Antineoplastisk middel, syklisk AMP-fosfodiesterase III-hemmer.

L01X X35 (Anagrelid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, harde 0,5 mg: Hver kapsel inneh.: Anagrelid 0,5 mg (som anagrelidhydroklorid), laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172), skjellakk.


Indikasjoner

Reduksjon av økt blodplatetall hos risikopasienter med essensiell trombocytemi som er intolerante overfor nåværende behandling, eller som ikke har oppnådd reduksjon i blodplatetall til et akseptabelt nivå under nåværende behandling. En risikopasient oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: >60 år, blodplatetall >1000 × 109/liter eller tidligere trombohemoragiske hendelser.

Dosering

Behandling skal startes av kliniker med erfaring i behandling av essensiell trombocytemi. Anbefalt startdose: 1 mg/dag fordelt på 2 doser (0,5 mg/dose). Startdosen skal opprettholdes minst 1 uke før den ev. titreres individuelt til laveste effektive dose nødvendig for å redusere og/eller opprettholde blodplatenivået <600 × 109/liter (ideelt mellom 150 × 109/liter og 400 × 109/liter). Ukentlig doseøkning skal ikke være >0,5 mg/dag. Anbefalt maks. enkeltdose skal ikke være >2,5 mg. Effekt skal måles regelmessig. Ved startdoser >1 mg/dag må blodplatetelling gjøres annenhver dag den 1. behandlingsuken, og deretter minst 1 gang i uken til stabil vedlikeholdsdose er nådd. Fall i blodplatenivået sees typisk innen 14-21 dager etter behandlingsstart. Normalt sees/vedlikeholdes tilstrekkelig terapeutisk respons ved doser på 1-3 mg/dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data. Anbefales ikke ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved lett nedsatt leverfunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Begrensede data. Risiko/fordel må vurderes før behandlingsstart.
  • Barn og ungdom: Ingen doseanbefaling. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Forsiktighet utvises pga. svært begrenset erfaring. WHOs diagnostiske kriterier for diagnostisering av essensiell trombocytemi hos voksne anses relevant. Diagnostiske retningslinjer skal følges nøye og diagnosen revurderes regelmessig ved usikkerhet. Det skal tilstrebes å skille essensiell trombocytemi fra hereditær/sekundær trombocytose, som kan omfatte genetisk analyse og benmargsbiopsi. Cytoreduktiv terapi vurderes vanligvis hos pediatriske høyrisikopasienter. Behandling skal kun startes ved tegn på sykdomsprogresjon eller trombose. Dersom behandling startes skal nytte/risiko overvåkes og fortsatt behandlingsbehov vurderes regelmessig. Mål for blodplatenivå settes individuelt av behandlende lege. Seponering bør vurderes ved ikke-tilfredsstillende behandlingsrespons etter ca. 3 måneder.
Administrering Til oral bruk. Tas helst til samme tid hver dag. Tas med/uten mat. Skal svelges hele. Ikke knus eller fortynn innholdet med væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Moderat/alvorlig nedsatt leverfunksjon. Moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt).

Forsiktighetsregler

Leverfunksjon: Ved lett nedsatt leverfunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart. Anbefales ikke ved økte transaminaser (>5 × ULN). Nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart. Tromboserisiko: Brå seponering bør unngås pga. risiko for plutselig økning i blodplatetall, som kan føre til potensielt fatale trombotiske komplikasjoner, f.eks. hjerneinfarkt. Pasienter bør informeres om hvordan de gjenkjenner tidlige tegn på disse, og om å oppsøke medisinsk hjelp dersom symptomer oppstår. Behandlingsavbrudd: Dersom behandlingen seponeres/avbrytes, kan blodplatetallet gå tilbake til varierende nivåer, men blodplatetallet øker innen 4 dager etter seponering og går tilbake til nivåene før behandling innen 10-14 dager, muligens til over baselineverdiene. Blodplater bør derfor overvåkes hyppig. Oppfølging: Behandling krever nøye oppfølging, inkl. full blodstatus, lever- og nyrefunksjonstester, og overvåkning av elektrolytter. Kardiovaskulært: Forsiktighet skal utvises ved kjente risikofaktorer for forlengelse av QT-tiden, som medfødt lang QT-tid syndrom, kjent anamnese med ervervet QTC-forlengelse, legemidler som kan forlenge QTC-tiden og hypokalemi. Forsiktighet skal utvises ved høyere Cmax av anagrelid eller aktiv metabolitt, f.eks. ved nedsatt leverfunksjon eller bruk sammen med CYP1A2-hemmere. Tett oppfølging mht. påvirkning av QTC-tiden anbefales. Kardiovaskulær undersøkelse, inkl. EKG og ekkokardiografi, anbefales før behandlingsstart. Pasienten må under behandling overvåkes regelmessig for tegn på kardiovaskulære effekter som kan kreve videre kardiovaskulær undersøkelse og utredning. Hypokalemi eller hypomagnesemi må korrigeres før behandlingsstart og overvåkes regelmessig under behandling. Brukes med forsiktighet ved kjent eller mistenkt hjertesykdom pga. positiv inotrop og kronotrop effekt. Alvorlige kardiovaskulære bivirkninger er sett hos pasienter uten mistenkt hjertesykdom, med normale funn ved kardiovaskulær undersøkelse før behandling. Skal kun brukes dersom mulig fordel overgår mulig risiko. Pulmonal hypertensjon: Er sett. Pasienten bør evalueres for symptomer på underliggende kardiopulmonal sykdom før og under behandling. Barn: Full blodstatus og vurdering av hjerte-, lever- og nyrefunksjon tas før behandling og regelmessig under behandling. Sykdomsprogresjon til myelofibrose eller AML kan oppstå. Barn har lengre sykdomsforløp og kan derfor ha økt risiko for malign transformasjon. Barn bør overvåkes regelmessig for sykdomsprogresjon iht. standard klinisk praksis. Unormale funn skal utredes umiddelbart og relevante tiltak iverksettes, inkl. dosereduksjon, pause eller seponering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet er vanlig. Bilkjøring og maskinbruk frarådes hvis svimmelhet oppstår.

