Zavicefta

Pfizer (Pfizer AS)


Antibiotikum, cefalosporin + betalaktamasehemmer.

J01D D52 (Avibaktam, Ceftazidim)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g/0,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftazidimpentahydrat tilsv. ceftazidim 2 g, avibaktamnatrium tilsv. avibaktam 0,5 g, natriumkarbonat.


Indikasjoner

Følgende infeksjoner hos voksne, ungdom og barn ≥3 måneder: Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI), komplisert urinveisinfeksjon (cUVI) inkl. pyelonefritt, sykehuservervet pneumoni inkl. ventilator-assosiert pneumoni (VAP). Behandling av voksne med bakteriemi som er eller mistenkes å være assosiert med disse. Infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer ved begrensede behandlingsmuligheter.

Dosering

Voksne ≥18 år med ClCRa >50 ml/minutt
Anbefalt dose er 2 g/0,5 g (1 hetteglass) som skal gis hver 8. time med infusjonstid på 2 timer. Behandlingsvarighet avhenger av infeksjonstype:

Infeksjonstype

Behandlingsvarighet

cIAIb,c

5-14 dager

cUVI, inkl. pyelonefrittc

5-10 dagerd

Sykehuservervet pneumoni, inkl. VAPc

7-14 dager

Bakteriemi

I samsvar med infeksjonssted

Infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismerb,c,f

Avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogener og pasientens kliniske og bakteriologiske utviklinge

aClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. bSkal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet​/​mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. cSkal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet​/​mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. dTotal varighet som er vist kan inkludere i.v. ceftazidim​/​avibaktam etterfulgt av hensiktsmessig peroral behandling. eSvært begrenset erfaring med bruk >14 dager. fTil behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer.
Ungdom og barn ≥6 måneder til <18 år med ClCRa >50 ml/minutt/1,73 m2
Anbefalt dose skal gis hver 8. time med infusjonstid på 2 timer:

Infeksjonstype

Dose ceftazidim​/​avibaktamg

Behandlingsvarighet

cIAIb,c50 mg/12,5 mg pr. kg
til maks.
2 g/0,5 g (1 hetteglass)

cIAI: 5-14 dager.

cUVI, inkl. pyelonefrittc

cUVId: 5-14 dager.

Sykehuservervet pneumoni/VAPc

Sykehuservervet pneumoni/VAP: 7-14 dager.

Infeksjoner forårsaket av aerobe gramnegative mikroorganismer (LTO)b,c,f

LTO: Avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogener og pasientens kliniske og bakteriologiske utviklinge.

aClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. bSkal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet​/​mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. cSkal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet​/​mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. dTotal varighet som er vist kan inkludere i.v. ceftazidim​/​avibaktam etterfulgt av hensiktsmessig peroral behandling. eSvært begrenset erfaring med bruk >14 dager. fTil behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer hos barn med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer. gCeftazidim​/​avibaktam er et kombinasjonspreparat i et fast forhold på 4:1, og doseanbefalinger er basert på kun ceftazidimkomponenten.
Barn ≥3-<6 måneder med ClCRa >50 ml/minutt/1,73 m2
Begrenset erfaring med bruk hos denne pasientgruppen. Anbefalt dose skal gis hver 8. time med infusjonstid på 2 timer:

Infeksjonstype

Dose ceftazidim​/​avibaktamg

Behandlingsvarighet

cIAIb,c

 

cIAI: 5-14 dager.

cUVI, inkl. pyelonefrittc

 

cUVId: 5-14 dager.

Sykehuservervet pneumoni/VAPc

40 mg/10 mg pr. kg

Sykehuservervet pneumoni/VAP: 7-14 dager.

Infeksjoner forårsaket av aerobe gramnegative mikroorganismer (LTO)b,c,f

 

LTO: Avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogener og pasientens kliniske og bakteriologiske utviklinge.

aClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. bSkal brukes i kombinasjon med metronidazol når man vet​/​mistenker at anaerobe patogener bidrar til infeksjonsprosessen. cSkal brukes i kombinasjon med et antibakterielt middel som virker mot grampositive patogener når man vet​/​mistenker at disse bidrar til infeksjonsprosessen. dTotal varighet som er vist kan inkludere i.v. ceftazidim​/​avibaktam etterfulgt av hensiktsmessig peroral behandling. eSvært begrenset erfaring med bruk >14 dager. fTil behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe, gramnegative mikroorganismer hos barn med begrensede behandlingsmuligheter kun etter konsultasjon med lege med egnet erfaring fra behandling av infeksjonssykdommer. gCeftazidim​/​avibaktam er et kombinasjonspreparat i et fast forhold på 4:1, og doseanbefalinger er basert på kun ceftazidimkomponenten.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (estimert ClCR >50-≤80 ml​/​minutt). Nedsatt nyrefunksjon hos voksne: Anbefalt dose ved estimert ClCRa ≤50 ml​/​minutt, med en infusjonstid på 2 timer:

  Estimert ClCRa (ml/minutt)

