Vimpat

UCB


Antiepileptikum.

N03A X18 (Lakosamid)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Lakosamid 10 mg, natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


SIRUP 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Lakosamid 10 mg, glyserol, karmellosenatrium, sorbitol, polyetylenglykol 4000, natriumklorid, vannfri sitronsyre, acesulfamkalium, natriummetylparahydroksybenzoat (E 219), propylenglykol, aspartam, maltol, renset vann. Jordbærsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Lakosamid 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg og 200 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Indigokarminaluminiumskjellakk (E 132), rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 150 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 200 mg: Indigokarminaluminiumskjellakk (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn ≥4 år: Monoterapi ved behandling av partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering. Tilleggsbehandling ved behandling av partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering og ved behandling av primære generaliserte tonisk-kloniske anfall ved idiopatisk generalisert epilepsi.

Dosering

Behandling kan initieres enten oralt eller i.v. Må administreres 2 ganger daglig (vanligvis 1 gang om morgenen og 1 gang om kvelden). Overgang til/fra oral og i.v. administrering kan gjøres direkte, uten titrering. Total daglig dose og administrering 2 ganger daglig bør opprettholdes. Infusjonsvæske er et alternativ dersom oral administrering i en periode ikke er mulig. Total varighet av i.v. behandling er opp til legen. Det er erfaring med infusjon 2 ganger daglig i opptil 5 dager ved tilleggsbehandling. Ved doser >400 mg/dag skal pasienten overvåkes nøye ved underliggende proarytmiske tilstander, som kjente ledningsproblemer i hjertet eller alvorlig hjertesykdom (f.eks. myokardiskemi/-infarkt, hjertesvikt, strukturell hjertesykdom eller kardiale natriumkanalopatier), eller ved behandling med legemidler som påvirker ledning i hjertet, inkl. antiarytmika og antiepileptika som blokkerer natriumkanaler, samt eldre pasienter. Ved utvikling av alvorlig hjertearytmi bør en klinisk nytte-/risikovurdering utføres, og om nødvendig bør lakosamid seponeres.
Monoterapi ved behandling av partiell epilepsi: Barn og ungdom ≥50 kg inkl. voksne: Anbefalt startdose er 50 mg 2 ganger daglig, som økes til initiell terapeutisk dose på 100 mg 2 ganger daglig etter 1 uke. Behandling kan også initieres med 1 dose på 100 mg 2 ganger daglig, basert på legens vurdering mht. anfallsreduksjon vs. mulige bivirkninger. Avhengig av respons og tolerabilitet kan vedlikeholdsdosen økes ytterligere med ukentlige intervaller med 50 mg 2 ganger daglig (100 mg/dag), opptil en anbefalt maks. daglig dose på 300 mg 2 ganger daglig (600 mg/dag). Til pasienter som får >400 mg/dag og som har behov for et annet antiepileptikum i tillegg, anbefales det å følge dosering som angitt for tilleggsbehandling. Barn (≥4 år) og ungdom <50 kg: Anbefalt startdose er 2 mg/kg/dag, dvs. 1 mg/kg 2 ganger daglig (tilsv. sirup/infusjonsvæske 0,2 ml/kg/dag), som økes til en initiell terapeutisk dose på 4 mg/kg/dag etter 1 uke. Vedlikeholdsdosen kan økes ytterligere med 2 mg/kg/dag hver uke avhengig av respons og tolerabilitet. Dosen bør økes gradvis til optimal respons. Maks. anbefalt dose til pasienter <40 kg: 12 mg/kg/dag. Maks. anbefalt dose til pasienter 40-50 kg: 10 mg/kg/dag. Enkelt ladningsdose anbefales ikke.
Tilleggsbehandling hos barn og ungdom ≥50 kg inkl. voksne (ved behandling av partiell epilepsi eller behandling av primære generaliserte tonisk-kloniske anfall): Barn og ungdom ≥50 kg inkl. voksne: Anbefalt startdose er 50 mg 2 ganger daglig, som økes til initiell terapeutisk dose på 100 mg 2 ganger daglig etter 1 uke. Avhengig av respons og tolerabilitet kan vedlikeholdsdosen økes ytterligere med ukentlige intervaller med 50 mg 2 ganger (100 mg/dag), opptil anbefalt maks. daglig dose 400 mg (200 mg 2 ganger daglig). Barn (≥4 år) og ungdom <50 kg: Anbefalt startdose er 2 mg/kg/dag, dvs. 1 mg/kg 2 ganger daglig (tilsv. sirup/infusjonsvæske 0,2 ml/kg/dag), som bør økes til en initiell terapeutisk dose på 4 mg/kg/dag etter 1 uke. Vedlikeholdsdosen kan økes ytterligere med 2 mg/kg/dag hver uke avhengig av respons og tolerabilitet. Dosen bør justeres gradvis til optimal respons. Maks. anbefalt dose til pasienter <20 kg: 12 mg/kg/dag. Maks. anbefalt dose til pasienter 20-30 kg: 10 mg/kg/dag. Maks. anbefalt dose til pasienter 30-50 kg: 8 mg/kg/dag.
