Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

VARIVAX pulver og væske til injeksjonvæske, suspensjon

Vaksine mot vannkopper (levende)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du eller barnet ditt vaksineres. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Denne vaksinen er skrevet ut kun til deg eller til barnet ditt. Ikke gi den videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva VARIVAX er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du eller barnet ditt får VARIVAX
 3. Hvordan VARIVAX gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan VARIVAX skal oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva VARIVAX er og hva det brukes mot
VARIVAX er en vaksine som beskytter voksne og barn mot vannkopper. Vaksiner gis for å beskytte deg eller barnet ditt mot infeksjonssykdommer.
Vaksinen kan gis til personer som er 12 måneder eller eldre.
VARIVAX kan også gis til barn fra 9 måneders alder under spesielle omstendigheter, som for å være i tråd med nasjonale vaksinasjonsprogram eller i situasjoner med utbrudd.
VARIVAX kan også gis til personer som ikke har hatt vannkopper, men som har vært i kontakt med noen som har vannkopper.
Vaksinasjon innen 3 dager etter slik kontakt kan forebygge vannkopper eller mildne forløpet av infeksjonen.I tillegg finnes det begrensede opplysninger om at vaksinasjon opptil 5 dager etter slik kontakt kan mildne forløpet av infeksjonen.
I likhet med andre vaksiner gir ikke VARIVAX fullstendig beskyttelse av alle personer mot naturlig ervervede vannkopper.
 
2. Hva du må vite før du eller barnet ditt får VARIVAX
Vaksinasjon med VARIVAX skal unngås hvis:
 • du eller barnet ditt er allergisk mot vannkoppevaksiner, mot noen av innholdsstoffene i vaksinen (inkludert gelatin, neomycin eller noen av de andre innholdsstoffene listet opp i avsnitt 6).
 • du eller barnet ditt har en blodsykdom eller en ondartet krefttype, inkludert leukemi og lymfomer, som påvirker immunsystemet,
 • du eller barnet ditt tar legemidler som undertrykker immunsystemet (inkludert høye doser med kortikosteroider),
 • hvis du eller barnet ditt har en sykdom (som for eksempel humant immunsviktvirus (HIV) eller ervervet immunsviktsyndrom (AIDS)) eller bruker medisiner som svekker immunsystemet. Hvorvidt du eller barnet får vaksinen avhenger av deres grad av immunforsvar,
 • hvis du eller barnet ditt har et familiemedlem med medfødt immunsvikt, eller ved sykehistorie med immunsvikt,
 • du eller barnet ditt har aktiv, ubehandlet tuberkulose,
 • du eller barnet ditt har feber over 38,5ºC. Lett feber utelukker imidlertid ikke vaksinasjon.
 • du er gravid. Graviditet bør i tillegg unngås i 1 måned etter vaksinasjonen.
Advarsler og forsiktighetsreglerPersonen som har fått VARIVAX, bør unngå nærkontakt med mottakelige høyrisikopersoner i opp til 6 uker etter vaksinasjon.
Ved følgende tilfeller bør ekstra varsomhet vises:
 • hvis du etter vaksinasjonen kommer i kontakt med personer i følgende kategorier:
  • personer med svekket immunsystem
  • gravide kvinner som aldri har hatt vannkopper
  • nyfødte barn av mødre som aldri har hatt vannkopper

