Antipsykotikum, benzamidderivat.

N05A L05 (Amisulprid)TABLETTER, udrasjerte 50 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Amisulprid 50 mg, resp. 200 mg, laktose 52,5 mg, resp. 200 mg, hjelpestoffer.


TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Amisulprid 400 mg, laktose 130 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Akutt og kronisk schizofreni.

Dosering

Tilpasses individuelt. Det kreves ingen spesiell titrering ved oppstart. For akutte psykotiske episoder anbefales 400-800 mg daglig. I noen tilfeller kan dosen økes opptil 1200 mg daglig. Døgndoser >400 mg administreres 2 ganger daglig. Doser >1200 mg daglig er ikke tilstrekkelig evaluert mhp. sikkerhet, og bør derfor ikke brukes. Ved både positive og negative symptomer bør dosen justeres for å oppnå optimal kontroll av de positive symptomene. Vedlikeholdsbehandling bør fastsettes individuelt med minste effektive dose. Ved overveiende negative symptomer anbefales doser på 50-300 mg pr. døgn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Intermitterende behandling bør vurderes og dosen justeres til det halve ved ClCR 30-60 ml/minutt og til 1/3 ved ClCR 10-30 ml/minutt. Spesiell forsiktighet bør utvises ved alvorlig nyresvikt (ClCR <10 ml/minutt) da erfaring mangler. Barn og ungdom <18 år: Ungdom fra pubertet opptil 18 år: Sikkerhet og effekt er ikke tilstrekkelig undersøkt og bruk er derfor ikke anbefalt. Barn opp til puberteten: Kontraindisert. Eldre: Bør brukes med særlig forsiktighet pga. risiko for hypotensjon eller sedasjon. Dosereduksjon kan være nødvendig pga. nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tabletter 200 mg: Kan deles (delestrek). Tabletter 400 mg: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig prolaktinavhengige tumorer som f.eks. hypofyse prolaktinom og brystkreft, se Forsiktighetsregler. Feokromocytom. Barn opp til puberteten. Kombinasjon med levodopa, se Interaksjoner.

Forsiktighetsregler

Malignt nevroleptikasyndrom kan forekomme og bør seponeres ved hypertermi, spesielt ved høy dagsdose. Parkinsonisme: Forsiktighet bør utvises ved parkinsonisme, da preparatet kan gi forverring av sykdommen. Bør kun brukes når antipsykotisk behandling ikke kan unngås. Forlengelse av QT-intervall: Skal brukes med forsiktighet ved hjerte-/karsykdom eller ved familieanamnese med QT-forlengelse. Samtidig bruk av andre nevroleptika bør unngås. Hjerneslag: En økning i risiko med andre antipsykotika eller med andre pasientpopulasjoner kan ikke utelukkes. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for hjerneslag. Eldre med demens: Eldre pasienter med demensrelatert psykose som behandles med antipsykotika har økt dødsrisiko. Venøs tromboembolisme (VTE): Tilfeller av VTE med antipsykotika er rapportert. Siden pasienter under behandling med antipsykotika ofte har ervervet økt risiko for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE identifiseres før og under behandling, og forebyggende tiltak iverksettes. Brystkreft: Amisulprid kan øke prolaktinnivået av prolaktin. Forsiktighet skal derfor utvises og pasienter med brystkreft i anamnesen eller i nærmeste familie bør monitoreres nøye ved behandling. Hyperglykemi: Er rapportert. Pasienter med diabetes mellitus, eller med risikofaktorer for diabetes, bør få kontrollert blodsukkeret regelmessig ved oppstart. Epilepsi: Preparatet kan senke krampeterskelen, og pasienter med tidligere anfall bør overvåkes nøye. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Se Dosering. Seponering: Abstinenssymptomer, inkl. kvalme, oppkast og søvnløshet er rapportert etter brå seponering ved høye doser. Tilbakefall av psykotiske symptomer og motoriske forstyrrelser kan også oppstå. Gradvis seponering anbefales. Hematologi: Leukopeni, nøytropeni og agranulocytose er rapportert. Uforklarlige infeksjoner eller feber kan være tegn på bloddyskrasier og krever øyeblikkelig hematologisk undersøkelse. Hjelpestoffer: Pasienter med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Godartet hypofysetumor: Amisulprid kan øke prolaktinnivået. Tilfeller av godartete hypofysetumorer er sett. Ved veldig høye nivåer av prolaktin eller kliniske tegn på hypofysetumor, bør billeddiagnostikk av hypofysen utføres. Dersom hypofysetumor diagnostiseres, må amisulprid seponeres. Levertoksisitet: Alvorlig levertoksisitet er rapportert. Pasienten bør instrueres til å umiddelbart rapportere tegn som asteni, anoreksi, kvalme, oppkast, magesmerter eller ikterus til lege. Undersøkelser inkl. klinisk undersøkelse og biologisk vurdering av leverfunksjon bør utføres umiddelbart. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi somnolens og tåkesyn slik at evnen til å kjøre bil og bruke maskiner nedsettes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Skal ikke kombineres med: Levodopa: Gjensidig antagonisme. Amisulprid kan motvirke effekten av dopaminagonister, f.eks. bromokriptin og ropinirol. Kombinasjoner som ikke anbefales: Alkohol (kan forsterke alkohols effekt på CNS). Kombinasjoner som skal vurderes: Legemidler med dempende effekt på CNS, antihypertensiver og annen hypotensiv behandling. Forsiktighet ved forskrivning av legemidler som kan forlenge QT-intervallet (f.eks. antiarytmika klasse 1A og III, enkelte antihistaminer, enkelte andre antipsykotika og noen antimalariamidler (f.eks. meflokin)), se Forsiktighetsregler. Samtidig bruk med klozapin kan gi økt amisulpridnivå i plasma.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data tilgjengelig. Sikkerhet er ikke klarlagt. Amisulprid krysser placenta. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Bruk under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, er ikke anbefalt med mindre fordelene veier opp for potensiell risiko. Nyfødte eksponert for antipsykotika i 3. trimester bør overvåkes nøye for ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer.
Amming: I noen tilfeller utskilles amisulprid i store mengder over den sikre mengden på 10% av morens vektjusterte dose, men konsentrasjonen i blod hos spedbarn er ikke klarlagt. Utilstrekkelig informasjon om effekt hos nyfødte/spedbarn. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller om man skal avstå fra behandling.
Fertilitet: Det er sett nedsatt fertilitet i dyrestudier.

