Zavicefta

Pfizer


Virkestoff: Avibaktam, CeftazidimPakningsvedlegg