Pelgraz

Accord


Kolonistimulerende faktor.

L03A A13 (Pegfilgrastim)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt injektor/sprøyte 6 mg: Hver ferdigfylte injektor/sprøyte inneh.: Pegfilgrastim 6 mg, natriumacetat, sorbitol, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Reduksjon i varigheten av nøytropeni og forekomsten av febril nøytropeni hos voksne behandlet med cytotoksisk kjemoterapi for malignitet (med unntak av kronisk myelogen leukemi og myelodysplastiske syndromer).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres tydelig i pasientjournalen. Behandling skal startes opp og overvåkes av lege med erfaring innen onkologi og/eller hematologi.
Voksne: 1 dose à 6 mg (1 ferdigfylt injektor eller sprøyte) anbefales for hver kjemoterapisyklus, gitt minst 24 timer etter cytotoksisk kjemoterapi.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ingen doseendring anbefales, inkl. pasienter med terminal nyresvikt. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen doseringsanbefalinger kan gis.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Kun til engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler, spesielt ikke natriumkloridoppløsninger. Må kontrolleres mtp. synlige partikler før bruk. Kun klar og fargeløs oppløsning skal injiseres. Skal ikke ristes. Romtemperatur skal oppnås før injisering.
Administrering: Gis s.c. i lår, mage eller overarm.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Akutt myelogen leukemi (AML): Skal brukes med forsiktighet ved AML, da de langvarige effektene av preparatet er ukjent. Granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vekst av myeloide celler in vitro, lignende effekt er sett på enkelte ikke-myeloide celler in vitro. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos pasienter med myelodysplastisk syndrom, kronisk myelogen leukemi (KML) og sekundær AML. Preparatet skal derfor ikke brukes hos disse pasientene. Spesiell forsiktighet må utvises for å skille diagnosen blastcelle-transformasjon ved KML fra AML. Sikkerhet og effekt ved bruk hos pasienter <55 år med cytogenetikk t(15;17) og med de novo AML er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos pasienter som mottar høydose-kjemoterapi. Preparatet skal ikke brukes til å øke dosen av cytotoksisk kjemoterapi utover fastslått doseregime. Pulmonale bivirkninger: Pasienter som nylig har hatt lungeinfiltrater eller lungebetennelse har økt risiko for pulmonale bivirkninger. Lungesymptomer (hoste, feber og dyspné) i forbindelse med radiologiske tegn på lungeinfiltrater og svekkelse av lungefunksjon sammen med økt nøytrofiltall kan være tidlige tegn på akutt respiratorisk distress-syndrom (ARDS). I slike tilfelles bør pegfilgrastim seponeres etter legens vurdering, og passende behandling gis. Glomerulonefritt: Er sett. Generelt opphørte glomerulonefritthendelsene etter dosereduksjon eller seponering. Overvåkning av urinanalyse anbefales. Kapillærlekkasjesyndrom: Er sett etter administrering av G-CSF (symptomer er hypotensjon, hypoalbuminemi, ødem og hemokonsentrasjon). Pasienter med symptomer må overvåkes nøye og motta standard symptomatisk behandling, som kan inkludere intensiv behandling. Splenomegali og miltruptur: Generelt asymptomatiske tilfeller av splenomegali og miltruptur, inkl. fatale tilfeller, er sett. Miltstørrelsen må derfor overvåkes nøye (f.eks. ved klinisk undersøkelse, ultralyd). Miltruptur-diagnose bør vurderes ved smerter i øvre del av venstre mageregion eller smerter ytterst i skulderen. Trombocytopeni og anemi: Monoterapi med pegfilgrastim utelukker ikke trombocytopeni og anemi, og regelmessig overvåkning av blodplatetall og hematokrit anbefales. Forsiktighet bør utvises ved bruk av enkeltstående eller kombinerte kjemoterapimidler kjent for å forårsake alvorlig trombocytopeni. Sigdcelleanemi: Sigdcellekrise har vært forbundet med pegfilgrastimbruk hos pasienter med heterozygote tilstander uten anemi («sickle-cell trait») eller sigdcelleanemi, og forsiktighet skal derfor utvises ved bruk til slike pasienter. Relevante kliniske parametre og laboratoriestatus skal overvåkes, og en bør være oppmerksom på en mulig sammenheng mellom preparatet og forstørrelse av milten og vasookklusjon. Leukocytose: Leukocyttall ≥100 × 109/liter er sett hos <1% av pasientene, vanligvis 24-48 timer etter bruk av pegfilgrastim, og er av forbigående art. Bivirkninger som direkte kan tilskrives denne graden av leukocytose er ikke sett. I tråd med de kliniske effektene og risiko