Behandlingsoppstart med ladningsdose ved innledende monoterapi eller bytte til monoterapi ved behandling av partiell epilepsi eller tilleggsbehandling ved behandling av partiell epilepsi eller primære generaliserte tonisk-kloniske anfall: Barn og ungdom ≥50 kg inkl. voksne: Behandling kan også initieres med 1 enkelt ladningsdose på 200 mg, som ca. 12 timer senere etterfølges av et vedlikeholdsregime med 100 mg 2 ganger daglig (200 mg/dag). Påfølgende dosejusteringer bør gjøres iht. individuell respons og tolerabilitet som beskrevet ovenfor. 1 ladningsdose kan initieres i tilfeller der steady state-plasmakonsentrasjon av lakosamid og klinisk effekt må oppnås raskt. Dosen bør administreres under medisinsk overvåkning der ev. økt forekomst av alvorlig hjertearytmi og CNS-bivirkninger tas i betraktning. Ladningsdose er ikke undersøkt ved akutte tilstander som status epilepticus. Barn (≥4 år) og ungdom <50 kg: Ladningsdose ikke undersøkt, anbefales ikke.
Seponering: Bør skje gradvis (f.eks. daglig dose reduseres med 200 mg/uke).
Glemt dose: Den glemte dosen skal tas umiddelbart og deretter skal neste dose tas til vanlig tid. Dersom uteglemt dose oppdages <6 timer før neste dose skal tas, skal pasienten vente med neste dose og ta denne til vanlig tid. Pasienten skal ikke ta en dobbel dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon anbefales maks. dose på 300 mg/dag hos barn og ungdom ≥50 kg og voksne, og dosetitrering bør gjøres med forsiktighet mhp. samtidig nedsatt nyrefunksjon. For ungdom/voksne ≥50 kg kan 1 ladningsdose på 200 mg overveies, men videre dosetitrering (>200 mg daglig) bør gjøres med forsiktighet. Maks. dose bør reduseres med 25% hos barn (≥4 år) og ungdom <50 kg med lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Farmakokinetikk er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon skal lakosamid kun gis når forventet terapeutisk nytte antas å være større enn mulig risiko. Dosejustering kan være nødvendig mens sykdomsaktivitet og mulige bivirkninger overvåkes nøye. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR >30 ml/minutt). Hos barn og ungdom ≥50 kg og voksne kan en ladningsdose på 200 mg overveies, men videre dosetitrering (>200 mg daglig) bør gjøres med forsiktighet. Hos barn og ungdom ≥50 kg og voksne med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≤30 ml/minutt) eller terminal nyresykdom anbefales maks. dose 250 mg/dag, og dosetitrering bør gjøres med forsiktighet. Ved ev. ladningsdose bør initiell dose på 100 mg gis, etterfulgt av 50 mg 2 ganger daglig den 1. uken. Hos barn (≥4 år) og ungdom <50 kg med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≤30 ml/minutt) eller terminal nyresykdom, anbefales 25% reduksjon av maks. dose. Ved hemodialyse anbefales et tillegg på opptil 50% av halv daglig dose umiddelbart etter avsluttet hemodialyse. Forsiktighet bør utvises ved terminal nyresykdom pga. begrenset klinisk erfaring og akkumulering av metabolitt med ukjent farmakologisk aktivitet. Barn og ungdom: Mest hensiktsmessig formulering/styrke iht. vekt og dose skal forskrives. For barn (≥4 år) og ungdom <50 kg bestemmes dosen ut fra kroppsvekt. Behandling bør initieres med sirup og siden byttes til tabletter. Når sirup forskrives, skal dosen angis som ml. Anbefalt dosering, se ovenfor. Barn <4 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig. Ev. nedsatt nyrefunksjon må tas hensyn til. Begrensede data, spesielt ved doser >400 mg/dag.
Tilberedning/Håndtering: Infusjonsvæske: Kan administreres ufortynnet, ev. fortynnes, men skal ikke blandes med andre legemidler enn natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske, glukose 50 mg/ml injeksjonsvæske eller Ringer-laktat injeksjonsvæske. Se også pakningsvedlegg. Sirup: Flasken ristes godt før bruk. Vedlagte oralsprøyte med adapter brukes til pasienter <50 kg. Hver målestrek (0,25 ml) på sprøyten tilsv. 2,5 mg lakosamid. Vedlagte målebeger brukes til pasienter ≥50 kg. Hver målestrek (5 ml) på målebegeret tilsv. 50 mg lakosamid. Se pakningsvedlegget.
Administrering: Administreres 2 ganger daglig, 1 gang om morgenen og 1 gang om kvelden, til omtrent samme tid hver dag. Infusjonsvæske: Gis i.v. i løpet av 15-60 minutter. Infusjon bør pågå i >30 minutter ved doser >200 mg pr. infusjon (dvs. >400 mg/dag). Sirup: Tas oralt, se pakningsvedlegget. Tas med eller uten mat. Tabletter: Svelges med et glass vann. Tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent 2. eller 3. grads AV-blokk.

