Volibris

GlaxoSmithKline


Endotelinreseptorantagonist (ERA).

C02K X02 (Ambrisentan)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Ambrisentan 5 mg, resp. 10 mg, laktose, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171) og allurarød AC (E 129).


Indikasjoner

Behandling av barn ≥8 år, ungdom og voksne med pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) klassifisert som WHO funksjonsklasse II-III, inkl. bruk i kombinasjonsbehandling. Effekt er vist ved idiopatisk PAH (IPAH) og ved PAH assosiert med bindevevssykdom.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling skal initieres av lege med erfaring i behandling av PAH.
Monoterapi
Voksne: Startdose 5 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg daglig, avhengig av klinisk respons og toleranse. Barn og ungdom ≥8-<18 år:

Kroppsvekt (kg)

Initialdose 1 gang daglig (mg)

Påfølgende dosetitrering 1 gang daglig (mg)a

≥50

5

10

≥35-<50

5

7,5

≥20-<35

2,5b

5

aAvhengig av klinisk respons og toleranse. bTabletter 2,5 mg ikke markedsført per dags dato.
Kombinasjon med tadalafil
Voksne: Bør titreres til 10 mg 1 gang daglig.
Kombinasjon med ciklosporin A
Voksne: Dosen bør begrenses til 5 mg 1 gang daglig dersom ciklosporin A inntas samtidig, og pasienten bør monitoreres nøye. Barn og ungdom ≥8-<18 år: Dosen bør begrenses til 5 mg 1 gang daglig hos pediatriske pasienter som veier ≥50 kg, eller til 2,5 mga 1 gang daglig for pasienter som veier ≥20-<50 kg dersom ciklosporin A administreres samtidig, og pasienten bør monitoreres nøye. aTabletter 2,5 mg ikke markedsført per dags dato.
Seponering
Begrensede data tyder på at brå seponering ikke er assosiert med «rebound»-forverring av PAH.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Forventer å øke eksponering av ambrisentan. Ambrisentan er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bør derfor ikke initieres hos disse pasientene eller hos dem med økte leveraminotransferaser (ASAT/ALAT >3 × øvre normalgrense (ULN)).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) og behandling skal initieres med forsiktighet. Særlige hensyn ved doseøkning til 10 mg.
  • Barn <8 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et glass vann. Bør ikke tygges, deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Fertile kvinner som ikke bruker pålitelig prevensjon. Amming. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Økte leveraminotransferaser (>3 × ULN). Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), med eller uten sekundær pulmonal hypertensjon.