  Disse personene kan være utsatt for å bli smittet av vannkopper fra personen som er vaksinert.
 • hvis du regelmessig er i kontakt med personer som kan ha høy risiko for alvorlig vannkoppeinfeksjon hvis de blir smittet av deg.
Ta kontakt med lege eller apotek før du eller barnet ditt får VARIVAX:
 • hvis du eller barnet ditt har svekket immunforsvar (som for eksempel HIV-infeksjon). Du eller barnet ditt bør overvåkes nøye siden responsen på vaksinen ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å beskytte mot sykdommen (se avsnitt 2 «Vaksinasjon med VARIVAX skal unngås hvis»).
Andre legemidler (eller andre vaksiner) og VARIVAX
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du eller barnet ditt bruker eller nylig har brukt andre legemidler (eller andre vaksiner).
Dersom det skal gis andre vaksiner samtidig med VARIVAX, vil legen eller helsepersonell informere deg hvorvidt disse kan gis. VARIVAX kan gis samtidig med følgende vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet: meslinger, kusma og røde hunder (MMR), vaksiner mot Haemophilus influenza type b, hepatitt B, difteri, tetanus, kikhoste (pertussis) og poliovaksine som gis via munnen.
Vaksinasjon bør utsettes i minimum 5 måneder etter en blod- eller plasmaoverføring, eller etter behandling med normalt humant immunglobulin (en steril løsning av naturlig produserte antistoffer i blod hentet fra menneske) eller immunglobulin mot vannkopper (varicella zoster immunglobulin - VZIG).
Etter vaksinasjon med VARIVAX bør hverken du eller ditt barn motta noen immunglobuliner (inkludert VZIG) den påfølgende måneden, med mindre legen vurderer at det er nødvendig.
Du bør unngå legemidler som inneholder acetylsalisylsyre i 6 uker etter vaksinasjon med VARIVAX, fordi dette kan forårsake en alvorlig tilstand kalt Reyes syndrom, som kan ramme alle kroppsorganer.
Graviditet og amming
VARIVAX bør ikke gis til gravide kvinner.
Rådfør deg med lege eller apotek før vaksinasjonen dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er også viktig at du ikke blir gravid i 1 måned etter vaksinasjonen. Om du er seksuelt aktiv bør du i denne tiden bruke et effektivt prevensjonsmiddel for å unngå graviditet.
Rådfør deg med legen dersom du ammer eller planlegger å amme. Legen vil avgjøre om du bør få VARIVAX.
Kjøring og bruk av maskiner
Det foreligger ingen informasjon om at VARIVAX vil innvirke på evnen til å kjøre bil eller operere maskiner.
 
