Takrolimus Accord

Accord


Immunsuppressivt middel, kalsineurinhemmer.

D11A H01 (Takrolimus)SALVE 0,1%: 1 g inneh.: Takrolimus 1 mg, hvit vaselin, flytende parafin, propylenkarbonat, hvit voks, fast parafin.


Indikasjoner

Indisert til voksne og ungdom ≥16 år. Behandling av oppblussing: Moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos pasienter som ikke responderer tilstrekkelig på eller er intolerante ovenfor konvensjonell terapi som f.eks. kortikosteroider til lokal bruk. Vedlikeholdsbehandling: Moderat til alvorlig atopisk dermatitt for å forebygge oppblussing og forlenge intervallene uten oppblussing hos pasienter med hyppige forverringer av sykdommen (dvs. ≥4 ganger pr. år) og som har hatt en initiell respons på maks. 6 ukers behandling med takrolimus salve 2 ganger daglig (lesjoner leget, nesten leget eller lett affisert).

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av atopisk dermatitt.
Behandling av oppblussing: Kan brukes som korttidsbehandling og intermitterende langtidsbehandling. Behandlingen bør ikke være kontinuerlig over en lengre periode. Behandling bør starte ved første tegn til symptomer. Alle affiserte hudområder bør behandles inntil de er leget, nesten leget eller bare lett affisert. Deretter anses pasienten egnet for vedlikeholdsbehandling. Ved første tegn på tilbakefall bør behandlingen startes på nytt. Voksne og ungdom ≥16 år: Initialt påføres salven 2 ganger daglig, og behandlingen bør fortsette til lesjonen er leget. Hvis symptomene kommer tilbake bør påføring 2 ganger daglig gjenopptas. Redusert påføringshyppighet bør forsøkes, dersom klinisk tilstand tillater det. Generelt sees bedring innen 1 uke etter behandlingsstart. Dersom det ikke sees tegn til bedring etter 2 ukers behandling bør andre behandlingsalternativer vurderes.
Vedlikeholdsbehandling: Pasienter som responderer på inntil 6 ukers behandling med takrolimus salve 2 ganger daglig kan gå over til vedlikeholdsbehandling. Voksne og ungdom ≥16 år: Salven bør påføres 1 gang daglig 2 dager i uken (f.eks. mandag og torsdag) på områder som vanligvis affiseres av atopisk dermatitt for å forhindre forverring og oppblussing. Mellom påføringene bør det være 2-3 dager uten behandling. Etter 12 måneder bør legen vurdere pasientens tilstand, og avgjøre om vedlikeholdsbehandling bør fortsette selv om sikkerhetsdata for behandling utover 12 måneder ikke foreligger. Ved tegn til ny oppblussing bør behandling 2 ganger daglig gjenopptas.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet ved leversvikt. Barn <2 år: Bør ikke brukes før ytterligere data er tilgjengelig. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Salven bør påføres i et tynt lag på de affiserte eller vanligvis affiserte hudområdene. Ikke bad, dusj eller svøm umiddelbart etter påføring. Kan brukes på alle deler av kroppen, inkl. ansikt, hals og bøyefurer, men ikke på slimhinner eller øyne. Tørk nøye av eller skyll med vann dersom salven kommer i kontakt med slimhinner/øyne. Skal ikke brukes under okklusjon (ikke studert). Hendene bør vaskes etter påføring. Mykgjørende kremer bør ikke påføres på samme område innenfor 2 timer før/etter påføring av preparatet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller makrolider generelt.

