Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vigantol 20.000 I.E./ml dråper, oppløsning

kolekalsiferol (vitamin D3)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vigantol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vigantol
 3. Hvordan du bruker Vigantol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vigantol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Vigantol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vigantol inneholder kolekalsiferol (vitamin D3). Det brukes for å behandle vitamin D-mangel eller -insuffisiens, for eksempel ved følgende tilstander:
 • benskjørhet, i tillegg til kalsiumbehandling og andre typer behandling
 • sekundær hyperparathyroidisme (når lave kalsiumnivåer i blodet fører til overdreven utskillelse av parathyroideahormonet, kombinert med forstørret parathyroideakjertel).
Vigantol brukes også som profylakse mot og behandling av vitamin D-mangel hos personer som har vanskelig for å absorbere vitamin D.
 
2. Hva du må vite før du bruker Vigantol
Bruk ikke Vigantol
 • dersom du er allergisk overfor vitamin D3 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har hyperkalsemi (for høye verdier av kalsium i blodet)
 • hvis du har hypervitaminose D (for høye verdier av vitamin D i blodet).
Bruk ikke Vigantol sammen med kalsium hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Bruk ikke mer Vigantol enn legen din har foreskrevet, overdoser kan forekomme. Bruk ikke samtidig andre produkter som inneholder vitamin D utover det som legen din har foreskrevet.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Vigantol:
 • dersom du har hatt nyresten
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har sarkoidose (en sykdom hvor det dannes betennelsesknuter som hovedsakelig angriper lungene) eller en annen kronisk betennelse som fører til dannelse av knuter.
Hvis du har økt fosfatkonsentrasjon i blodet, kan legen din foreskrive en fosfatbinder sammen med Vigantol. Rådfør deg med legen din.
Andre legemidler og Vigantol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er spesielt viktig hvis du bruker:
 • Fenytoin (mot epilepsi), barbiturater (sovepiller eller beroligende midler)
 • Rifampicin eller isoniazid (mot tuberkulose)
 • Hjerteglykosider
 • Tiaziddiuretika (f.eks. hydroklortiazid og bendroflumetiazid, medisiner mot høyt blodtrykk)
 • Aluminiumholdige piller (mot halsbrann)
 • Andre produkter som inneholder vitamin D
 • Legemidler for vektreduksjon (f.eks. orlistat og kolestyramin)
Inntak av Vigantol sammen med mat og drikke
Vigantol kan tas uavhengig av måltider. Du kan også blande dråpene med mat eller drikke for å forenkle inntaket.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Vigantol kan brukes under graviditet ved vitamin D-mangel.
Vigantol kan brukes under amming. Vitamin D og dets metabolitter passerer over i morsmelken. Rådfør deg med lege eller jordmor dersom du har spørsmål vedrørende dette.
Det finnes ikke noen data om effekten av Vigantol på fertilitet. Normale nivåer av vitamin D antas imidlertid ikke å ha negativ effekt på fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke utført studier av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vigantol har ingen kjente bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Vigantol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen avhenger av hvilken tilstand du får Vigantol for, samt dine verdier av vitamin D i blodet. Derfor skal du alltid ta dosen som du er blitt individuelt foreskrevet, selv om du kjenner noen andre som er blitt foreskrevet en mye høyere dose. Den vanlige dosen er mellom 1 og 8 dråper daglig, eller mellom 7 dråper og 56 dråper per uke. Dersom du har problemer med å absorbere Vitamin D kan legen din foreskrive en høyere dose, opp til 20 dråper daglig eller 140 dråper ukentlig. Følg legens anvisning.
Vigantol kan tas uavhengig av måltider. Hold flasken rolig og rett opp ned, se figuren under:
Mangler tekstalternativ for bilde
Det kan ta flere sekunder før den første dråpen kommer. De neste dråpene kommer litt raskere. Dråpene tas fortrinnsvis med skje. Sørg for å svelge hele dosen.
Dersom du tar Vigantol over en lengre periode, kan det tenkes at legen din vil ta regelmessige blodprøver for å sørge for en optimal behandling for deg.
Dersom du tar for mye av Vigantol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Konsulter lege umiddelbart dersom du har tatt en kraftig overdose; behandling på sykehus kan være nødvendig.
Dersom du har glemt å ta Vigantol
Hopp over den glemte dosen, og fortsett på det vanlige doseringsregimet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende symptomer er observert etter inntak av produkter som inneholder vitamin D3: for høye kalsiumverdier i blodet og i urinen, forstoppelse, dannelse av gass, kvalme, abdominal smerte, diaré og overfølsomhetsreaksjoner som for eksempel kløe, utslett eller elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Vigantol
 • Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Innholdet i flasken bør brukes innen 6 måneder etter åpning.
 • Bruk ikke Vigantol etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Bruk ikke Vigantol hvis du oppdager at væsken er uklar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vigantol
 • Virkestoffet er kolekalsiferol (vitamin D3). En ml oppløsning (cirka 40 dråper) inneholder 0,5 mg kolekalsiferol, tilsvarende 20 000 I.E. vitamin D3.
 • Hver dråpe inneholder 500 I.E. vitamin D3.
 • De andre innholdsstoffene er mellomkjedede triglyserider.
Hvordan Vigantol ser ut og innholdet i pakningen
Vigantol er en klar, svakt gulaktig, tyktflytende oppløsning.
Hver eske inneholder én brun glassflaske med fargeløs dråpeteller og et hvitt skrulokk. Flasken inneholder 10 ml oppløsning (400 dråper á 500 I.E. vitamin D3).
MT-innehaver og ompakker
2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Tyskland
Vigantol er et registrert varemerke som tilhører Merck KGaA.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09-2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.