Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Toilax 5 mg enterotabletter

bisakodyl

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Toilax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Toilax
 3. Hvordan du bruker Toilax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Toilax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Toilax er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voksne og barn over 10 år: korttidsbehandling mot forstoppelse og til bruk før røntgenundersøkelse eller operative inngrep.
Toilax inneholder virkestoffet bisakodyl, som virker ved å stimulere tarmbevegelsene. Effekten inntrer vanligvis etter 8 til 10 timer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Toilax
Bruk ikke Toilax dersom:
 • du er allergisk overfor bisakodyl eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har sterke magesmerter med kvalme og oppkast
 • du har betennelsestilstander i tynntarmen eller tykktarmen (regional enteritt, blindtarmbetennelse, ulcerøs kolitt)
 • du har tarmforsnevring eller tarmslyng
 • du er alvorlig dehydrert (uttørket).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Toilax.
Vær oppmerksom på at effekten av andre legemidler kan bli redusert dersom de tas sammen med Toilax.
Toilax påvirker tarmmotorikken. Bør bare brukes i korte perioder og ikke sammenhengende i mer enn 1 uke. Som med alle avføringsmidler bør ikke Toilax brukes daglig i lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen. Regelmessig og langvarig bruk kan føre til en kraftig svekkelse av normal tarmfunksjon og avhengighet av avføringsmidler.
Ved endrede avføringsvaner må lege kontaktes.
Toilax hjelper ikke for vekttap.
Andre legemidler og Toilax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av andre legemidler kan bli redusert dersom de tas sammen med Toilax.
Samtidig bruk av syrenøytraliserende legemidler og melkeprodukter kan ødelegge tablettovertrekket og dermed medføre fordøyelsesbesvær og irritasjon i magesekken. Toilax enterotabletter må derfor ikke tas sammen med melk, antacida (syrenøytraliserende midler) protonpumpehemmere (midler mot sur mage).
Samtidig bruk av andre midler mot forstoppelse kan medføre at bivirkninger fra mage-tarmkanalen blir forsterket.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Lang erfaring ved bruk av Toilax har ikke vist skadelige effekter på foster. Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Toilax dersom du er gravid.
Amming:
Toilax går ikke over i morsmelk og kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du opplever svimmelhet og/eller besvimelse.
Toilax inneholder laktosemonohydrat
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Toilax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene skal svelges hele sammen med tilstrekkelig væske, cirka 1 glass vann (ikke bruk melk eller melkeprodukter). Tablettene virker vanligvis 8 til 10 timer etter at du har tatt dem.
Den anbefalte dosen er:
Korttidsbehandling av forstoppelse:
Voksne og barn over 10 år:
1-2 tabletter 1 gang daglig ved sengetid.
Toilax skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 1 uke.
Forberedelse før røntgenundersøkelse eller operative inngrep:
Voksne og barn over 10 år:
Ta 2 tabletter om morgenen og 2 tabletter om kvelden ved sengetid dagen før undersøkelsen. Om morgenen på undersøkelsesdagen innføres 1 tube rektalvæske i endetarmen.
Bruksanvisning rektalvæske:
 1. Vri enden av tubespissen
 2. Før hele tubespissen inn i endetarmen
 3. Klem tubens innhold helt ut
 4. Ta ut tuben mens den fremdeles er sammenklemt
Effekt oppnås etter 5-15 minutter.
Hvis du mener at virkningen av Toilax er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Toilax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Toilax
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste rapporterte bivirkningene ved bruk av Toilax er magesmerter og diarè.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
Mageknip, magesmerter, kvalme, uvelhet, diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere):
Oppkast, lokal irritasjon i endetarmen, rødt friskt blod i avføringen (dette er som regel en mild bivirkning og går over av seg selv), svimmelhet.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 brukere):
Besvimelse.
Ikke kjent (frekvens kan ikke estimeres fra tilgjengelige data):
Kolitt, inkludert iskemisk kolitt, dehydrering (uttørking), anafylaktisk reaksjon (kraftig allergisk reaksjon), hevelse i munnen og munnens slimhinner (angioødem) og hypersensitivitetsreaksjoner (allergiske reaksjoner).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Toilax
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Toilax 5 mg enterotabletter
 • Virkestoff er bisakodyl.
 • Hver enterotablett inneholder bisakodyl 5 mg.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, laktosemonohydrat, makrogol 6000, glyserol 85 %, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, gelatin, hypromellose, hypromelloseftalat, propylenglykol, trietylsitrat, kinolingult (E 104).
Hvordan Toilax 5 mg enterotabletter ser ut og innholdet i pakningen
Boks med 25 enterotabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enteritt (tarmbetennelse): Betennelse i tarmen forårsaket av en bakterie- eller virusinfeksjon. Typiske symptomer er diaré, kvalme, oppkast og magesmerter. Noen ganger er det også feber.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.