Forsiktighetsregler

Nytte/risiko er ikke undersøkt hos tilstrekkelig antall pasienter med WHO funksjonsklasse I PAH. Effekt som monoterapi er ikke klarlagt ved WHO funksjonsklasse IV PAH. Anbefalt behandling ved den alvorligste fasen av sykdommen (f.eks. epoprostenol) bør vurderes hvis klinisk tilstand forverres. Autoimmun hepatitt, inkl. mulig forverring av underliggende autoimmun hepatitt, leverskade og økning av leverenzymer potensielt relatert til ambrisentanbehandling har vært observert. Leveraminotransferaser bør derfor evalueres før behandlingsstart. Pasienten bør under behandling monitoreres for tegn til leverskade og månedlig monitorering av ALAT/ASAT anbefales. Ambrisentanbehandling bør avsluttes ved vedvarende ASAT/ALAT-økning eller økning medfulgt av tegn på leverskade. Hos pasienter uten kliniske symptomer på leverskade eller gulsott kan reintroduksjon av ambrisentan overveies etter tilbakegang av leverenzymøkning. Ambrisentan bør ikke initieres ved klinisk signifikant anemi. Hemoglobin og/eller hematokritnivåer bør kontrolleres. Dosereduksjon eller seponering bør vurderes dersom klinisk signifikant nedgang i hemoglobin eller hematokrit observeres, og alle andre årsaker er ekskludert. Forekomsten av anemi er økt ved kombinasjon av ambrisentan og tadalafil, sammenlignet med monoterapi. Perifert ødem er observert, i de fleste tilfeller av mild til moderat alvorlighet, men synes å forekomme oftere og mer alvorlig hos pasienter ≥65 år. Perifert ødem er rapportert hyppigere med ambrisentan 10 mg. Preeksisterende væskeretensjon bør behandles før ambrisentanbehandling initieres. Dersom klinisk signifikant væskeretensjon utvikles under behandling med ambrisentan, bør årsaken, f.eks. ambrisentan eller underliggende hjertesvikt, utredes. Forekomsten av perifert ødem er økt ved kombinasjon av ambrisentan og tadalafil, sammenlignet med monoterapi. Forekomsten av perifert ødem er høyest 1. måned etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder Allurarød AC (E 129), som kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder lecitin utvunnet fra soya og skal ikke brukes ved overfølsomhet for soya. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg), og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av ciklosporin A (se Dosering). Pasienten skal følges nøye hvis rifampicinbehandling initieres. Effekt og sikkerhet ved samtidig bruk av annen PAH-behandling (f.eks. prostanoider og stimulatorer av oppløselig guanylatsyklase) er ikke spesifikt undersøkt. Ingen spesifikke interaksjoner mellom ambrisentan og stimulatorer av oppløselig guanylatsyklase eller prostanoider er forventet. Spesifikke interaksjonsstudier er imidlertid ikke utført med disse legemidlene, og forsiktighet anbefales derfor ved samtidig bruk. Hos friske frivillige har samtidig bruk med en fosfodiesterasehemmer ingen betydelig innvirkning på farmakokinetikken til ambrisentan eller fosfodiesterasehemmerne. Det antas at ambrisentan ikke har signifikant innvirkning på eksponering av østrogen- eller progestogenbaserte prevensjonsmidler. Det er ikke vist effekt på antikoagulerende virkning ved samtidig bruk med warfarin. Samtidig bruk av ketokonazol (sterk CYP3A4-hemmer) har ikke vist klinisk signifikant økning i ambrisentaneksponering. Ambrisentan viser ingen hemmende effekt på humane transportører in vitro ved klinisk relevante konsentrasjoner. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetAmbrisentan er teratogent og kontraindisert ved graviditet. Kvinner som bruker ambrisentan skal informeres om risiko for fosterskade. Annen behandling bør initieres hvis graviditet forekommer.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent og amming er kontraindisert.
FertilitetBehandling skal ikke initieres hos fertile kvinner med mindre resultat av en graviditetstest før behandling er negativ og det benyttes pålitelig prevensjon. Månedlige graviditetstester anbefales under behandling. Mannlig fertilitet: Utvikling av testikulær tubulær atrofi hos hanndyr er sett i sammenheng med kronisk bruk av ambrisentan. Effekt på mannlig fertilitet er ikke kjent, men en forringelse av spermatogenesen kan ikke utelukkes. Kronisk bruk er ikke assosiert med endring av plasmatestosteron.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hos friske frivillige var enkeltdoser på 50 mg og 100 mg assosiert med hodepine, flushing, svimmelhet, kvalme og nesetetthet. Grunnet virkningsmekanisme kan en overdose ambrisentan potensielt forårsake hypotensjon. I tilfeller av uttalt hypotensjon kan aktiv kardiovaskulær støtte være nødvendig.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEndotelin A (ETA)-selektiv reseptorantagonist. Endotelin utgjør en signifikant rolle i patofysiologien av PAH. Ambrisentan blokkerer ETA-reseptorer, som hovedsakelig er lokalisert i vaskulære glatte muskelceller og i hjertemuskelceller. Dette hindrer endotelinmediert aktivering av budbringer (second messenger)-systemer som resulterer i vasokonstriksjon og glatt muskelcelleproliferasjon. Selektiviteten for ETA- over ETB-reseptorer forventes å beholde ETB-reseptormediert produksjon av vasodilatatorene nitrogenoksid og prostacyklin.
AbsorpsjonRask. Tmax ca. 11/2 time etter doseinntak hos fastende og ikke-fastende.
ProteinbindingI stor grad bundet til plasmaproteiner; in vitro binding gjennomsnittlig 98,8% og uavhengig av konsentrasjon i området 0,2-20 µg/ml. Hovedsakelig bundet til albumin (96,5%) og i mindre grad til α1-syreglykoprotein. Distribusjon inn i røde blodceller er lav med en gjennomsnittlig blod:plasma-rate på 0,57 og 0,61 hos hhv. menn og kvinner.
Halveringstid13,6-16,5 timer. Steady state etter 4 dager med gjentatt dosering.
MetabolismeGlukuronideres via flere UGT-isoenzymer og danner ambrisentanglukuronid (13%). Oksidativ metabolisme, hovedsakelig av CYP3A4 og i mindre grad av CYP3A5 og CYP2C19. Metabolittene forventes ikke å bidra til den farmakologiske aktiviteten.
UtskillelseAmbrisentan og dets metabolitter elimineres primært i gallesyre etter hepatisk og/eller ekstrahepatisk metabolisme. Ca. 22% gjenfinnes i urinen, hvorav 3,3% uendret.

 

Pakninger, priser og refusjon

Volibris, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg 30 stk. (blister)
119984

H-resept

25 013,30 C
10 mg 30 stk. (blister)
120007

H-resept

25 744,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Volibris TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Volibris TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.09.2021


Sist endret: 28.10.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)