Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Trimetoprim 10 mg/ml mikstur, suspensjon

trimetoprim

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trimetoprim 10 mg/ml mikstur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
 3. Hvordan du bruker Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Trimetoprim 10 mg/ml mikstur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Trimetoprim 10 mg/ml mikstur er et antibiotikum som virker hemmende på veksten av en rekke bakterier.
 • Trimetoprim 10 mg/ml mikstur brukes til behandling av akutte urinveisinfeksjoner
 • Trimetoprim brukes til å forebygge tilbakefall ved stadig tilbakevendende urinveisinfeksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
Bruk ikke Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
 • dersom du er allergisk overfor trimetoprim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • dersom du har folsyremangel.
 • dersom du har vitamin B12-mangel.
 • dersom du har en blodsykdom.
 • til nyfødte og barn under 3 måneder.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
 • dersom du får hudreaksjoner eller blodforandringer. Legen din vil da stoppe behandlingen med Trimetoprim 10 mg/ml mikstur.
 • dersom du har endret fosfatinnhold i blodet.
 • dersom du har lett til moderat nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har en sjelden blodsykdom kalt porfyri.
 • dersom du bruker blodtrykkssenkende midler som kalles ACE-hemmere, eller vanndrivende midler, f.eks. spironolakton (brukes blant annet ved høyt blodtrykk). Samtidig bruk kan føre til alvorlig hyperkalemi (økte nivåer av kalium i blodet). Symptomer på alvorlig hyperkalemi kan inkludere muskelkramper, uregelmessig hjerterytme, diaré, kvalme, svimmelhet eller hodepine.
 • dersom du er eldre eller har svekket allmenntilstand, får langtidsbehandling og samtidig har nedsatt nyrefunksjon. Det vil da bli utført undersøkelser av blodet (inkl. folsyre).
Kontakt lege dersom du får diaré under behandlingen.
Andre legemidler og Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Trimetoprim 10 mg/ml mikstur kan påvirke effekten av:
Dapson (antibiotikum), fenytoin (middel ved epilepsi), enkelte virusmidler (zidovudin) ved samtidig leversykdom og midler brukt ved hjertesvikt (digoksin).
Trimetoprim brukt sammen med enkelte blodtrykkssenkende midler (ACE-hemmere og kaliumsparende diuretika, som spironolakton) kan gi hyperkalemi.
Trimetoprim 10 mg/ml mikstur brukt sammen med det immunhemmende midlet ciklosporin kan føre til varig nyreskade hos nyretransplanterte.
Den fosterskadelige effekten av flere epilepsimidler forsterkes også ved samtidig bruk av Trimetoprim 10 mg/ml mikstur.
Enkelte legemidler som brukes mot forskjellige typer leddgikt og ved kreftbehandling (blant annet metotreksat ) kan gi økt fare for anemi (blodmangel) om det tas samtidig med Trimetoprim 10 mg/ml mikstur.
Samtidig bruk av trimetoprim og legemidler som hemmer benmargsfunksjonen (benmargssuppressiva) kan øke risikoen for at benmargens produksjon av blodceller stopper opp (benmargsaplasi).
Trimetoprim kan forsterke effekten av warfarin.
Antibiotikaene rifampicin og dapson kan påvirke mengden trimetoprim i blodet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Trimetoprim i løpet av de første 20 ukene av graviditeten er forbundet med økt risiko for spontanabort. Det er også mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Trimetoprim 10 mg/ml mikstur under graviditet.
Trimetoprim går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Trimetoprim 10 mg/ml mikstur ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Trimetoprim 10 mg/ml mikstur inneholder sorbitol
Dette legemidlet inneholder sorbitol.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Trimetoprim 10 mg/ml mikstur brukes i hovedsak av barn.
1 ml mikstur = 10 mg
Den anbefalte dosen er:
Akutt urinveisinfeksjon:
Voksne og barn over 12 år: 16 ml to ganger daglig eller 30 ml om kvelden.
Barn over 6 år: 10 ml to ganger daglig.
Barn over 3 måneder: 4-6 mg/kg/døgn fordelt på to doser:
4-8 kg: 1-2 ml to ganger daglig
8-12 kg: 3 ml to ganger daglig
12-16 kg: 4 ml to ganger daglig
16-20 kg: 5 ml to ganger daglig
Ukomplisert blærekatarr hos ikke-gravide kvinner:
16 ml to ganger daglig i 3 dager, alternativt 30 ml én gang daglig i 3 dager.
Langtidsprofylakse (forebyggende):
Voksne og barn over 12 år: 10 ml daglig, helst om kvelden.
Barn over 3 måneder: 1-3 mg/kg/døgn (0,1-0,3 ml mikstur/kg/døgn) som en kveldsdose.
Viktig: En kur bør fullføres som avtalt med legen, selv om man føler seg bedre.
Bruk doseringssprøyte eller annet egnet medisinmål.
Hvis du mener at virkningen av Trimetoprim 10 mg/ml mikstur er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er kvalme, diaré, hevelser i ansiktet og hodepine.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter):
Mage-/tarmproblemer (kvalme og oppkast), tungebetennelse, kløe, hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100 pasienter):
Blodforandringer (eosinofili, leukocytopeni), elveblest.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 og færre enn 1 av 1000 pasienter): Blodforandringer (agranulocytose, megaloblastisk anemi, trombocytopeni), allergiske reaksjoner, overfølsomhetsreaksjoner, hevelser, ikke-bakteriell hjernehinnebetennelse (hodepine, nakke- og ryggstivhet, kvalme, oppkast), øyebetennelse, diaré, tarmbetennelse, gulsott, lysømfintlighet, hudsykdommer, feber.
Det er risiko for lavt kaliumnivå ved nedsatt nyrefunksjon.
Trimetoprim 10 mg/ml mikstur kan påvirke resultater av blodprøver. Informer derfor lege eller helsepersonell ved blodprøvetaking dersom du bruker Trimetoprim 10 mg/ml mikstur.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
Oppbevares tørt ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP.
Etter åpning skal legemidlet brukes innen 6 uker.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Trimetoprim 10 mg/ml mikstur
 • Virkestoff er trimetoprim.
 • Andre hjelpestoffer er metyl- og propylparahydroksybenzoat, sorbitol (E 420) 200 mg, xylitol, xantangummi, polysorbat 80, renset vann, aprikossmak.
Hvordan Trimetoprim 10 mg/ml mikstur ser ut og innholdet i pakningen
100 ml, flaske av mørkt glass, vedlagt gradert doseringssprøyte.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Volttikatu 8
FI-70700 Kuopio Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.07.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

folsyremangel (folatmangel): Folsyre er et B-vitamin som hovedsakelig finnes i lever, kjøtt og noen grønnsaker. Lavt folsyreinntak fører til anemi, men kan også skade fosteret under et svangerskap.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

vitamin b12-mangel: Mangel som skyldes utilstrekkelig inntak via mat, eller redusert opptak fra tarmen. Vitamin B12-mangel vil med tiden gi blodmangel. Se også pernisiøs anemi.