  Dose ceftazidim​/​avibaktamb,d

  Frekvens

  31-50

  1 g/0,25 g

  Hver 8. time

  16-30

  0,75 g/0,1875 g

  Hver 12. time

  6-15

  0,75 g/0,1875 g

  Hver 24. time

  Nyresykdom i sluttstadiet inkl. i hemodialysec

  0,75 g/0,1875 g

  Hver 48. time

  aClCR estimert vha. Cockcroft-Gault formel. bBasert på farmakokinetisk modellering. cCeftazidim​/​avibaktam fjernes ved hemodialyse. Dosering på dager med hemodialyse skal skje etter fullført hemodialyse. dCeftazidim​/​avibaktam er et kombinasjonspreparat i et fast forhold på 4:1, og doseanbefalinger er basert på kun ceftazidimkomponenten.Nedsatt nyrefunksjon hos barn og ungdom ≥2-<18 år: Anbefalt dose ved estimert ClCRa ≤50 ml/minutt/1,73 m2, med en infusjonstid på 2 timer:

  Estimert ClCRa (ml/minutt/1,73 m2)

  Dose ceftazidim​/​avibaktamb,d

  Frekvens

  31-50

  25 mg/6,25 mg pr. kg til maks. 1 g/0,25 g

  Hver 8. time

  16-30

  18,75 mg/4,75 mg pr. kg til maks. 0,75 g/0,1875 g

  Hver 12. time

  6-15

  18,75 mg/4,75 mg pr. kg til maks. 0,75 g/0,1875 g

  Hver 24. time

  Nyresykdom i sluttstadiet inkl. i hemodialysec

  18,75 mg/4,75 mg pr. kg til maks. 0,75 g/0,1875 g

  Hver 48. time

  aClCR estimert vha. Schwartz formel. bBasert på farmakokinetisk modellering. cCeftazidim​/​avibaktam fjernes ved hemodialyse. Dosering på dager med hemodialyse skal skje etter fullført hemodialyse. dCeftazidim​/​avibaktam er et kombinasjonspreparat i et fast forhold på 4:1, og doseanbefalinger er basert på kun ceftazidimkomponenten.Nedsatt nyrefunksjon hos barn <2 år: Anbefalt dose ved estimert ClCRa ≤50 ml/minutt/1,73 m2, med en infusjonstid på 2 timer:

  Aldersgruppe

  Estimert ClCRa (ml/minutt/1,73 m2)

  Dose ceftazidim​/​avibaktamb,c

  Frekvens

  3-<6 måneder

  31-50

  20 mg/5 mg pr. kg

  Hver 8. time

  6 måneder-<2 år

  31-50

  25 mg/6,25 mg pr. kg

  Hver 8. time

  3-<6 måneder

  16-30

  15 mg/3,75 mg pr. kg

  Hver 12. time

  6 måneder-<2 år

  16-30

  18,75 mg/4,75 mg pr. kg

  Hver 12. time

  aClCR estimert vha. Schwartz formel. bBasert på farmakokinetisk modellering. cCeftazidim​/​avibaktam er et kombinasjonspreparat i et fast forhold på 4:1, og doseanbefalinger er basert på kun ceftazidimkomponenten.Barn <2 år med ClCR <16 ml/minutt/1,73 m2: Tilstrekkelig informasjon finnes ikke.
 • Barn <3 måneder: Ingen doseanbefaling kan gis. Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
 • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning​/​Håndtering Standard aseptisk teknikk skal brukes. Pulveret skal rekonstitueres med 10 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker (rekonstitueringstid er <2 minutter) og deretter umiddelbart fortynnes før bruk. En infusjonspose eller en infusjonssprøyte kan brukes for fortynning av rekonstituert konsentrat, basert på pasientens alder og volumbehov, se pakningsvedlegget for detaljert bruksanvisning. Total tidsbruk for rekonstituering og fortynning bør ikke overstige 30 minutter.
Administrering Gis som i.v. infusjon over 2 timer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller cefalosporiner. Alvorlig overfølsomhet for ethvert annet betalaktamantibiotikum (f.eks. penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Alvorlige, og noen ganger fatale, overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved overfølsomhetsreaksjoner må behandling seponeres umiddelbart og tilstrekkelige akuttiltak iverksettes. Overfølsomhetsreaksjoner som utviklet seg til Kounis syndrom (akutt allergisk koronararteriespasme som kan føre til hjerteinfarkt) er sett. Forsiktighet bør utvises dersom ceftazidim​/​avibaktam gis til pasienter med ikke-alvorlig overfølsomhetsreaksjon for penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer. Clostridioides difficile-assosiert diaré: Er sett ved bruk, og kan nødvendiggjøre seponering og spesifikk behandling. Nedsatt nyrefunksjon: Nøye monitorering av estimert ClCR anbefales, da ClCR kan endres raskt, særlig tidlig i behandlingsforløpet. Direkte antiglobulintest (DAGT eller Coombs test) serokonversjon og potensiell risiko for hemolytisk anemi: Bruk av ceftazidim​/​avibaktam kan føre til positiv direkte antiglobulintest (DAGT eller Coombs test), som kan interferere med krysstesting av blod og​/​eller føre til legemiddelindusert immunhemolytisk anemi. Ved anemi under​/​etter behandling skal denne muligheten undersøkes. Aktivitetsspektrum: Ceftazidim har liten eller ingen effekt på de fleste grampositive mikroorganismer og de anaerobe, og ytterligere antibakterielle midler skal brukes ved kjennskap til eller mistanke om disse. Avibaktam hemmer ikke klasse B-enzymer (metallo-betalaktamaser) og mange av klasse D-enzymene. Ikke-følsomme mikroorganismer: Langvarig bruk kan føre til overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer (f.eks. enterokokker, sopp) som kan kreve behandlingsavbrudd eller andre egnede tiltak. Interaksjoner med laboratorietester: Ceftazidim kan interferere med tester som baserer seg på kopperreduksjon (Benedicts, Fehlings, Clinitest) for deteksjon av glukosuri, som fører til falske positive resultater. Hjelpestoffer: Inneholder ca. 146 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 7,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne og er ansett som natriumrik; dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Kan fortynnes med oppløsninger som inneholder natrium. Bør vurderes i forhold til total mengde natrium. Det er risiko for overdosering av natrium, særlig hos barn <1 år, og dose må beregnes med forsiktighet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger som kan påvirke bilkjøring​/​maskinbruk (f.eks. svimmelhet) kan oppstå.