3. Hvordan VARIVAX gis
VARIVAX vil bli satt av lege eller helsepersonell.
VARIVAX gis som en injeksjon som angitt nedenfor:
 • Barn fra 9 til 12 måneders alder:I spesielle situasjoner (for å være i tråd med nasjonale vaksinasjonsprogram eller ved utbrudd av vannkopper), kan VARIVAX gis til barn mellom 9 til 12 måneders alder. For å sikre optimal beskyttelse mot vannkopper er to doser VARIVAX nødvendig og skal gis med minst 3 måneders mellomrom.
 • Barn fra 12 måneder til 12 år: For å sikre optimal beskyttelse mot vannkopper bør to doser VARIVAX gis med minst én måneds mellomrom.
 • Barn fra 12 måneder til 12 år med asymptomatisk HIV: VARIVAX skal gis som injeksjon i to doser med 12 ukers mellomrom. Be gjerne helsepersonellet om mer informasjon.
 • Ungdom fra 13 år og voksne:VARIVAX gis som injeksjon i to doser. Den andre dosen skal gis 4 til 8 uker etter den første.
Antall doser og tidspunktene for dosene vil bli fastsatt av legen din i henhold til offentlige anbefalinger.
VARIVAX skal ikke gis til barn under 9 måneder.
VARIVAX skal injiseres i muskelen eller under huden, enten på yttersiden av låret eller i overarmen. For intramuskulære injeksjoner er det foretrukne injeksjonsstedet låret for små barn og overarmen for eldre personer.
Hvis du har en koagulasjonssykdom eller har lave blodplateverdier, vil injeksjonen bli gitt under huden.
Legen eller sykepleieren passer på at VARIVAX ikke injiseres i blodbanen.
Dersom det settes for mye VARIVAX
Overdosering er svært usannsynlig fordi vaksinen leveres i hetteglass med enkeltdoser og gis av en lege eller helsepersonell.
Dersom du tror du har glemt å få en dose VARIVAX
Ta kontakt med legen, som vil vurdere om det er nødvendig med en dose og når den skal settes.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle vaksiner og legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
I svært sjeldne tilfeller (rapportert hos færre enn 1 av 10 000 personer) kan en alvorlig allergisk reaksjon forekomme med symptomer som hovenhet i ansiktet, blodtrykksfall og pusteproblemer, med eller uten utslett. Disse reaksjonene oppstår gjerne svært raskt etter injeksjonen. Hvis noen av disse symptomene eller andre alvorlige symptomer observeres etter vaksinasjonen, må du øyeblikkelig søke legehjelp.
Hvis du merker noen av de følgende sjeldne eller svært sjeldne bivirkninger, informer legen din:
 • hyppigere blåmerker eller blødning enn normalt, røde eller lilla, flate merker på størrelse med knappenålshoder under huden, alvorlig blekhet
 • alvorlig utslett, (sår og blemmer som kan omfatte øynene, munnen og/eller kjønnsorganer; røde, ofte kløende flekker som starter på armer og ben og iblant spres til ansiktet og resten av kroppen) (Stevens-Johnsons syndrom; erythema multiforme)
 • muskelsvakhet, unormale sanseopplevelser, prikking i armer, ben og overkroppen (Guillain-Barrés sykdom)
 • feber, kvalme, brekninger, hodepine, stiv nakke og lysfølsomhet (meningitt)
 • slag
 • kramper med eller uten feber
Følgende bivirkninger er blitt observert:
Svært vanlige bivirkninger (rapportert av mer enn 1 av 10 personer):
 • feber
 • rødhet på injeksjonsstedet, smerte/følsomhet overfor berøring/sårhet og hovenhet
Vanlige bivirkninger (rapportert av færre enn 1 av 10, men flere enn 1 av 100 personer):
 • infeksjon i øvre luftveier (nese, hals, luftveier)
 • irritabilitet
 • utslett, mesling-/røde hunder-/vannkopper-liknende utslett
 • utslett og kløe på injeksjonsstedet
Mindre vanlige bivirkninger (rapportert av færre enn 1 av 100, men flere enn 1 av 1 000 personer):
 • hodepine, døsighet
 • puss og kløe i øynene med våg på øyelokkene (øyekatarr)
 • hoste, tett nese, tetthet i brystet, rennende nese, manglende appetitt, influensa
 • urolig mage med brekninger, kramper, diaré forårsaket av et virus
 • diaré, brekninger (mage-tarmkatarr)
 • øreinfeksjon, sår hals
 • gråting, søvnløshet, søvnproblemer
 • vannkoppeutslett forårsaket av virus (varicella), virussykdom, hudbetennelse,
  bleieutslett, rødhet i huden, svette- eller varmeutslett, elveblest
 • slapphet/tretthet, generell ubehagsfølelse, reaksjoner på injeksjonsstedet inkludert elveblestliknende utslett, nummenhet, blødninger, blåmerker, stramt og hovent hudområde, varmefølelse, varmt å ta på
Sjeldne bivirkninger (rapportert av færre enn 1 av 1 000, men flere enn 1 av 10 000 personer):
 • hovne kjertler, hyppigere blåmerker eller blødning enn normalt
 • følelsesløshet, nervøsitet, rastløshet, overdreven soving, unormale drømmer, endrede
  følelser, problemer med å gå, anfall med feber, skjelvinger
 • hovne øyelokk, øyeirritasjon
 • øresmerter
 • følelse av tilstoppet nese, iblant med bankende verk og trykk i ansiktet eller smerte
  (sinusitt), nysing, rennende nese (rhinitt), lungestuvning, neseblod, hvesing, hovne kanaler i forbindelse med lungene (bronkitt), lungeinfeksjon, alvorlig lungeinfeksjon med feber, frysninger, hoste, tetthet og kortpustethet (lungebetennelse)
 • såre hvite flekker i munnen (soppinfeksjon), influensaliknende symptomer,
  ikke-giftig bitt/stikk
 • magesmerter, urolig mage og kvalme, luft i magen, blod i avføringen, munnsår
 • rødming, blemmer, hudlidelser og -infeksjoner (inkludert kviser, bloduttredelser, forkjølelsessår, eksem, elveblest, meslinger og solbrenthet)
