Travatan

Novartis

Glaukommiddel.

ATC-nr.: S01E E04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E E04
Travoprost
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av travoprost kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Travoprost har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Travoprost er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning 40 μg/ml: 1 ml inneh.: Travoprost 40 μg, polyquaternium-1 (Polyquad), polyoksyetylen hydrogenert ricinusolje 40 (HCO-40), natriumklorid, propylenglykol, borsyre, mannitol, natriumhydroksid, saltsyre, renset vann. pH ca. 6,7.


Indikasjoner

Voksne: Senking av forhøyet intraokulært trykk ved okulær hypertensjon eller åpenvinklet glaukom. Barn 2 måneder-18 år: Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved okulær hypertensjon eller pediatrisk glaukom.

Dosering

Voksne, inkl. eldre: 1 dråpe i konjunktivalsekken i berørt øye/øyne 1 gang daglig. Optimal effekt oppnås hvis dryppingen skjer om kvelden. Nasolakrimal okklusjon eller forsiktig lukking av øyelokket etter drypping anbefales. Dette kan redusere systemisk absorpsjon, og resultere i færre systemiske bivirkninger.
Barn 2 måneder-18 år: Samme dosering som for voksne. Det er imidlertid begrensede data for barn fra 2 måneder til <3 år.
Glemt dose: Behandlingen skal fortsette ved neste planlagte dose. Dosen må ikke overskride 1 dråpe om dagen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon (ClCR ≥14 ml/minutt). Barn <2 måneder: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Til okulær bruk. Ved bruk sammen med andre øyedråper bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom. Kontaktlinsebrukere skal ta ut linsene før drypping, og de skal ikke settes inn igjen før 15 minutter etter drypping.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forandring av øyefarge: Travoprost kan gradvis forandre øyefargen ved å øke antallet melanosomer (pigmentgranula) i melanocytter. Før behandling igangsettes, må pasientene informeres om muligheten for permanent forandring av øyefargen. Unilateral behandling kan resultere i permanent heterochromi. Langtidsvirkningene på melanocyttene og ev. følger av dette er foreløpig ukjente. Forandringen av fargen på iris utvikler seg langsomt og sees ofte ikke før etter måneder eller år. Forandring av øyefarge er hovedsakelig sett hos pasienter med flerfarget iris f.eks. blåbrun, gråbrun, gulbrun og grønnbrun, men er også observert hos pasienter med brune øyne. Typisk så sprer den brune pigmenteringen rundt pupillen seg fra sentrum og i ringer mot periferien i de berørte øynene, men hele iris eller deler av denne kan bli mer brunlig. Etter at behandling er seponert, sees ingen videre økning i brun irispigmentering. Periorbitale forandringer og forandringer i øyelokket: Mørkfarging av huden rundt og/eller på øyelokket er rapportert hos 0,4%. Periorbitale forandringer og forandringer i øyelokket, inkl. fordypning av øyelokkfold, er observert med prostaglandinanaloger. Travoprost kan gradvis forandre øyevippene og er observert hos ca. 1/2 av pasientene i kliniske studier, og omfatter: Økt lengde, tykkelse, pigmentering og/eller antall øyevipper. Det foreligger ingen erfaring med bruk av travoprost ved inflammatoriske øyelidelser, eller ved neovaskulær vinkelblokk, trangvinklet eller medfødt glaukom og bare begrenset erfaring ved tyreoidale øyesykdommer, ved åpenvinklet glaukom hos pseudoafake pasienter og ved pigmentær eller pseudoeksfoliativ glaukom. Travoprost brukes med forsiktighet hos pasienter med aktiv intraokulær inflammasjon. Afake pasienter: Makulaødem er rapportert under behandling med prostaglandin F-analoger. Forsiktighet anbefales ved behandling hos afake pasienter, pseudoafake pasienter med en skadet bakre linsekapsel eller implantert forkammerlinse, eller hos pasienter med kjente risikofaktorer for cystoid makulaødem. Iritt/uveitt: Brukes med forsiktighet ved kjente risikofaktorer for iritt/uveitt. Hudkontakt: Må unngås, da transdermal absorpsjon er observert i kaninstudier. Prostaglandiner og prostaglandinanaloger er biologisk aktive og kan absorberes gjennom huden. Kvinner som er eller forsøker å bli gravide, skal ta egnede forholdsregler for å unngå direkte kontakt. Skulle man ved et uhell komme i kontakt med en vesentlig del av innholdet i flasken, må berørt område vaskes umiddelbart. Hjelpestoffer: Propylenglykol kan gi hudirritasjon. Polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje 40 kan gi hudreaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ved uskarpt syn og andre synsforstyrrelser ved drypping, må pasienten vente til synet er klart før bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E E04
Ingen interaksjonsstudier er blitt utført.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes av fertile kvinner, med mindre tilstrekkelig prevensjon brukes. Travoprost har skadelige farmakologiske effekter på svangerskap og/eller på foster/nyfødt barn. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Overgang i human morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse av travoprost og metabolitter i melk. Anbefales ikke ved amming.
Fertilitet: Ingen humane data.
Travoprost

