Protopic

LEO


Immunsuppressivt middel, kalsineurinhemmer.

D11A H01 (Takrolimus)SALVE 0,03% og 0,1%: 1 g inneh.: Takrolimus 0,3 mg, resp. 1 mg, hvit vaselin, flytende parafin, propylenkarbonat, hvit voks, fast parafin, butylhydroksytoluen (E 321), helracemisk α-tokoferol.


Indikasjoner

Salve 0,03% er indisert til voksne, ungdom og barn fra 2 års alder. Salve 0,1% er indisert for voksne og ungdom fra 16 års alder. Behandling av oppblussing: Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos pasienter som ikke responderer tilstrekkelig på eller er intolerante overfor konvensjonell terapi som f.eks. kortikosteroider til lokal bruk. Vedlikeholdsbehandling: Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt for å forebygge oppblussing og forlenge intervallene uten oppblussing hos pasienter med hyppige forverringer av sykdommen (dvs. ≥4 ganger pr. år) og som har hatt en initiell respons på maks. 6 ukers behandling med takrolimus salve 2 ganger daglig (lesjoner leget, nesten leget eller lett affisert).

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av atopisk dermatitt.
Behandling av oppblussing: Kan brukes som korttidsbehandling og intermitterende langtidsbehandling. Behandlingen bør ikke være kontinuerlig over en lengre periode. Behandling bør starte ved første tegn til symptomer. Alle affiserte hudområder bør behandles inntil de er leget, nesten leget eller bare lett affisert. Deretter anses pasientene egnet for vedlikeholdsbehandling (se nedenfor). Ved første tegn på tilbakefall (oppblussing) av symptomene bør behandling startes på nytt. Voksne og ungdom ≥16 år: Initialt påføres 0,1% salve 2 ganger daglig, og behandlingen bør fortsette til lesjonen er leget. Hvis symptomene kommer tilbake bør behandling med 0,1% salve 2 ganger daglig gjenopptas. Det bør gjøres et forsøk på å redusere applikasjonshyppigheten eller på å bruke den svakere 0,03% salven dersom klinisk tilstand tillater det. Generelt sees bedring innen 1 uke etter behandlingsstart. Dersom det ikke sees tegn til bedring etter 2 ukers behandling bør andre behandlingsalternativer vurderes. Barn ≥2 år: 0,03% salve påføres 2 ganger daglig i opptil 3 uker. Hyppigheten reduseres deretter til 1 gang daglig til lesjonen er leget.
Vedlikeholdsbehandling: Pasienter som responderer på inntil 6 ukers behandling med takrolimus salve 2 ganger daglig kan gå over til vedlikeholdsbehandling. Preparatet bør påføres 1 gang daglig 2 dager i uken (f.eks. mandag og torsdag) på områder som vanligvis er affisert av atopisk dermatitt for å forhindre forverring og oppblussing. Det bør gå 2-3 dager mellom hver påføring. Voksne og ungdom ≥16 år bør bruke 0,1%, barn ≥2 år bør bruke 0,03%. Etter 12 måneder bør pasientens tilstand vurderes av legen, og det bør avgjøres om vedlikeholdsbehandlingen bør fortsette selv om sikkerhetsdata for behandling >12 måneder mangler. Ved tegn til ny oppblussing, bør det startes behandling 2 ganger daglig, se Behandling av oppblussing ovenfor. Hos barn bør vurderingen omfatte behandlingsopphold for å klarlegge behovet for å fortsette behandlingsregimet og for å evaluere sykdommens forløp.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet ved leversvikt. Barn <2 år: Bør ikke brukes før ytterligere data er tilgjengelig. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Salven bør påføres som et tynt lag på de affiserte eller vanligvis affiserte hudområder. Kan brukes på alle deler av kroppen, inkl. ansikt, hals og bøyefurer, men ikke på slimhinner eller øyne. Tørk nøye av eller skyll med vann hvis salven påføres øyne/slimhinner. Skal ikke brukes under okklusjon (f.eks. bandasje eller omslag), da dette ikke er studert. Hendene bør vaskes etter påføring. Mykgjørende kremer bør ikke påføres innen 2 timer før/etter påføring av preparatet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller makrolider generelt.