Interaksjoner

Samtidig bruk av probenecid anbefales ikke. Samtidig høydosebehandling med cefalosporiner og nefrotoksiske legemidler som aminoglykosider eller potente diuretika (f.eks. furosemid) kan påvirke nyrefunksjonen negativt. Samtidig bruk av kloramfenikol bør unngås pga. mulig antagonisme.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal kun brukes dersom fordel oppveier risiko. Dyrestudier med ceftazidim indikerer ingen direkte​/​indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryonal​/​føtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Dyrestudier med avibaktam har vist reproduksjonstoksisitet uten bevis for teratogene effekter.
AmmingCeftazidim går over i morsmelk i små mengder. Ukjent om avibaktam går over i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetIkke undersøkt hos mennesker.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerKan føre til nevrologiske følgesykdommer inkl. encefalopati, kramper og koma pga. ceftazidim.
BehandlingSerumnivå av ceftazidim kan reduseres ved hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeCeftazidim: Baktericid, hemmer bakterienes celleveggsyntese. Avibaktam: Betalaktamasehemmer. Danner kovalent addukt med enzymet, og hemmer både Ambler klasse A- og C- og enkelte klasse D-enzymer, inkl. de med utvidet spektrum (ESBL), KPC- og OXA-48-karbapenemaser, og AmpC-enzymer. Effekt er vist mot følgende arter in vitro: cIAI: Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. cUVI: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. Sykehuservervet pneumoni inkl. VAP: Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa. Klinisk effekt er ikke fastslått mot følgende arter: Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Proviencia rettgeri. Følgende arter er ikke følsomme iht. in vitro data: Staphylococcus aureus, anaerobe, Enterococcus spp. Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp.
ProteinbindingCa. 10% og 8% for hhv. ceftazidim og avibaktam.
FordelingVdss hhv. ca. 22 liter og 18 liter for ceftazidim og avibaktam.
Halveringstid2 timer etter i.v. administrering for både ceftazidim og avibaktam.
MetabolismeCeftazidim metaboliseres ikke. Metabolisme av avibaktam ble ikke sett i humane leverkulturer.
UtskillelseCeftazidim utskilles uendret i urinen via glomerulær filtrasjon. Ca. 80-90% av gitt dose gjenfinnes i urinen innen 24 timer, <1% via galle. Avibaktam utskilles uendret i urinen med renal clearance på ca. 158 ml/minutt via tubulær sekresjon og glomerulær filtrasjon. Ca. 95% av dosen gjenfinnes i urinen innen 12 timer, <0,25% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Fortynnes umiddelbart. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart, med mindre fortynning​/​rekonstituering er utført under aseptiske forhold. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold. Infusjonsposer: Hvis oppløsningen klargjøres med fortynningsmidlene spesifisert i pakningsvedlegg​/​SPC er kjemisk og fysisk bruksstabilitet etter anbrudd vist i: Ceftazidimkonsentrasjon 8 mg​/​ml: Opptil 12 timer ved 2-8°C, etterfulgt av opptil 4 timer ved ≤25°C. Ceftazidimkonsentrasjon >8-≤40 mg​/​ml: Opptil 4 timer ved ≤25°C. Infusjonssprøyter: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet etter anbrudd er vist i opptil 6 timer ved ≤25°C.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zavicefta, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2 g/0,5 g 10 stk. (hettegl.)
183133

-

13 422,00 C

SPC (preparatomtale)

Zavicefta PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g/0,5 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

25.01.2024


Sist endret: 07.03.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)