Forsiktighetsregler

Eksponering av huden for sollys bør begrenses, og bruk av solarium eller behandling med UVB/UVA i kombinasjon med PUVA bør unngås. Pasienten bør gis råd angående solbeskyttelse (begrenset oppholdstid i solen, solbeskyttende midler, tildekking av huden). Nye forandringer på et behandlet område som er ulik fra tidligere eksem, bør vurderes av lege. Bør ikke brukes ved hudbarrieredefekter slik som Nethertons syndrom, lamellær iktyose, generell erytrodermi eller kutan transplantat-mot-vert-sykdom, pga. mulig økt systemisk takrolimusabsorpsjon. Forsiktighet bør utvises ved bruk av takrolimus over lengre tid hos pasienter der store hudområder er berørt, spesielt hos barn. Pasienter, særlig barn, må evalueres fortløpende under behandling mtp. behandlingsrespons og behov for fortsatt behandling. Etter 12 måneders behandling bør seponering vurderes hos barn. Lokal, kutan immunsuppresjon kan forekomme, og kan være underliggende årsak til økt forekomst av bakterie- og virusinfeksjoner i huden, samt kutan malignitet. Behandler bør være oppmerksom på dette, og skal anbefale egnede risikominimeringsstrategier, inkl. bruk av laveste preparatstyrke, påføringsfrekvens og behandlingsvarighet tilstrekkelig for å kontrollere symptomer. Hos transplanterte personer er langvarig systemisk eksponering for kraftig immunsuppresjon etter systemisk administrering av kalsineurinhemmere forbundet med økt risiko for å utvikle lymfomer og hudmaligniteter. Malignitet, inkl. hudmalignitet og andre typer lymfom, samt hudkreft, er sett ved bruk av takrolimussalve. Bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt, eller hos pasienter som får behandling som forårsaker immunsuppresjon. Betydelig systemisk takrolimusnivå er ikke sett ved bruk hos pasienter med atopisk dermatitt. Pga. økt risiko for å utvikle lymfom ved systemisk immunsuppressiv behandling, bør pasienter som får lymfadenopati overvåkes. Seponering bør vurderes ved fravær av klar etiologi for lymfadenopatien eller ved akutt infeksiøs mononukleose. Kliniske infeksjoner på behandlingsstedet bør være leget før behandling. Behandling kan være forbundet med økt risiko for follikulitt og herpesvirusinfeksjon. Dersom slik infeksjon er tilstede bør risiko vurderes mot fordel ved behandling. Brukes med forsiktighet ved leversvikt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Systemisk tilgjengelig takrolimus metaboliseres via CYP3A4. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av kjente CYP3A4-hemmere. I en interaksjonsstudie med proteinkonjugert vaksine mot Neisseria meningitidis serotype C hos barn i alderen 2-11 år, ble det ikke sett noen effekt på umiddelbar respons på vaksinen, generering av immunologisk minne eller humoral og cellemediert immunitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen adekvate data. Risiko er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet med mindre helt nødvendig.
Amming: Systemisk absorbert takrolimus skilles ut i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Irritasjoner på applikasjonsstedet er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad, og går som regel over innen 1 uke etter påbegynt behandling.
Organklasse Bivirkning
Generelle
Svært vanlige Kløe på applikasjonsstedet, svie på applikasjonsstedet
Vanlige Erytem på applikasjonsstedet, irritasjon på applikasjonsstedet, parestesi på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet, utslett på applikasjonsstedet, varmefølelse på applikasjonsstedet
Ukjent frekvens Ødem på applikasjonsstedet
Hud
Vanlige Hudirritasjon, kløe
Mindre vanlige Akne
Ukjent frekvens Lentigo, rosacea
Infeksiøse
Vanlige Lokal hudinfeksjon uavhengig av spesifikk etiologi (inkl. men ikke begrenset til eczema herpeticum, follikulitt, herpes simplex, herpesvirusinfeksjon, Kaposis varicelliform erupsjon)
Ukjent frekvens Oftalmisk herpes
Nevrologiske
Vanlige Parestesier og dysestesier (hyperestesi, svie)
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Alkoholintoleranse (ansiktsrødme eller hudirritasjon etter inntak av alkoholholdig drikk)
Undersøkelser
Ukjent frekvens Økt legemiddelnivå
Irritasjoner på applikasjonsstedet er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad, og går som regel over innen 1 uke etter påbegynt behandling.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Kløe på applikasjonsstedet, svie på applikasjonsstedet
Vanlige
Generelle Erytem på applikasjonsstedet, irritasjon på applikasjonsstedet, parestesi på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet, utslett på applikasjonsstedet, varmefølelse på applikasjonsstedet
Hud Hudirritasjon, kløe
Infeksiøse Lokal hudinfeksjon uavhengig av spesifikk etiologi (inkl. men ikke begrenset til eczema herpeticum, follikulitt, herpes simplex, herpesvirusinfeksjon, Kaposis varicelliform erupsjon)
Nevrologiske Parestesier og dysestesier (hyperestesi, svie)
Stoffskifte/ernæring Alkoholintoleranse (ansiktsrødme eller hudirritasjon etter inntak av alkoholholdig drikk)
Mindre vanlige
Hud Akne
Ukjent frekvens
Generelle Ødem på applikasjonsstedet
Hud Lentigo, rosacea
Infeksiøse Oftalmisk herpes
Undersøkelser Økt legemiddelnivå

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Dersom salven svelges bør vitale funksjoner overvåkes og klinisk status observeres. Det bør ikke fremkalles brekninger/oppkast eller utføres ventrikkeltømming/-skylling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Bindes til et spesifikt cytoplasmatisk immunofilin (FKBP12) og hemmer kalsiumavhengige signaltransduksjonsveier i T-celler. Takrolimus hindrer dermed transkripsjon og syntese av en rekke cytokiner. Hemmer frigjøring av inflammatoriske mediatorer fra mastceller, basofile og eosinofile celler i huden. Reduserer uttrykk av Fc-reseptorer på Langerhans-celler og reduserer cellens hyperstimulatoriske aktivitet overfor T-celler. Påvirker ikke kollagensyntese.
Absorpsjon: Ved påføring lokalt er det liten eller ingen systemisk eksponering. Ingen tegn på systemisk akkumulering ved behandling i perioder opptil 1 år.
Fordeling: Tas opp i huden med minimal diffusjon til systemisk sirkulasjon.
Halveringstid: 75 timer for voksne, og 65 timer for barn etter gjentatt topikal administrering. Gjennomsnittlig total clearance etter i.v. administrering er ca. 2,25 liter/time.
Metabolisme: Systemisk tilgjengelig takrolimus blir i stor grad metabolisert via CYP3A4.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbar i 90 dager etter anbrudd.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Takrolimus Accord, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,1% 10 g
442297
-
Byttegruppe
162,00 (trinnpris 130,60) C
30 g
565203
-
Byttegruppe
305,60 (trinnpris 238,30) C
60 g
180043
-
Byttegruppe
536,90 (trinnpris 411,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.10.2018