Forsiktighetsregler

Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd: Er rapportert ved behandling med antiepileptika. En metaanalyse av antiepileptika har vist en liten økning i risiko for selvmordstanker og -relatert atferd. Mekanismen bak risikoen er ukjent og tilgjengelige data kan ikke utelukke muligheten for økt risiko ved behandling med lakosamid. Pasienten bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller -relatert atferd, og nødvendig behandling vurderes. Pasienten (og pårørende) bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp omgående dersom selvmordstanker eller -relatert atferd oppstår. Hjerterytme og ledning i hjertet: Bør brukes med forsiktighet ved kjente ledningsproblemer, alvorlig hjertesykdom (f.eks. tidligere myokardinfarkt/hjertesvikt), hos eldre eller ved samtidig bruk av legemidler som kan gi PR‑forlengelse. EKG bør vurderes til disse pasientene før lakosamiddosen økes til >400 mg/dag og etter at lakosamid er titrert til steady state. Pasienter bør rådes til å søke medisinsk hjelp ved symptomer på 2. eller høyere grads AV-blokk (f.eks. langsom eller uregelmessig puls, følelse av å være ør og besvime) og på atrieflimmer og -flutter (f.eks. palpitasjoner, rask eller uregelmessig puls, kortpustethet). Mulig elektroklinisk forverring av spesifikke pediatriske epilepsisyndromer: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått hos barn og ungdom som kan ha både fokale og generaliserte anfall. Overfølsomhetsreaksjoner som omfatter flere organer: Ved mistenkte overfølsomhetsreaksjoner som omfatter flere organer (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer, DRESS), bør behandlingen avbrytes. Nye eller forverrede myokloniske anfall: Er rapportert hos både voksne og barn med primære generaliserte tonisk-kloniske anfall, særlig under titrering. Hos pasienter med mer enn én type anfall, bør observert nytte av anfallskontroll av én type anfall veies opp mot all observert forverring av andre typer anfall. Hjelpestoffer: Infusjonsvæske: Inneholder 59,8 mg natrium/hetteglass, tilsv. 3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen. Sirup: Inneholder natriummetylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner, mulig forsinkede. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Sorbitol kan gi mage-tarmubehag og ha en lett lakserende effekt. Inneholder aspartam, som kan være skadelig ved fenylketonuri. Inneholder propylenglykol. Inneholder 1,42 mg natrium pr. ml, tilsv. 0,07% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Behandling kan gi svimmelhet eller uskarpt syn, og kan øke forekomst av uhell med skade eller fall. Pasienten bør rådes til å utvise forsiktighet og i tillegg ikke kjøre bil eller bruke potensielt farlige maskiner, inntil potensielle effekter er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som er forbundet med PR-forlengelse (f.eks. karbamazepin, lamotrigin, eslikarbazepin, pregabalin) og klasse I antiarytmika. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av sterke CYP2C9- og CYP3A4-hemmere, pga. mulig økt systemisk eksponering for lakosamid. Oppstart eller seponering av kraftige enzyminduktorer bør gjøres med forsiktighet. Samtidig bruk av andre antiepileptika med enzyminduserende effekt (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital) reduserer total systemisk eksponering for lakosamid med 25% hos voksne og 17% hos barn og ungdom. Data vedrørende interaksjon med alkohol mangler, men en farmakodynamisk effekt kan likevel ikke utelukkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Embryotoksisitet er sett ved doser som gir maternal toksisitet i dyrestudier, men human risiko er ukjent. Skal ikke brukes ved graviditet hvis ikke strengt nødvendig (dersom fordelen for moren klart oppveier mulig risiko for fosteret). Effektiv behandling med antiepileptika må ikke avbrytes, da forverring av sykdommen er skadelig for både mor og foster. Ved planlegging av graviditet bør bruk av lakosamid revurderes nøye.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skilles ut i brystmelk hos dyr. Amming bør avbrytes ved bruk av lakosamid.
Fertilitet: Bivirkninger er ikke sett i dyreforsøk ved doser som gir AUC på opptil ca. det dobbelte av AUC i humant plasma ved maks. anbefalt human dose.