for leukocytose bør leukocyttallet måles regelmessig under behandlingen. Ved leukocyttall >50 × 109/liter etter det forventet laveste punktet (nadir), skal legemidlet straks seponeres. Overfølsomhet: Ved alvorlige allergiske reaksjoner må det gis egnet terapi, med tett oppfølging av pasienten over flere dager. Pegfilgrastim må seponeres permanent ved klinisk signifikant overfølsomhet. Stevens-Johnsons syndrom (SJS): Er sett, behandling med pegfilgrastim skal ikke på noe tidspunkt startes opp igjen hvis dette oppstår. Immunogenisitet: Hastighet for danning av antistoffer mot pegfilgrastim er generelt lav. Binding av antistoffer er ikke forbundet med nøytraliserende aktivitet. Aortitt: Er sett. Symptomer er feber, magesmerter, malaise, ryggsmerter og økte betennelsesreaksjoner (f.eks. CRP og antall leukocytter). Aortitt ble i de fleste tilfeller diagnostisert ved CT-skanning, og gikk som regel over etter seponering. PBPC-mobilisering: Sikkerhet og effekt ved mobilisering av blodstamceller hos friske pasienter eller donorer er ikke tilstrekkelig evaluert. Annet: Økt hematopoetisk aktivitet i benmargen som følge av behandling med vekstfaktor har vært forbundet med forbigående positive røntgenfunn i skjelettet. Dette må tas med i betraktningen når en tolker røntgenbilder av skjelettet. Lateksallergi: Nålehetten på den ferdigfylte injektoren/sprøyten inneholder tørr naturgummi (et lateksderivat) som kan gi allergiske reaksjoner. Innholdsstoffer: Preparatet inneholder 30 mg sorbitol pr. 6 mg dose. Inneholder <1 mmol natrium pr. 6 mg dose, dvs. tilnærmet natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Da myeloide celler med rask celledeling er potensielt sensitive for cytotoksisk kjemoterapi, skal pegfilgrastim gis minst 24 timer etter administrering av cytotoksisk kjemoterapi. Pegfilgrastim er trygt blitt gitt 14 dager før kjemoterapi. Samtidig bruk av cytostatika er ikke evaluert, men i dyremodeller har samtidig bruk av 5-fluorouracil (5-FU) eller andre antimetabolitter forsterket myelosuppresjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Er ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke benytter prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling skal avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Dyrestudier viser ikke påvirkning av reproduksjonsevne eller fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Leukocytose, trombocytopeni
Mindre vanlige Miltruptur, sigdcellekrise (sett ved sigdcelleanemi), splenomegali
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Generelle
Vanlige Ikke-kardiell brystsmerte, smerte på injeksjonsstedet
Mindre vanlige Reaksjon på injeksjonsstedet
Hud
Mindre vanlige Akutt febril nøytrofil dermatose, kutan vaskulitt
Sjeldne Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon
Kar
Mindre vanlige Kapillærlekkasjesyndrom2
Sjeldne Aortitt
Luftveier
Mindre vanlige Akutt lungesviktsyndrom, hemoptyse, pulmonale bivirkninger (interstitiell pneumoni, lungeødem, lungeinfiltrasjon og lungefibrose)
Sjeldne Pulmonal blødning
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Skjelettsmerter1
Vanlige Muskel-skjelettsmerter (myalgi, artralgi, smerter i ekstremiteter, rygg-, muskel-skjelett- og nakkesmerter)
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Glomerulonefritt
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Økt urinsyre
Undersøkelser
Mindre vanlige Forbigående økt ALAT og ASAT, økt laktatdehydrogenase og alkalisk fosfatase
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Muskel-skjelettsystemet Skjelettsmerter1
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Blod/lymfe Leukocytose, trombocytopeni
Generelle Ikke-kardiell brystsmerte, smerte på injeksjonsstedet
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter (myalgi, artralgi, smerter i ekstremiteter, rygg-, muskel-skjelett- og nakkesmerter)
Mindre vanlige
Blod/lymfe Miltruptur, sigdcellekrise (sett ved sigdcelleanemi), splenomegali
Generelle Reaksjon på injeksjonsstedet
Hud Akutt febril nøytrofil dermatose, kutan vaskulitt
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon
Kar Kapillærlekkasjesyndrom2
Luftveier Akutt lungesviktsyndrom, hemoptyse, pulmonale bivirkninger (interstitiell pneumoni, lungeødem, lungeinfiltrasjon og lungefibrose)
Nyre/urinveier Glomerulonefritt
Stoffskifte/ernæring Økt urinsyre
Undersøkelser Forbigående økt ALAT og ASAT, økt laktatdehydrogenase og alkalisk fosfatase
Sjeldne
Hud Stevens-Johnsons syndrom
Kar Aortitt
Luftveier Pulmonal blødning

