Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Brekspiprazol 1 mg, resp. 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 1 mg: Gult jernoksid (E 172). 2 mg: Gult og sort jernoksid (E 172). 3 mg: Rødt og sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Schizofreni hos voksne.

Dosering

Anbefalt startdose er 1 mg 1 gang daglig på dag 1-4. Anbefalt vedlikeholdsdose er 2-4 mg 1 gang daglig. Basert på klinisk respons og tolerabilitet kan dosen titreres til 2 mg 1 gang daglig på dag 5-7, og deretter ev. til 4 mg på dag 8. Maks. anbefalt daglig dose er 4 mg.
Bytte fra andre antipsykotika til brekspiprazol
Gradvis krysstitrering bør vurderes, med gradvis seponering av forrige behandling samtidig som brekspiprazol påbegynnes.
Bytte til andre antipsykotika fra brekspiprazol
Krysstitrering er ikke nødvendig. Start med å ta det nye antipsykotiske legemidlet i laveste dose mens brekspiprazol seponeres. Det bør tas i betraktning at plasmakonsentrasjonen av brekspiprazol avtar gradvis, og elimineres fullstendig innen 1-2 uker.
Langsomme metaboliserere av CYP2D6
Doseringsendring til halvparten av de anbefalte dosene er nødvendig for pasienter kjent for å være langsomme metaboliserere av CYP2D6. Ytterligere doseringsendring til en fjerdedel av den anbefalte dosen kreves for disse pasientene dersom de samtidig tar sterke eller moderate CYP3A4-hemmere.
Dosejusteringer grunnet interaksjoner
Dosejusteringer skal gjøres hos pasienter som samtidig tar sterke CYP3A4-hemmere/induktorer eller sterke CYP2D6-hemmere. Hvis CYP3A4-hemmeren/induktorene eller CYP2D6-hemmeren seponeres, må kanskje dosen med brekspiprazol justeres til dosen som ble brukt før oppstart av samtidig behandling. Ved bivirkninger til tross for dosejusteringer av brekspiprazol, bør behovet for samtidig bruk av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmere vurderes på nytt.
Dosejustering hos langsomme CYP2D6-metaboliserere og ved samtidig bruk av CYP-hemmere

Faktorer

Justert brekspiprazoldose

Langsomme CYP2D6-metaboliserere

1/2 anbefalt dose

Langsomme CYP2D6-metaboliserere som tar potente​/​moderate CYP3A4-hemmere

1/4 anbefalt dose

Pasienter som tar potente CYP2D6-hemmere

1/2 anbefalt dose

Pasienter som tar potente CYP3A4-hemmere

1/2 anbefalt dose

Pasienter som tar potente​/​moderate CYP2D6-hemmere sammen med potente​/​moderate CYP3A4-hemmere

1/4 anbefalt dose

Dosejustering ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer
Ved samtidig bruk av potente CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin) hos en pasient som er stabil på brekspiprazol, er det nødvendig å titrere daglig brekspiprazoldose trinnvis opp til det dobbelte av anbefalt dose i løpet av 1-2 uker. Hvis det deretter, iht. den kliniske responsen, er nødvendig med videre dosejustering, kan dosen økes opptil maks. 3 ganger anbefalt daglig dose. Daglig dose skal ikke overstige 12 mg ved samtidig bruk av potente CYP3A4-induktorer. Dosering 2 ganger daglig er å foretrekke, da en enkelt daglig dosering vil medføre store svingninger i plasmakonsentrasjon. CYP3A4-induktorer utøver sin virkning på en tidsavhengig måte, og det kan ta minst 2 uker å oppnå maks. effekt etter introduksjon. Omvendt kan det ved seponering ta 2 uker før CYP3A4-induksjon avtar.
SeponeringNorsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt​/​redusert virkning av gjenværende legemidler.