Bivirkninger

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å skille bivirkninger fra symptomer på den underliggende sykdommen. Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Ekstrapyramidale symptomer: Tremor, stivhet, hypokinesi, økt spyttsekresjon, akatisi, dyskinesi. Disse symptomene er vanligvis milde ved optimale doser og delvis reversible ved administrering av antiparkinson-midler uten seponering av amisulprid. Insidensen av ekstrapyramidale symptomer som er doserelatert, holder seg veldig lav ved behandling av pasienter med hovedsakelig negative symptomer, med doser på 50-300 mg/dag. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: Økning i plasmaprolaktinnivået, reversibel etter seponering. Dette kan føre til galaktoré, amenoré, gynekomasti, brystsmerter og erektil dysfunksjon. Gastrointestinale: Forstoppelse, kvalme, oppkast, munntørrhet. Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Akutt dystoni (spasme torticollis, okulogyre kriser, trismus). Dette kan reverseres ved behandling med antiparkinsonmidler, uten å måtte seponere amisulprid. Somnolens. Psykiske: Insomni, engstelse, agitasjon, orgasmedysfunksjon. Undersøkelser: Vektøkning. Øye: Tåkesyn. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukopeni, nøytropeni. Hjerte/kar: Bradykardi, hypertensjon. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Luftveier: Nesetetthet, aspirasjonspneumoni (hovedsakelig assosiert med andre antipsykotika og CNS-depressiver). Muskel-skjelettsystemet: Osteopeni, osteoporose. Nevrologiske: Tardiv dyskinesi som kjennetegnes ved rytmiske, ufrivillige bevegelser hovedsakelig av tunge og/eller ansikt, vanligvis etter langvarig bruk. Antiparkinson-midler har ingen virkning eller kan forårsake forverring av disse symptomene. Krampeanfall. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Forvirring. Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi, hypertriglyseridemi, hyperkolesterolemi. Undersøkelser: Forhøyede nivåer av leverenzymer, hovedsakelig transaminaser. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Agranulocytose. Endokrine: Godartede hypofysetumorer, som prolaktinom. Hjerte/kar: Forlenget QT-intervall, ventrikulære arytmier som torsades de pointes, ventrikkeltakykardi, som kan gi ventrikkelflimmer eller hjertestans, plutselig død. Venøs tromboembolisme, inkl. lungeembolisme, også fatal, og dyp venetrombose. Hud: Angioødem, urticaria. Lever/galle: Hepatocellulær skade. Nevrologiske: MNS, potensielt livstruende. Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi, SIADH. Ukjent frekvens: Hud: Fotosensitivitetsreaksjoner. Nevrologiske: Restless legs-syndrom. Øvrige: Seponeringssymptomer hos nyfødte.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes selektivt med stor affinitet til dopamin D2- og D3-reseptorer. Ingen affinitet for D1, D4- og D5-reseptorer, serotonerge, alfaadrenerge, histamin H1- og kolinerge reseptorer eller sigmareseptorer. Antipsykotisk effekt ved høye doser pga. postsynaptisk dopaminreseptorblokade. Effekt på negative symptomer ved lavere doser kan skyldes presynaptisk dopaminreseptorblokade. Overveiende limbisk aktivitet. Demper sekundære negative symptomer og affektive symptomer som nedstemthet og retardering.
Absorpsjon: 2 absorpsjonstopper: 1 time etter inntak og 3-4 timer etter inntak. Korresponderende Cmax er ca. 39 ng/ml og ca. 54 ng/ml etter en 50 mg dose. Absolutt biotilgjengelighet er på 48%.
Proteinbinding: Lav (16%).
Fordeling: Vd: 5,8 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 12 timer.
Metabolisme: Liten grad.
Utskillelse: Uforandret i urin. Renal clearance: 20 liter/time. Systemisk clearance reduseres med en faktor på 2,5-3 ved nedsatt nyrefunksjon. AUC ved mild nyresvikt øker til det dobbelte, ved moderat nyresvikt til nesten det tidobbelte. Det er liten erfaring med behandling av denne pasientgruppen, og doser >50 mg er ikke undersøkt. Begrensede data hos pasienter >65 år viser 10-30% økning i Cmax, t1/2 og AUC etter en enkeltdose på 50 mg.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Solian, TABLETTER, udrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg90 stk. (blister)
372045
Blå resept
Byttegruppe
321,50C
200 mg90 stk. (blister)
373241
Blå resept
Byttegruppe
1107,40C

Solian, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg30 stk. (blister)
373258
Blå resept
Byttegruppe
679,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.05.2019