Migrenemiddel, vaskulær 5HT1-reseptoragonist.

N02C C01 (Sumatriptan)INJEKSJONSVÆSKE 12 mg/ml: 1 ml inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 12 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


NESESPRAY Juvenil 10 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan 10 mg, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, svovelsyre, natriumhydroksid, renset vann.


NESESPRAY 20 mg/dose: Hver dose inneh.: Sumatriptan 20 mg, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, svovelsyre, natriumhydroksid, renset vann.


TABLETTER 50 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, laktose 207 mg, resp. 140 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).


TABLETTER Radis 50 mg og Radis 100 mg: Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Injeksjonsvæske: Akutte anfall av migrene med eller uten aura. Clusterhodepine. Nesespray/tabletter: Akutte anfall av migrene med eller uten aura.

Dosering

Til behandling av akutte anfall av migrene og clusterhodepine. Skal ikke brukes profylaktisk. De anbefalte doser bør ikke overskrides.
Clusterhodepine hos voksne 18-65 år: Injeksjonsvæske: Dosering, se tabell.
Migrene hos voksne 18-65 år: Injeksjonsvæske/nesespray/tabletter: Dosering, se tabell.
Migrene hos ungdom 12-17 år: Nesespray (Juvenil): Dosering, se tabell.
Doseringstabell, alle legemiddelformer:

 

Vanlig dosering

Maks. døgndose
(24 timers periode)

Tid mellom dosene

Injeksjonsvæske:

Migrene:

1 sprøyte (6 mg) s.c.

2 injeksjoner (12 mg)

Minimum 1 time

Clusterhodepine:

1 sprøyte (6 mg) s.c.

2 injeksjoner (12 mg)

Minimum 1 time

Nesespray:

 

 

 

Voksne:

1 dusj (20 mg) i det
ene neseboret

2 doser (40 mg)

Minimum 2 timer

Nesespray (Juvenil):

 

 

Ungdom
12-17 år:

1 dusj (10 mg) i det
ene neseboret

2 doser (20 mg)

Minimum 2 timer

Tabletter:

1 tablett à 50 mg ev.
100 mg

3 tabletter (300 mg)

Minimum 2 timer


Generelt: Alle legemiddelformer: For tabletter er anbefalt startdose 50 mg, men 100 mg kan være nødvendig ved enkelte anfall og for enkelte pasienter. Injeksjon eller nesespray bør brukes hvor raskt innsettende effekt er nødvendig eller ved kvalme, oppkast og lysømfintlighet. Det anbefales å starte behandlingen ved de første tegn på migrenehodepine. Sumatriptans effekt er imidlertid uavhengig av hvor lenge anfallet har vart når behandlingen starter. Dersom symptomene lindres av 1. dose, men kommer tilbake, kan en ny dose gis, se tabell for tid mellom dosene og for maks. døgndose. Hvis en pasient ikke responderer på 1. dose, bør det ikke tas ytterligere en dose for samme anfall. Anfallet kan i stedet behandles med paracetamol, acetylsalisylsyre eller NSAID. Imigran kan imidlertid forsøkes ved neste anfall. Har ikke effekt dersom det tas under aurafasen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Lavere dosering bør vurderes ved nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises. Barn og ungdom <18 år: Bruk (unntatt nesespray, Juvenil) anbefales ikke grunnet utilstrekkelig data. Eldre >65 år: Bruk anbefales ikke grunnet begrenset data.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske/nesespray: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Injeksjonsvæske: Kun til s.c. injeksjon. 1 ferdigfylt sprøyte (6 mg) injiseres s.c. Skal ikke injiseres i.v. Pasienten bes lese bruksanvisningen nøye, og spesielt legge merke til håndtering av brukt sprøyte. Tabletter: Bør svelges hele med et 1/2 glass vann. Pasienter med svelgevansker kan løse opp Imigran Radis i en liten mengde vann (bitter smak).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere hjerteinfarkt, iskemisk hjertesykdom, Prinzmetals angina/koronar vasospasme, perifer karsykdom, symptomer eller tegn på iskemisk hjertesykdom. Tidligere cerebrovaskulær sykdom (CVA) eller transitoriske iskemiske anfall (TIA). Moderat, alvorlig eller ukontrollert hypertensjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk av ergotamin, ergotaminderivater eller 5HT1-reseptoragonist. Samtidig bruk av MAO-hemmere eller bruk innen 2 uker etter slik behandling.