Interaksjoner

CYP1A2-hemmere: Metaboliseres i hovedsak av CYP1A2. CYP1A2 hemmes av flere legemidler, inkl. fluvoksamin og enoksacin, som teoretisk kan påvirke anagrelidclearance negativt. CYP1A2-induktorer: CYP1A2-induktorer kan redusere anagrelideksponeringen og øke eksponeringen av aktiv hovedmetabolitt. Konsekvensene for sikkerhet og effekt av anagrelid er ikke fastslått. Klinisk og biologisk overvåkning anbefales ved samtidig behandling. Ved behov kan anagreliddosen justeres. Virkning av anagrelid på andre virkestoffer: Anagrelid viser noe begrenset CYP1A2-hemmende aktivitet og kan teoretisk interagere med legemidler som gis samtidig, og som deler clearance-mekanisme, f.eks. teofyllin. Anagrelid er en PDE III-hemmer og effekten av legemidler med lignende egenskaper, f.eks. inotrope midler som milrinon, amrinon, enoksimon, olprinon og cilostazol kan forsterkes. Samtidig bruk av andre PDE III-hemmere anbefales ikke. Kan potensere effekten av andre legemidler som hemmer/modifiserer blodplatefunksjonen, f.eks. acetylsalisylsyre. Samtidig bruk av acetylsalisylsyre er forbundet med store blødninger. Potensiell risiko ved samtidig bruk bør vurderes før behandlingsstart, spesielt ved høy risikoprofil for hemoragi. Kan gi intestinale forstyrrelser og forstyrre absorpsjon av orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Fertile kvinner skal bruke tilstrekkelig prevensjon under behandling.
GraviditetUtilstrekkelige data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Anbefales ikke under graviditet. Ved bruk under graviditet eller hvis graviditet oppstår under behandling må det informeres om potensielle farer for fosteret.
AmmingUkjent om anagrelid/metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Ved behandling skal amming opphøre.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier har vist avbrutt implantasjon ved doser høyere enn terapeutisk område.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Tilfeller av tilsiktet overdosering er sett.
SymptomerSinustakykardi og oppkast. Symptomene forsvinner med konservativ behandling. Ved høyere doser enn anbefalt er hypotensjon sett. Én enkeltdose à 5 mg kan gi blodtrykksfall, vanligvis fulgt av svimmelhet.
BehandlingNøye klinisk overvåkning, inkl. av blodplatenivået mhp. trombocytopeni. Dosen reduseres eller seponeres ved behov, til blodplatenivået er normalisert.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEksakt virkningsmekanisme er ukjent. Anagrelid hemmer ekspresjonen av transkripsjonsfaktorer, inkl. GATA-1 og FOG-1, som er nødvendige for megakaryocytopoese, som igjen gir redusert blodplateproduksjon. Anagrelid forsinker modning av megakaryocytter og reduserer størrelsen og ploidy.
AbsorpsjonMinst 70%. Cmax innen ca. 1 time (fastende). Doseproporsjonalitet i doseområdet 0,5-2 mg. Mat reduserer Cmax med 14%, men øker AUC med 20%. Mat reduserer også Cmax for aktiv metabolitt med 29%, uten effekt på AUC. For farmakokinetiske data for barn/ungdom/eldre, se SPC.
HalveringstidCa. 1,3 timer.
MetabolismePrimært via CYP1A2.
Utskillelse<1% uendret og 18-35% inaktiv metabolitt gjenfinnes i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Xagrid, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,5 mg 100 stk. (boks)
021999
H-resept 5 267,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Xagrid KAPSLER, harde 0,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.02.2023


Sist endret: 18.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)