INHALASJONSPULVER, harde kapsler 18 μg: Hver kapsel inneh.: Tiotropiumbromidmonohydrat tilsv. tiotropium 18 μg (tilsv. levert dose 10 µg), laktose (som kan inneholde små mengder melkeproteiner).


Indikasjoner

Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Dosering

Voksne inkl. eldre
Innholdet i 1 kapsel inhaleres 1 gang pr. døgn, til samme tid hver dag. Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose kan brukes.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dose kan brukes. Ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≤50 ml/minutt), se Forsiktighetsregler.
  • Barn og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke relevant. Ingen data tilgjengelig for behandling av cystisk fibrose, sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering Kun til inhalasjon, se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Inhaleres kun vha. HandiHaler inhalator. HandiHaler skal ikke brukes til andre legemidler. Inhalatoren er ment å brukes flere ganger av én pasient. Pasienten skal instrueres i riktig bruk av inhalatoren. Kapslene skal ikke svelges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller atropin eller dets derivater, f.eks. ipratropium eller oksitropium.

Forsiktighetsregler

Tiotropiumbromid skal ikke brukes til innledende behandling av akutte episoder av bronkospasme, f.eks. til behandling ved behov. Overfølsomhet: Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter inhalasjon av preparatet. Antikolinerg effekt: Brukes med forsiktighet hos pasienter med trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon pga. antikolinerg effekt. Bronkospasme: Legemidler som inhaleres kan forårsake inhalasjonsindusert bronkospasme. Hjerte: Brukes med forsiktighet ved hjerteinfarkt siste 6 måneder, ustabil eller livstruende hjertearytmi, hjertearytmi med behov for intervensjon eller endret legemiddelbehandling i løpet av siste år, sykehusinnleggelse for hjertesvikt (NYHA III eller IV) i løpet av siste året. Disse pasientene ble ekskludert fra de kliniske studiene, og disse tilstandene kan påvirkes av den antikolinerge virkningsmekanismen. Nedsatt nyrefunksjon: Hos pasienter med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≤50 ml/minutt) øker plasmakonsentrasjonen når nyrefunksjonen reduseres. Tiotropiumbromid skal derfor kun brukes til disse pasientene hvis den forventede nytten av behandlingen oppveier den potensielle risikoen. Ingen erfaring over lang tid ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pulver i øynene, trangvinkelglaukom: Pasientene bør advares mot å få pulveret i øynene. Dette kan utløse eller forverre trangvinkelglaukom, gi øyesmerter eller ubehag, forbigående tåkesyn, halo eller fargefenomen sammen med røde øyne som følge av økt blodtilførsel i konjunktiva eller ødem i kornea. Hvis symptomer på trangvinkelglaukom skulle oppstå, skal pasienten slutte å bruke tiotropiumbromid og kontakte lege umiddelbart. Munntørrhet: Munntørrhet, som er sett ved antikolinerg behandling, kan over lengre tid forårsake karies. Dosering: Tiotropiumbromid skal ikke brukes oftere enn 1 gang pr. døgn. Hjelpestoffer: Inneholder 5,5 mg laktose, denne mengden gir normalt ikke problemer hos pasienter med laktoseintoleranse. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Laktose kan inneholde små mengder melkeprotein som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet, tåkesyn eller hodepine kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig administrering av tiotropiumbromid og andre antikolinerge legemidler er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede kliniske data. Som en forholdsregel bør bruk under graviditet unngås.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Preparatet anbefales ikke ved amming hvis ikke forventet nytte av behandling oppveier ev. risiko for det nyfødte barnet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Høye doser tiotropiumbromid kan føre til antikolinerge symptomer. Akutt forgiftning ved utilsiktet oralt inntak av tiotropiumbromid kapsler er usannsynlig pga. lav oral biotilgjengelighet.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringLangtidsvirkende spesifikk muskarinreseptorantagonist.
VirkningsmekanismeTiotropiumbromid bindes til de muskarine reseptorene i bronkienes glatte muskulatur, og hemmer de kolinerge effektene (bronkokonstriksjon) av acetylkolin. I luftveiene vises en selektiv, kompetitiv og reversibel antagonisme til M3-reseptorene, som fører til relaksering. Effekten er doseavhengig og varer i mer enn 24 timer. Den langvarige effekten skyldes sannsynligvis den langsomme frisettingen fra M3-reseptorene. Bronkodilatasjonen er primært en lokal effekt i luftveiene, ikke en systemisk. Tiotropiumbromid, gitt 1 gang daglig, gir en signifikant bedring i lungefunksjonen (FEV1 og FVC) innen 30 minutter etter første dose. Vanligvis observeres maks. bronkodilatasjon fra 3. dag. Ingen tegn til toleranseutvikling er sett ved bruk over en ettårsperiode. Dyspné bedres signifikant. En signifikant reduksjon i andel pasienter som får eksaserbasjoner og i antall eksaserbasjoner er vist.
AbsorpsjonAbsolutt biotilgjengelighet: 19,5%. Cmax oppnås etter 5-7 minutter.
Proteinbinding72%.
FordelingVd: 32 liter/kg.
HalveringstidEffektiv t1/2 hos kolspasienter er 27-45 timer. Total clearance: 880 ml/minutt. Steady state oppnås på dag 7. Ingen akkumulering.
MetabolismeMetaboliseres i liten grad. Esteren av tiotropiumbromid gjennomgår ikke-enzymatisk spalting til inaktive metabolitter. CYP450 (CYP2D6 og CYP3A4) er involvert i metabolismen av en mindre del av dosen.
Utskillelse7% via urin i løpet av 24 timer, resten via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av blister: 9 dager. HandiHaler inhalator skal kastes etter 12 måneder bruk.

 

Pakninger, priser og refusjon

Spiriva, INHALASJONSPULVER, harde kapsler:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
18 μg 30 doser (blister + HandiHaler)
005600

Blå resept

318,70 (trinnpris 273,20) C
30 doser (blister)
005588

Blå resept

318,70 (trinnpris 273,20) C
90 doser (blister)
021617

Blå resept

883,50 (trinnpris 747,00) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Spiriva INHALASJONSPULVER, harde kapsler 18 μg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.04.2023


Sist endret: 08.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)