Forsiktighetsregler

Eksponering av huden for sollys bør begrenses, og bruk av solarium eller behandling med UVB/PUVA bør unngås. Pasienten bør gis råd angående solbeskyttelse (begrensning av oppholdstid i sola, solbeskyttende midler, tildekking av huden). Nye forandringer på et behandlet område, og som er forskjellig fra tidligere eksem, bør vurderes av lege. Bør ikke brukes ved hudbarrieredefekter slik som Nethertons syndrom, lamellær iktyose, generell erytrodermi eller kutan transplantat-mot-vert-reaksjon, pga. mulig økt systemisk takrolimusabsorpsjon. Tilfeller av økte blodnivåer av takrolimus er rapportert etter markedsføring for disse tilstandene. Bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt eller ved behandling som forårsaker immunsuppresjon. Forsiktighet bør utvises ved bruk over lengre tid hos pasienter der store hudområder er berørt, spesielt hos barn. Pasienter, særlig barn, må evalueres fortløpende ved behandling med tanke på behandlingsrespons og behov for fortsatt behandling. Etter 12 måneders behandling bør vurderingen inkludere seponering hos barn. Effekt på immunsystemet hos barn <2 år, hvor immunsystemet er under utvikling, er ikke klarlagt. Takrolimus er en kalsineurininhibitor. Hos transplantasjonspasienter er langvarig systemisk eksponering for kraftig immunsuppresjon etter systemisk administrering av kalsineurininhibitorer forbundet med økt risiko for å utvikle lymfomer og hudmaligniteter. Det er ikke funnet betydelige systemiske takrolimusnivåer hos pasienter med atopisk dermatitt som har fått behandling med Protopic, og rollen til lokal immunsuppresjon er ukjent. Sammenheng med utvikling av maligniteter er ikke bekreftet, men det kan ikke trekkes sikre konklusjoner. Det anbefales bruk av laveste styrke med laveste frekvens og korteste nødvendige varighet avgjort ved evaluering av klinisk tilstand. Seponering bør vurderes ved fravær av klar etiologi for lymfadenopati eller ved akutt infeksiøs mononukleose. Pasienter som utvikler lymfadenopati under behandling, bør overvåkes for å sikre at lymfadenopatien går over. Pasienter med atopisk dermatitt er predisponerte for overfladiske hudinfeksjoner. Kliniske infeksjoner på behandlingsstedet bør være leget før behandling. Behandling er forbundet med økt risiko for follikulitt og herpesvirusinfeksjon. Dersom slik infeksjon er til stede bør risikoen ved behandling veies mot fordelen. Brukes med forsiktighet ved leversvikt. Hjelpestoffer: Inneholder butylhydroksytoluen, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Takrolimus metaboliseres ikke i human hud. Systemisk tilgjengelig takrolimus metaboliseres via CYP3A4. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av kjente CYP3A4-hemmere. En interaksjonsstudie med proteinkonjugert vaksine mot Neisseria meningitidis serotype C er studert hos barn i alderen 2-11 år. Det ble ikke sett noen effekt på umiddelbar respons på vaksinen, generering av immunologisk minne eller humoral og cellemediert immunitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen adekvate data om bruk hos gravide. Potensiell human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet med mindre helt nødvendig.
Amming: Systemisk absorbert takrolimus skilles ut i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Ca. 50% av pasientene opplevde en eller annen form for uønsket hudirritasjon på applikasjonsstedet. Hyppighet, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger hos barn er tilsvarende det som er sett hos voksne.