 

Bivirkninger

De hyppigst rapporterte bivirkningene (svimmelhet, hodepine, kvalme, diplopi) er vanligvis milde til moderate, og noen kan lindres ved dosereduksjon. Insidens og alvorlighetsgrad av bivirkninger i CNS og gastrointestinale bivirkninger, reduseres vanligvis over tid. Insidensen av bivirkninger i CNS, f.eks. svimmelhet, kan være høyere etter en ladningsdose. Ved tilleggsbehandling hos barn ≥4-16 år samsvarer sikkerhetsprofilen for lakosamid med den hos voksne, selv om frekvensen av søvnighet, oppkast og kramper var økt, og nasofaryngitt, pyreksi, faryngitt, nedsatt appetitt, letargi og unormal atferd ble rapportert hos barn og ungdom. Høyere forekomst av fall, diaré, tremor og AV-blokk grad 1 hos eldre ≥65 år.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Agranulocytose
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Generelle
Vanlige Asteni, fatigue, følelse av å være beruset, irritabilitet, smerte/ubehag/irritasjon på injeksjonsstedet (ved i.v. bruk), unormalt ganglag
Mindre vanlige Erytem (ved i.v. bruk)
Hjerte
Mindre vanlige AV-blokk, atrieflimmer, atrieflutter, bradykardi
Ukjent frekvens Ventrikulær takyarytmi
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Angioødem, urticaria
Ukjent frekvens Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Mindre vanlige Legemiddeloverfølsomhet
Ukjent frekvens DRESS
Lever/galle
Mindre vanlige Forhøyede leverenzymverdier (>2×ULN), unormal leverfunksjonstest
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskelkramper
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Balanseforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, kognitive forstyrrelser, nystagmus, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, somnolens, svekket hukommelse, tremor
Mindre vanlige Synkope, unormal koordinasjon
Ukjent frekvens Krampeanfall
Psykiske
Vanlige Depresjon, forvirringstilstand, insomni
Mindre vanlige Aggresjon, agitasjon, eufori, hallusinasjon, psykotisk lidelse, selvmordsforsøk, selvmordstanker
Skader/komplikasjoner
Vanlige Fall, kontusjon, opprevet hud
Øre
Vanlige Tinnitus, vertigo
Øye
Svært vanlige Diplopi
Vanlige Tåkesyn
Doserelatert økning i PR-intervall (1. grads AV-blokk, synkope, bradykardi) kan forekomme. 2. og 3. grads AV-blokk er rapportert etter markedsføring.
Idiopatisk generalisert epilepsi med primære generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK): Sikkerhetsprofilen rapportert i for pasienter ≥4 år med idiopatisk generalisert epilepsi med primære generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK), samsvarer med sikkerhetsprofilen som rapportert i de kliniske studiene for partiell epilepsi. Ytterligere bivirkninger sett ved primære generaliserte tonisk-kloniske anfall er myoklonisk epilepsi (2,5%) og ataksi (3,3%). Hyppigst rapportert er svimmelhet og somnolens. Svimmelhet og selvmordstanker er vanligste årsak til seponering..