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øye: Okulær hyperemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Hyperpigmentering av iris, øyesmerter, okulært ubehag, tørt øye, pruritus, øyeirritasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Palpitasjoner. Hud: Hyperpigmentering i hud (periokulær), misfarging av hud, unormal hårtekstur, hypertrikose. Immunsystemet: Hypersensitivitet, sesongpreget allergi. Luftveier: Hoste, tett nese, irritert hals. Nevrologiske: Hodepine. Øye: Korneal erosjon, uveitt, iritt, inflammasjon i fremre kammer, keratitt, punktkeratitt, fotofobi, øyeutflod, blefaritt, erytem på øyelokket, periorbitalt ødem, pruritus på øyelokket, redusert synsskarphet, uklart syn, økt tåreflom, konjunktivitt, ektropion, katarakt, skorper i kanten av øyelokket, vekst av øyevippene. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Reaktivering av magesår, gastrointestinale forstyrrelser, forstoppelse, munntørrhet. Hjerte/kar: Uregelmessig hjerterytme, redusert hjerterytme, redusert diastolisk blodtrykk, økt systolisk blodtrykk, hypotensjon, hypertensjon. Hud: Allergisk dermatitt, kontaktdermatitt, erytem, utslett, endring i hårfarge, madarose. Luftveier: Dyspné, astma, respirasjonsforstyrrelser, orofaryngeal smerte, dysfoni, allergisk rhinitt, tørr nese. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i muskler og skjelett, leddsmerter. Nevrologiske: Svimmelhet, synsfeltdefekt, dysgeusi. Øvrige: Asteni. Øye: Iridosyklitt, herpes simplex på øyet, øyebetennelse, fotopsi, eksem på øyelokket, konjunktival ødem, lysglimt, konjunktivale follikler, hypoestesi i øyet, trikiasis, meibomianitt, pigmentering i fremre kammer, mydriase, astenopi, hyperpigmentering av øyevippene, tykkere øyevipper. Gastrointestinale: Diaré, magesmerter, kvalme. Hjerte/kar: Brystsmerter, arytmi (ink. bradykardi og takykardi). Hud: Pruritus, unormal hårvekst. Luftveier: Forverret astma, epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Leddsmerter. Nyre/urinveier: Dysuri, urininkontinens. Psykiske: Depresjon, angst, insomni. Undersøkelser: Økt PSA. Øre: Vertigo, tinnitus. Øye: Makulaødem, fordypning av øyelokksfolden.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For prostaglandinanaloger S01E E

Egenskaper

Klassifisering: Prostaglandin F-analog, en full (komplett) agonist som er svært selektiv og har høy affinitet til prostaglandin-FP-reseptoren.
Virkningsmekanisme: Reduserer det intraokulære trykket ved å øke kammervanndrenasjen via det trabekulære nettverket og det uveosklerale avløpet.
Absorpsjon: Godt gjennom kornea, hvor isopropylesteren hydrolyseres til den aktive frie syren. Cmax i kammervannet nås etter 1-2 timer. Reduksjon av trykket starter 2 timer etter administrering og maks. effekt oppnås etter 12 timer. Trykksenkingen opprettholdes i minst 24 timer.
Halveringstid: Plasma t1/2 er <30 minutter. T1/2 i kammervæsken er ca. 1,5 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske skal brukes innen 4 uker.

Sist endret: 21.08.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.08.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Travatan, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 μg/ml2,5 ml (plastflaske)
581969
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
169,80C
3 × 2,5 ml (plastflaske)
517180
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
436,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, økt iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

iridosyklitt: Akutt betennelse/inflammasjon i regnbuehinnen (iris) og strålelegemet (corpus ciliare).

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneal erosjon (hornhinneerosjon, erosjon av hornhinnen): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriase (mydriasis, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.