Timosan

Santen

Glaukommiddel, ikke-selektiv betablokker.

ATC-nr.: S01E D01

  

  Timolol forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E D01
Timolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av timolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Timolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at timolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Timololmaleat 1,37 mg tilsv. timolol 1 mg, benzalkoniumklorid 0,05 mg, sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Timololmaleat 1,37 mg tilsv. timolol 1 mg, sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk (IOP). Til pasienter med kronisk åpenvinkelglaukom av primær eller sekundær natur. Glaukom hos afakipasienter.

Dosering

1 dråpe i angrepet øye 1 gang daglig, helst om morgenen. IOP bør vurderes på nytt etter ca. 4 ukers behandling, da det kan ta noen uker før IOP stabiliseres. Samtidig behandling med miotika, adrenalin eller karboanhydrasehemmer institueres ved behov.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Ikke undersøkt.
Tilberedning/Håndtering: Flaske: Oppbevares opp-ned i esken for mer effektiv instillasjon. Endosebeholdere: 1 endosebeholder inneholder nok til behandling av begge øyne. Kastes etter bruk og ev. overskuddsvæske kastes.
Administrering: Flasken skal holdes vertikalt for å sikre at riktig dose appliseres. Det anbefales nasolakrimal okklusjon eller lukking av øynene i 2 minutter etter inndrypping som kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet. Ved bruk av flere topikale legemidler, må de administreres med ≥10 minutters mellomrom. Timosan administreres sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. nåværende eller tidligere bronkialastma, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinusbradykardi, sick sinus-syndrom, sinoatriell blokk. AV-blokk grad II og III som ikke kontrolleres med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt. Kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Gir en viss systemisk absorpsjon og kan gi samme type bivirkninger sett for systemiske betablokkere. Hjertesykdom: Behandling evalueres kritisk og andre virkestoff bør overveies. Pasienten skal overvåkes for tegn på forverring og bivirkninger. Hjertesviktpasienter skal ha et terapeutisk velkontrollert sykdomsbilde før timololterapi startes. Ved tidligere alvorlig hjertesykdom skal tegn på hjertesvikt observeres og pulsfrekvens kontrolleres. Administreres med forsiktighet ved hjerteblokk grad I. Karsykdom: Forsiktighet utvises ved alvorlig perifere sirkulasjonsforstyrrelser. Andre betablokkere: Hos pasienter som allerede får systemiske betablokkere, kan effekten av systemisk betablokade forsterkes og responsen bør overvåkes. Bruk av 2 lokaltvirkende betablokkere anbefales ikke. Respirasjonssykdom: Respiratoriske bivirkninger, inkl. død pga. bronkospasme ved astma, er rapportert for enkelte oftalmiske betablokkere. Brukes med forsiktighet ved mild/moderat kols og kun hvis mulig fordel er større enn mulig risiko. Hypoglykemi/diabetes: Forsiktighet utvises. Kan maskere symptomer på akutt hypoglykemi. Hypertyreose: Kan maskere tegn på hypertyreose. Anafylaktisk reaksjon: Pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen, kan bli mer reaktive overfor disse allergenene og respondere dårlig på vanlige adrenalindoser. Øye: Kan gi tørre øyne. Forsiktighet utvises ved hornhinnesykdom. Koroidal avløsning er sett etter administrering av vandig suppresjonsbehandling etter filtreringsprosedyre. Kontaktlinser: Benzalkoniumklorid kan gi øyeirritasjon (spesielt ved tørre øyne eller forstyrrelser i hornhinnen) og misfarging av myke kontaktlinser. Flaske: Kontaktlinsene fjernes før drypping og skal ikke gjeninnsettes før etter 15 minutter. Endosebeholdere: Inneholder ikke benzalkoniumklorid og er derfor egnet til bruk ved overfølsomhet mot benzalkoniumklorid eller ved bruk av myke kontaktlinser. Kontaktlinser tas ut før drypping og skal ikke gjeninnsettes før etter 30 minutter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn etter administrering.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E D01
Tilfeller av mydriasis er rapportert ved samtidig bruk av adrenalin, selv om timolol brukt alene har liten/ingen effekt på pupillstørrelse. Additive effekter som gir hypotensjon og/eller markert bradykardi kan forekomme ved samtidig bruk av orale kalsiumkanalblokkere, betaadrenerge blokkeringsmidler, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika og guanetidin. Forsterket systemisk betablokade er sett ved kombinasjon med CYP2D6-hemmere. Cimetidin, hydralazin og alkohol kan øke timololkonsentrasjon i plasma. Kalsiumantagonister kan gi additiv hemmende effekt på AV-overledning og sinusknutefunksjon. Uttalt bradykardi er sett ved kombinasjonsbehandling med diltiazem. Uttalt hypertensjon og bradykardi er sett hos pasienter behandlet med ikke-selektive betablokkere og som har fått adrenalin. Fenylpropanolamin kan gi hypertensive reaksjoner. NSAID kan motvirke antihypertensiv effekt av betablokkere. Klasse I antiarytmika og amiodaron kan forsterke effekten på atrial-ledningstid og indusere negativ inotrop effekt. Betablokkere kan forsterke hypertensiv reaksjon ved brå seponering av klonidin. Samtidig bruk av betablokkere og digitalis kan gi additiv effekt ved forlengelse av atrioventrikulær overledningstid. Insulin og orale antidiabetika kan forsterke blodsukkersenkende virkning og betaadrenerg blokade kan forhindre at hypoglygemitegn blir synlige. Anestetika minsker reflekstakykardi og øker risiko for hypotensjon. Anestesilegen bør informeres hvis pasienten får timolol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Skal ikke brukes hvis ikke strengt nødvendig. Risiko for intrauterin vekstretardasjon og tegn på betablokade er sett med bruk av betablokkere frem til fødsel. Ved bruk frem til fødsel skal den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene.
Amming: Utskilles i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det usannsynlig at disse mengdene kan føre til symptomer på betablokade hos nyfødte.
Timolol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bivirkningsoppslag