 • muskel-/skjelettsmerter, støle muskler, smerter i hofter, ben eller nakke, stivhet
 • blod- eller væskelekkasje fra blodkar
 • reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert endret hudfarge, sår, ruhet/tørrhet, hovne lepper
Bivirkninger som er rapportert etter markedsføring av VARIVAX inkluderer:
 • sykdommer som rammer nervesystemet (hjerne- og/eller ryggraden), som slappe ansiktsmuskler og hengende øyelokk på den ene siden (Bells paralyse), ustø gange, svimmelhet, prikking eller nummenhet i hender og føtter, hjernebetennelse (encefalitt), betennelse i hjernehinnen og ryggmargen som ikke kommer av en bakterieinfeksjon (aseptisk meningitt)
 • helvetesild, sår hals (faryngitt), lilla eller rødbrune flekker som synes gjennom huden
  (Henoch-Schönleins purpura), sekundære bakterieinfeksjoner i huden og mykvevet, inkludert brennkopper og cellulitt, vannkopper, aplastisk anemi som kan ledsages av hyppigere blåmerker eller blødninger enn vanlig; røde eller lilla, flate merker på størrelse med knappenålshoder under huden; alvorlig blekhet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan VARIVAX skal oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke denne vaksinen etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Vaksiner skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan vaksiner som du ikke bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av VARIVAX
Virkestoff er: levende, svekket varicella zoster-virus (Oka/Merck-stamme) (produsert i MRC-5 humane diploide celler).
1 dose (0,5 ml) av rekonstituert vaksine inneholder: minimum 1 350 PFU («plaque-forming units») av varicella zoster-virus (Oka/Merck-stamme).
Andre innholdsstoffer er:
Pulver:
Sukrose, hydrolysert gelatin, urea, natriumklorid, mononatrium-L-glutamat, vannfri dinatriumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat og kaliumklorid.
Restkomponenter fra fremstillingsprosessen i spormengder: neomycin.
Væske:
Vann til injeksjonsvæsker
Hvordan VARIVAX ser ut og innholdet i pakningen
Vaksinen består av et hvitt til gulhvitt pulver i et hetteglass og en klar, fargeløs væske i en ferdigfylt sprøyte. Produktet er tilgjengelig i pakninger på 1 eller 10 doser.
Væsken leveres i en ferdigfylt sprøyte med vann til injeksjonsvæsker med fast kanyle eller uten kanyle. Pakningen for sprøyten uten kanyle kan også inneholde 2 separate kanyler.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
MSD (Norge) AS
Tlf: 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
VARIVAX
Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike
PROVARIVAX
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert januar 2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:InstruksjonerTilberedning av vaksinen
Parenterale legemidler må undersøkes visuelt for partikler og misfarging før administrering.
Den rekonstituerte vaksinen skal ikke brukes dersom det observeres partikler eller hvis oppløsningen ikke er klar, fargeløs til lys gul.
Vaksinen skal ikke blandes med andre legemidler.
Pulvervaksinen skal rekonstitueres med væsken som følger med.
Hvis du bruker pakninger som inneholder en ferdigfylt sprøyte med væske uten kanyle men med to medfølgende separate kanyler, brukes én kanyle til rekonstituering og den andre til injeksjon. Kanylen festes ved å skru med klokken til kanylen sitter fast på sprøyten.
Injiser hele innholdet i den ferdigfylte sprøyten med vann til injeksjonsvæsker i hetteglasset som inneholder pulvervaksinen, og rist forsiktig for å blande grundig.
Trekk alt innholdet tilbake i den samme sprøyten og injiser vaksinen intramuskulært eller subkutant.
Unngå kontakt med desinfiserende midler ved tilberedning av vaksinen.
Ved rekonstituering av vaksinen anbefales det kun å bruke væsken i den ferdigfylte sprøyten fordi den er fri for konserveringsmidler og andre antivirusstoffer som kan inaktivere vaksineviruset.
Det er viktig å bruke en separat steril sprøyte og kanyle for hver pasient for å unngå å overføre smittestoffer fra en person til en annen.
Vaksinen må administreres umiddelbart etter rekonstituering for å beholde virkningen.
Kast vaksinen hvis den ikke anvendes innen 30 minutter etter rekonstituering.
Rekonstituert vaksine må ikke fryses.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brennkopper (impetigo): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

difteri: Smittsom sykdom forårsaket av corynebakterier. Vanligvis angripes luftveiene og sykdommen gir symptomer fra nese og hals. Bakterien kan forårsake pusteproblemer og i mer alvorlige tilfeller, påvirke hjerte og sentralnervesystemet. Difteri er svært sjelden i Norge siden vaksine mot sykdommen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

encefalitt (hjernebetennelse): Betennelse i hjernen forårsaket av infeksjon, autoimmune prosesser, forgiftning eller andre tilstander. Virusinfeksjon er en ganske vanlig årsak til hjernebetennelse.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

mage-tarmkatarr (gastroenteritt, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

røde hunder (rubella): Røde hunder

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tetanus (stivkrampe): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.