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Ved moderat til alvorlig nedsatt lever- (Child-Pugh ≥7) eller nyrefunksjon er maks. anbefalt dose 3 mg 1 gang daglig.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Råd om minste effektive​/​sikker dose kan ikke gis.
  • Langsomme CYP2D6-metaboliserere: Doseendring er nødvendig, se tabellen over.
Administrering Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved antipsykotisk behandling kan forbedring av klinisk tilstand ta fra flere dager til noen uker. Pasienten bør overvåkes nøye i hele perioden. Selvmordstanker​/​-atferd: Selvmordsatferd er forbundet med psykotiske lidelser, og stemningslidelser er sett tidlig etter initiering​/​bytte av antipsykotisk behandling, inkl. brekspiprazol. Høyrisikopasienter bør overvåkes nøye. Hjerte-​/​karsykdom: Brekspiprazol er ikke undersøkt hos pasienter med myokardinfarkt/iskemisk hjertesykdom eller klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom. Skal brukes med forsiktighet ved kjent hjerte- og karsykdom (tidligere myokardinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypotensjon (dehydrering, hypovolemi og behandling med antihypertensiver) eller hypertensjon (inkl. akselerert eller malign). QT-forlengelse: Kan utvikles. Forsiktighet bør utvises ved kjent hjerte- og karsykdom, familiehistorie med QT-forlengelse, elektrolyttubalanse eller ved samtidig bruk av andre legemidler som antas å forlenge QT-intervallet. Venøs tromboembolisme (VTE): Er sett ved bruk av antipsykotika. Siden pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE identifiseres før og under behandling, og forebyggende tiltak bør iverksettes. Ortostatisk hypotensjon og synkope: Bivirkninger relatert til ortostatisk hypotensjon kan inkludere svimmelhet, ørhet og takykardi. Risikoen er størst ved behandlingsstart og under doseøkning. Pasienter med økt risiko for disse bivirkningene (f.eks. eldre) eller med økt risiko for å utvikle komplikasjoner grunnet hypotensjon inkluderer pasienter med dehydrering, hypovolemi, behandling med antihypertensiver, tidligere hjerte- og karsykdom (f.eks. hjertesvikt, myokardinfarkt, iskemi eller ledningsforstyrrelser), tidligere cerebrovaskulær sykdom samt pasienter som tar antipsykotika for første gang. Hos slike pasienter bør lavere startdose og langsommere titrering vurderes, og ortostatiske vitale tegn skal overvåkes. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS (potensielt fatalt) er sett ved antipsykotisk behandling inkl. brekspiprazol. Kliniske manifestasjoner er hyperpyreksi, muskelstivhet, endret mental status og tegn på autonom ustabilitet (uregelmessig puls​/​blodtrykk, takykardi, diaforese og hjerterytmeforstyrrelser). Ytterligere symptomer kan inkludere økt CK, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akutt nyresvikt. Ved tegn​/​symptomer på MNS, eller uforklarlig høy feber uten ytterligere kliniske manifestasjoner av MNS, må brekspiprazol seponeres umiddelbart. Ekstrapyramidale symptomer (EPS): EPS (inkl. akutt dystoni) er kjente klasseeffekter av antipsykotika. Brekspiprazol må brukes med forsiktighet ved kjent historie med EPS. Tardive dyskinesier: Et syndrom med potensielt irreversible, ufrivillige, dyskinetiske bevegelser kan utvikles hos pasienter som behandles med antipsykotika. Selv om forekomsten er høyest blant eldre, spesielt eldre kvinner, er det umulig å forutsi hvilke pasienter som vil utvikle syndromet. Dosereduksjon eller seponering bør vurderes ved tegn​/​symptomer på tardive dyskinesier. Symptomene kan forverres midlertidig, eller kan til og med oppstå, etter seponering. Cerebrovaskulære bivirkninger: Hos eldre med demens er cerebrovaskulære bivirkninger (cerebrovaskulære hendelser og transitoriske iskemiske anfall), inkl. dødsfall, sett ved antipsykotisk behandling. Eldre med demensrelatert psykose: Brekspiprazol er ikke studert hos