OrganklasseBivirkning
Øye
VanligeTåkesyn, øyeirritasjon
Mindre vanligeFølelse av fremmedlegeme i øyet, kløe i øyet, lakrimasjon, okulær hyperemi, stikkende følelse i øyet, tørre øyne1, øyesvie

1Gjelder endosebeholdere.

Bivirkningsoppslag

FrekvensBivirkning
Vanlige
ØyeTåkesyn, øyeirritasjon
Mindre vanlige
ØyeFølelse av fremmedlegeme i øyet, kløe i øyet, lakrimasjon, okulær hyperemi, stikkende følelse i øyet, tørre øyne1, øyesvie

1Gjelder endosebeholdere.

Bivirkninger sett for peroral timolol (som ikke kan utelukkes) 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <100), sjeldne (≥1/10 000 <1/1000) eller ukjent frekvens:
Gastrointestinale: Kvalme, diaré, dyspepsi, munntørrhet. Hjerte: Bradykardi, palpitasjoner, brystsmerte, arytmi, hjertesvikt, ødem, hjerteblokk, hjertestans. Kar: Hypotensjon, Raynauds fenomen, claudicatio intermittens, kalde hender og føtter. Hud: Alopesi, psoriasislignende utslett, forverring av psoriasis, systemisk lupus erythematosus. Immunsystemet: Systemisk allergisk reaksjon (inkl. angioødem, urticaria, lokalt og generalisert utslett). Kjønnsorganer/bryst: Nedsatt libido, Peyronies sykdom. Psykiske: Depresjon, insomni, mareritt, amnesi, hallusinasjon. Luftveier: Dyspné, bronkospasme (hovedsakelig ved tidligere bronkospastisk sykdom), respirasjonsstans, hoste. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesi, synkope, cerebral iskemi, økte tegn på myasthenia gravis. Øre: Tinnitus. Øye: Konjunktivitt, keratitt, tørre øyne, nedsatt korneafølsomhet, refraksjonsforstyrrelser (i noen tilfeller pga. seponering av miotika), blefaritt, øyelokksptose, diplopi, okulær hyperemi, koroidalløsning etter filtreringskirurgi. Generelle: Fatigue/asteni.
Bivirkninger sett for peroral timolol (som ikke kan utelukkes) 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <100), sjeldne (≥1/10 000 <1/1000) eller ukjent frekvens:
Gastrointestinale: Kvalme, diaré, dyspepsi, munntørrhet. Hjerte: Bradykardi, palpitasjoner, brystsmerte, arytmi, hjertesvikt, ødem, hjerteblokk, hjertestans. Kar: Hypotensjon, Raynauds fenomen, claudicatio intermittens, kalde hender og føtter. Hud: Alopesi, psoriasislignende utslett, forverring av psoriasis, systemisk lupus erythematosus. Immunsystemet: Systemisk allergisk reaksjon (inkl. angioødem, urticaria, lokalt og generalisert utslett). Kjønnsorganer/bryst: Nedsatt libido, Peyronies sykdom. Psykiske: Depresjon, insomni, mareritt, amnesi, hallusinasjon. Luftveier: Dyspné, bronkospasme (hovedsakelig ved tidligere bronkospastisk sykdom), respirasjonsstans, hoste. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesi, synkope, cerebral iskemi, økte tegn på myasthenia gravis. Øre: Tinnitus. Øye: Konjunktivitt, keratitt, tørre øyne, nedsatt korneafølsomhet, refraksjonsforstyrrelser (i noen tilfeller pga. seponering av miotika), blefaritt, øyelokksptose, diplopi, okulær hyperemi, koroidalløsning etter filtreringskirurgi. Generelle: Fatigue/asteni.
