Toctino

Stiefel

Middel mot håndeksem.

ATC-nr.: D11A H04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell:

RMP-materiell i samarbeid med Legemiddelverket
KAPSLER, myke 10 mg og 30 mg: Hver kapsel inneh.: Alitretinoin 10 mg, resp. 30 mg, soyaolje, sorbitol, helracemisk α-tokoferol, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Alvorlig kronisk håndeksem hos voksne som ikke responderer på behandling med sterke topikale kortikosteroider. Pasienter som hovedsakelig har hyperkeratotisk eksem, vil trolig få en bedre effekt av behandlingen enn ved eksem hovedsakelig av pomfolyks karakter.

Dosering

Skal kun forskrives av dermatolog eller lege med erfaring med bruk av systemiske retinoider og som har full forståelse for risikoene forbundet med systemisk retinoidbehandling og kravene til overvåkning.
Voksne: 10 eller 30 mg 1 gang daglig. Anbefalt startdose er 30 mg 1 gang daglig. En dosereduksjon til 10 mg 1 gang daglig kan vurderes ved uakseptable bivirkninger ved 30 mg-dosen. En behandling kan vare i 12-24 uker, avhengig av respons. Seponering anbefales ved eksemfrie eller nesten eksemfrie hender tidligere enn 24 uker. Seponering skal vurderes ved fortsatt alvorlig sykdom etter de første 12 ukene med kontinuerlig behandling. Ved tilbakefall kan pasienten ha nytte av flere behandlinger.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nyreinsuffisiens. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Tas 1 gang daglig, fortrinnsvis på samme tidspunkt. Bør tas samtidig med et hovedmåltid for å gi høyest mulig eksponering. Skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Graviditet. Amming. Kvinner i fertil alder med mindre alle betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet er oppfylt. Leverinsuffisiens. Alvorlig nyreinsuffisiens. Ubehandlet hyperkolesterolemi eller hypertriglyseridemi. Ubehandlet hypotyreoidisme. A-hypervitaminose. Hypersensitivitet for alitretinoin, andre retinoider eller noen av hjelpestoffene. Jordnøtt (peanøtt)- eller soyaallergi. Sjelden, arvelig fruktoseintoleranse pga. hjelpestoffet sorbitol. Samtidig bruk av tetrasykliner pga. fare for økt intrakranielt trykk.

Forsiktighetsregler

Kvinner i fertil alder: Alle betingelser i det graviditetsforebyggende programmet må være oppfylt: Kvinnen forstår den teratogene risikoen, går til månedlige kontroller, forstår og aksepterer behovet for effektiv prevensjon (minst 1 og helst 2 komplementære former for prevensjon, inkl. barrieremetode, bør brukes) uten avbrudd, 1 måned før behandlingen startes, under behandlingen og 1 måned etter avsluttet behandling, er informert om og forstår de potensielle konsekvensene av graviditet, forstår behovet og aksepterer å bli undersøkt for graviditet før behandlingen, under og 5 uker etter avsluttet behandling, og har bekreftet at hun har forstått farene og nødvendige forholdsregler forbundet med bruk av preparatet. Forskrivende lege må forsikre seg om at: Pasienten overholder betingelsene for forebygging av graviditet, har bekreftet forannevnte betingelser, har brukt/bruker prevensjonsmidler som forannevnt og at negativ graviditetstest er oppnådd før, under og 5 uker etter avsluttet behandling. Resepter til kvinner i fertil alder: Begrenset til 30 dagers behandling, fortsatt behandling krever ny resept. Graviditetstesting, utstedelse av resept og utlevering samme dag skal tilstrebes. Utlevering innen maks. 7 dager etter reseptutstedelse. Psykiatriske lidelser: Spesiell varsomhet må utvises. Behandlingen bør seponeres dersom pasienten utvikler depresjon, humørforandringer, psykoser eller aggresjon og videre psykiatrisk evaluering kan være nødvendig. UV-lys: Effektene ev UV-stråling forsterkes så pasientene bør unngå sterk eksponering for sollys og bruk av sollamper uten tilsyn. Solfaktor på minst SPF 15 bør benyttes ved UV-eksponering. Øyesykdommer: Behandlingen er forbundet med tørre øyne. Intoleranse for kontaktlinser kan forekomme slik at bruk av briller kan være nødvendig. Korneal uklarhet, keratitt og redusert nattsyn kan forekomme og forsvinner vanligvis etter endt behandling. Ved synsproblemer bør pasienten henvises til oftalmolog. Seponering kan være nødvendig. Benign intrakraniell hypertensjon: Ved tegn på intrakraniell hypertensjon bør behandlingen straks avbrytes. Skjoldkjertelens funksjon: Endringer er oftest sett som en reversibel reduksjon i nivåene av TSH og T4. Sykdommer i lever og galleveier: Ved vedvarende klinisk relevant forhøyelse av transaminasenivåene bør det vurderes å redusere dosen eller avbryte behandlingen. Gastrointestinale sykdommer: Ved alvorlig diaré, bør IBD-diagnose vurderes og behandlingen avbrytes øyeblikkelig. Høyrisikopasienter/lipidmetabolisme/pankreatitt: Serumkolesterol, triglyserider (fastende verdier) og blodglukose bør overvåkes (ev. hyppigere kontroll hos pasienter med diabetes, fedme, kardiovaskulære risikofaktorer, forstyrrelse i lipidmetabolismen). Behandlingen bør opphøre hvis hypertriglyseridemi ikke kan kontrolleres på akseptabelt nivå eller hvis symptomer på pankreatitt oppstår.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D11A H04
Samtidig behandling med CYP3A4-hemmere som ketokonazol øker plasmanivået av alitretinoin. En dosereduksjon av alitretinoin til 10 mg bør vurderes. Gjelder også for potente CYP2C9- og CYP2C8-hemmere. Alitretinoin kan øke eksponeringen av CYP2C8-substrater. Forsiktighet bør utvises med andre legemidler som er substrater for CYP2C8. Samtidig simvastatinbehandling reduserer plasmanivåene på <25% av simvastatin og simvastatinsyre. Samtidig behandling med tetrasykliner må unngås (risiko for benign intrakraniell hypertensjon). Samtidig inntak av vitamin A bør unngås pga. risiko for A-hypervitaminose.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Graviditet er en absolutt kontraindikasjon pga. alitretinoin er sterkt teratogent. Hvis graviditet forekommer til tross for at det graviditetsforebyggende programmet er fulgt under behandling eller i måneden etter at behandlingen er opphørt, foreligger det høy risiko for svært alvorlig misdannelse av fosteret. Hvis graviditet forekommer, må behandling opphøre og pasienten bør henvises til lege som er spesialist eller har erfaring innen teratologi for evaluering og råd.
Amming: Alitretinoin er svært lipofilt og det er svært sannsynlig at det utskilles i morsmelk. Kontraindisert hos kvinner som ammer pga. potensiell risiko for bivirkninger hos diende barn.
Fertilitet: Se SPC.
Alitretinoin

