikasjonerFall
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hyperkalemi
Sjeldne
GastrointestinaleForstoppelse
GenerelleAsteni
InfeksiøseCellulitt, pneumoni, rhinitt, øvre luftveisinfeksjoner
KarHypertensjon, hypotensjon
LuftveierKols
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
Nyre/urinveierProteinuri
Skader/komplikasjonerKontusjoner, prosedyresmerter
Stoffskifte/ernæringDehydrering
Ukjent frekvens
Blod/lymfeTrombocytopeni
HudDermatitt, eksem
ImmunsystemetAnafylaktiske reaksjoner, angioødem, overfølsomhet
KarPresynkope, synkope
Lever/galleUnormale leverfunksjonstester
UndersøkelserUnormal INR

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller. I kliniske studier med pasienter som led av turistdiaré, er det tolerert doser opptil 1800 mg/dag uten noen alvorlige kliniske tegn. Selv ved normal bakterieflora førte ikke rifaksimin 2400 mg/dag i 7 dager til noen relevante kliniske symptomer.
Behandling: Symptomatisk behandling og støttende pleie.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes irreversibelt til betasubenheten av bakterieenzymet DNA-avhengig RNA-polymerase, og hemmer dermed bakteriell RNA-syntese. Rifaksimin har et bredt antimikrobielt spekter mot de fleste grampositive og -negative aerobe og anaerobe bakteriene, inkl. ammoniakkproduserende arter. Rifaksimin hemmer delingen av ureadeaminerende bakterier og reduserer dermed produksjon av ammoniakk og andre forbindelser som antas å være viktige for patogenesen ved hepatisk encefalopati.
Absorpsjon: Absorberes i liten grad (<1%). Etter gjentatt administrering av terapeutiske doser til friske frivillige og pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, er plasmanivåene ubetydelige (<10 ng/ml). Hos HE-pasienter viste administrering av rifaksimin 550 mg 2 ganger daglig en gjennomsnittlig rifaksimineksponering som var ca. 12 ganger høyere enn det som observeres hos friske frivillige etter samme doseregime.
Proteinbinding: Bindes i moderat grad til humane plasmaproteiner. In vivo er gjennomsnittlig proteinbindingsforhold 67,5% hos friske og 62% ved nedsatt leverfunksjon, ved administrering av rifaksimin 550 mg.
Metabolisme: In vitro-studie antyder at rifaksimin er et moderat P-gp-substrat og metaboliseres av CYP3A4. Analyse av fecesekstrakter viser at rifaksimin forekommer som intakt molekyl, noe som antyder at det verken brytes ned eller metaboliseres under passasjen gjennom mage-tarmkanalen. 25-desacetylrifaksimin er den eneste rifaksiminmetabolitten identifisert hos mennesker.
Utskillelse: Radiomerket rifaksimin antyder at 14C-rifaksimin nesten utelukkende og fullstendig skilles ut i feces (96,9% av administrert dose). Gjenvinningen i urinen overskrider ikke 0,4% av administrert dose. Pasienter med nedsatt leverfunksjon viser en høyere systemisk eksponering. Systemisk eksponeringer hhv. 10, 13 og 20 ganger høyere ved lett (Child-Pugh A), moderat (Child-Pugh B) og alvorlig (Child-Pugh C) nedsatt leverfunksjon. Økningen i systemisk eksponering for nedsatt leverfunksjon bør tolkes i lys av rifaksimins lokale virkning i mage-tarmkanalen, og den lave systemiske biotilgjengeligheten, samt de tilgjengelige sikkerhetsdataene for rifaksimin hos forsøkspersoner med cirrhose.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xifaxan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
550 mg56 stk. (blister)
109037
Blå resept
Byttegruppe
3415,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.11.2018