eldre med demens, og bruk anbefales ikke. Hyperglykemi og diabetes mellitus: Hyperglykemi, inkl. meget uttalt og assosiert med ketoacidose eller hyperosmolært koma eller død, er sett ved bruk av atypiske antipsykotika. Risikofaktorer som kan predisponere for alvorlige komplikasjoner inkluderer fedme og familiehistorie med diabetes. Pasienten bør observeres for tegn​/​symptomer på hyperglykemi (polydipsi, polyuri, polyfagi og slapphet). Fastende plasmaglukose bør vurderes før eller kort tid etter behandlingsstart. Ved langtidsbehandling bør plasmaglukosenivåene overvåkes jevnlig for å oppdage forverret glukosekontroll. Vektøkning og dyslipidemi: Metabolske endringer, inkl. vektøkning og dyslipidemi, er sett. Forekomst av vektøkning øker med økt behandlingsvarighet. Ved behandlingsstart bør lipidprofilen vurderes. Klinisk overvåkning av vekt- og lipidprofil anbefales ved baseline og under behandlingen. Krampeanfall: Er sett. Skal brukes med forsiktighet ved tidligere krampeanfall eller andre tilstander som potensielt senker krampeterskelen. Kroppstemperaturregulering: Forstyrrelse av kroppens evne til å redusere kroppens kjernetemperatur er sett ved bruk av antipsykotika. Forsiktighet utvises ved forskrivning til pasienter som vil oppleve omstendigheter som kan bidra til økning i kroppstemperaturen, f.eks. hard trening, eksponering for ekstrem varme, samtidig bruk av legemidler med antikolinerg effekt eller dehydrering. Dysfagi: Øsofagusdysmotilitet og aspirasjon er sett ved bruk av antipsykotika. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for aspirasjonspneumoni. Impulskontrollforstyrrelser: Impulskontrollforstyrrelser inkl. spillegalskap er sett. Pasienten kan oppleve økt trang særlig til spilling, og manglende evne til å kontrollere slik trang. Tvangsmessig seksuell atferd, tvangsmessig kjøpelyst, overspising og annen impulsiv og tvangsmessig atferd er også sett. Pasienter med en forhistorie med impulskontrollforstyrrelser kan ha økt risiko og skal overvåkes nøye. Ettersom pasienten kanskje ikke anerkjenner denne typen atferd som unormal, er det viktig at forskriveren spør pasienten​/​omsorgspersoner spesifikt om utvikling av nye eller økte impulskontrollforstyrrelser, eller annen tvangsatferd under behandlingen. Det skal bemerkes at impulskontrollsymptomer kan være assosiert med den underliggende lidelsen. I noen tilfeller er det imidlertid rapportert at slik atferd opphørte når dosen ble redusert eller legemidlet seponert. Tvangsatferd kan føre til skade på pasienten og andre hvis den ikke anerkjennes. Vurder å redusere dosen eller seponere legemidlet hvis en pasient utvikler slik atferd. Leukopeni, nøytropeni og agranulocytose: Leukopeni, nøytropeni og agranulocytose (inkl. fatal) er sett ved bruk av antipsykotika. Mulige risikofaktorer for leukopeni/nøytropeni inkluderer tidligere konstatert lavt antall hvite blodlegemer (WBC) og tidligere legemiddelindusert leukopeni/nøytropeni. Pasienter med eksisterende lavt antall WBC eller tidligere legemiddelindusert leukopeni/nøytropeni bør få tatt full blodtelling (CBC) ofte i løpet av de første månedene av behandlingen, og brekspiprazol bør seponeres ved første tegn på nedgang i WBC, i fravær av andre årsaksfaktorer. Pasienter med nøytropeni bør overvåkes nøye for feber eller andre symptomer​/​tegn på infeksjon, og behandles omgående hvis slike symptomer​/​tegn oppstår. Pasienter med alvorlig nøytropeni (absolutt antall nøytrofile <1000​/​mm3) bør seponere brekspiprazol og få oppfølgning mhp. WBC til normalverdier gjenopprettes. Prolaktin: Brekspiprazol kan heve prolaktinnivå. Økningen er vanligvis mild og kan gå tilbake under behandlingen, men i sjeldne tilfeller kan effekten vedvare under hele behandlingen. Laktose: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner pga. potensielle nervesystemeffekter, f.eks. sedasjon og svimmelhet.