Bivirkninger sett for klassen oftalmiske betablokkere (som ikke kan utelukkes for timolol) 
Ukjent frekvens:
Gastrointestinale: Dysgeusi, abdominal smerte, oppkast. Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse. Hjerte: Kongestiv hjertesvikt. Hud: Utslett. Immunsystemet: Systemisk allergisk reaksjon (inkl. anafylaktisk reaksjon, pruritus). Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Øye: Økt lakrimasjon (tegn på okulær irritasjon), korneaerosjon.
Bivirkninger sett for klassen oftalmiske betablokkere (som ikke kan utelukkes for timolol) 
Ukjent frekvens:
Gastrointestinale: Dysgeusi, abdominal smerte, oppkast. Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse. Hjerte: Kongestiv hjertesvikt. Hud: Utslett. Immunsystemet: Systemisk allergisk reaksjon (inkl. anafylaktisk reaksjon, pruritus). Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Øye: Økt lakrimasjon (tegn på okulær irritasjon), korneaerosjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Systemiske effekter som for systemiske betablokkere.
Behandling: Kan ikke fjernes ved hemodialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For timolol C07A A06

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke-selektiv betablokker uten signifikant egenstimulerende eller lokalanestetisk effekt. Reduserer normalt og forhøyet IOP. Det antas at kammervannsproduksjonen hemmes og at avløpet bedres. Virkning inntrer vanligvis innen 30 minutter etter én enkeltdose. Maks. effekt oppnås innen ca. 2 timer, og signifikant senkning av IOP er sett i opptil 24 timer. Består av hydrogeler som øker okulær absorpsjon og samtidig begrenser systemisk absorpsjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Flaske: Holdbarhet etter åpning: 4 uker.

Sist endret: 31.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Timosan, DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
550897
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
185,40C
3 × 5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
004885
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
483,80C

Timosan, DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml30 × 0,4 ml (endosebeholdere)
023525
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
239,30C
90 × 0,4 ml (endosebeholdere)
023576
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
605,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

claudicatio intermittens (åreforkalkning i benene, klaudikasjon, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intrauterin vekstretardasjon (hemming av fostervekst, intrauterin veksthemming): Forekommer når veksten til et foster ikke utvikles i normal hastighet. Tilstanden har ulike skadelige virkninger på fosteret, på barnet under oppveksten og hos voksne.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

nedsatt libido (redusert libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.