Zavicefta

PfizerVirkestoff: Ceftazidim, AvibaktamPakningsvedlegg