Interaksjoner

Brekspiprazol metaboliseres primært via CYP3A4 og CYP2D6. Mulighet for at andre legemidler påvirker brekspiprazol: CYP3A4-hemmere: Samtidig bruk av ketokonazol (200 mg 2 ganger daglig i 7 dager) med enkeltdose 2 mg brekspiprazol økte AUC for brekspiprazol med 97% (endret ikke Cmax). Dosen bør justeres ved samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere, se Dosering. CYP3A4-induktorer: Samtidig bruk av rifampicin (600 mg 2 ganger daglig i 12 dager) med enkeltdose 4 mg brekspiprazol, ga en reduksjon på hhv. ca. 31% og 73% i Cmax og AUC for brekspiprazol. Ved bruk sammen med potente CYP3A4-induktorer (f.eks. karbamazepin, fenobarbital, rifampicin, johannesurt), øker nødvendig brekspiprazoldose, se Dosering. CYP2D6-hemmere: Samtidig bruk av kinidin (324 mg​/​dag i 7 dager) med enkeltdose 2 mg brekspiprazol, økte AUC for brekspiprazol med 94% (endret ikke Cmax). Dosen bør justeres ved samtidig bruk av potente CYP2D6-hemmere, se Dosering. Det forventes at hurtige CYP2D6-metaboliserere som får både CYP3A4- og CYP2D6-hemmere, eller langsomme CYP2D6-metaboliserere som får potente CYP3A4-hemmere, har en 4-5 × økning i brekspiprazolkonsentrasjon, og dosejustering anbefales, se Dosering. Mulighet for at brekspiprazol påvirker andre legemidler: Basert på in vitro-studier er det ikke sannsynlig at brekspiprazol påvirker andre CYP450-substrater. Brekspiprazol påvirker ikke absorpsjon av BCRP- eller P-gp-substrater. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler kjent for å gi QT-forlengelse (f.eks. moksifloksacin) eller elektrolyttubalanse (f.eks. diuretikum som furosemid, bendroflumetiazid). Ved samtidig bruk av legemidler kjent for å øke CK, f.eks. statiner som simvastatin, bør mulig additiv CK-økning vurderes. Farmakodynamiske interaksjoner: Data mangler. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av andre legemidler. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med alkohol eller andre CNS-legemidler med overlappende bivirkninger, f.eks. opiater som kodein eller morfin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen​/​begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet eller til kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon. Nyfødte eksponert for brekspiprazol i 3. trimester har risiko for bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og​/​eller abstinenssymptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød og spiseforstyrrelse er sett. Nyfødte bør overvåkes nøye.
AmmingDet er ukjent om brekspiprazol​/​metabolitter utskilles i morsmelk. Brekspiprazolmetabolitter utskilles i melk hos rotter. Risiko for nyfødte​/​spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetEffekt på human fertilitet er ikke evaluert. Dyrestudier har vist redusert fertilitet for hunndyr.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingMageskylling og behandling med emetika kan være nyttig umiddelbart etter en overdose. EKG bør tas, og hjerteovervåkning igangsettes ved QT-forlengelse. Ellers bør behandlingen fokusere på støttebehandling, opprettholdelse av frie luftveier, oksygenering og ventilasjon og behandling av symptomer. Tett medisinsk oppfølging og overvåkning bør fortsette til pasienten kommer seg igjen. Oralt aktivt kull og sorbitol (50 g/240 ml), administrert 1 time etter inntak av 2 mg brekspiprazol, reduserte Cmax og AUC for brekspiprazol med hhv. ca. 5-23% og 31-39%. Det er imidlertid utilstrekkelig informasjon tilgjengelig om det terapeutiske potensialet for aktivt kull i behandling av en overdose med brekspiprazol. Data mangler, men det er ikke sannsynlig at hemodialyse er nyttig, da brekspiprazol er sterkt bundet til plasmaproteiner.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBrekspiprazol er et atypisk antipsykotisk middel. Effekten antas mediert ved en modulerende aktivitet på serotonin- og dopaminsystemene; en kombinasjon av partiell agonistaktivitet ved serotonerge 5-HT1A- og dopaminerge D2-reseptorer med antagonistaktivitet ved serotonerge 5-HT2A-reseptorer, med lignende høye affiniteter ved alle disse reseptorene. Brekspiprazol viser også antagonistaktivitet ved noradrenerge α1B​/​2C-reseptorer.
AbsorpsjonTmax 4 timer. Absolutt biotilgjengelighet er 95,1%. Steady state nås innen 10-12 dager. Inntak sammen med et fettrikt måltid påvirker ikke Cmax eller AUC signifikant. Cmax og AUC øker doseproporsjonalt.
Proteinbinding>99% til serumalbumin og α1-syreglykoprotein.
FordelingVd etter i.v. administrering er 1,56 ± 0,418 liter​/​kg.
HalveringstidEtter gjentatt administrering av brekspiprazol 1 gang daglig er terminal eliminasjons t1/2 for brekspiprazol og hovedmetabolitten, DM 3411, hhv. 91,4 timer og 85,7 timer. Tilsynelatende clearance er 19,8 (± 11,4) ml/time​/​kg.
MetabolismePrimært via CYP3A4 og CYP2D6 til oksidative metabolitter. Brekspiprazol viser lite eller ingen hemming av andre CYP450-isozymer in vitro.
UtskillelseEtter en enkeltdose gjenfinnes ca. 24,6% i urin (<1% uendret) og 46% i feces (ca. 14% uendret).

 

Pakninger, priser og refusjon

Rxulti, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mg 28 stk. (blister)
383274

Blå resept

924,90 C
2 mg 28 stk. (blister)
433033

Blå resept

924,90 C
3 mg 28 stk. (blister)
560860

Blå resept

924,90 C
4 mg 28 stk. (blister)
400635

Blå resept

924,90 C

SPC (preparatomtale)

Rxulti TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg

Rxulti TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg

Rxulti TABLETTER, filmdrasjerte 3 mg

Rxulti TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

26.05.2023


Sist endret: 29.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)