Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

DISPERGERBARE TABLETTER 200 mg: Hver dispergerbar tablett inneh.: Kargluminsyre 200 mg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av hyperammonemi som skyldes isovaleriansyremi, metylmalonsyreemi, propionsyreemi eller primær mangel på N-acetylglutamatsyntase.

Dosering

Behandling skal startes opp under oppsyn av lege med erfaring med behandling av stoffskifteforstyrrelser.
Mangel på N-acetylglutamatsyntase
Behandling kan startes 1. levedag. Daglig startdose bør være 100 mg/kg. Kan økes til 250 mg/kg om nødvendig. Dosen bør deretter tilpasses individuelt for å vedlikeholde normalt ammoniakknivå i plasma. På lang sikt er det ikke påkrevd å øke dosen iht. kroppsvekt, så lenge adekvat stoffskiftekontroll oppnås; daglig dose varierer fra 10-100 mg/kg. Mottakelighetstest for kargluminsyre: Det anbefales å teste individuell mottakelighet for kargluminsyre før langtidsbehandling initieres, f.eks. hos et komatøst barn; start med en dose på 100-250 mg/kg/dag og mål ammoniakkonsentrasjonen i plasma minst før hver administrering. Konsentrasjonen skal bli normal innen få timer etter behandlingsstart. Hos en pasient med moderat hyperammonemi; gi en testdose på 100-200 mg/kg/dag i 3 dager sammen med konstant proteininntak, og utfør gjentatte målinger av ammoniakkonsentrasjonen i plasma (før og 1 time etter mat). Juster dosen for å vedlikeholde normale ammoniakknivåer i plasma.
Isovaleriansyremi, metylmalonsyreemi og propionsyreemi
Behandling bør starte ved hyperammonemi hos organiske acidemipasienter. Innledende daglig dose bør være 100 mg/kg, opptil 250 mg/kg om nødvendig. Dosen bør deretter justeres individuelt for å opprettholde normale ammoniakknivåer i plasma.
Administrering Kun til oral bruk (svelging eller via nesesonde). Det anbefales å fordele total daglig dose på 2-4 doser. Oppløses i minst 5-10 ml vann og svelges straks eller gis med sprøyte (ved et raskt trykk) via nasogastrisk sonde. Gis før mat eller ernæringsprosedyre. Kan deles i 4 like deler (3 delestreker). Deling i 2 deler tillater de fleste nødvendige doseringer, men det kan være hensiktsmessig å bruke en 1/4 tablett i samsvar med dosejusteringen som legen har foreskrevet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Terapeutisk kontroll: Ammoniakk- og aminosyrenivået i plasma skal holdes innenfor normale grenser. Pga. svært få sikkerhetsopplysninger anbefales systematisk overvåkning av lever-, nyre- og hjertefunksjon og av hematologiske parametre. Kontroll med næringstilførsel: Restriksjoner i proteininntak og arginintilskudd kan være indisert ved lav proteintoleranse.

Interaksjoner

Ingen spesifikke interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen kliniske data. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til gravide.
AmmingKontraindisert.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerEn dose på 750 mg/kg/dag ga en sympatikomimetisk reaksjon med takykardi, sterk svetting, økt bronkiesekresjon, økt kroppstemperatur og rastløshet. Symptomene avtok ved dosereduksjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKargluminsyre har en struktur som kan sammenlignes med N-acetylglutamat (naturlig forekommende aktivator av karbamoylfosfatsyntetase, det første enzymet i ureasyklusen).
AbsorpsjonCa. 30% etter en enkeltdose på 100 mg/kg. Cmax 2,6 µg/ml og Tmax 3 timer.
ProteinbindingUkjent.
HalveringstidTofaset plasmaeliminasjonskurve med en rask fase i løpet av de første 12 timene etterfulgt av en langsom fase (terminal t1/2 opptil 28 timer). Ingen diffusjon inn i erytrocyttene.
MetabolismeEn del metaboliseres. Bakteriefloraen i tarmen kan bidra til initiering av degraderingsprosessen. Avhengig av dens aktivitet fører det til varierende grad av metabolisme.
Utskillelse9% uendret i urin, opptil 60% i feces. Sluttproduktet av kargluminsyre-metabolismen er CO2 som utskilles via lungene.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ucedane, DISPERGERBARE TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
200 mg 12 stk. (blister)
194133

H-resept

9 012,30 C
60 stk. (blister)
044691

H-resept

44 916,30 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Ucedane DISPERGERBARE TABLETTER 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.07.2022


Sist endret: 21.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)