De hyppigst rapporterte bivirkningene (svimmelhet, hodepine, kvalme, diplopi) er vanligvis milde til moderate, og noen kan lindres ved dosereduksjon. Insidens og alvorlighetsgrad av bivirkninger i CNS og gastrointestinale bivirkninger, reduseres vanligvis over tid. Insidensen av bivirkninger i CNS, f.eks. svimmelhet, kan være høyere etter en ladningsdose. Ved tilleggsbehandling hos barn ≥4-16 år samsvarer sikkerhetsprofilen for lakosamid med den hos voksne, selv om frekvensen av søvnighet, oppkast og kramper var økt, og nasofaryngitt, pyreksi, faryngitt, nedsatt appetitt, letargi og unormal atferd ble rapportert hos barn og ungdom. Høyere forekomst av fall, diaré, tremor og AV-blokk grad 1 hos eldre ≥65 år.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Øye Diplopi
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, følelse av å være beruset, irritabilitet, smerte/ubehag/irritasjon på injeksjonsstedet (ved i.v. bruk), unormalt ganglag
Hud Kløe, utslett
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nevrologiske Balanseforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, kognitive forstyrrelser, nystagmus, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, somnolens, svekket hukommelse, tremor
Psykiske Depresjon, forvirringstilstand, insomni
Skader/komplikasjoner Fall, kontusjon, opprevet hud
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Generelle Erytem (ved i.v. bruk)
Hjerte AV-blokk, atrieflimmer, atrieflutter, bradykardi
Hud Angioødem, urticaria
Immunsystemet Legemiddeloverfølsomhet
Lever/galle Forhøyede leverenzymverdier (>2×ULN), unormal leverfunksjonstest
Nevrologiske Synkope, unormal koordinasjon
Psykiske Aggresjon, agitasjon, eufori, hallusinasjon, psykotisk lidelse, selvmordsforsøk, selvmordstanker
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose
Hjerte Ventrikulær takyarytmi
Hud Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet DRESS
Nevrologiske Krampeanfall
Doserelatert økning i PR-intervall (1. grads AV-blokk, synkope, bradykardi) kan forekomme. 2. og 3. grads AV-blokk er rapportert etter markedsføring.
Idiopatisk generalisert epilepsi med primære generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK): Sikkerhetsprofilen rapportert i for pasienter ≥4 år med idiopatisk generalisert epilepsi med primære generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK), samsvarer med sikkerhetsprofilen som rapportert i de kliniske studiene for partiell epilepsi. Ytterligere bivirkninger sett ved primære generaliserte tonisk-kloniske anfall er myoklonisk epilepsi (2,5%) og ataksi (3,3%). Hyppigst rapportert er svimmelhet og somnolens. Svimmelhet og selvmordstanker er vanligste årsak til seponering..

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Symptomer er hovedsakelig forbundet med CNS og gastrointestinalsystemet. Ved doser >800 mg er svimmelhet, kvalme, oppkast og anfall (generaliserte tonisk-kloniske anfall, status epilepticus) sett. Ledningsforstyrrelser i hjertet, sjokk og koma er også sett. Dødelig utfall er rapportert etter 1 enkeltdose på flere gram.
Behandling: Generelle støttetiltak, inkl. hemodialyse ved behov.

Egenskaper

Klassifisering: Funksjonalisert aminosyre med antiepileptisk effekt.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. In vitro: Forsterker langsom inaktivering av spenningskontrollerte natriumkanaler og stabiliserer dermed hypereksiterbare nevronmembraner.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet etter oralt inntak er ca. 100%. Tmax ca. 0,5-4 timer.
Proteinbinding: <15%.
Fordeling: Vd ca. 0,6 liter/kg.
Halveringstid: For uendret legemiddel ca. 13 timer. Steady state nås etter 3 dager ved dosering 2 ganger daglig. Plasmakonsentrasjonen øker med akkumuleringsfaktor på ca. 2. Konsentrasjon ved steady state etter 1 enkelt ladningsdose på 200 mg kan tilnærmingsvis sammenlignes med oral administrering av 100 mg 2 ganger daglig. Plasmaclearance: 1,92 liter/time hos voksne, lavere hos barn.
Utskillelse: 95% utskilles i urin (ca. 40% uendret), <0,5% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Infusjonsvæske: Kun til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter fortynning, men kan oppbevares i 24 timer ved 2-8°C. Sirup: Brukes innen 2 måneder etter anbrudd. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vimpat, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 20 ml (hettegl.)
026560
-
-
519,70 C

Vimpat, SIRUP:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 200 ml
425729
Blå resept
-
413,40 C

Vimpat, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 14 stk. (blister)
026571
Blå resept
Byttegruppe
165,50 C
56 stk. (blister)
026582
Blå resept
Byttegruppe
553,40 C
100 mg 14 stk. (blister)
026593
Blå resept
Byttegruppe
293,10 C
56 stk. (blister)
026605
Blå resept
Byttegruppe
1047,20 C
150 mg 56 stk. (blister)
026627
Blå resept
Byttegruppe
1552,60 C
200 mg 56 stk. (blister)
026638
Blå resept
Byttegruppe
2058,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.12.2020