Bivirkninger

Oftest reversible og doseavhengige. Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Undersøkelser: Hypertriglyseridemi, redusert HDL, hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, økt jernbindingskapasitet, redusert antall monocytter, økt antall trombocytter. Endokrine: Redusert TSH, redusert fritt T4. Hjerte/kar: Rødming, hypertensjon. Gastrointestinale: Kvalme, tørr munn, oppkast. Hud: Tørr hud, tørre lepper, cheilitt, erytem, alopesi. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Depresjon. Undersøkelser: Økt kreatinfosfokinase i blodet. Øre: Tinnitus. Øye: Konjunktivitt, tørre øyne, irritasjon i øyne. Øvrige: Utmattelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dyspepsi. Hud: Pruritus, utslett, hudflassing, asteatotisk eksem. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Eksostose, ankyloserende spondylitt. Øye: Uklart syn, katarakt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Vaskulitt. Hud: Neglforandringer, fotosensitivitetsreaksjon. Nevrologiske: Benign intrakraniell hypertensjon. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Inflammatorisk tarmsykdom. Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner, hypersensitivitet. Psykiske: Humørendringer, selvmordstanker. Øye: Svekket mørkesyn. Øvrige: Perifert ødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved doser >10 ganger terapeutisk dose: Sterk hodepine, diaré, ansiktsrødme, hypertriglyseridemi (i samsvar med retinoid toksisitet). Disse effektene er reversible.

Egenskaper

Klassifisering: Alitretinoin (et retinoid) er et derivat av vitamin A.
Virkningsmekanisme: Den farmakologiske virkningen av retinoider kan forklares ved deres effekter på celleproliferasjon, celledifferensiering, apoptose, angiogenese, keratinisering, sebumproduksjon og immunmodulering. Alitretinoin (RAR- og RXR-agonist) har vist immunmodulerende og antiinflammatoriske effekter som er relevante for hudinflammasjon. Alitretinoin undertrykker produksjonen av kjemokiner.
Absorpsjon: Variabel og doseproporsjonal over 10-30 mg. Blir ikke konsistent absorbert fra mage- og tarmkanalen under faste. Mengden tilgjengelig for absorpsjon varierer med fettinntak, se Administrering.
Proteinbinding: 99,1% til plasmaproteiner.
Halveringstid: Gjennomsnittlig 9-10 timer.
Metabolisme: Alitretinoin metaboliseres til 4-okso-alitretinoin. Begge gjennomgår isomerisering til tretinoin (eller isotretinoin) og deres 4-okso metabolitter. 4-okso-alitretinoin glukuronideres og utskilles i urin.
Utskillelse: Hovedsakelig ca. 63% i urin, ca. 30% i feces.

Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres alitretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Sist endret: 27.09.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

29.08.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Toctino, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
10 mg30 stk. (blister)
148363
Blå resept
-
4066,80CSPC_ICON
30 mg30 stk. (blister)
148374
Blå resept
-
4066,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

ankyloserende spondylitt (bekhterevs sykdom, morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

cyp2c8: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C8-hemmere og CYP2C8-induktorer.

cyp2c8-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2C8. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2C8, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2C8: Gemfibrozil, montelukast, trimetoprim.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hudinflammasjon (dermatitt): Hudbetennelse.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

ibd (inflammatorisk tarmsykdom): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytter (blodplater): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.