Forsiktighetsregler

Sumatriptan bør kun brukes i tilfeller hvor det ikke er tvil om diagnosen migrene eller clusterhodepine. Ved tvil bør pasientene henvises til nevrolog. Injeksjonsvæske: Nålebeskyttelsen til den ferdigfylte sprøyten kan inneholde tørr, naturlig lateksgummi som potensielt kan forårsake allergiske reaksjoner hos lateksfølsomme personer. Sumatriptan er ikke indisert ved hemiplegisk, oftalmoplegisk eller basilarismigrene. Som ved annen akutt migrenebehandling, er det viktig å utelukke at pasienten har en alvorlig nevrologisk tilstand (f.eks. CVA, TIA) ved atypiske symptomer eller at pasienten har en diagnose hvor bruk av sumatriptan ikke er indisert. Hjerte: Forsiktighet utvises ved mild, kontrollert hypertensjon pga. mulighet for blodtrykksstigning og økt perifer motstand. Sumatriptan bør ikke gis til pasienter med risikofaktor for iskemisk hjertesykdom, inkl. personer som røyker mye eller bruker nikotinerstatningspreparater uten tidligere kardiovaskulær utredning. Ta særlig hensyn til postmenopausale kvinner eller menn >40 år med disse risikofaktorene. Etter inntak kan sumatriptan være assosiert med forbigående symptomer, inkl. smerte og stramninger i bryst og halsregion. Dersom disse symptomene antas å indikere iskemisk hjertesykdom, skal ikke flere sumatriptandoser gis, og passende utredning bør igangsettes. Serotoninergt syndrom: I sjeldne tilfeller er det rapportert serotoninergt syndrom (inkl. endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) etter samtidig bruk av selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI), eller serotonin-noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) og sumatriptan. Pasienten bør følges opp, særlig i begynnelsen av behandlingen og ved doseøkning, dersom samtidig bruk av sumatriptan og SSRI/SNRI er indisert. Sumatriptan skal brukes med forsiktighet til pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller andre risikofaktorer som senker krampeterskelen. Overfølsomhet: Pasienter med kjent overfølsomhet overfor sulfonamider kan utvikle en allergisk reaksjon (fra hudreaksjoner til anafylaksi) ved bruk av sumatriptan. Dokumentasjon på slike kryssreaksjoner er begrenset, men forsiktighet bør likevel utvises ved bruk. Medication overuse headache (MOH): Langvarig inntak kan medføre en forverring av hodepinen (MOH). Ved overforbruk av smertestillende bør MOH mistenkes dersom pasienten har daglig hodepine til tross for (eller pga.) regelmessig inntak av smertestillende for hodepine. Lege bør da kontaktes og behandlingen seponeres. Samtidig bruk: Dersom ergotamin brukes, må ikke sumatriptan tas tidligere enn 24 timer etter inntak av ergotamin. Tilsvarende må det gå 6 timer før ergotamin kan tas etter inntak av sumatriptan. Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig bruk av naturpreparater med johannesurt. Spesielle pasientgrupper: Forsiktighet utvises hos pasienter med sykdom som kan føre til endret absorpsjon, metabolisme eller utskillelse av legemidlet, som f.eks. nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke tas av pasienter med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Søvnighet kan opptre som et resultat av migrene eller sumatriptanbehandling. Dette kan innvirke på evne til å kjøre og håndtere maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ergotamin. MAO-hemmere. Teoretisk mulighet for interaksjoner med litium. I sjeldne tilfeller er det observert en interaksjon mellom sumatriptan og SSRI/SNRI (se Forsiktighetsregler).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det sees ikke tendens til økt risiko for medfødte misdannelser, men data er utilstrekkelige til å kunne trekke endelig konklusjoner. Begrenset erfaring fra bruk i 2. og 3. trimester. Sumatriptan skal kun brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Utskilles i morsmelk (vist ved subkutan administrering). Unngå amming i 12 timer etter behandling.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme og oppkast
Ukjent frekvensDiaré, iskemisk kolitt
Generelle
VanligeFølelse av varme eller kulde, smerte
Trykk eller stramninger (vanligvis førbigående, kan i enkelte tilfeller være intense og ramme alle deler av kroppen inkl. bryst og halsregion)
Mild til moderat følelse av svakhet og fatigue
Hjerte
Ukjent frekvensAngina pectoris, arytmi, bradykardi, forbigående iskemiske EKG-forandringer, hjerteinfarkt, koronararteriespasme, palpitasjoner, takykardi
Hud
Ukjent frekvensHyperhidrose
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner (fra hudreaksjoner til anafylaktisk reaksjon)
Kar
VanligeFlushing, forbigående økt blodtrykk
Ukjent frekvensHypotensjon, Raynauds fenomen
Luftveier
VanligeDyspné
Mild, forbigående irritasjon eller brennende følelse i nese eller svelg samt epistakse1
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi
Forbigående tyngdefølelse (kan oppleves intens og ramme alle deler av kroppen inkl. bryst og halsregion)
Ukjent frekvensArtralgi, nakkestivhet
Nevrologiske
VanligeSanseforstyrrelser (inkl. parestesi og hypoestesi), somnolens, svimmelhet
Ukjent frekvensDystoni, krampeanfall, nystagmus, serotonergt syndrom, skotom, tremor
Psykiske
Ukjent frekvensAngst
Undersøkelser
Svært sjeldneMindre endringer i leverfunksjonsparametre
Øye
Ukjent frekvensDiplopi, flimmer, forbigående blindhet, synsforstyrrelser (kan også skyldes selve migreneanfallet), synssvekkelse
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme og oppkast
GenerelleFølelse av varme eller kulde, smerte
Trykk eller stramninger (vanligvis førbigående, kan i enkelte tilfeller være intense og ramme alle deler av kroppen inkl. bryst og halsregion)
Mild til moderat følelse av svakhet og fatigue
KarFlushing, forbigående økt blodtrykk
LuftveierDyspné
Mild, forbigående irritasjon eller brennende følelse i nese eller svelg samt epistakse1
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
Forbigående tyngdefølelse (kan oppleves intens og ramme alle deler av kroppen inkl. bryst og halsregion)
NevrologiskeSanseforstyrrelser (inkl. parestesi og hypoestesi), somnolens, svimmelhet
Svært sjeldne
UndersøkelserMindre endringer i leverfunksjonsparametre
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, iskemisk kolitt
HjerteAngina pectoris, arytmi, bradykardi, forbigående iskemiske EKG-forandringer, hjerteinfarkt, koronararteriespasme, palpitasjoner, takykardi
HudHyperhidrose
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (fra hudreaksjoner til anafylaktisk reaksjon)
KarHypotensjon, Raynauds fenomen
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, nakkestivhet
NevrologiskeDystoni, krampeanfall, nystagmus, serotonergt syndrom, skotom, tremor
PsykiskeAngst
ØyeDiplopi, flimmer, forbigående blindhet, synsforstyrrelser (kan også skyldes selve migreneanfallet), synssvekkelse

