Katekolamin. Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 150 mikrogram: 1 dose (0,15 ml) inneh.: Adrenalin 150 mikrogram (som tartrat), natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 300 mikrogram: 1 dose (0,3 ml) inneh.: Adrenalin 300 mikrogram (som tartrat), natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) mot insektgift, matvarer, legemidler og andre allergener, samt ved anafylaktisk sjokk utløst av idiopatiske årsaker eller trening.

Dosering

Startdosen skal gis så snart symptomer på anafylaktisk sjokk oppstår. I fravær av klinisk forbedring eller om forverring oppstår, kan en 2. injeksjon gis med ny penn etter 5-15 minutter. Det anbefales at pasienten alltid har med seg 2 penner.
Voksne, barn og ungdom >30 kg
Normal dose er 300 mikrogram. Større voksne kan ha behov for mer enn 1 injeksjon.
Barn og ungdom 15-30 kg
Normal dose er 150 mikrogram.
Barn og ungdom <15 kg
Dose <150 mikrogram kan ikke gis med tilstrekkelig nøyaktighet til barn som veier <15 kg. Anbefales derfor bare ved livstruende situasjoner under medisinsk tilsyn.
Administrering For engangsbruk. Settes i.m. anterolateralt på låret. Kan settes gjennom klærne. Skal ikke settes i setemuskulaturen. Masser injeksjonsstedet for å påskynde opptaket. Fjern ikke den gule sikkerhetshetten før injeksjonen er klar til bruk. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg og instruksjonsfilm.

Forsiktighetsregler

Pasienten skal være grundig instruert til å forstå indikasjoner og riktig fremgangsmåte for administrering. Det anbefales i tillegg å instruere pasientens nærmeste. Pasient​/​hjelpepersonell må informeres om muligheten for bifasisk anafylaksi. Etter 1. dose må pasienten instrueres i å ringe ambulanse (113) og opplyse om anafylaksi, oppsøke legevakt umiddelbart for tett overvåkning og ev. ytterligere behandling, selv om symptomene synes å være forbedret. Bevisste pasienter skal fortrinnsvis ligge flatt med føttene hevet, men sette seg opp ved pustevansker. Bevisstløse pasienter skal plasseres i stabilt sideleie. Astmatikere kan ha økt risiko for alvorlig anafylaktisk reaksjon. Dersom injeksjonen utføres av omsorgsperson, må pasienten instrueres om ikke å bevege seg og man bør passe på at pasientens ben holdes i ro under injeksjonen for å minimere risiko for sårdannelse. Ved tykt underhudslag av fett er det en risiko for at adrenalinet administreres i underhudslaget. Dette kan føre til langsommere absorpsjon og suboptimal effekt, og øke behovet for en ekstra injeksjon. Brukes med forsiktighet ved kardiovaskulære sykdommer, inkl. angina pectoris, obstruktiv kardiomyopati, hjertearytmier, cor pulmonale, aterosklerose og hypertensjon. Vær også spesielt oppmerksom ved hypertyreoidisme, feokromocytom, trangvinklet glaukom, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, prostataforstørrelse som fører til resturin, hyperkalsemi, hypokalemi og diabetes. Forsiktighet ved behandling av eldre og gravide. Utilsiktet injeksjon i hender og føtter kan føre til iskemi. Pasienten skal rådes til å kontrollere legemidlet regelmessig, og sikre at det skiftes ut før utløpsdatoen. Pasienter skal undersøkes mht. relaterte allergener slik at deres spesifikke allergener kan bli karakterisert. Hjelpestoffer: Inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaktiske symptomer og bronkospasmer hos utsatte personer, spesielt personer som har eller har hatt astma. Disse pasientene må få grundige instrukser om hvilke situasjoner preparatet skal brukes i. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig påvirkning. Pasientene anbefales imidlertid ikke å kjøre eller bruke maskiner etter administrering av adrenalin, siden de vil være påvirket av den anafylaktiske reaksjonen.

Interaksjoner

Forsiktighet ved behandling av pasienter som behandles med legemidler som kan utløse hjertearytmi. Potenseringsrisiko med TCA, MAO-hemmere og COMT-hemmere, thyreoideahormoner, teofyllin, oksytocin, parasympatolytika, visse antihistaminer (difenhydramin, klorfeniramin), levodopa og alkohol. Ved bruk av adrenalin kan det være nødvendig for diabetikere å øke doseringen av insulin eller orale hypoglykemiske legemidler. Den alfa- og betastimulerende virkningen av adrenalin kan hemmes ved samtidig bruk av alfa- og betablokkere, samt parasympatomimetika.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrenset klinisk erfaring. Bør bare brukes under graviditet dersom potensiell nytte oppveier potensiell risiko for fosteret.
AmmingAdrenalin er ikke oralt tilgjengelig, og ev. utskillelse i morsmelk forventes ikke å ha noen effekt på diende spedbarn.
FertilitetIngen kliniske data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeStimulerer det sympatiske nervesystemet (både alfa- og betareseptorer), og gir økt hjertefrekvens, minuttvolum og koronargjennomblødning. Bronkodilaterende.
HalveringstidCa. 2,5 minutter i plasma. Lokal vasokonstriksjon kan forsinke opptaket og gi lengre effekt enn t1/2 skulle tilsi.
MetabolismeInaktiveres raskt, hovedsakelig av COMT og MAO.
UtskillelseSom metabolitter i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Jext leveres i et plastetui for beskyttelse når den transporteres av pasienten​/​omsorgspersonen, eller under oppbevaring. Jext bør tas ut av plastetuiet før bruk og ved inspeksjon av legemidlet. Kontroller regelmessig, gjennom vinduet i pennen, at oppløsningen er klar, fargeløs og fri for synlige partikler. Bytt ut og kasser den ferdigfylte pennen dersom oppløsningen er misfarget eller inneholder partikler (bunnfall), eller senest før utløpsdatoen. Det anbefales å legge Jext tilbake i plastetuiet etter inspeksjon.

 

Pakninger, priser og refusjon

Jext, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
150 mikrogram 1 stk. (ferdigfylt penn m​/​autoinjektor)
567460

Blå resept

522,80 C

Jext, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
300 mikrogram 1 stk. (ferdigfylt penn m​/​autoinjektor)
183660

Blå resept

522,80 C

SPC (preparatomtale)

Jext INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 150 mikrogram

Gå til godkjent preparatomtale

Jext INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 300 mikrogram

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

04.09.2023


Sist endret: 11.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)