Zavicefta

Pfizer (Pfizer AS)Virkestoff: Avibaktam, CeftazidimPakningsvedlegg