Organklasse Bivirkning
Generelle
Svært vanlige På applikasjonsstedet: Svie, kløe (vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad og går som regel over innen 1 uke etter behandlingsstart)
Vanlige På applikasjonsstedet: Varmefølelse, erytem, smerte, irritasjon, parestesi, utslett
Ukjent frekvens Ødem på applikasjonsstedet
Hud
Vanlige Kløe
Mindre vanlige Akne
Ukjent frekvens Lentigo, rosacea
Infeksiøse
Vanlige Lokal hudinfeksjon uavhengig av spesifikk etiologi, inkl., men ikke begrenset til: Eczema herpeticum, follikulitt, herpes simplex, herpesvirusinfeksjon, Kaposis varicelliform erupsjon
Ukjent frekvens Oftalmisk herpes
Nevrologiske
Vanlige Parestesier og dysestesier (hyperestesi, svie)
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Alkoholintoleranse (ansiktsrødme eller hudirritasjon etter inntak av alkoholholdig drikk)
Undersøkelser
Ukjent frekvens Økt legemiddelnivå
I en studie med vedlikeholdsbehandling hos voksne og barn med moderat og alvorlig atopisk dermatitt ble følgende sett: Impetigo og infeksjoner på applikasjonsstedet.

Ca. 50% av pasientene opplevde en eller annen form for uønsket hudirritasjon på applikasjonsstedet. Hyppighet, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger hos barn er tilsvarende det som er sett hos voksne.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle På applikasjonsstedet: Svie, kløe (vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad og går som regel over innen 1 uke etter behandlingsstart)
Vanlige
Generelle På applikasjonsstedet: Varmefølelse, erytem, smerte, irritasjon, parestesi, utslett
Hud Kløe
Infeksiøse Lokal hudinfeksjon uavhengig av spesifikk etiologi, inkl., men ikke begrenset til: Eczema herpeticum, follikulitt, herpes simplex, herpesvirusinfeksjon, Kaposis varicelliform erupsjon
Nevrologiske Parestesier og dysestesier (hyperestesi, svie)
Stoffskifte/ernæring Alkoholintoleranse (ansiktsrødme eller hudirritasjon etter inntak av alkoholholdig drikk)
Mindre vanlige
Hud Akne
Ukjent frekvens
Generelle Ødem på applikasjonsstedet
Hud Lentigo, rosacea
Infeksiøse Oftalmisk herpes
Undersøkelser Økt legemiddelnivå
I en studie med vedlikeholdsbehandling hos voksne og barn med moderat og alvorlig atopisk dermatitt ble følgende sett: Impetigo og infeksjoner på applikasjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Dersom salven svelges bør vitale funksjoner overvåkes og klinisk status observeres. Det bør ikke fremkalles brekninger/oppkast eller gjøres ventrikkeltømming/-skylling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Bindes til cytosolproteinet FKBP12 og hemmer kalsiumavhengige signaltransduksjonsveier i T-celler og hindrer dermed transkripsjon og syntese av en rekke cytokiner. Takrolimus hemmer frigjøring av inflammatoriske mediatorer fra mastceller, basofile og eosinofile celler i huden. Reduserer uttrykk av Fc-reseptorer på Langerhans-celler og reduserer cellenes hyperstimulatoriske aktivitet overfor T-celler. Påvirker ikke kollagensyntese.
Absorpsjon: Ved påføring lokalt tas takrolimus selektivt opp i huden med minimal diffusjon til systemisk sirkulasjon. Ingen tegn på systemisk akkumulering av takrolimus ved behandling i perioder opptil 1 år.
Halveringstid: 75 timer for voksne og 65 timer for barn etter gjentatt topisk applikasjon. Gjennomsnittlig totalclearance etter i.v. administrering er 2,25 liter/time.
Metabolisme: Systemisk tilgjengelig takrolimus metaboliseres i stor grad via CYP3A4.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Protopic, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,03% 30 g
145158
-
-
279,10 C
0,1% 60 g
180419
-
Byttegruppe
536,90 (trinnpris 411,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.08.2020