1Vanligvis milde til moderate og forbigående, kan hos de fleste kontrolleres med vanlige analgetika.

2Har generelt oppstått hos pasienter med fremskredne, ondartede sykdommer, sepsis, som bruker flere kjemoterapeutika eller gjennomgår aferese.

Barn og ungdom: Økt frekvens av alvorlige bivirkninger hos barn 0-5 år (92%) er sett, sammenlignet med barn på hhv. 6-11 år og 12-21 år (80% og 67%) og voksne.

Barn og ungdom: Økt frekvens av alvorlige bivirkninger hos barn 0-5 år (92%) er sett, sammenlignet med barn på hhv. 6-11 år og 12-21 år (80% og 67%) og voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Pegfilgrastim er et kovalent konjugat av rekombinant humant granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) og et polyetylenglykolmolekyl. G-CSF er et glykoprotein som regulerer produksjon og frigjøring av nøytrofile granulocytter fra benmargen. Pegfilgrastim er fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi i E. coli, og er en form av filgrastim med forlenget frisetting pga. nedsatt clearance via nyrene.
Virkningsmekanisme: Pegfilgrastim og filgrastim er vist å ha identiske virkningsmekanismer. De gir en markert økning av nøytrofile granulocytter i perifert blod innen 24 timer, med små økninger i monocytter og/eller lymfocytter. I likhet med filgrastim viser nøytrofile granulocytter produsert som respons på pegfilgrastim, normal eller økt funksjon ved tester av kjemotaktisk og fagocytisk funksjon.
Absorpsjon: Cmax nås 16-120 timer etter én enkelt s.c. administrering. Serumkonsentrasjonen opprettholdes gjennom perioden med nøytropeni etter myelosuppressiv kjemoterapi, men synker derimot raskt ved stigning i antall nøytrofile granulocytter (selvregulerende clearancemekanisme).
Utskillelse: Ikke-lineær mht. dose. Clearance synker med økende dose. Elimineres hovedsakelig via nøytrofilmediert clearance. Denne blir mettet ved høyere doser.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Tilfeldig eksponering for frysetemperaturer for én enkelt periode på <24 timer påvirker ikke stabiliteten negativt. Kan oppbevares i romtemperatur (høyst 25°C ± 2°C) i maks. én enkelt periode på opptil 72 timer. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pelgraz, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt injektor/sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
6 mg 1 stk. (ferdigfylt injektor m/nålebeskyttelse)
077221
H-resept
-
9968,60 C
1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/nålebeskyttelse)
145691
H-resept
-
9968,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2020