1Gjelder kun nesespray

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv 5HT1-reseptoragonist uten effekt på 5HT2- og 5HT7-reseptorer. 5HT1-reseptorer er funnet i hovedsak i carotissirkulasjonen. Dilatasjon av disse kar antas å være den underliggende mekanisme ved migrene. Selv om anbefalt peroral dose av sumatriptan er 50 mg er det store intra- og interindividuelle variasjoner. Sumatriptan har også effekt ved akutt behandling av migreneanfall i forbindelse med menstruasjon.
Absorpsjon: S.c. injeksjon: Raskt og fullstendig. Klinisk effekt etter 10-15 minutter. Biotilgjengelighet: 96%. Nesespray: Raskt. Klinisk effekt etter ca. 15 minutter. Biotilgjengelighet: 15%. Tabletter: Klinisk effekt etter ca. 30 minutter. Biotilgjengelighet: 14%. Cmax for sumatriptan øker med 15% ved inntak av Imigran Radis etter et måltid med høyt fettinnhold.
Proteinbinding: 14-21%.
Halveringstid: Ca. 2 timer.
Metabolisme: Metaboliseres hovedsakelig til et indoleddiksyrederivat av sumatriptan uten 5HT1 eller 5HT2 aktivitet.
Utskillelse: I urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Alle formuleringer oppbevares ved høyst 30°C, beskyttet mot lys. Nesesprayen må ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Imigran, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12 mg/ml2 × 0,5 ml (doseamp. m/GlaxoPen)
093260
Blå resept
Byttegruppe
397,70 (trinnpris 307,90)C
6 × 0,5 ml (doseamp. for GlaxoPen, refill)
524926
Blå resept
Byttegruppe
1150,60 (trinnpris 886,20)C

Imigran, NESESPRAY:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Juvenil 10 mg/dose6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
109850
Blå resept
-
374,00C

Imigran, NESESPRAY:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/dose6 doser (endosebeholder m/spraypumpe)
441451
Blå resept
-
545,10C

Imigran, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg6 stk. (blister)
574541
Blå resept
Byttegruppe
200,60 (trinnpris 72,40)C
12 stk. (blister)
585232
Blå resept
Byttegruppe
364,90 (trinnpris 112,70)C
100 mg6 stk. (blister)
063339
Blå resept
Byttegruppe
271,10 (trinnpris 105,30)C
18 stk. (blister)
574582
Blå resept
Byttegruppe
740,80 (trinnpris 251,70)C

Imigran, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
Radis 50 mg6 stk. (blister)
015145
Blå resept
Byttegruppe
200,60 (trinnpris 72,40)C
12 stk. (blister)
015443
Blå resept
Byttegruppe
364,90 (trinnpris 112,70)C
Radis 100 mg6 stk. (blister)
015442
Blå resept
Byttegruppe
271,10 (trinnpris 105,30)C
18 stk. (blister)
015382
Blå resept
Byttegruppe
740,80 (trinnpris 251,70)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 20.02.2019

Nesespray: 22.08.2014

Tabletter: 08.07.2015

Tabletter Radis: 01.06.2015